توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بزرگترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد

  1 بازدید

  بزرگترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  آموزش

  آموزش

  ریاضی عددنویسی

  -    چرا برای خواندن یک عدد شش رقمی سه رقم سه رقم جدا می کنیم ؟

  چون هر طبقه دارای سه مرتبه است

  2-    چرا از سمت راست جدا می کنیم ؟

  چون طبقه ها از سمت راست کامل می شوندیعنی وقتی عدد بیش از سه رقم را جدا می کنیم و می خوانیم معنایش این است که طبقه ی یک ها کامل شده است

  -    چرا برای خواندن یک عدد شش رقمی سه رقم سه رقم جدا می کنیم ؟

  چون هر طبقه دارای سه مرتبه است

  2-    چرا از سمت راست جدا می کنیم ؟

  چون طبقه ها از سمت راست کامل می شوندیعنی وقتی عدد بیش از سه رقم را جدا می کنیم و می خوانیم معنایش این است که طبقه ی یک ها کامل شده است

  3-    ارزش مکانی رقم 4 در عدد 7421359 چیست؟ چرا جواب صدگان هزار (مرتبه ی صدگان و طبقه ی هزارها)زیرا سومین رقم از سمت راست طبقه ی هزارها است.

  4-    برای این که بتوانیم برای عددی شکل بکشیم چه مطلبی را باید بدانیم ؟

   جواب باید رقم های یک عدد را معنی کنیم وبا توجه به معنی آن رقم شکل بکشیم مثلا در عدد 47208 رقم 4 را این طور معنی می کنیم4 ده هزارتایی پس باید 4 دسته ده هزار تایی کشید و برای بقیه رقمها نیز به همین صورت

  5-    با توجه به عدد (13745068) به سوالات زیر پاسخ دهید .

  الف- ارزش مکانی رقم 3 چیست؟ چرا

   جواب یکان میلیون زیرا اولین رقم از سمت راست در طبقه ی میلیون است.

  ب-رقم 3 در چه مرتبه و طبقه ای قرار دارد؟ چرا جواب

   در مرتبه ی یکان و طبقه ی میلیون هازیرا در طبقه ی میلیون ها اولین رقم از سمت راست است.

  ج-کدام رقم بیش ترین ارزش را داردچرا جواب

   رقم 1 زیرا در این عدد رقم یک ده میلیونی یا چون اولین رقم از سمت چپ این عدد است

  د-کدام رقم کم ترین ارزش را دارد؟ چرا

  رقم 8 یعنی 8یکی یا این که چون اولین رقم از سمت راست عدد است.

  ه- رقم 4 چه ارزشی دارد؟

   4ده هزار تایی

  و- رقم 4 یعنی چه جواب

   یعنی 4 ده هزارتایی

  6- بارقم 3-0-5-8 کوچکترین عدد سه رقمی را بنویسید؟ جواب بزرگترین رقم را حذف می کنیم وجواب می دهیم 305

  7- بارقم 3-0-5-8 کوچکترین عدد پنج رقمی را بنویسید؟

  در موقع پاسخ دادن دانش آموز باید بگوید(کوچکترین رقم را تکرار نمودم )30058

  8- پاره خط چیست ؟

  قسمتی از خط راست که بین دو نقطه قرار دارد پاره خط می گویند برای نام گذاری پاره خط دو نقطه ی سر پاره خط را نام گذاری کرده و پاره خط را با دو سر ان می خوانیم

  9- نیم خط چیست؟ چگونه ان را نام گذاری کرده و نام آن را می خوانیم جواب

  اگر نقطه ی (د)و (م)را در نظر بگیریم و از نقطه ی د به نقطه ی م وصل کرده و از طرف م ادامه دهیم شکلی را که کشیده ایم نمایشی از نیم خط است که هر چه بخواهیم این ادامه دادن را دنبال می کنیم.

  ارزشیابی

  10-با توجه به عدد 375419 به سوال های زیر پاسخ دهید

  الف-عدد را با حروف بنویسید

  ب -این عدد چند رقمی است

  ج-این عدد قبل از چه عددی است

  د-کدام رقم بیش ترین را دارد؟ چرا

  ه-رقم 7 یعنی چه

  و-رقم 5 در چه مرتبه و طبقه ای است .؟چرا

  ز-صدگان این عدد کدام رقم است. چرا

  ح-ارزش مکانی رقم 3 چیست ؟ چرا

  11- عددی 5 رقمی بنویسید که دهگان هزار 4 صدگان آن7-و دهگان آن9 باشد جواب - اکثر افراد می کنند که حتما باید بنویسند40790 پاسخ فقط این عدد نیست بلکه به جای رقم های صفر از رقم های یک تا نه می توان استفاده کرد(بقیه را شما بنویس )

  12- عددی بنویسید که 4 صدتایی و 5 یکی داشته باشد؟ پاسخ این سوال فقط ....... خواهد بود .

  13 عددی بنویسید که صدتایی آن 4 و یکی آن 5 باشد پاسخ 405 تا 495 خواهد بود.

  13- کوچکترین عدد شش رقمی که طبقه ی هزار آن 235 و بقیه رقم هایش تکراری نباشد بنویسید؟

  14- محمد 4500 تومان داشت 3 مداد 85 تومانی و یک دفترچه 820 تومانی خرید چند تومان خرج کرده است.

  15- تعداد دانش آموزان دبستان اندیشه 548 نفر و 25 نفر بیشتر از دانش آموزان دبستان سعدی می باشد دبستان سعدی چند دانش آموز دارد ؟ دانش اموزان دو دبستان چند نفر می باشند .

  16- در شماره گذاری یک کتاب 345 صفحه ای چند عدد سه رقمی به کار می رود . ؟ تعداد عدهای یک رقی و دو رقمی 99 تا است پس               246 =99-345

   ر

  -    چرا برای خواندن یک عدد شش رقمی سه رقم سه رقم جدا می کنیم ؟

  چون هر طبقه دارای سه مرتبه است

  2-    چرا از سمت راست جدا می کنیم ؟

  چون طبقه ها از سمت راست کامل می شوندیعنی وقتی عدد بیش از سه رقم را جدا می کنیم و می خوانیم معنایش این است که طبقه ی یک ها کامل شده است

  3-    ارزش مکانی رقم 4 در عدد 7421359 چیست؟ چرا جواب صدگان هزار (مرتبه ی صدگان و طبقه ی هزارها)زیرا سومین رقم از سمت راست طبقه ی هزارها است.

  4-    برای این که بتوانیم برای عددی شکل بکشیم چه مطلبی را باید بدانیم ؟

   جواب باید رقم های یک عدد را معنی کنیم وبا توجه به معنی آن رقم شکل بکشیم مثلا در عدد 47208 رقم 4 را این طور معنی می کنیم4 ده هزارتایی پس باید 4 دسته ده هزار تایی کشید و برای بقیه رقمها نیز به همین صورت

  5-    با توجه به عدد (13745068) به سوالات زیر پاسخ دهید .

  الف- ارزش مکانی رقم 3 چیست؟ چرا

   جواب یکان میلیون زیرا اولین رقم از سمت راست در طبقه ی میلیون است.

  ب-رقم 3 در چه مرتبه و طبقه ای قرار دارد؟ چرا جواب

   در مرتبه ی یکان و طبقه ی میلیون هازیرا در طبقه ی میلیون ها اولین رقم از سمت راست است.

  ج-کدام رقم بیش ترین ارزش را داردچرا جواب

   رقم 1 زیرا در این عدد رقم یک ده میلیونی یا چون اولین رقم از سمت چپ این عدد است

  د-کدام رقم کم ترین ارزش را دارد؟ چرا

  رقم 8 یعنی 8یکی یا این که چون اولین رقم از سمت راست عدد است.

  ه- رقم 4 چه ارزشی دارد؟

   4ده هزار تایی

  و- رقم 4 یعنی چه جواب

   یعنی 4 ده هزارتایی

  6- بارقم 3-0-5-8 کوچکترین عدد سه رقمی را بنویسید؟ جواب بزرگترین رقم را حذف می کنیم وجواب می دهیم 305

  7- بارقم 3-0-5-8 کوچکترین عدد پنج رقمی را بنویسید؟

  در موقع پاسخ دادن دانش آموز باید بگوید(کوچکترین رقم را تکرار نمودم )30058

  8- پاره خط چیست ؟

  قسمتی از خط راست که بین دو نقطه قرار دارد پاره خط می گویند برای نام گذاری پاره خط دو نقطه ی سر پاره خط را نام گذاری کرده و پاره خط را با دو سر ان می خوانیم

  9- نیم خط چیست؟ چگونه ان را نام گذاری کرده و نام آن را می خوانیم جواب

  اگر نقطه ی (د)و (م)را در نظر بگیریم و از نقطه ی د به نقطه ی م وصل کرده و از طرف م ادامه دهیم شکلی را که کشیده ایم نمایشی از نیم خط است که هر چه بخواهیم این ادامه دادن را دنبال می کنیم.

  ارزشیابی

  10-با توجه به عدد 375419 به سوال های زیر پاسخ دهید

  الف-عدد را با حروف بنویسید

  ب -این عدد چند رقمی است

  ج-این عدد قبل از چه عددی است

  د-کدام رقم بیش ترین را دارد؟ چرا

  ه-رقم 7 یعنی چه

  و-رقم 5 در چه مرتبه و طبقه ای است .؟چرا

  ز-صدگان این عدد کدام رقم است. چرا

  ح-ارزش مکانی رقم 3 چیست ؟ چرا

  11- عددی 5 رقمی بنویسید که دهگان هزار 4 صدگان آن7-و دهگان آن9 باشد جواب - اکثر افراد می کنند که حتما باید بنویسند40790 پاسخ فقط این عدد نیست بلکه به جای رقم های صفر از رقم های یک تا نه می توان استفاده کرد(بقیه را شما بنویس )

  12- عددی بنویسید که 4 صدتایی و 5 یکی داشته باشد؟ پاسخ این سوال فقط ....... خواهد بود .

  13 عددی بنویسید که صدتایی آن 4 و یکی آن 5 باشد پاسخ 405 تا 495 خواهد بود.

  13- کوچکترین عدد شش رقمی که طبقه ی هزار آن 235 و بقیه رقم هایش تکراری نباشد بنویسید؟

  14- محمد 4500 تومان داشت 3 مداد 85 تومانی و یک دفترچه 820 تومانی خرید چند تومان خرج کرده است.

  15- تعداد دانش آموزان دبستان اندیشه 548 نفر و 25 نفر بیشتر از دانش آموزان دبستان سعدی می باشد دبستان سعدی چند دانش آموز دارد ؟ دانش اموزان دو دبستان چند نفر می باشند .

  16- در شماره گذاری یک کتاب 345 صفحه ای چند عدد سه رقمی به کار می رود . ؟ تعداد عدهای یک رقی و دو رقمی 99 تا است پس               246 =99-345

   ر

  منبع مطلب : danialoaref.blogsky.com

  مدیر محترم سایت danialoaref.blogsky.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات ریاضی پنجم

  40526000935 – 4532100009  - 320000001002

  3- جمعیت کشور هند (هشتصد و نود و شش میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و سی و چهار نفر است. این عدد را به رقم بنویسید.

  4- با توجه به عدد (هشت میلیارد و دویست و سی و چهار میلیون و نود هفت هزار و پنجاه) به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: عدد بالا را به رقم بنویسید.

  ب: عدد بالا دارای چند طبقه می باشد؟

  ج: بزرگترین رقم در عدد بالا چیست؟

  د: ارزش مکانی بزرگ ترین رقم در عدد بالا چیست؟

  و : ارزش مکانی کدام رقم کمتر است؟

  ه : یکان میلیارد عدد بالا چه رقمی است؟

  5- عدد (نهصد و چهل و هشت میلیارد و صد و پنجاه و شش هزار و سیصد و دو )  را با رقم نوشته و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

  الف: ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است و در چه مرتبه ای قرار دارد؟

  ب: دهگان هزار در عدد بالا چه رقمی است؟

  6- کوچکترین عدد ده رقمی که رقم‏های آن تکراری نباشد را با رقم و حروف بنویسید.

  حروف:

  رقم:

  7- عدد 458791023 را با حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار دهید.

  8- بزرگترین عدد هفت رقمی را که طبقه هزار آن به ترتیب ( 2 و 6 و 8) و صدگان آن رقم 5 باشد را با رقم و حروف بنویسید. (با تکرار ارقام و بدون تکرار ارقام.)

  9- عدد ششصد میلیارد و ششصد میلیون و شش کدام است؟

  الف: 60060060000                 ب: 600600600006                

  ج: 60060000006                   د: 60060060060

  10- آخرین رقم عددی در دهگان میلیون قرار دارد. آن عدد چه رقمی است؟

  الف: 6 رقمی            ب: 9 رقمی              د: 8 رقمی               ج: 5 رقمی

  11- اختلاف بزرگ ترین و کوچک ترین عدد 8 رقمی را که با ارقام 0 و 2 و 9 و 6 و 7 و 5 و 4 و 8 می توان نوشت کدام است؟

  الف: 78308631              ب: 78386310                ج: 78368410                د: 79308631

  12- هرگاه بر یکان هزار عددی 7 تا اضافه کنیم آن عدد چه تغییری می کند؟

  الف: به آن عدد 70 تا اضافه می شود.                   ب: به آن عدد 7 تا اضافه می شود.

  ج: آن عدد 7 برابر می شود.                      د: به آن عدد 7000 تا اضافه می شد.

  13- آخرین رقم سمت چپ عددی در مرتبه یکان میلیارد قرار  دارد. این عدد چندرقمی است؟

  الف: 9 رقمی            ب: 8 رقمی              ج: 11 رقمی            د: 10 رقمی

  14- با اضافه کردن 213 بر کدام یک از اعداد زیر عدد دو میلیارد و بیست میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و سی و پنج حاصل می شود؟

  الف: 2020355822          ب: 2020335422  ج: 2020356648  د: 202035848

  15- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟       ....، 11، 13، 24، 37

  الف: 7                    ب: 8            ج: 2             د: 3

  16- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟

  الف: صفر                ب: 8            ج: 10                    د: 2

  17- در نوشتن عدد «هفت میلیارد و چهل میلیون و ششصد وپنج هزار و ده» به رقم، چند صفر وجود دارد؟

  الف: 9          ب: 6            ج: 5             د: 7

  18- از عدد 260467500 عدد هفتصد هزار را کم کرده ایم. چند رقم آن تغییر می کند؟

  الف: یک رقم             ب: دو رقم                ج: سه رقم               د: چهار رقم

  19- تفاوت حاصل از کوچکترین عدد هشت رقمی با بزرگترین عدد هفت رقمی بدون تکرار رقم ها چه عددی است؟

  الف: 358124                   ب: 358024           ج: 358224           د: 359024

  20- در جای خالی چه عددی را باید گذاشت؟         ... ، 3 – 40، 8-48، 12-45، 15

  الف: 9          ب: 15          ج: 18          د: 21

  21- از دهگان هزار عددی 7 رقمی 4 تا کم کردیم. آن عدد چه تغییری کرد؟

  الف: 40 تا کم شد.                         ب: 4 تا کم شد .                 

  ج: 4000 تا کم شد .                     د: 40000 تا کم شد.

  22-  اگر یکان میلیون عددی 7، یکان میلیارد آن  5، دهگان هزار آن 3 و صدگان آن عدد 9 باشد، آن عدد کدام است؟

  الف: 30050900700                 ب: 4007030900           

  ج: 5007030009            د: 7900500300

  23- عدد (دویست و دو میلیارد و دو میلیون و بیست هزار) کدام یک از عددهای زیر است؟

  الف: 202002020000               ب: 202020200000                

  ج: 102002002000                 د: 202200020000

  24- من چه عددی هستم؟

  «اگر سه صدتایی، پنج ده تایی و هفت یکی به من اضافه کنید بزرگترین عدد 5 رقمی می شوم.»

  الف : 99654          ب: 99644             ج: 99463             د: 99642

  منبع مطلب : moallem1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moallem1.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  اللااب

  y 20 روز قبل
  1

  بزگترین رقم در جه مرتبه ای قرار دارد

  ج 25 روز قبل
  0

  ۴۰۳۸۲۹۰۰۰با ارزش ترین مرتبه ی قرار دارد؟

  1
  ۹۹۹ ۹۱۹۶۰ 21 ساعت قبل

  ۹۹۹ ۹۱۹۶۰

  -2
  ج 25 روز قبل

  ۴۰۳۸۲۹۰۰۰با ارزش ترین مرتبه ی عدد کدام است

  ج 25 روز قبل
  2

  چه رقمی در با ارزش ترین مرتبه ی عدد ۰۰۰۹۲۸۳۰۴قرار دارد؟

  ناشناس 27 روز قبل
  0

  بزرگترین رقم درچه ارزش مکانی قرار دارد

  مرادی 5 ماه قبل
  1

  عالی نیست عزیز جان من ناراحت نباش ولش کن خودتو عصبی نکن نفسم کجای چرا جواب نمیدی حالت خوبه نگرانتم چرا جواب نمیدی حالت خوبه نگرانتم چرا جواب نمیدی

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  لواشک خوب

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  خب

  مجید علیزاده 10 ماه قبل
  0

  رقم 8درچه مرتبه ای قرار دارد

  برای ارسال نظر کلیک کنید