توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد

  1 بازدید

  تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  تعبیر خواب عروسی و ازدواج - دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟ - دعا سایت

  تعبیر خواب عروسی و ازدواج - دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟ - دعا سایت

  تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟

  در این پست از سایت ذکر و دعاهای قرآنی دعا سایت doasite.com تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟ را برای شما عزیزان قرار دادیم . معنی و مفهوم ازدواج کردن و عروسی . کاملترین تفسیر و تعبیر خواب ازدواج و عروسی . عروسی و ازدواج در خواب های ما در حالات مختلفی دیده می شود از جمله ازدواج مجدد مرد متاهل و ازدواج با مرد متاهل و ازدواج زن مرده و ازدواج اجباری و ازدواج خودم و ازدواج دیگران و … که هر کدام تعبیر مخصوصی دارد .

  تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟,کاملترین تعبیر خواب ازدواج,معنی و مفهوم ازدواج در خواب,تعبیر خواب ازدواج دختر مجرد,تعبیر خواب ازدواج پسر مجرد,تعبیر خواب ازدواج با مرد متاهل,تعبیر خواب ازدواج اجباری,تعبیر خواب ازدواج کجدد زن شوهردار,تعبیر خواب ازدواج خودم,تعبیر خواب ازدواج زن مرده,ازدواج در خواب نشانه چیست ؟,تفسیر خواب عروس شدن دختر جوان,تعبیر خواب ازدواج با محرم,تعبیر خوا ازدواج با خواهر مادر و پادشاه

  تعبیر خواب عروسی و ازدواج – دیدن ازدواج کردن دختر و پسر مجرد نشانه چیست ؟

  ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر (کتاب فرهنگ تفسیر رویا)

  بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ

  خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

  اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت ها آگاه هستید، میدانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

  تعبیر خواب ازدواج و عروسی

  حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

  بزرگی و مقام
  زیادتی مال
  سرحالی وآسایش
  خرمی و شادی

  لوک اویتنهاو می‌گوید:

  ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

  ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
  دیدن شوهر: امیدهای واهی

  در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

  خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.
  در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
  دیدن ازدواج با زن در خواب
  دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود،

  تعبیر خواب ازدواج با زن مرده

  ابن سیرین گوید: اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد. اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

  تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

  تعبیر خواب عقد کردن دختر

  جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

  تعبیر خواب عروس شدن دختر

  آنلی بیتون می‌گوید:

  اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.

  اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تقاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

  تعبیر خواب ازدواج دیگران

  آنلی بیتون:

  دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگرمیهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

  اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

  اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.

  اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

  کتاب سرزمین رویاها

  ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده
  یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
  ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
  ازدواج یک برادر: پول
  ازدواج یک دختر باکره: احترام
  ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.
  ازدواج دخترتان: ثروت
  در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست میاورید.

  تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

  لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

  ازدواج با افراد کشور دیگر

  آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

  **************************************************

  بازنشر : سایت دعاسایت (بزرگترین منبع ذکر و دعاهای قرآنی)

  منبع مطلب : doasite.com

  مدیر محترم سایت doasite.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  دیدن ازدواج در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ازدواج

  دیدن ازدواج در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب ازدواج

  این خواب دربردارنده تعبیری مثبت نیست. به زودی در موقعیت تصمیم گیری بسیار دشواری قرار خواهید گرفت و نیاز خواهید داشت که ذهن خود را به سرعت سازمان دهی کنید. این تصمیم بسیار مهمی در زندگی و آینده شما خواهد بود و پیشرفت شما در زندگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.به هنگام گرفتن چنین تصمیماتی مضطرب یا نگران نشوید. به یاد داشته باشید که همه ما برای شکل دادن به زندگی خود لازم است که گاها با دشواری های چنین تصمیم گیری هایی روبرو شویم.

  تعبیر خواب ازدواج کردن دیگری:این خواب دربردارنده تعبیری مثبت است. به زودی خبرهای خوبی به گوش شما خواهد رسید و در روزهای پیش رویتان هرجا که می روید، بخت و اقبال یارتان خواهد بود. اکنون زمان خوبی برای شروع کاری جدید و هیجان انگیز و تمرکز بر واقعیت بخشیدن به پروژه های فعلی تان است.

  تعبیر خواب مهمان بودن در یک مراسم ازدواج:این خواب نشان دهنده حضور شما در یک مهمانی در آینده ای نزدیک است. تعداد بسیار زیادی از دوستان و خویشاوندان شما در این مهمانی حضور خواهند داشت و حضور شما در این مکان موجب شادی و خوشحالی شما خواهد شد. بعلاوه خبرهایی در این مهمانی به گوش شما می رسد که ممکن است برایتان مفید باشد.همچنین در این مراسم با افراد جدیدی ملاقات خواهید کرد که این دیدار از لحاظ کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. حتما در چنین مراسمی شرکت کنید و در آنجا به معاشرت با دیگران بپردازید تا آنچه که به شما مربوط می شود را از آن ها بشنوید.

  تعبیر خواب تماشا کردن عکس های عروسی خودتان:این خواب به شما هشدار می دهد که مراقب همسرتان باشید. شاید شما کاملا به همسرتان اعتماد دارید و این اعتماد مشکلاتی را در رابطه شما به وجود آورده است. اهمیت و مفهوم همسرتان را برای خود و زندگی تان به یاد بیاورید و اهمیت این مفهوم و حمایت او در زندگی خود را نادیده نگیرید.شاید بی دلیل مسبب بروز مشکلاتی در رابطه تان شده اید و حتی تاثیر آن را در همسر خود نیز مشاهده نمی کنید. از فکر کردن مداوم به خودتان دست بردارید و بیشتر بر آنچه که مهم است و شما را در زندگی خوشحال می کند متمرکز شوید.

  تعبیر خواب خوشامدگویی به مهمانان در مجلس عروسی خودتان:این خواب نشان دهنده آن است که به زودی چیزی جدید را در خانواده خود تجربه می کنید. زندگی خانوادگی شما با کامیابی و موفقیت هایی روبرو خواهد شد و حتی ممکن است فرزند جدیدی به خانواده شما اضافه شود. همه چیز طبق برنامه ریزی پیش می رود و برای مدتی طولانی خوشحالی و آرامش را در خانواده خود تجربه خواهید کرد.

  تعبیر خواب خراب شدن مراسم عروسی:اگر در خواب ببینید که مراسم عروسی به کلی خراب پیش می رود، تعبیر آن است که به زودی با یکی از نزدیکان خود سوءتفاهم و اختلاف نظری را تجربه خواهید کرد. بهتر است مراقب معاشرین و نزدیکان خود باشید. در مورد چیزهایی که می گویید و کارهایی که انجام می دهید با احتیاط عمل کنید زیرا گفتار و کردار شما ممکن است آن ها را آزرده خاطر کرده و شما نیز در نتیجه این اتفاق ناراحت خواهید شد.

  تعبیر خواب عروس شدن:اگر در خواب ببینید که شما عروس هستید، این خواب تعبیری مثبت دارد. اگر رابطه عاشقانه ای را شروع کنید، این رابطه موفقیت آمیز خواهد بود. شاید فردی جدید و هیجان انگیز را ملاقات کنید که زندگی شما را بطور کلی متحول می کند. اگر تا کنون در ارتباط برقرار کردن با دیگران و پیدا کردن افرادی مناسب برای معاشرت با مشکل روبرو می شدید، باید بدانید که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد.از این فرصت عاقلانه استفاده کنید و با دیگران تعامل داشته باشید تا راحت تر فرد مناسبی را برای خودتان پیدا کنید. از آنجایی که در این بازه زمانی بخت و اقبال یارتان خواهد بود پس با اطمینان قدم بردارید و فرصت را از دست ندهید.

   تعبیر خواب ازدواج کردن با فردی متاهل:این خواب دربردارنده تعبیری منفی است. شما و شریک عاطفی تان احتمالا چیز جدیدی را تجربه می کنید که لزوما بد یا خوب نخواهد بود اما برای حل این مسائل باید وقت و تمرکز و انرژی بسیاری صرف کنید. بهتر است بدانید که این موضوع به منزله امتحانی برای شما و شریک عاطفی تان است.اگر در چنین شرایطی صبور و بردبار باقی بمانید و پایداری خود را حفظ کنید، مطمئن خواهید شد که شما دو نفر برای یکدیگر ساخته شده اید و هیچ چیز نمی تواند بین شما دو نفر جدایی یا فاصله ایجاد کند.

   تعبیر خواب عروسی وحشیانه:این خواب نشانه ای منفی است و نشان دهنده آن است که به زودی اتفاق بدی برای شما رخ می دهد و شما در شرایطی سخت و ناخوشایند قرار می گیرید که حالتان را برای مدتی بد می کند. برای جلوگیری از چنین وضعیتی بهتر است مدتی در معاشرت ها و رفتارهای خود بیشتر احتیاط کنید.

   تعبیر خواب داماد شدن:اگر در خواب ببینید که داماد شده اید، این خواب دارای تعبیری منفی است. این خواب برای شما بدشانسی و تنهایی و تجرد را به همراه می آورد. شما برای پیدا کردن شریک زندگی مناسب خود دشواری هایی را پشت سر خواهید گذاشت و این کار برای شما خسته کننده و طاقت فرسا خواهد بود. بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که منتظر چنین وضعیتی باشید و درس های موجود در آن را فرا بگیرید زیرا قرار نیست سرنوشت همه ما در نهایت به ازدواج و یافتن شریکی برای ادامه زندگی ختم می شود.

   تعبیر خواب تصمیم به ازدواج گرفتن:این خواب در بردارنده تعبیری مثبت است. استعدادها و مهارت های شما مورد توجه افرادی شایسته و مناسب قرار خواهد گرفت و شما قادر خواهید بود به بهترین شکل ممکن آن ها را ارائه کنید. از این بازه زمانی استفاده کنید و روی پروژه های جدیدی کار کنید. همچنین پروژه هایی که پیش از این شروع کرده بودید را نیز به پایان برسانید. اکنون زمانی موفقیت آمیز برای شما خواهد بود پس بهترین استفاده را از آن ببرید.

  تعبیر خواب ازدواج پنهانی:این خواب نشان دهنده آن است که حضور برخی افراد موجب خجالت و شرمندگی شما می شود. این افراد حرف های ناخوشایندی در مورد شما زده اند و شما نمی دانید که چگونه خود را در این موقعیت قرار بدهید. کارهای اخیر شما این آشفتگی را به وجود آورده است و اکنون باید از عواقب این کارها رنج ببرید.به یاد داشته باشید که تنها چیزی که مهم است خود شما هستید و ممکن است قضاوت و دیدگاه دیگران در مورد شما درست نباشد. مادامیکه می دانید چه کاری انجام دهید و چطور آن را به انجام برسانید، باید بدانید که مهم ترین چیز را می دانید.

   تعبیر خواب ازدواج کسی که عاشقش هستید:این خواب نشان دهنده ترس و نگرانی شما برای از دست دادن فرد مورد علاقه تان است. شاید اخیرا متوجه تغییر رفتارهای او نیز شده باشید. شاید او دیگر مثل قدیم شما را دوست ندارد و به همین دلیل احساس ناامنی و درد را تجربه می کنید. در نتیجه احساسات شما در خواب منعکس می شوند.با شریک عاطفی خود گفتگو کنید و از او بپرسید که آیا چیزی تغییر کرده است یا شما کار اشتباهی انجام داده اید. بیش از حد حساس نباشید و بدون داشتن دلیلی موجه به چیزی مظنون نشوید. برخی اوقات همه چیز تنها در حد تصورات غلط ذهن ناخودآگاه ما است.

   تعبیر خواب متوقف کردن مراسم عروسی:این خواب نشان دهنده آن است که رابطه شما با یکی از عزیزان یا یکی از آشنایانتان در آستانه خاتمه یافتن است. این فرد همان کسی است که توطئه ای را علیه شما چیده است و اکنون مدتی است که شما به نقشه های او پی برده  و به او مظنون شده اید. مراقب تعاملات خود با این فرد باشید. اطلاعاتی به او ندهید که از آن ها علیه خودتان استفاده کند.

  منبع مطلب : saednews.com

  مدیر محترم سایت saednews.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  2

  سلام من خواب دیدم عروس شدم و دارم جلو آینه با تور عروس میرقصم خیلی هم خوشحال بودم ولی داماد اصلا نبود تو خوابم

  آیات 5 ماه قبل
  0

  من خواب دیدم که میخواستم عقد کنم و خیلی خوشحال بودم ولی داماد و ندیده بودم همه هم خوشحال بودن لباس خوشکل سفید تنم کردم و آرایش کردم ولی تا رسیدیم به محضر میخواستم وارد بشم که دامادو دیدم خیلی بزرگ تر از من بود ۴۵ سالو داشت لباسش انگار قهویی تیره بود و عموم دستم رو گرفت و گفت نمیشه عقد کنید این آقا بزرگه

  m 7 ماه قبل
  0

  سلام در خواب دیدم ازدوواج کردم به درون طلا فروشی برای خرید حلقه میروم اما تنها هستم بیرون میام و خیلی ناراحتم وبه خودم میگ برم با شوهرم بیام حلق بگیرم تعبیرش چیه واین که الان یک دختر مجرد هستم

  مریم 7 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم با مردی عاشق اش هستم ازدواج کردم او هم ها من است اما هیچکدام ممانعت ندیدم با هم داشتیم سفر میرففتیم خیلی عالی بود

  فافا 7 ماه قبل
  2

  💔💔

  0
  چیع جانم 4 ماه قبل

  چیع عزیزم

  یاسمن 7 ماه قبل
  0

  سلام.من خواب دیدم که با ید پسر نامزدی کرده بودم ولی به زور

  بهارک 8 ماه قبل
  0

  من خواب دیدم مراسم عروسی خودمه و تو لباس عروس بودم اولش خوشحال بودم اما وقتی داماد رو دیدم ازش خوشم نیومد و خواستم مراسمو بهم بزنم و با لباس عروس فرار کردم.داماد هم ناشناس بود.تعبیرش چیه؟فکرمو مشغول کرده

  0
  مهسا 5 ماه قبل

  اتفاقا منم همچین خوابی رو دیدم فکر کنم تعبیرش همین که گفتن هست

  مریم 8 ماه قبل
  1

  سلام و تشکر

  من دخترم خواب دیدم ۳تا پسر بزرگ و کوچیک و شوهر دادم.

  همدیگه رو بغل کردیم و بوسیدیم و همدیگه رو دوست داشتیم.

  زهرا 9 ماه قبل
  2

  خواب دیدم دختر مجردم به ما اطلاع داد که میخواهد با یک پسر ازدواج کند وخانواده بزرگ خواستگار ش به منزل ما آمدند البته این اتفاق در منزل قدیمی ما افتاد

  گلی 10 ماه قبل
  -1

  من خواب دیدم دختر ۱۵ ساله ام کنار یل مرده وبا او ازدواج کرده تعبیر چیه

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  من خواب دیدم که درسن ۱۲ سالگی بایک فرد عقد کردم آیا من زود ازدواج خواهم کرد ؟

  من دختری ۱۲ساله ام

  گلی 11 ماه قبل
  -2

  سلام من خواب دیدم که عروس شدم ولی 15 سال بیشتر ندارم اصلا به ازدواج اونقدر فکر نمی‌کنم. هنگام وارد شدن به خانه با فرم مدرسه(چون قبلش مدرسه بودم) ناگهان داماد که پسردایی مامانم بود و 30 سال داره رو دیدم و فهمیدم که قراره با او ازدواج کنم اولش تعجب کردم ولی سعی کردم خودم رو خوشحال نشون بودم و واقعا هم خوشحال بودم انگار همون روز تا دیدمش عاشقش شدم با اینکه اصلا بهش فکر نمی‌کنم 15 سال اختلاف سنی داریم😐 بعد که وارد خونه شدم همه ی فامیل ها بودن و من از همشون تشکر کردم دونه دونه. میشه تعبیرش رو بگین؟!

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که عروس شدم ولی 15 سال بیشتر ندارم اصلا به ازدواج اونقدر فکر نمی‌کنم. هنگام وارد شدن به خانه با فرم مدرسه(چون قبلش مدرسه بودم) ناگهان داماد که پسردایی مامانم بود و 30 سال داره رو دیدم و فهمیدم که قراره با او ازدواج کنم اولش تعجب کردم ولی سعی کردم خودم رو خوشحال نشون بودم و واقعا هم خوشحال بودم انگار همون روز تا دیدمش عاشقش شدم با اینکه اصلا بهش فکر نمی‌کنم 15 سال اختلاف سنی داریم😐 بعد که وارد خونه شدم همه ی فامیل ها بودن و من از همشون تشکر کردم دونه دونه. میشه تعبیرش رو بگین؟!

  جمیله 11 ماه قبل
  1

  سلام من خواب دیدم اومدن خواستگاری منم جواب مثبت دادم.

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  سلام من خواب دیده ام که درمجلس عروسی ام خانوادم مخالفت کرده اند

  زهرا 11 ماه قبل
  -2

  خواب دیدم رفتم خانه‌ی خاله ام خاله‌ام میگن عروسی پسرم ولی وقت من میرم اونجا عروسی نیست و خاله‌ام و عروساش میرم یه جایی من و بابام و دو پسر خالم یکی مجرد هست و یکی یکی متاهل بچه هم داره من با اون مجرد حرف میزنم یا نگاش میکنم و میرم بچه ی اون پسر خالم رو نگه میدارم و شوهر خاله ام که فوت کرده روی مبل نشسته و من به او نگاه میکنم اونم همینجوری ولی هیچی نمیگم تعبیرش چیه

  0
  فاطی 11 ماه قبل

  سلام من خاب دیدم ک با ی پسری ک نمیشناسم میخاییم عروسی کنیم ولی من خیلی ب ازدواج فکر نمیکنم😅

  فاطیما ۱۳۷۵ 1 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدم عروسی دختر خواهرم که ۱۶ سال دارد است . و من تازه آنجا ( مراسم عقدیانامزدی متوجه میشوم عروس کیست و خوشحال میشوم ) و قرار است بعد از عقد برای عروسی به تالار بروند در خواب داماد را میبینم که چهره زیبایی دارد و مانند خواهرزاده ام نوجوان و کم سن است و احساس میکنم پسر خوبی است و همدیگر را دوست دارند سر او را میبوسم و تبریک میگم .اما کمی ناراحت هستم که کسی بعنوان بزرگتر خواهرزاده ام را همراهی نمیکند زیرا پدر و پدر بزرگ ندارد و در خواب میگویم ای کاش پدرم چند ماه بیشتر در بین ما بود و چنین روزی را میدید..و از بابت سن کم خواهرزاده ام کمی نگران هستم و به او تذکر میدهم به مهمانانش لبخند بزند حتی اگر با یکی از آنها قهر است ..اما در کل خوشحال بودم .. موقعی که همه به تالار عروسی میرفتند من و مادرش عروس را به تالار رساندیم و خودمان برگشتیم و در مراسم شرکت نکردیم ( نمیدانم چرا) ب خواهرم گفتم چرا نمیری کنار دخترت گفت کار دارم مشتری دارم ( آرایشگر است) شاید برگشتم به تالار .

  .... 1 سال قبل
  -1

  من که ۱۳ سالمه و مجرد هستم خواب دیدم شوهر دارم تعبیرش چیه؟

  لیلا 1 سال قبل
  0

  سلام من تازه عقد کردم مادرم خواب دیده که ازدواج کردم ولی با او همبستر نشدم تعیبرش چیه ؟

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید