توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  ارزش مکانی بزرگترین رقم چیست کلاس چهارم

  1 بازدید

  ارزش مکانی بزرگترین رقم چیست کلاس چهارم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نکاتی چند از درس ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی:(عددنویسی و عددخوانی)

  نکاتی چند از درس ریاضیات کلاس چهارم ابتدایی:(عددنویسی و عددخوانی)

  - بیشترین رقم  از نظر ارزش مکانی دریک عدد چند رقمی ، رقم سمت چپ آن عدد می باشد.

  -   کم ترین رقم از نظر ارزش مکانی دریک عدد چند رقمی ، رقم سمت راست آن عدد است.

  -  برای خواندن یک عدد چند رقمی باید اوّل طبقات آن عدد را از سمت راست مشخّص کرده و بعد می خوانیم.

  مثال: یک عدد نه رقمی را از سمت راست سه تا سه تا جدا می کنیم و طبقه ی ارزش مکانی را مشخّص می کنیم و بعد آن عدد را می خوانیم:

                   طبقه ی یک ها/طبقه ی هزارها/طبقه ی میلیون ها

                        9 5  4 /  0   7   3 /   2   9   8   

   هشت صدو نود ودو میلیون و سصدوهفتاد هزلرو چهار صدوپنجاه نه

  بیشترین رقم از نظر ارزش مکانی 8 و کم ترین رقم از نظر ارزش مکانی 9 می باشد. زیرا  عدد8 در عدد بالا هشت صد میلیون و عدد 9

  نه تا یکی می باشد.

            اگر دهگان میلیون عدد 892370459 را بر داریم این عدد چند می شود؟

  چون رقم دهگان میلیون  این عدد 9 می باشد یعنی 90000000را از عدد داده شده کم می کنیم و می شود: 802370459

  اگر دقت کرده باشید، در عدد به دست آمده دهگان میلیون صفر (0) است. یعنی وقتی که می خواهیم هر رقمی را از عددی برداریم به جای آن (0) قرار می دهیم.

  -  وقتی که می خواهیم چند عدد را باهم مقایسه کنیم:

  -  مرحله ی اوّل: باید به دانیم که این عددها چند رقمی است . ودر بالای آن عدد مشخّص می کنیم.اگر تعداد رقمها باهم مساوی بودند

  -  مرحله ی دوم: باید از سمت چپ عدد شروع به مقایسه کنیم.

  -  مرحله ی سوم : عددهای مشخّص شده را از کوچک تر به بزرگ تر می نویسیم.

  وقتی که می خواهیم عددی را که با حروف نوشته شده به رقم بنویسم باید:

  بزرگ ترین رقم از نظر ارزش مکانی را مشخّص می کنیم.

  -         جدول ارزش مکانی مربوط به آن را رسم می کنیم.

  -         با توجّه به طبقه ی جدول ارزش مکانی رقم های مربوط به آن عددها در طبقه ی مخصوص آن می نویسیم. مثال : وقتی که می خواهیم عدد:

           " سی صدو بیست و پنج هزاروصدو بیست و  چهار را با رقم بنویسیم طبقه ی یک ها و طبقه ی هزار آن رادرجدول مشخّص

            می کنیم. یعنی 325 هزلر را در طبقه هزلرها و 124 را در طبقه ی یک ها می نویسیم.

    منظور از عددهای تکراری و غیر تکراری آن چیست؟

          عدد 3503 یک عدد تکراری است. زیرا در این عدد رقم یکان یک ها  ویکان هزارها عدد 3 می باشد. یعنی عدد سه دو بار در این عدد تکرارشده است.

          عدد 10234 کوچک ترین و 98765 بزرگ ترین عدد پنج رقمی غیر تکراری می باشد. زیرا در این عددها هیچ عددی چند بار تکرار نشده است.

          

  منبع مطلب : class4zokai.blogfa.com

  مدیر محترم سایت class4zokai.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ارزش مکانی و گسترده نویسی اعداد و اهمیت آن در چهار عمل اصلی

  در مطلب پیش رو، نخست ارزش مکانی و ویژگیهای آن را مرور میکنیم. سپس رویههای انجام جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد را با استفاده از آن تا حدودی تحلیل و بررسی خواهیم کرد. در شمارههای بعدی مجله به موضوع تقریب خواهیم پرداخت.

  بررسی رابطهی طولی یک مفهوم یا موضوع و آشنایی با آن در برنامهی درسی و کتابهای درسی شش پایهی ابتدایی، در رفع مشکلات یادگیری دانشآموزان به معلمان کمک میکند.

  زمانی که دانشآموز یک پایه در یادگیری موضوعی مشــکل دارد، اگر ریشــهی مشکل در یادگیری موضوعات مرتبط به آن موضوع در همان پایه یا پایههای پیـش از آن باشد، توضیح و تدریس چندبارهی موضوع به وی مشکلی را حل نخواهد کرد.

  از این رو، برای رفع آن باید بر یادگیری موضوعات مرتبط متمرکز شد، نه صِرفاً خود آن موضوع. بررسی رابطهی طولی درواقع موضوعات مرتبط را آشکار میسازد.

  ارزش مکانی، کلید نامگذاری اعداد و عددنویسی

  عددنویسی تاریخچهای به قدمت پیدایش خط و زبان دارد و استفاده از ارزش مکانی و مبنای ده برای نوشتن و نامگذاری عددها در این فرایند اتفاقی نو محسوب میشود. در اینجا قصد نداریم این تاریخ را مرور کنیم، ولی مطالعه دربارهی آن خالی از لطف نیست. در تصویر مقابل به ترتیباز راست به چپ نمونهای از عدد نویسی رومی، بابلی و مصری را میبینید.

  ارزش مکانی و گسترده نویسی اعداد

  جدول زیر، ارزش مکانی عددهای صحیح تا طبقه‌بندی میلیارد و قسمت اعشاری تا یک هزارم را نشان می‌دهد:

  ارزش مکانی و گسترده نویسی اعداد

  برای نامگذاری اعداد، یعنی خواندن یا نوشتن عددها، باید رقمهای عدد موردنظر را در این جدول قرار دهیم و براساس این مرتبهها عدد را بخوانیم یا بنویسیم.

  میدانید که این جدول، هم از سمت راست و هم از سمت چپ، با همین نظم و الگوهایی که دارد، ادامه پیدا میکند:

  ارزش هر ستون، ده برابر بزرگتر از ارزش ستون سمت راستش است. یعنی از راست به چپ، ارزش ستونها ده برابر ده برابر افزایش مییابد (بنابراین از چپ به راست، ستونها ده برابر ده برابر کوچک میشوند).

   از نظر عملی، هر ده تا یکی، میشود یک دهتایی. هر ده تا دهتایی، میشود یک صدتایی. هر ده تا صدتایی، میشود یک هزارتایی. هر ده تا هزارتایی، میشود یک دههزارتایی و ... . برعکس، اگر یک دههزارتایی را باز کنیم، ده تا هزارتایی است. اگر یک هزارتایی را باز کنیم، ده تا صدتایی است و ...

   در قسمت اعشاری نیز همین روند برقرار است. یعنی هر ده تا یکهزارم میشود یکصدم. هر ده تا یکصدم میشود یکدهم. هر ده تا یکدهم میشود یک واحد کامل (یک). برعکس، هر یکی برابر با ده تا یکدهم است. هر یکدهم برابر با ده تا یکصدم است و ...

   در قسمت صحیح، ارزش هر طبقه هزار برابر ارزش طبقهی سمت راست خودش است. یعنی از راست به چپ طبقهها هزار برابر هزار برابر بزرگ میشوند.

  در قسمت صحیح، هر طبقه سه قسمت دارد: یکان، دهگان و صدگان (به همین دلیل هم هست که طبقهها هزار برابر هزار برابر بزرگ میشوند).

  گستردهنویسی و روشهای محاسبه

  گسترده عددی مانند 617/43,782,501 چنین است:

  ارزش مکانی و گسترده نویسی اعداد

  در گستردهنویسی، هر رقم در ارزش مکانی که در آن قرار گرفته است ضرب میشود تا مقدار واقعی آن معلوم شود. عدد موردنظر ما مجموع همهی این مقدارهاست. برای مثال، رقم 3 در عدد بالا، 3 نیست، بلکه 3 میلیون است. زیرا در محل یکان میلیون قرار گرفته است. یا رقم 6 درواقع 6 نیست، بلکه 6 دهم است.

  وقتی عددی را میخوانید یا مینویسید، رقمها باید با ارزشهایشان همراه باشند. همین موضوع کمک میکند بتوانید دو عدد را با هم مقایسه کنید و عدد بزرگتر را تشخیص دهید. در ادامهی این مطلب، نقش گستردهنویسی را در رویههای چهار عمل اصلی اعداد بررسی خواهیم کرد.

  اکنون شما رویهی ضرب عددهای چند رقمی در چند رقمی و رویهی تقسیم عددهای چند رقمی بر چند رقمی را تحلیل کنید. توجه کنید که در ضرب دو عدد چندرقمی، از گستردهی هر دو عدد و روش پخش کردن دو پرانتز در هم (که بر خاصیت پخشی ضرب نسبت به جمع استوار است) استفاده میشود (کتاب ریاضی چهارم، صفحههای 49 تا 51). به صورت مشابه، در تقسیم دو عدد چند رقمی بر یکدیگر نیز از گستردهی اعداد و خاصیت پخشی تقسیم نسبت به جمع استفاده میشود (کتاب ریاضی چهارم، صفحههای 68 تا 70).

  اکنون که میدانیم رویههای چهار عمل اصلی اعداد براساس گستردهی عددها به دست آمدهاند، شش کتاب ریاضی ابتدایی را صفحه به صفحه ورق میزنیم تا ببینیم چگونه بسیاری از موضوعات و حتی تمرینها یا فعالیتها برای ایجاد بستر و موقعیت لازم درک این ارتباط است. در جدول مقابل، این بررسی را برای پایههای اول تا چهارم خلاصه کردهایم. شما نیز شش کتاب را ورق بزنید و اگر ما موردی را از قلم انداختهایم، به این جدول اضافه و پایههای پنجم و ششم را کامل کنید.

  ارزش مکانی و گسترده نویسی اعداد

  منبع مطلب : www.roshdmag.ir

  مدیر محترم سایت www.roshdmag.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : ارزش بزرگترین رقم چیست ؟

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  لطفا این را بگوهید

  فاطمه 5 ماه قبل
  0

  شما چطور هستین هر سوال داشتین سوال کنید

  سوگند 6 ماه قبل
  2

  من کلاس ششمم همه ی اینا رو هم بلدم دیگه الکی اومدم این سایت یعنی چی واقعا یدونه درس رو نمی تونین درست و حسابی یاد بدین ؟ 😔

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  من اگر بلد بودم توی کوکل سچ نمی کردم

  سحر 10 ماه قبل
  1

  سلام بچه ها

  0
  فاطمه 5 ماه قبل

  سلام من کلاس 12 هستم

  سحر 10 ماه قبل
  2

  کوچک ترین عدد چیست

  رحمت‌الله عظیمی 10 ماه قبل
  1

  خوبه بد نیست

  -1
  سحر 10 ماه قبل

  الی

  اسما 11 ماه قبل
  1

  سلام خوبین این عالیع

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  ارزش بزرگترین رقم چیست

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  سوالش چیه

  ناشناس 11 ماه قبل
  7

  ارزش بزرگترین رقم چیست ؟

  1
  ناشناس 8 ماه قبل

  ارزش مکانی بزرگترین رقم چیست

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  ارقام طبقه ی هزار را بنویسید

  یسنا 12 ماه قبل
  1

  نمیدونم کاش که می دونستم

  1
  سحر 10 ماه قبل

  وا

  amdjz23 12 ماه قبل
  3

  سمت چت ترین عدد بیشتر ارزش مکانی و اولین عدد که سمت چت است کمترین ارزش مکانی را داراست

  ارزش مکانی و مرتبه یکی هستند

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  رقم 5چه ارزشی دارد

  ستایش 1 سال قبل
  0

  بزرگترین عدد رقم چیشت

  برای ارسال نظر کلیک کنید