توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  آرایه های ادبی درس هفت خان رستم

  1 بازدید

  آرایه های ادبی درس هفت خان رستم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  باغچه کوچک

  معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  در این مطلب ما برای شما تمام کلماتی را که به نوعی در ارتباط با درس بودن تحت عنوان معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم آماده کرده ایم که شما میتوانید با مطالعه ی آن ها تدریس بهتر و غنی تری را ارائه دهید.

   معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  معنی واژه ها، به ترتیب سطرها و بیت ها
  هفت خان: نام هفت مرحله از جنگهای رستم
  رخش: اسم اسب رستم؛ در لغت به معنی رنگ سرخ و سفید مخلوط شده است.

  مرحله: فاصلهی بین دو منزل که مسافر طی میکرده است، قسمت
  زابلستان: نام شهری در استان سیستان و بلوچستان

  اهریمن: شیطان و ابلیس
  قوی پنجه: زورمند، توانا

  کیکاووس: پادشاه نادان و بیارادهی ایرانی
  سخت: پُر از رنج و زحمت

  دیوان: جمع دیو، موجودات خیالی و ترسناک
  تیمار کردن: مراقبت کردن، خدمت کردن، رسیدگی به آب و خوراک حیوان.

  رهایی: آزادی
  نخجیر: شکار، حیوانی را که شکار کنند.

  در ادامه شاهد معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم از کتاب فارسی ششم ابتدایی خواهید بود.

  بند: طناب، ریسمان، اسارت
  فرجام: پایان، آخرکار، عاقبت کار

  اژدها: جانور افسانهای بزرگ به شکل سوسمار که اغلب دو سر دارد.
  دیده: چشم

  پیکار: جنگ
  پرخاش: جنگ و ستیزه جویی، دُرشتی

  نبرد: جنگ
  سُم: قسمت انتهایی انگشتان حیوانات که مثل کفش برای آنهاست.

  چاکچاک: پاره پاره
  آذر گُشسب: آتش تند و تیز، در شاهنامه کنایه از هرچیز مورد نیایش آمده و نیز اسم یکی از پهلوانان است.

  سهمگین: خوفناک، ترسآور، ترسناک
  یال: موهای بلند پشت گردن اسب

  بَر: سینه، تن
  دلیر: شجاع، در اینجا همان رستم است.

  معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم

  بدینسان: به اینگونه
  هفت « دیو سپید: در خان هفتم که رستم و اولاد به محلّ زندگی دیو رسیدند، رستم دست و پای » کوه اولاد دیو را بست و سپس به غار حمله کرد و دیو سپید را از پا درآورد.

  قصد: خواست و اراده برای انجام کاری
  ز بهر: به خاطر

  حیله: مکر و فریب
  نیایش: راز و نیاز کردن با خداوند

  چیره: غالب: پیروز (چیرگی: پیروزی)
  داور: انصاف دهنده، خدای تعالی

  خم: در این درس به معنی حلقهی طناب
  دادگر: کسی که با عدالت رفتار میکند.

  کمند: طناب، بند، ریسمان
  گُردی: پهلوانی، دلیری

  سعی کنید معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم را به صورت یکجا به دانش آموز ارائه نکنید و آن ها را راهنمایی کنید تا به بهترین شیوه نسبت به پیدا کردن معانی کلمات جستجو نمایند.

  بیم: ترس
  اُولاد: نام دیوی است که در خان پنجم، رستم با وی و سپاهیانش مواجه میشود و آنها را تا رو مار میکند.

  دستگاه: شکوه، قدرت، عظمت
  ارژنگ دیو: نام یکی از سرداران دیو سپید است. ششمین خان رستم، جنگ با ارژنگ دیو است.

  معنی جمله ها
  از هفت خان رست گذشته است معنی: به کنایه: توانسته است، مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیّت برسد.

  دیوها را از پای درمیآورد.
  معنی: به کنایه: دیوها را نابود میکرد.

  رخش به تنگ میآید.
  معنی: به کنایه: رخش، خسته میشود.

  معنی بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت ۱ : خروشید و جوشید و برکَند خاک زسُمّش زمین شد همه، چاک چاک
  معنی: رخش، شیهه کشید و جَست و خیزکُنان، از شدّت خشم با ضربههای سُمّش، زمین را پاره پاره کرد.

  نکته ی آرایه ای: در این بیت مبالغه به کار رفته است: در خشم رخش، اغراق شده است.

  بیت ۲ : بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از بَرش
  معنی: رستم با شمشیر، سرش را از تن جدا کرد و خونِ فراوانی از تن اژدها جاری شد.

  نکته های آرایه ای: تشبیه: خون: مشبّه و رود: مشبّهٌبه / در ریخته شدن خون، مبالغه شده است.

  بیت ۳ : بینداخت چون باد، خَمّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند
  معنی: رستم با سرعت بسیار، طناب را به طرف جادوگر پرتاب کرد و سرش را با ریسمان بست و او را اسیر کرد.

  نکته های آرایه ای: چون باد ← تشبیه / کنایه در سرعت بسیار دارد و مبالغه شده است.

  بیت ۴ : میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جادوان زو پُر از بیم کرد
  معنی: با خنجر، جادوگر را از کمر، نصف کرد و تمام جادوگران از این اتّفاق ترسیدند.

  بیت ۵: چو رستم بدیدش برانگیخت اسب بدو تاخت مانند آذرگشسب
  معنی: وقتی رستم او را دید، اسبش را به حرکت درآورد و مانند آتش تندی، به سرعت روانه شد.

  نکته های آرایه های ادبی درس هفت خان رستم ششم ابتدایی

  حرف ربط است؛ بنابراین، نباید با ،» وقتی که « ،» زمانی که « در مصراع اوّل به معنی » چو « : نکتهی دستوری
  ارژنگ دیو است. ،» او « نشانهی تشبیه )ادات تشبیه( اشتباه کرد. / مرجع
  نکته های آرایه ای: مانند آذرگشسب ← تشبیه / تاختن مانند آذر گشسب: کنایه از تند و سریع حرکت کردن
  بیت ۶: سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر
  معنی: رستم سر و گردن ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر شجاع و قوی سرش را از تن جدا کرد.

  مانند( شیر ← تشبیه ₌) نکته ی آرایه ای: به کردار
  بیت ۷: ز بهرِ نیایش، سر و تن بشُست یکی پاک جای پرستش بجُست
  معنی: رستم برای راز و نیاز با خداوند، خودش را شُست و جای پاکی را برای عبادت کردن پیدا کرد.

  نکته ی دستوری: نیایش، متمّم است و سر و تن، مفعول میباشد. / پاک جای، ترکیب وصفی مقلوب است: جای
  پاک / یکی پاک جای پرستش، گروه مفعولی است.
  بیت ۸ : از آن پس نهاد از برِ خاک، سر چنین گفت: کای داورِ دادگر!
  معنی: بعد از این مشغول عبادت و راز و نیاز با خداوند شد و گفت: ای خداوند بزرگ و عادل!

  نکته ی دستوری: داور دادگر، ترکیب وصفی است و نقش منادا دارد.
  نکته ی آرایهای: سر بر خاک نهاد: کنایه از فروتنی و فرمانبُرداری کردن. در این درس یعنی راز و نیاز کردن.
  نکته ی ادبی: این بیت: موقوف المعانی است و با بیت بعدی کامل میشود.

  معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

  بیت ۹: ز هَر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه
  معنی: پروردگارا! در برابر تمام بدیها، پناهگاه بندگانت هستی و تو به من پهلوانی، قدرت و عظمت دادهای.

  است و حرف » به « به معنی » را « ، در مصراع اوّل، نشانهی مفعولی نیست و در مصراع دوم » را « : نکتهی دستوری
  به من( ₌ اضافه میباشد )

  پیام درس هفت خان رستم فارسی ششم
  این درس درباره ی هفت خان رستم مطالبی گفته است. رستم برای نجات دادن کیکاووس، پادشاه ایران، به مازندران میرود و با دیوها میجنگد. رستم در این سفر، هفت مرحلهی سخت و دشوار را طی میکند که به آن هفت خان میگویند.

   

  منبع مطلب : delfanlak55.blogfa.com

  مدیر محترم سایت delfanlak55.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهلا بابایی : لطفا تعداد جمله هاروهم بزارید ممنونم

  بد خیلی بد : بد خیلی بد

  حسین : آرایه تشبیه مبالغه کنایه درس هفت خان رستم پایه ششم را مشخص کن

  ،، : چقد بد🤮

  ناشناس : نوع شعرش چیه

  س : دیو را از پا در آورد، کنایه از کشتن دیو

  ،، : دقیقا

  ناشناس : سلام خواهش می کنم آرایه هارو مشخص کنید پایه ششم درس هفت خان رستم

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  اد : بد😭😭

  نمیگم : پنبه را از گوشت در آور

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نمیگم 3 روز قبل
  2

  سلام

  معنی پنبه را از گوشت در آور چیست؟؟

  نمیگم 3 روز قبل
  4

  پنبه را از گوشت در آور

  ناشناس 3 روز قبل
  -2

  لطفاً من ارایه مشبه رو می خوام 🙏🙏🙏🙏

  رضا 4 روز قبل
  2

  بی سواد ها

  اد 5 روز قبل
  4

  بد😭😭

  بنتقتررترتیت 7 روز قبل
  0

  سلام میشه قافیه و ردیف هم بزارین

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  نوع شعر چیه؟

  ناشناس 10 روز قبل
  7

  نوع شعرش چیه

  ناشناس 10 روز قبل
  0

  ارایه درس فارسی ششم

  ناز 10 روز قبل
  0

  خودم نمیدونم اینجا میگه من بگم

  ،، 11 روز قبل
  7

  چقد بد🤮

  فاطمه 14 روز قبل
  1

  سلام درس هفت خان رستم از چند تا جمله تشکیل شده ؟

  ناشناس 14 روز قبل
  1

  باشه واقعا از کمک شما ممنونم همشو نوشتم 💕🙏

  سپاسگذارم ممنون

  ناشناس 15 روز قبل
  1

  سلام ببخشید داود دادگر چه ترکیب است

  فاطمه 15 روز قبل
  1

  سلام میشه کاملش رو بذارید

  ناشناس 16 روز قبل
  2

  سلام لطفا آرایه ادبی رو مشخص کنید

  بد خیلی بد 6 ماه قبل
  9

  بد خیلی بد

  6
  ،، 11 روز قبل

  دقیقا

  0
  ناشناس 15 روز قبل

  راست میگه

  .... 6 ماه قبل
  -2

  مفهوم:رستم به سرعت باد طناب خود را پیچاند و به سمت جادوگران دیگر پر از ترس شد

  این مفهوم بیت:بینداخت چون باد خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند

  پارمیدا 6 ماه قبل
  2

  سلام خوبه اتظار بیشتری داشتم

  رقیه 6 ماه قبل
  1

  ❤❤❤❤❤

  ‌‌‌♡ 7 ماه قبل
  0

  این مطلب عالی

  شهریار 7 ماه قبل
  0

  عالی

  mohadeseh 7 ماه قبل
  0

  سلام

  -1
  mohadeseh 7 ماه قبل

  میشه ارایه ی ادبی از هفت خان گذشتن رو بگید

  ناشناس 8 ماه قبل
  5

  سلام خواهش می کنم آرایه هارو مشخص کنید پایه ششم درس هفت خان رستم

  M 8 ماه قبل
  2

  سلام. ممنون 🌹

  کاش تعداد جمله ها هم بود

  . 8 ماه قبل
  2

  ..

  پپپ 9 ماه قبل
  0

  متمم این درس رو بگید

  س 10 ماه قبل
  6

  دیو را از پا در آورد، کنایه از کشتن دیو

  امير حسین برزجی 10 ماه قبل
  1

  لطفا آرایه ادبی اين درس را مشخص کنید

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  آرایه ادبی. از هفت خان رستم گذشتن رو میخام که تو این نیست

  لطفا بزاریدش

  0
  هستی 8 ماه قبل

  ارع منم دقیقا همینو میخام اگ میشه بذارید زود

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  نه بابا

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  خیلی ممنون

  ارمیتا 11 ماه قبل
  1

  سلام شکا زحت کشیدید ولی من نوشته بودم ارایه ولی در کل عالی بود ممنون

  1
  مهسا 8 روز قبل

  اره عالیه

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  خوب نبود

  Zahra 12 ماه قبل
  1

  من گفتم ارکان تشبیح را تو زیح بدین ولی ندادین. و همه ی اون هایی هم که نوشتین تقریبا درست بو با تشکر از سما

  -2
  ava 11 ماه قبل

  ارکان تشبیه ۴تا رکن داره۱ مشبه۲مشبه به۳وجه شبه۴ادات تشبیه

  امیر رضا 12 ماه قبل
  3

  نهاد بیت از آن پس نهاد از بر خاک سر چنین گفت کای داور دادگر

  -1
  معلم 12 روز قبل

  نهادش حذف شده است. نهاد ضمیر او هست.

  1
  ناشناس 12 ماه قبل

  راس میگه

  روژین 12 ماه قبل
  0

  لطفا کنایه های درس هم اضافه کنید خیلی دنبالش گشتم

  ناشناس 12 ماه قبل
  -2

  آرایه های مقلوب را ننوشتی

  نگین 1 سال قبل
  1

  خیلی بد 😕😣

  -2
  ناشناس 12 ماه قبل

  عزیزم،دنبال چی بودی دنبال هرچی که هستی بزن تو اینترنت برات میاد🤗💖

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  من تشبیه می خواستم

  -1
  امیر حسین 11 ماه قبل

  تشبیه یعنی شباهت دانستن چیزی به چیز دیگرتشبیه چهاررکن دارد رکن های اصلی :مشبه ومشبه به رکن های فرعی :ادات تشبیه ووجع

  زهرا محمدی کلاس ششم هستم 1 سال قبل
  3

  من از شما کمال تشکر را دارم و از شما می خواهم واضه تر این کنایه ها و آرایه هاو...را ارسال کنید ممنونم 🙏🙏

  1
  زهرا 10 ماه قبل

  منم کلاس ششمم اما نفهمیدم😑

  لیسا 1 سال قبل
  0

  خیلی عالی بود

  ثنا 1 سال قبل
  1

  معنی ها کامل بود ولی از نکات دستوری چیزی سر درنیووردم سخت بود

  پریا 1 سال قبل
  1

  سلام لطف کنین ارایه بیت اول رو بگی

  1
  مهیا 17 روز قبل

  یزد تیغ و انداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش مبالغه هست

  مهلا بابایی 1 سال قبل
  9

  لطفا تعداد جمله هاروهم بزارید ممنونم

  0
  محمد امین 12 ماه قبل

  چورستم بدیدش بر انگیخت اسب بدو تاخت مانند آذر گشسب تعداد جمله ها و افعال

  مهلا بابایی 1 سال قبل
  1

  لطفا تعداد جمله هارو هم بگید ممنونم

  حسین 1 سال قبل
  8

  آرایه تشبیه مبالغه کنایه درس هفت خان رستم پایه ششم را مشخص کن

  محیا 1 سال قبل
  2

  سلام‌اگر‌میشه‌‌آرایه‌های‌بیشتری‌بگذارید ممنونم

  مهدی 1 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  3
  مهدیسا 😍 9 ماه قبل

  چه جوابی مخوای؟؟؟

  برای ارسال نظر کلیک کنید