توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  بیشترین ارزش مکانی مربوط به کدام رقم است

  1 بازدید

  بیشترین ارزش مکانی مربوط به کدام رقم است را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ارزش مکانى و گسترده نویسى اعداد و اهمیت آن در چهار عمل اصلى

  در مطلب پیش رو، نخست ارزش مکانی و ویژگیهای آن را مرور میکنیم. سپس رویههای انجام جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد را با استفاده از آن تا حدودی تحلیل و بررسی خواهیم کرد. در شمارههای بعدی مجله به موضوع تقریب خواهیم پرداخت.

  بررسی رابطهی طولی یک مفهوم یا موضوع و آشنایی با آن در برنامهی درسی و کتابهای درسی شش پایهی ابتدایی، در رفع مشکلات یادگیری دانشآموزان به معلمان کمک میکند.

  زمانی که دانشآموز یک پایه در یادگیری موضوعی مشــکل دارد، اگر ریشــهی مشکل در یادگیری موضوعات مرتبط به آن موضوع در همان پایه یا پایههای پیـش از آن باشد، توضیح و تدریس چندبارهی موضوع به وی مشکلی را حل نخواهد کرد.

  از این رو، برای رفع آن باید بر یادگیری موضوعات مرتبط متمرکز شد، نه صِرفاً خود آن موضوع. بررسی رابطهی طولی درواقع موضوعات مرتبط را آشکار میسازد.

  ارزش مکانی، کلید نامگذاری اعداد و عددنویسی

  عددنویسی تاریخچهای به قدمت پیدایش خط و زبان دارد و استفاده از ارزش مکانی و مبنای ده برای نوشتن و نامگذاری عددها در این فرایند اتفاقی نو محسوب میشود. در اینجا قصد نداریم این تاریخ را مرور کنیم، ولی مطالعه دربارهی آن خالی از لطف نیست. در تصویر مقابل به ترتیباز راست به چپ نمونهای از عدد نویسی رومی، بابلی و مصری را میبینید.

  جدول زیر، ارزش مکانی عددهای صحیح تا طبقه‌بندی میلیارد و قسمت اعشاری تا یک هزارم را نشان می‌دهد:

  برای نامگذاری اعداد، یعنی خواندن یا نوشتن عددها، باید رقمهای عدد موردنظر را در این جدول قرار دهیم و براساس این مرتبهها عدد را بخوانیم یا بنویسیم.

  میدانید که این جدول، هم از سمت راست و هم از سمت چپ، با همین نظم و الگوهایی که دارد، ادامه پیدا میکند:

  ارزش هر ستون، ده برابر بزرگتر از ارزش ستون سمت راستش است. یعنی از راست به چپ، ارزش ستونها ده برابر ده برابر افزایش مییابد (بنابراین از چپ به راست، ستونها ده برابر ده برابر کوچک میشوند).

   از نظر عملی، هر ده تا یکی، میشود یک دهتایی. هر ده تا دهتایی، میشود یک صدتایی. هر ده تا صدتایی، میشود یک هزارتایی. هر ده تا هزارتایی، میشود یک دههزارتایی و ... . برعکس، اگر یک دههزارتایی را باز کنیم، ده تا هزارتایی است. اگر یک هزارتایی را باز کنیم، ده تا صدتایی است و ...

   در قسمت اعشاری نیز همین روند برقرار است. یعنی هر ده تا یکهزارم میشود یکصدم. هر ده تا یکصدم میشود یکدهم. هر ده تا یکدهم میشود یک واحد کامل (یک). برعکس، هر یکی برابر با ده تا یکدهم است. هر یکدهم برابر با ده تا یکصدم است و ...

   در قسمت صحیح، ارزش هر طبقه هزار برابر ارزش طبقهی سمت راست خودش است. یعنی از راست به چپ طبقهها هزار برابر هزار برابر بزرگ میشوند.

  در قسمت صحیح، هر طبقه سه قسمت دارد: یکان، دهگان و صدگان (به همین دلیل هم هست که طبقهها هزار برابر هزار برابر بزرگ میشوند).

  گستردهنویسی و روشهای محاسبه

  گسترده عددی مانند 617/43,782,501 چنین است:

  در گستردهنویسی، هر رقم در ارزش مکانی که در آن قرار گرفته است ضرب میشود تا مقدار واقعی آن معلوم شود. عدد موردنظر ما مجموع همهی این مقدارهاست. برای مثال، رقم 3 در عدد بالا، 3 نیست، بلکه 3 میلیون است. زیرا در محل یکان میلیون قرار گرفته است. یا رقم 6 درواقع 6 نیست، بلکه 6 دهم است.

  وقتی عددی را میخوانید یا مینویسید، رقمها باید با ارزشهایشان همراه باشند. همین موضوع کمک میکند بتوانید دو عدد را با هم مقایسه کنید و عدد بزرگتر را تشخیص دهید. در ادامهی این مطلب، نقش گستردهنویسی را در رویههای چهار عمل اصلی اعداد بررسی خواهیم کرد.

  اکنون شما رویهی ضرب عددهای چند رقمی در چند رقمی و رویهی تقسیم عددهای چند رقمی بر چند رقمی را تحلیل کنید. توجه کنید که در ضرب دو عدد چندرقمی، از گستردهی هر دو عدد و روش پخش کردن دو پرانتز در هم (که بر خاصیت پخشی ضرب نسبت به جمع استوار است) استفاده میشود (کتاب ریاضی چهارم، صفحههای 49 تا 51). به صورت مشابه، در تقسیم دو عدد چند رقمی بر یکدیگر نیز از گستردهی اعداد و خاصیت پخشی تقسیم نسبت به جمع استفاده میشود (کتاب ریاضی چهارم، صفحههای 68 تا 70).

  اکنون که میدانیم رویههای چهار عمل اصلی اعداد براساس گستردهی عددها به دست آمدهاند، شش کتاب ریاضی ابتدایی را صفحه به صفحه ورق میزنیم تا ببینیم چگونه بسیاری از موضوعات و حتی تمرینها یا فعالیتها برای ایجاد بستر و موقعیت لازم درک این ارتباط است. در جدول مقابل، این بررسی را برای پایههای اول تا چهارم خلاصه کردهایم. شما نیز شش کتاب را ورق بزنید و اگر ما موردی را از قلم انداختهایم، به این جدول اضافه و پایههای پنجم و ششم را کامل کنید.

  منبع مطلب : www.roshdmag.ir

  مدیر محترم سایت www.roshdmag.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  معلم5 فتحی

  عددها با واحد 1000
  درس برای کلاس 4و5و6

  1. با توجه به اعداد زیرجای خالی عدد مناسب بنویس وبخوان .

  2. باتوجه به مثال زیر اعدادرا درجای خالی به طور مناسب بنویس وبخوان

  3. عددهارا بخوانید.

  4. مجموع اعداد زیر را به دست آورید به مثال توجه کن!

  5. جمع یا تفریق کنید و ذهنی اعدادرا با واحد هزار بخوانید

  مثال: 35هزار+5هزار آسان جمع می شود .

   
  6. عدد, 510,000 وعدد 520,000 هم را (روی  “واحد”)به ترتیب نشان دادیم 
      نشانه های آبی رنگ چه عددهای را نشان می دهند.

  7.  در دفترتان یک محور رسم کنید و 320,000 تا 340,000 روی نشان دهید .
      تقسیم بندی مناسب انجام دهید و اعداد زیر را روی ان نشان دهید :
      323,000   328,000   335,000  329,000 
  330,000

  درجدول ارزش مکانی اعدد طبقه طبقه گرده بندی می شوند هر طبقه از 3 خانه درست شده و هر خانه ارزشی خاص دارد

   طبقه ها:. عددها از چپ   ونام هر طبقه خوانده می شوند………. یکیها ………. هزارها ……….. میلیونها ……….. میلیاردها.

  به جدول ارزش مکانی زیر توجه کنید.:

  100,000 = 100 هزار
  1,000,000 = 1 میلیون
  10,000,000 = 10 میلیون
  100,000,000 = 100 میلیون

  بهتراست تا اشنایی کامل ،عددها را با کمک جدول ارزش مکانی بخوانیم.

  عددهارا هر3 رقم ازسمت راست جدا می کنیم .                                                                   
  عدد 702845 و 360400295 در جدول ارزش مکانی جا می دهیم    از سمت چپ با توجه به طبقه اش بخوانیم.                                                      

  .

  به گسترده نویسی  همان دو عدد می پردازیم :

  702845 = 7 × 100000 + 2 × 1000 + 8 × 100 + 4 × 10 + 5 × 1
  360400295 = 3 × 100000000 + 6 × 10000000 + 4 × 100000 + 2 × 100 + 9 × 10 + 5 ×
  1

  درعدد 702845:
  ارزش مکانی  7  صد هزار  هست 7 × 100000 = 700000 هفت صدگان هزار.
  ارزش مکانی 2   یعنی 2 × 1000 = 2000و ارزش مکانی یکان هزار است.
  ارزش مکانی 8 یعنی 8 × 100 = 800 وارزش مکانی صدگان دارد
  ارزش مکانی  4 یعنی 4 × 10 = 40 وارزش مکانی دهگان.
  ارزشمکانی  5 یعنی 5 × 1 = 5 وارزش مکانی یکان
  درعدد 360400295:
  ارزش مکانی 3 یعنی 3 × 100000000 = 300000000 و ارزش مکانی صدگان میلیون .
  ارزش مکانی  6 یعنی 6 × 10000000 = 60000000 وارزش مکانی دهگان میلیون.
  رزش مکانی 4 یعنی 4 × 100000 = 400000 وارزش مکانی صدگان هزار.
  رزش مکانی2 یعنی 2 × 100 = 200 وارزش مکانی صدگان.
  رزش مکانی 9 یعنی 9 × 10 = 90 وارزش مکانی دهکان.
  رزش مکانی 5  یعنی5×1 =5 ارزش مکانی یکان

  نکته:
  ارزش مکانی عدد0 در هر مکانی همان 0 است.

  پس با حروف اعداد زیر را بخوانیم :

  218705 –      218هزار و  705.
    به این صورت   218,705 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

  42156 –  42هزارو 156.
  به این صورت 3تا 3تا جدا می کنیم 42,156 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

  25374821 –  25میلیون و 374 هزارو 821.
  به صورت     25,374,821 (اول از سمت راس 3 رقم 3 رقم جدا کرده و کاما(  ,  )  می گذاریم).

  مکان, ارزش مکان و ومرتبه:

    یک عدد از یک یا چند رقم یا رقمهای مختلف تشکیل شده.
  ●    هر رقم جایگاه ومرتبه خاص قرار  می گیرد

  هر رقم با توجه به جایگاه خود در جدول ارزش مکانی و طبقه  ان عدد خوانده می شود.

  ● مرتبه جایی است که عدد دران مکان هست.  1. توضیح

  (i) ارزش مکانی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 به ترتیب  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و 9 هستند.

  (ii) ارزشم کانی (0) همیشه 0هست. درهرمکانی باشد , همیشه همان  0.

  همچنین, در   عدهای    105, 350, 42017, 90218 ارزش مکان  0 در هر کدام  0.

  2. در هر مکانی ارزش هر عدد سمت  چپی 10 برابر عدد سمت راستی است., درعدد دورقمی سمت چپ 10 برابریکان است 

  مثل, درعدد 58, ارزش 5 یعنی 5 × 10 = 50 ارزش مکانی  8 یعنی 8 × 1= 8که اارزش مکانی 5 10 برابر ارزش مکانی8 هست.


  3. درعدد 475, رقم 5 درمکانی یکان است, رقم 7 در مکان دهگان و4 در مکان صدگان قرار دارد. .

  پس, ارزش مکان 5 = 5, ارزش مکان  7 = 7 × 10 = 70, وارزش مکان  4    یعنی 4 × 100 = 400.

  ارزش مکان = رقم × ارزش مکانی رقم.


  برای مثال:

  در 768;
  ارزش مکان  8 = 8 × 1 = 8
  ارزش مکان 6 = 6 × 10 = 60 ارزش مکان  7 یعنی 7 × 100 = 700.

   


  مثال:

  (i) در عدد 4129;

  ارزش مکان 9       چون در خانه یکان  9 × 1 = 9 .

  رزش مکان 2  چون در خانه دهگان            2 × 10 = 20  .
  ارزش مکان  1   صدگان         1 × 100 = 100        .
  ارزش مکانی 4  یکان هزار  4 × 1000 = 4000 .

  (ii) درعدد 3720,ارزش مکان


  (iii) ارزش مکان  3702 در زیر نشان داده:

  (iv) در زی ارزش مکان صفر  0 همیشه صفر است, هر چند که در موقعیت  هر مکانی باشد..


  However, suggestions for further improvement, from all quarters would be greatly appreciated.

  ارزش هر عدد متفاوت  است با ارزش هر عدددر مکان  :
  تفاوت ارزش مکانی عدد  6  وارزش  خود عدد6در عدد  2960543.

  نتیجه:
  ارزش مکان  6 در عدد 2960543 = 60000
  ارزش خود عدد به تنهایی 6 در عدد  2960543 = 6
  تفاوت را ببینید !!!!!!! = 60000 - 6 = 59994

  2.  حاصل ضرب ارزش مکانی دو تا 4 در عدد  30426451.

  نتیجه:

  ارزش مکانی  4 صدگان  = 400
  ارزش مکانی  4 در مکان صدگان هزار = 400000
  حاصل = 400000 × 400 = 160000000

  3.  هر کدام عدد را بنویسید

  کوچک ترین عدد 5 رقمی بنویسید .
  (a) ارقام متفاوت باشند.
  (b) در یکان هزار8 باشد.
  (c) در یکان عدد9 باشد.

  نتیجه
  (a) کوچکترین عدد 5 رقمی از ارقام  متفاووت می توان  0, 1, 2, 3,  4
  بنابراین , عدد ما = 10234

  (b) کوچکترین عدد5 رقمی که رقم یکان هزار 8 باشد= 18023.

  (c) کوچکترین عدد5 رقمی که رقم یکان 9باشد 10239.

  4. بزرگترین عدد 4 رقمی بنویسید:
  (a) ارقام متفاوت باشند.
  (b) دهگان رقم3 باشد.
  (c) صدگان رقم 5 باشد.

  نتیجه:

  (a)  بزرگترین عدد 4 رقمی از ارقام  9, 8, 7, 6.
  پس می شود = 9876

  (b) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که دهگان3 باشد = 9837

  c) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که صدگان5 باشد = 958c) بزرگترین عدد 4رقمی  ارقام متفاوت که صدگان5 باشد = 958

  منبع مطلب : fathi5.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت fathi5.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نکاتی در مورد ریاضی

  1 – مقدمه

  2- عدد نویسی

  3- ارزش اعداد

  4- خواندن اعداد با استفاده از جدول ارزش مکانی

  5- مفاهیم  عمل جمع

  6- خواص جمع

  7- بخش پذیری اعداد   

             ای بر احدیت ز آغاز             خلق ازل و ابد هم آواز

  سپاس بی قیاس خداوندی را سزاست که ما را نعمت وجود بخشید و به نیروی اندیشه بر سایر موجودات برتری داد .

  سر آمد و سرور همه ی دانش های اکتسابی بشر " علم ریاضی " است . اگر منطق ، روش درست اندیشیدن است ، ریاضی ابزار و وسیله ی تفکر منطقی و تعقل مثبت و پایدار و اندیشه ی استوار است .

  پش وظیفه ی ماست که ریاضی را به عنوان روش پرورش ذهن و فکر فرزندانمان وجه ی همت خویش سازیم تا پایگاه علم شود و جایگاه ارزش و فضیلت .

  در زیر به بعضی مفاهیم علم ریاضی می پردازیم :

  عدد و عدد نویسی  

  عدد مجموعه ی تهی را {       }  صفر نامیدند و با نماد  (   Æ )   نشان دادند بعد با کمک این عدد عدد بعدی شناخته شد . یعنی گفتند عدد مجموعه ای که عضو آن صفر است  { 0 }   را یک نامیدند  و با نماد  (   1  ) نشان داده و عدد مجموعه ای که عضو آن صفر و یک بود           را دو نامیدند و با نماد  ( 2 ) نشان دادند و ادامه پیدا کرد تا به عدد 9 رسید .

  معنی مبنای ده آن است که ما در موقع شمردن اعضای یک مجموعه هر ده تا را به صورت یک دسته ی ده تایی در می آوریم . در دستگاه دهدهی یا اعشاری برای نمایش اعداد نیاز به ده نماد مختلف داریم ، که در زبان فارسی به این شکل هستند و در عمل به آن ها رقم می گوییم :                                                           9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 

  و با کنار هم قرار دادن رقم ها ، عدد را می نویسند . مانند :  23 -   یا  7564   

  برای هر رقم دو نوع ارزش وجود دارد :

  الف ) ارزش مطلق : یعنی اینکه به طور مثال 4 به معنای تعداد اعضای چنین مجموعه ای است :                                                               (                                      )  

  ب) ارزش مکانی : یعنی اینکه همان 4 ارزش واقعی اش هنگامی معلوم می شود که در یکی از مرتبه ها قرار گیرد  ( مرتبه ی یکها ، مرتبه ی ده ها ، ... )

  به عبارت دیگر ارزش مکانی 4 در عدد 453 ، چهار صد و در عدد 499037 ، چهار صد هزار تاست .

  توجه : در هر عدد اگر یکی از رقم ها 0 باشد ، کمترین ارزش مکانی مربوط به رقم  ( 0 ) است . مثلا در عدد بالا بیشترین ارزش مکانی را 4 و کمترین ارزش مکانی را ( 0 ) دارد .

  این شیوه از هندویان به ما رسیده است که اعداد را با خاصیت دهدهی و با دادن ارزش مکانی به آن ها بیان کنیم .

  خواندن اعداد بیش از سه رقم :

  ابتدا بخش های مختلف جدول را معرفی می کنیم . یکها ، هزار ها ، میلیون ها ، ... را طبقه بندی می کنیم . یکان ، دهگان و صدگان را مرتبه می گوییم . جدول نشان دهنده ی این است که :

  الف ) مرتبه در هر طبقه تکرار می شود .

  ب) اگر مرتبه های مشابه هر طبقه را با هم مقایسه کنیم می بینیم که همیشه در هر طبقه یکان اولین رقم از سمت راست آن طبقه ، دهگان دومین رقم از سمت راست  و صد گان سومین رقم از سمت راست آن طبقه است .

  پ) هر مرتبه در هر طبقه ، هزار برابر مرتبه ی مشابه آن در طبقه ی قبل است .

  ت) هر مرتبه در هر طبقه ده برابر مرتبه ی قبل از خودش است .

  در عدد 32724528 ابتدا سه رقم سه رقم از سمت راست جدا کرده ، تا طبقه ها مشخص شود . در این عدد 32 را با نام طبقه ی خودش یعنی میلیون و 24 را با نام طبقه ی خودش یعنی هزار می خوانیم . پس چون هر طبقه سه مرتبه دارد ، باید سه رقم سه رقم جدا کنیم

  و چون طبقه ها از سمت راست کامل می شود ، پس باید از سمت راست جدا کنیم .

  اولین رقم از سمت چپ بیشترین ارزش مکانی را دارد و اولین رقم از سمت راست ، کمترین ارزش مکانی را دارد . مگر در مواردی که ( 0 ) باشد کا کمترین ارزش مکانی مربوط به (0) می شود .

   جمع :

  کلمه ی جمع از نظر لغوی ، یعنی گرد کردن ، گرد آوری کردن است و یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی به شمار می رود . و آن افزودن دو یا چند چیز است با همدیگر .

  مفاهیم جمع :

  1-  مفهوم افزایشی :

  کاربرد فراوان در سال های اولیه ی دبستان حتی پیش از دبستان دارد .

  مثال : مرتضی 7 بادام دارد . برادرش 2 بادام دیگر به او داد . مرتضی حالا چند بادام دارد.  

  2-  مفهوم افرازی :

  افراز یعنی جدا کردن چیزی ، یعنی تقسیم کردن یک مجموعه به چند زیر مجموعه .

  مثال : زهرا در یک گلدان 5 شاخه گل زرد و 3 شاخه گل سفید دارد . زهرا چند شاخه گل دارد ؟

  3-  مفهوم مجهول یابی در جمع :

  مجهول از نظر لغوی یعنی هر شیی نامعلوم و ناداشته و در ریاضی معمولا به صورت مربع خالی نمایش داده می شود .

  بهترین روش این است که فراگیرنده از طریق نظیر برای یافتن عامل مجهول استفاده کند .

  مثال : برای 9 =   ..........      + 7  از طریق نظیر         ....... = 7 – 9  کمک بگیرد .

  4-  مفهوم ترکیبی جمع :

  منظور از ترکیبی عدد این است که مجهول را از روی عدد های کوچکتر شناسایی کنیم .

  مثال : زهرا 8 شاخه گل در یک گلدان دارد که 5 شاخه ی آن سفید است . چند شاخه قرمز است ؟                                                       5 +........ = 8

  خواص جمع :

  1-  اصل تعویض پذیری ( جابه جایی )

  در جمع دو عدد ، چنانچه جای عامل ها را عوض کنیم ، در حاصل چمع تغییری به وجود نمی آید .

  مثال :                                                               3 + 4 = 4 + 3

  2-  اصل شرکت پذیری :

  در جمع سه عدد فرقی نمی کند اول کدام دو عدد را با هم جمع کنیم 

  مثال :                                      ( 4 + 2 ) + 3 = 4 + ( 2 + 3 )  = 2 + ( 4 + 3 )

  3-  اصل بی اثر بودن صفر در عمل جمع :

  حاصل جمع هر عدد با صفر برابر است با خود آن عدد .

  مثال :                                                      8 = 8 + 0                8 = 0 + 8

  4-  اصل بسته بودن عمل جمع در مجموعه ی اعداد حسابی :

  این اصل در مقطع ابتدایی مطرح نمی شود .

  تا توجه به معرفی نماد ( + )  حرف " و " ربط دادن کلمات رایج است ، در ربط جمع دو عدد نیز استفاده می شود

  مثال : برای جمع 2 ،   3  می گوییم 2  و 3  که در ریاضی به " و "  ( + ) نیز می گویند

   چند قاعده در باره ی بخش پذیری اعداد

  1-  بخش پذیری بر 2

  اعدادی بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آنها  8 – 6 – 4 – 2 – 0  ( زوج ) باشند

  مثال :       96        -           3354

  2-  بخش پذیری بر 3

  اعدادی بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشد .

  مثال : 75411   که مجموع ارقام آن 18 میباشد و 18 بر 3 بخش پذیر است .

  بخش پذیری بر 4

  اعدادی بر 4 بخش پذیرند که دو رقم سمت راست آن ها صفر یا بر 4 بخش پذیر باشد

  مثال :   19876 -             3500

  بخش پذیری بر 5

  اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها صفر یا 5 باشد .

  مثال : 120 -           495

  بخش پذیری بر 6

  اعدادی بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشند .

  مثال : 7542 -        

   بخش پذیری بر 7

  اعدادی بر 7 بخش پذیرند که اگر رقم یکان را دو برابر کنیم سپس اختلاف آن را با بقیه ی عدد به دست آوریم ، حاصل بر 7 بخش پذیر باشد .

  مثال :                 7 = 2 – 9                       2 = 1 × 2                   92

  بخش پذیری بر 8

  اعدادی بر 8 بخش پذیرند که سه رقم سمت راست آن ها صفر یا عددی باشد که بر 8 بخش پذیر باشد .

  مثال :    7248      که چون 248 بر 8 بخش پذیر است ، پس عدد 7248 بر 8 بخش پذیر است

  بخش پذیری بر 9

  اعدادی بر 9 بخش پذیرند که مجموع رقم های آن بر 9 بخش پذیر باشد .

  مثال : 78453 -                       3 = 9   ÷ 27

  بخش پذیری بر 10

  اعدادی بر 10 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 5 بخش پذیر باشند  یا به عبارت دیگر رقم یکان آن ها صفر باشد .

  مثال : 1750                 500

  بخش پذیری بر 12

  اعدادی بر 12 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 4 بخش پذیر باشند .

  مثال :        53172

  بخش پذیری بر 15

  اعدادی بر 15 بخش پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر باشند .

  مثال :        14970

  بخش پذیری بر 18

  اعدادی بر 18 بخش پذیرند که هم بر 2 و هم بر 9 بخش پذیر باشند .

  مثال :          25488

  منبع مطلب : mamagany.blogfa.com

  مدیر محترم سایت mamagany.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سلام 4 روز قبل
  0

  سلام

  ع 11 روز قبل
  0

  سلام دوستا ن

  0
  سلام 4 روز قبل

  سلام

  سوفیا 16 روز قبل
  -1

  برو از مامانت بپرس

  سوفیا 16 روز قبل
  -1

  اصلا بدرد من نخورد👿😤

  ناشناس 25 روز قبل
  1

  گو

  ناشناس 25 روز قبل
  -1

  سلام

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  اصلا هیچی نمیاره اه

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  خیلی بددددددد بود

  ناشناس 6 ماه قبل
  3

  آیا درعدد۴۵۷ عدد۷ بیشترین ارزش را دارد

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  آیا در عدد۴۵۷ عدد۷ بیشترین ارزش رادارد

  مهناز 8 ماه قبل
  -1

  خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلیبد بد بد بدبود

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  بزرگترین عدد ارزش مکانی کدام عدد میلاشد

  ناشناس 10 ماه قبل
  -1

  ارز مکانی دریک عددسه رقمی مربوط ب کدام رقم است

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  ۳۲۱۰۵۶۸۰۹ کدام رقم ارزش مکانی بیشتری داد

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  ارزش مکانی

  0
  ناشناس 30 روز قبل

  در مرتبه ی صدگا ن چه رقمی قرار دارد

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید