در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  اگر سنگهای دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شده باشند

  1 بازدید

  اگر سنگهای دو طرف شکستگی نسبت به هم جابجا شده باشند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوالات فصل8علوم نهم

  1-ورقه های.........برروی خمیرکره که حالت...........و............دارد،حرکت میکنند. جواب:سنگ کره- خمیری-نیمه مذاب

  2-حاشیهٔ کدام قاره هابهتربرهم منطبق میشوند؟جواب:حاشیه غربی افریقا وحاشیه شرقی امریکای جنوبی

  3-چراحاشیهٔ برخی قاره هابه خوبی برهم منطبق نمی شوند؟چواب:زیرا بخشی ازحاشیه قاره که درتماس باامواج دریا بوده اند تحت تاثیر فرسایش ازبین رفته اند.

  4-اولین بارکدام دانشمند وچگونه پی بردکه قاره هانسبت به هم جابه جاشده اند

  دانشمند آلمانی به نام آلفردوِگنربامطالعه ومشاهدهٔ پدیده های سطح زمین

  5-قاره های امروزی چگونه به وجودآمده اند؟

  براساس مطالعات انجام شده،زمین شناسان معتقدندکه حدود 200 میلیون سال پیش درسطح کرهٔ زمین یک خشکی واحدوبزرگی(بنام پانگه آ)وجودداشته است که اطراف آنرایک اقیانوس بزرگ(پانتالاسا)فراگرفته بوده است.میلیونهاسال بعد،این خشکی بزرگ به دوخشکی کوچکترتقسیم شدکه بین آنهارادریای تتیس پرکرده بود. باگذشت زمان،هرکدام ازدوخشکی مذکور،خودنیزبه قطعات کوچکترتبدیل شده وپس ازجابه جایی،قاره های امروزی رابه وجودآورده اند

  6-درشکل زیر قاره های امروزی را مشخص کنید.

  الف) نام خشکی بزرگ اولیه چیست؟ پانگه آ

  7-دریاچه خزردرشمال کشورمان،باقیماندهٔ دریای…………… است. تتیس

  8-هریک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟

  لورازیاشامل:اروپا؛گرینلند؛امریکای شمالی؛کانادا وسیبری

  و گندوانا شامل:استرالیا(اقیانوسیه)؛افریقا؛قاره جنوبگان؛هندوستان وامریکای جنوبی.

  9-چرا گروهی ازافراددرصددردادعای وگنربودند

  زیراآنهاعلت حرکت ورقه هاراازوگنرمی پرسیدند. ازآنجاکه هنوزنظریهٔ زمین ساخت ورقه ای مطرح نشده بودوعلت حرکت ورقه هامعلوم نبود،وگنردرپاسخ به این سؤال،جزرومدیاچرخش زمینرامطرح می کردکه قابل قبول واقع نمی شد

  10-زمین شناسان با استفاده از چه شواهدی اثبات کردند که قاره ها در گذشته به هم متصل بوده و سپس نسبت هم جابجا شده اند؟

  الف)تشابه فسیل جانداران در قار های مختلف.

  ب)انطباق حاشیة شرقی قارة آمریکای جنوبی با حاشیة غربی آفریقا

  پ)تشابه سنگ شناسی در قاره های آفریقا و آمریکای جنوبی.

  11-خمیرکره بخشی از.............است که حالت خمیری ونیمه مذاب داردو.........برروی آن واقع شده است. گوشته- سنگکره

  12-نظریهٔ زمین ساخت ورقه ای چیست؟

  براساس نظریه زمین ساخت ورقه ای سنگ کره ازتعدادی ورقهٔ کوچک وبزرگ مجزاازهم تشکیل شده است.این ورقه هانسبت به هم حرکت دارند. گاهی به هم نزدیک میشوند،درجاهایی ازهم دورمیشوندودربعضی جاهاکنارهم می لغزند.

  13-بزرگترین ورقه زمین ساخت ورقه ای؛ ..........است که بطور کامل توسط .............. پوشیده شده است.جواب: ورقه اقیانوس آرام- آب

  14-آیامیدانیدبزرگترین ورقهٔ سنگ کره چه نام دارد؟

  15-مسیرحرکت جریانهای همرفتی رادرهریک ازظرفهای روبرورارسم کنید

  پدیده همرفتی داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل ظرف شماره 2 است.

  16-دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره را چه می دانند؟

  دانشمندان علت حرکت ورقه های سنگ کره راجریانهای همرفتی خمیرکره می دانند.

  17-پدیده همرفتی داخل گوشته همانند جریان همرفتی داخل کدام ظرف است؟

  شماره 2

  18- چراخمیرکره حالت خمیری دارد؟به دلیل شرایط دما و فشار معین ،

  19-علت ایجاد جریان همرفت درخمیرکره چیست؟

  به دلیل اختلاف دما و چگالی در قسمتهای بالا و پایین خمیر کره ، پدیده همرفت ایجاد می شود

  20- جریان همرفتی چگونه سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

  خمیرکره به دلیل شرایط دما و فشار معین ، حالت خمیری دارد. در قسمت پایین آن ، دما زیادتر است بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمتهای بالایی کمتر است . به دلیل اختلاف دما و چگالی در قسمتهای بالا و پایین خمیر کره ، پدیده همرفت ایجاد می شود. در اثر این پدیده، مواد خمیری به سمت بالا حرکت می کند و از محل شکاف بین ورقه ها به سطح زمین رسیده و سبب جابجایی ورقه ها می شوند.

  21-منظور از ورقه اقیانوسی و ورقه قاره ای چیست؟

  اگر ورقه سنگ کره در زیر اقیانوس قرار گرفته باشد ، آنرا ورقه اقیانوسی و اگر در محل قاره ها باشد.، آن را ورقه قاره ای می نامند.

  22-چرا ورقهٔ اقیانوسی به زیر ورقهٔ قاره ای فرورانده میشود؟

  ورقهٔ اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقهٔ قاره ای داردبه همین دلیل درهنگام برخوردآنهابایکدیگر،ورقه اقیانوسی به زیرورقه قاره ای فرورانده می شود.

  23-اولین دانشمندی که فرضیة گسترش بستر اقیانوس ها رامطرح نمود چه کسی بود؟

  در سال 1962میلادی هری هس فرضیه گسترش بستر اقیانوسها را مطرح کرد.

  24-فرضیة گسترش بستر اقیانوس هاراتوضیح دهید.

  بر اساس این فرضیة، مواد مذابی که از خمیرکره نشات گرفته اند، در قسمت وسط اقیانوسها به بستر اقیانوس صعود می کنند و پس از انجماد، ورقه اقیانوسی جدید رابهوجودمیآورند. به جبران این افزوده شدن، ورقه مذکور با سرعت متوسط حدود 5 سانتیمتر در سال، از وسط اقیانوس به سمت ساحل حرکت می کند و پس از رسیدن به ساحل،با پوسته قاره ای برخورد می نماید. با ادامه حرکت،ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای فرو می رود

  25-آیا می دانید رشد ناخن هایتان چند سانتیمتر در سال است؟

  26-چگونه می توانید رشد ناخن را محاسبه کنید؟

  27-سرعت رشد ناخن را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره مقایسه کنید.

  28- نتیجه برخورد ورقه نزدیک شونده(حرکت همگرا )چیست؟

  نکته:این نوع حرکات سنگ کره هم اکنون نیز با سرعت بسیار کم در حال وقوع است.

  دربرخی نواحی کرهٔ زمین،ورقه های سنگ کره طی میلیونهاسال به سمت یکدیگرحرکت ودرنهایت باهم برخوردکرده اند. برخوردآنهاسبب بروزپدیده هایی مانندرشته کوه،چین خوردگی،گسل وحوادثی مانندزمین لرزه وفوران آتشفشان میشود.

  29-یکی ازمهمترین نواحی لرزه خیزجهان کجاست؟دلیل بیاورید.

  کمربندلرزه خیزاطراف اقیانوس آرام که علت آن برخوردورقهٔ اقیانوسی آرام باورقه ه ای قارهای اطراف آن است.

  30-چرابر اثربرخورد ورقهٔ اقیانوسی باورقهٔ قاره ای زمین لرزههای بزرگی ایجادمی شود

  زیرادراثراین برخوردورقهٔ اقیانوسی به زیرورقهٔ قاره ای فرورانده میشود.

  دراثر فرورانش،ورقه هامی شکنندوانرژی آزادمیشود،انرژی آزادشده به صورت امواج لرزهای،باعث رخدادن زمین لرزه های بزرگی می شود

  31-چرابر اثربرخورد ورقهٔ اقیانوسی باورقهٔ قاره ای؛ آتشفشان ایجادمی شود؟

  زیرادراثراین برخوردورقهٔ اقیانوسی به زیرورقهٔ قاره ای فرورانده میشود. در اثر

  فرو رانش ورقهٔ فرورونده واصطکاک ایجادشده،دماافزایش یافته،سنگهاذوب میشوندوآتشفشانهایی رابه وجودمیآورند

  32-باتوجه به شکل 5،ورقهٔ اقیانوس آرام درقسمت شمال شرق به زیرکدام ورقهٔ قارهای فرورانده میشود؟جواب:به زیر ورقهءامریکای شمالی

  33-باتوجه 10به شکل زیرزمین لرزههاوآتشفشانهابیشتربرچه مناطقی منطبق است؟        

  جواب: بیشتر زمین لرزههاوآتشفشانها ؛برحاشیه ءورقه های سنگ کره به ویژه محل برخورد وفرورانش ورقه های اقیانوسی به زیرورقه های قاره منطبق می باشد.

  34-نتیجه حرکت ورقه هایی که درکنارهم می لغزند؛چیست؟

  دراین نوع حرکت،نه ورقه ای ازهم دورمیشوندونه به هم نزدیک،بلکه ورقه های سنگ کره درکنارهم می لغزند؛این نوع حرکت بیشتردربستراقیانوسهارخ میدهدوباعث ایجادزمین لرزه های زیادی می شود.

  35-یکی ازپیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره،ایجاد..............وتشکیل...........است. چین خوردگی -رشته کوه

  36- پیامدهای حرکت ورقه های سنگ کره را نام ببرید.

  چین خوردگی ؛تشکیل رشته کوه؛فوران آتشفشان؛ وقوع زمین لرزه؛ ایجادسونامی (آبتاز)

  37-علت پیدایش چین خوردگیهاوشکستگیهاچیست؟

  زیرالایه های رسوبی دردریاهابه صورت افقی ته نشین می شوند. پس ازاین که ضخامت رسوبات زیادشد،دراثرحرکت وبرخوردورقه های سنگ کره،رسوبات ازحالت افقی خارج میشوندوبه حالت چین خورده درمیآیندورشته کوههارابه وجودمی آورند

  38-پدیده های زمین شناسی چگونه ایجاد می گردند؟

  دراثرحرکت ورقه های سنگ کره، پدیده های زمین شناسی مانند چین خوردگی،رشته کوه،آتشفشان و زمین لرزه ایجاد می گردد.

  39-ازپیامدهای حرکت ورقه هادرکشورمان یک نمونه مثال بزنید.

  هم اکنون ازوسط دریای سرخ،موادمذاب خمیرکره به بستراین دریابالامی آیندوپوستهٔ جدیدرامیسازندواین پوسته به دوطرف حرکت میکند

  40- نتیجه برخوردورقهٔ عربستان باورقهٔ ایران چیست؟

  تشکیل رشته کوه زاگرس؛وادامهٔ این حرکت،باعث ایجادزمین لرزه هایی بابزرگی معمولاًکمتراز 5 ریشتردرنواحی غرب وجنوب غرب ایران میشود.

  41-چه عواملی آسیب پذیری مارادرمقابل زلزله به حداقل میرساند؟

  داشتن اطلاعات دقیق ورعایت نکات ایمنی درساخت وسازشهرهاوروستاهای کشور،آسیب پذیری مارابه حداقل میرساند.

  42-آبتاز(سونامی) چگونه ایجاد می شود؟

  هنگامی که در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه و یا آتشفشان رخ می دهند، ممکن

  آبتاز(سونامی) ایجاد کند.

  43- امواج اقیانوسی چگونه سبب تخریب سواحل می شوند؟

  امواج اقیانوسی انرژی بسیار زیادی دارند و در هنگام رسیدن به سواحل، خسارت های زیادی برجای می گذارند. هرچه عمق آب اقیانوس بیشتر باشد، سرعت و انرژی آبتاز نیز بیشتر بوده و خسارت های زیادتری را ایجاد می کند.

  44- عمق آب رادر اقیانوس هند وخلیج فارس رابا هم مقایسه  کنید.

  -انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس باهم مقایسه کنید.

  45-رشته کوهها چگونه به وجود می آیند؟

  لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی ته نشین می شوند. پس از اینکه ضخامت

  رسوبات زیاد شد، در اثر حرکت و برخورد ورقه های سنگ کره، رسوبات از حالت افقی خارج شده و به حالت چین خورده در می آیند و رشته کوه ها را به وجود می آورند

  46-شکستگی ها چگونه تشکیل می شوند؟

  در برخی موارد، حرکت ورقه های سنگ کره باعث شکستن سنگ های پوستة زمین و ایجاد شکستگی ها می گردد.

  47-شکستگی های پوستۀزمین به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟

  شکستگی ها به دو دستة درزه و گسل، تقسیم بندی می شوند.

  48-گسل چگونه به وجود می آید؟

  اگر سنگ های دو طرف شکستگی، نسبت به هم جابه جا شده باشند، گسل را به وجود می آورند

  49-درزه چگونه تشکیل می شود؟

  اگر سنگ های دو طرف شکستگی، جابه جا نشده باشند، درزه به وجود می آید.

  50- حرکت ورقه های سنگ کره به چندشکل صورت می گیرد.نام ببرید.

  ورقه های سنگ کره نسبت به هم سه نوع حرکت دارند. الف) حرکت واگرا شوند. ب) حرکت همگرا: ج- حرکت امتدادلغز

  51- حرکت امتدادلغز راتوضیح دهید.

  در برخی نواحی کره زمین حرکت ورقه ها به گونه ایست که آنها نه از هم دور می شوند ونه به هم نزدیک، بلکه در این نوع حرکت، ورقه های سنگ کره در کنار هم می لغزند(شکل12(این نوع حرکت بیشتر در بستر اقیانوسها رخ می دهد و باعث ایجاد زمین لرزه های زیادی می گردد.

  52-ویژگی های حرکت واگرا رابنویسید.

  در برخی نواحی ورقه های سنگ کره از هم دور می شوند. در محل دور شدن آنها، مواد مذاب گوشته بالا می آیند و ورقه جدیدی ساخته می شود.

  منبع مطلب : oloom-heidari.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloom-heidari.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 13 روز قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید