توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اجتماع تارهای عصبی در کنار یکدیگر

  1 بازدید

  اجتماع تارهای عصبی در کنار یکدیگر را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات علوم کلاس سوم راهنمایی( طراح دانش آموزان کلاس)

                                                         بسمه تعالی

  طراح سوالات:امیر طهماسبی،حسین سوفیانی،مجتبی حضرتی

                               طراح سوالات:امیر طهماسبی  کلاس سوم ب

  * مراکز عصبی ، و اعصابی که از آن ها منشعب شده اند از چه چیزی ساخته شده اند؟

  الف)جسم سلولی                              ب)آکسون                              ج)سلول های عصبی(نورون)                               د)تارهای عصبی

  * سه قسمت اصلی یک نورون ......... ، .......... و هستند.

  الف)جسم سلولی – دندریت – نورون حسی                             

  ب)نورون حسی – رابط - حرکتی                                 

  ج)جسم سلولی – دندریت – آکسون

  د) تارهای عصبی – رشته های عصبی – اعصاب

  * سه قسمت جسم سلولی کدامند؟

  الف)دندریت – آکسون – عصب        ب)غشای سلولی- هسته - سیتوپلاسم        ج)سیناپس – پیام عصبی – تار عصبی        د)هیچکدام

  * آکسون و دندریت را ............... می گویند.

  الف) تارهای سلولی                              ب) رشته های سلولی                              ج) اعصاب                              د) موارد الف و ب

  * به ........................... اعصاب می گویند.

  الف) اجتماع تار(رشته)های عصبی در کنار یک دیگر

  ب) اجتماع دندریت ها در کنار یکدیگر

  ج) مجموع آکسون ها در کنار یک دیگر

  د) اجتماع سلول ها در کنار یکدیگر

  * جهت جریان عصبی در نورون چگونه است؟

  الف) از دندریت به آکسون           ب) از آکسون به دندریت          ج) از آکسون به آکسون          د) ازدندریت به دندریت

  * کار نورون ها چیست؟

  الف) انتقال پیام عصبی                              ب) دریافت پیام عصبی                              ممانعت با پیام عصبی                              د)هیچکدام

  * نورون ها کار خود را در....... انجام می دهند.

  الف) پنج جهت                                        ب) دو جهت                                        ج) سه جهت                                        د) یک جهت

  * محل ارتباط نورون ها با یک دیگر یا با اندام های مختلف را چه می نامند؟

  الف) دندریت                                              ب) آکسون                                        ج) سیناپس                                                د)هورمون   

  * ویژگی ساختاری نورون های حسی، رابط و حرکتی به ترتیب کدامند؟

  الف) دندریت کوتاه و آکسون بلند – دندریت بلند و آکسون کوتاه – آکسون کوتاه یا بلند

  ب)آکسون و دندریت کوتاه – دندریت بلند و آکسون کوتاه – آکسون بلند یا کوتاه

  ج) دندریت بلند و آکسون کوتاه – دندریت کوتاه و آکسون بلند یا کوتاه – دندریت کوتاه و آکسون بلند

  د) معلوم نیست.

  * انتقال پیام عصبی از اندام های حسی و اعضای داخل بدن به سمت مراکز عصبی کار کدام یک از نورون ها می باشد؟

  الف) حرکتی                              ب) حسی                              ج) این کار بر عهده ی نورون نیست                              د) رابط

  * چه موادی در انتقال پیام های عصبی ایجاد اختلال می کنند؟

  الف) مواد مخدر                              ب) موروفین                              ج)هروئین                              د)هر سه مورد

  * انسان گاهی اوقات کارهایی را به صورت غیر ارادی،بسیار سریع،بدون تفکر و اغلب به عنوان حفاظت از خود انجام می دهد که آن ها را .......... می گویند.

  الف) اعمال غیر ارادی                              ب) اعمال انعکاسی                              ج) اعمال ارادی                              د) اعمال پیچیده

  * در برخورد دست با جسم داغ کدام یک در انعکاس بیشتری شرکت دارد؟

  الف) دست                                            ب) پوست                                            ج) ماهیچه                                            د) بدن

  * پیام هورمونی ارتباط را از طریق ........... برقرار می کند.

  الف) فیزیکی                                    ب) رفت و آمد                                    ج) شیمیایی                                    د) خون

  * پیام عصبی تا حدود زیادی ماهیت ................ دارد.

  الف) الکترونیکی                              ب) الکتریکی                              ج) فیزیکی                              د) الکترولیتی

  * من چیستم؟

  ترکیبات شیمیایی خاصی در بدن هستم که از غده های خاصی در خون ترشح می شوم و تنظیم کننده ی بعضی از فعالیت های بدن هستم.

  الف) هورمون                              ب) دستگاه هورمونی                              ج) ویتامین                              د) اسید سیتریک

  * مقدار ترشح هورمون  در هر دفعه چه قدر است؟

  الف)  زیاد                              ب) بسیار کم                              ج) بسیار زیاد                              د) اطلاعات سوال کافی نیست.

  * افزایش یا کاهش مقدار ترشح هورمون چه تاثیری دارد؟

  الف) تاثیری ندارد.                              ب) بیماری                              ج) مرگ مغزی                              د) ایست قلبی

  * تنظیم سوخت و ساز مواد در سلول ها بر عهده ی کدام دستگاه هورمونی است؟

  الف) غدد فوق کلیوی                              ب) هیپوفیز                              ج) تیروئید                              د) لوزالمعده

  * وظیفه ی تنظیم مقدار قند خون در بدن را کدام دستگاه هورمونی انجام می دهد؟

  الف) غدد فوق کلیوی                              ب) هیپوفیز                              ج) تیروئید                              د) لوزالمعده

  * تنظیم وضعیت عمومی بدن برای مقابله با شرایط دشوار جسمی و روحی بر عهده ی دستگاه هورمونی ........................ است.

  الف) غدد فوق کلیوی                              ب) هیپوفیز                              ج) تیروئید                              د) لوزالمعده

  * تنظیم رشد و تنظیم فعالیت سایر غده های درون ریز را کدام دستگاه هورمونی انجام می دهد؟

  الف) بیضه ها                              ب) هیپوفیز                              ج) تیروئید                              د) لوزالمعده

  *تنظیم فعالیت های تولید مثلی و بروز صفات ثانویه ی جنسی بر عهده ی کدام دستگاه هورمونی است؟

  الف) غده های جنسی                              ب) غدد فوق کلیوی                              ج) تیروئید                              د) انسولین

  طراح سوالات: حسین سوفیانی کلاس سوم ب

  * در رشد بدن هورمون های ................ و ....................... موثر اند.

  الف) انسولین و هیپوفیز                              ب) هیپوفیز و تیروئید                              ج) انسولین و تیروئید                              د)تیروئید و دندریت

  * تاثیر غده ی تیروئید بیشتر مربوط به دوران ................. است.

  الف) جنینی                              ب) جوانی                               ج) نوجوانی                               د) موارد ب و ج

  * نام یکی از هورمون ها که از لوزالمعده ترشح می شود چیست؟

  الف) تیروئید                              ب) هیپوفیز                              ج) رشد                               د) هیچکدام

  * کار هورمون رشد چیست؟

  الف) موثر بر ناحیه ی انتهایی استخوان های دراز                            ب) موثر بر ناحیه ی عرضی استخوان های دراز

  ج) افزایش طول قد                                                                          د) موارد الف و ج

  * تا چه سنّی هورمونی که از لورالمعده ترشح می شود باعث افزایش قد می شود؟

  الف) 10 سالگی                              ب) 20 سالگی                              ج) 30 سالگی                               د) 40 سالگی

  * کار انسولین چیست؟

  الف) افزایش قند خون                              ب) کاهش قند خون                              ج) خنثی کردن اسید معده                              د) هیچکدام

  * افزایش تعداد سلول ها یا افزایش غیر قابل برگشت ابعاد آن ها را ..................... می گویند.

  الف) تکامل                                          ب) رشد                                               ج) بلوغ                                          د) بالغ شدن

  * آهنگ رشد انسان در دوران جنینی ....................... ولی به تدریج .................... می یابد.

  الف) بسیار سریع – کاهش                              ب) کاهش – بسیار سریع                              ج) کاهش - کاهش                              د) افزایش – افزایش

  * فایده ی پروتئین ها چیست؟

  الف) تکامل بدن                              ب) رشد بدن                               ج) رشد و تکامل بدن                              د) هیچکدام

  * مجموعه ی تغییرات بدنی و روانی که بین دوران های کودکی و نوجوانی پیش می آید و گاه تا دوران نوجوانی ادامه دارد را ...................... گویند.

  الف) بلوغ                                 ب) کودکی                                      ج) نوجوانی                                             د) تحولات طبیعی

  * دوران نوجوانی حد فاصل ....................... و ....................... است.

  الف) نوجوانی و کودکی                              ب) نوجوانی و جوانی                              ج)کودکی و جوانی                              د) هیچکدام

  * در دوران بلوغ به دلیل ترشح هورمون های جنسی ......... به وجود می آید که باعث تفاوت دو جنس می شود.

  الف) تغییرات جنسی                             ب)صفات ثانویه ی جنسی                             ج) غده های جنسی                             د) علایم اصلی بلوغ جنسی

  * هورمون های جنسی از غده های جنسی یعنی .................. در پسر ها و .......................... در دختر ها ترشح می شود.

  الف) تخمدان - بیضه                              ب) بیضه - تخمدان                              ج) بیضه - تخمدان                              د)تخمدان – تخمدان

  * هورمون بیضه ها چه چیزی نام دارد و چه اثری دارد؟

  الف)تستوسترون – افزایش رشد ماهیچه ها

  ب) تستوسترون – افزایش رشد استخوان ها

  ج) استروژن – رویش موی بدن

  د) موارد الف و ب

  * تخمدان ها دو نوع هورمون ............... و .................... تولید می کنند.

  الف) هیپوفیز و تیروئید                              ب) استروژن و پروژسترون                              ج) استروژن و هیپوفیز                              د) هیچکدام

  * هورمون تخمدان ها باعث افزایش ........ و .......... و ......... می شوند.

  الف) استخوان لگن                              ب) رشد سینه ها                              ج) موی بدن                              د) هر سه مورد

  * عامل مهم در تصمیم گیری های فرد کدام است؟

  الف) مدرسه                                               ب) اطرافیان                                                ج) خانواده                                             د) دوستان

  * در سنین بلوغ دچار شدن به .......... شدید امری طبیعی است.

  الف) دل تنگی                              ب) فراموشی                              ج) احساسات                              د) خوشحالی

  * واکنش های دفاعی به چند دسته تقسم می شوند؟

  الف) مفید                                                 ب) مضر                                                    ج) سالم                                                     د) مفید و مضر

  * هر قدر دانش و آگاهی انسان در مورد ......................بیش تر باشد نگرانی و مشکلات  کمتری در این دوره خواهد داشت.

  الف)  بلوغ                           ب) نوجوانی                            ج) نوجوانی و بلوغ                            د) هیچکدام

  * جایگزینی، خیالبافی، دلیل تراشی، جبران نقص و انکار جزء کدام یک از واکنش های زیر هستند؟

  الف) شیمیایی                                               ب) فیزیکی                                            ج) دفاعی                                          د) هیچکدام

  طراح سوالات: مجتبی حضرتی کلاس سوم ب

  * مهم ترین ویژگی که جانداران را از میان موجودات بی جان متمایز می کند کدام است؟

  الف) قدرت تفکر                                           ب) بینایی                                      ج) شنوایی                                        د) تولید مثل

  * مرز میان موجودات بی جان و جاندار کدام است؟

  الف) ویروس ها                                             ب) باکتری ها                                                   ج) درختان                                                 د) انسان ها

  * ................... نقش اصلی را در بقای نسل جاندار به عهدا دارد.

  الف) تولید مثل                                      ب) بلوغ                                                     ج) انسان                                           د) طبیعت

  * انواع تولید مثل را نام ببرید.

  الف) جنسی                                             ب) غیر جنسی                                         ج) الف و ب                                       د) هیچکدام

  * باکتری ها و ویروس ها به چه روشی تولید مثل می کنند؟

  الف) جنسی                                             ب) غیر جنسی                                         ج) الف و ب                                       د) هیچکدام

  * سلول باکتری ها و آغازیان با ............ تکثیر می شوند.

  الف) دو نیم شدن                                   ب) چهار قسمت شدن                          ج) هاگ زدایی                                   د)هیچکدام

  * اندام اصلی تولید دانه در گیاه کدام است؟

  الف) اندام نر یا پرچم                                ب) اندام ماده(مادگی)                   ج) الف و ب                                    د) هیچکدام

  * مادگی گل دارای کدامیک از بخش های زیر است؟

  الف) کلاله                                             ب) خامه                                    ج) تخمدان                                          د) همه موارد                          

  منبع مطلب : sotb.blogfa.com

  مدیر محترم سایت sotb.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  yasaman 14 روز قبل
  1

  با کنار هم قرار گرفتن تار های عصبی در کنار یکدیگر عصب را تشکیل میدهند

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید