توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب روزهای ماه قمری با قران

  1 بازدید

  تعبیر خواب روزهای ماه قمری با قران را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  آموزش تعبیر خواب با قرآن

  آموزش تعبیر خواب با قرآن

  از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر انرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است بعوض هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن بعدد هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

  اگر در شب اول دیده سوره اول قرآن فاتحه الکتابست و آیه اول بسم الله الرحمان الرحیم است این آیه اشاره است بر کسیکه در شب اول ماه واقعه که دیده باشد از معنی آن چنین استفاده می شود که مکتوبی یا حکمی از بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنابر قول جمعی که آیه اول الحمدلله رب العالمین را می دانند از معنی آن چنین مستفاد می شود که یک نعمتی که قبل از آن نبوده باوبرسد و شکرانه نعمت را بگوید.

  اگر در شب دوم ماه خواب دیده شود سوره بقره است بنابر اختلاف مفسرین از معنی الم و بقولی آیه دوم نیز ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین از الم چنین مستفاد می شود که خواب بیننده بر امری مطلع شود که در خاطر نگذشته باشد و از ذالک الکتاب چنن میشود که حکمی نامکتوب باو برسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او باشد.

  اگر در شب سوم ماه دیده شود سوره آل عمرانست و آیه سوم اینست که نزل علیک الکتاب تا آخر آیه چنان مستفاد می شود که سه چیز متغاقب سه آیه دلالت برسیدن این سه چیز دارد.

  اگر در شب چهارم ماه دیده سوره نسا است آیه چهارم و اتو االنساء صدقالهن نخله تا اخرایه از معنی این آیه چنان مستفاد می شود که زنی مجدد یا مال عظیم بخانه خراب بیننده برسد یا از خانه چیزی و هدیه مرغوب باو برسد.

  اگر در شب پنجم ماه دیده شود سوره مائده است و آیه پنجم الیوم یئس الذین کفرو امن دینکم تا اخرایه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که از اهل کتاب مثل نصاری و یهود نفعی به بینده خواب برسد و یاشاید بنوعی دیگر خوشحالی برسد.

  اگر در شب ششم ماه دیده شود سوره ششم سوره انعام است و آیه ششم الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض تا اخر آیه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که چیزی ناخوش بصاحب خواب برسد که صاحب دولت از عظمت افتاده باشد یا از نفعی یا اندک ازردگی مبتلا شده.

  اگر در شب هفتم ماه دیده باشد سوره هفتم سوره اعرافست و آیه هفتم و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که کاری از کارهای خود را بجمعی فرماید و بعضی از ایشان سعی کنند باعث رفعت ایشان باشد و بعضی دیگر تقصیر کنند که از نظر خواب بیننده بیفتد.

  اگر در شب هشتم ماه دیده باشد سوره هشتم سوره انفال است و آیه هشتملیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که میان خواب بیننده و شخصی دیگر کدورت و دعوایی بوده باشد بحاکم و قاضی و امثال اینطایفه عرض شود و حق معلوم شود که بطریق خواب بیننده است.

  اگر در شب نهم ماه دیده شود سوره نهم است و سوره نهم توبه است و آیه نهم کیف و ان یظهر و اعلیکم لا یرقبوا علیکم علیکم تا آخر آیه از معنی آیه چنین مستفاده می شود که دو نفر جهه قطع معامله نزد بیننده خواب برسد.

  اگر در شب دهم ماه دیده شود سوره دهم سوره یونس است و آیه دهم دعوا هم فیها سبحانک اللهم و تحیهم تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که از بیننده خواب خیری و عمل صالحی در وجود آید که در دنیا و آخرت نفعی باو برسد.

  اگر در شب یازدهم ماه دیده شود سوره یازدهم است و سوره یازدهم هود است و آیه یازدهم الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اخر کبیر از معنی آیه چنین مستفاد می شود کاری پیش خواب بیننده اید که در نظر خلق مشکل باشد و چون صبر کند موجب نیکنامی و راحت ایام عمر او باشد.

  اگر در شب دوازدهم ماه دیده شود سوره یوسف است و آیه دوازدهم قال انی لیخز بنی ان تذهبوا به تا اخر آیه از معنی آیه چنین مفهومی می شود که عزیزی مثل فرزند و امثال ان از او دور افتد و عاقبت آن دور افتاده نجیر باشد و بیننده خواب را از آن کدورتی رسد و عاقبت او بسیار خوب می باشد

  اگر در شب سیزدهم باشد سوره رعد است و آیه سیزدهم یسبح الرعد یجمده و الملائکه تا آخر آیه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که چیزیکه باعث ملال خاطر باشد بخواب بیننده برسد.

  اگر در شب چهاردهم ماه دیده شود سوره ابراهیم است و آیه چهاردهم ولتسکتکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف و عبید از معنی آیه چنان مستفاد می شود که کسی دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او برسد.

  اگر در شب پانزدهم ماه دیده شود سوره حجر است آیه پانزدهم لقالوا انما سکر ابصار نابل نحن قوم مسحورون از معنی آیه چنین مستفاد می شود که شخصی با خواب بیننده بیحساب گفتگوی باطل کند و بجائی نرسد و کار بیننده خواب خوب شود.

  اگر در شب شانزدهم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه شانزدهم و علامات و با لتجم هم یهتدون و از معنی آیه چنین مستفاد که خواب بیننده را حالتب غیر حالت اول که داشت روی دهد و از جانب شخص خوبی و بزرگی بعظمت رسد در هر باب.

  اگر در شب هفدهم ماه دیده شود سوره بنی اسرائیل است و آیه هفدهم و کم اهلکنا من القرون تا اخرایه از معنی آیه چنین مفهوم می شود که امریکه موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و باعث حزن و اندوه او باشد ظاهر شود و عاقبت بخیر باشد خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند.

  اگر در شب هجدهم ماه دیده شود سوره کهف است و آیه هجدهم و تحبهم ایقاظا وهم رقود تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف بیننده خواب دراید یا در ماه قبل خیری غلط به او رسیده و حالا آن خیر ظاهر می شود.

  اگر در شب نوزدهم ماه دیده شود سوره نوزدهم سوره مریم است و آیه نوزدهم قال انا رسول ربک لاهلک غلامازکیا از معنی آیه چنین مستفاده می شود که رسولی از جانب بزرگی در نزد خواب بیننده اید و خبرهای دلپسند و خاطر خواه باو برسد.

  اگر در شب بیستم ماه دیده شود سوره بیستم سوره طه است و آیه بیستم سوره طه است و آیه بیستم فالقیها فاناهی حته تسعی تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که حجت و برهان وی ثل عصای موسی(ع) و ید بیضا در تحت تصرف بیننده خواب دراید بدین طریق واقعه خود را قیاس نماید.

  اگر در شب بیست و یکم ماه دیده شود سوره انبیا است و آیه بیست و یکم ام اتخذواالهه من الارض هم ینسرون از معنای آیه چنان مستفاد می شود که کسیکه با بیننده خواب در خشم بود خشم برطرف کند بدین نوع مطلب خود را قیاس کند.

  اگر در شب بیست و دوم ماه بود سوره بیست و دوم کلما ارادواان یخرجوا منها تا اخرایه از معنی آیه چنین مستفاد می شود که خواب بیننده را قضیه روی دهد که موجب ملال خاطر او باشد و هرچند سعی کند از آن خلاص نشود.

  اگر در شب بیست و سوم ماه دیده شود سوره مومنین است و آیه بیست و سوم لقد ارسلنا نوحا الی قوه فقال یا قوم تا اخر از معنی آیه چنان مستفاد می شود که خواب بیننده را خیر و و خوبی از جانب بزرگی که او باور نکند یا نصیحتی بکسی کند و ان کس باور نکند.

  اگر در شب بیست و چهارم ماه دیده شود سوره بیست و جهارم است و سوره بیست و چهارم سوره نور است و آیه بیست و چهارمیوم تشهد علیهم تا اخر آیه از معنی آیه چنان مستفاد می شود که بیننده خواب را با شخصی دعوایی و خصومتی پیش آید که خصمش بروی غالب آید یا بیننده خواب بدو حجت اردو غالب گردد.

  اگر در شب بیست و پنجم ماه دیده می شود سوره فرقانست و آیه بیست و پنجم و یوم تشقق السماء بالنعمام و نزل الملائکه تتربلا از معنی آیه چنین مستفاد می شود که مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته ببیند.

  اگر در شب بیست و ششم ماه دیده شود سوره بیست و ششم شعراست و آیه بیست و ششم قال ربکم و رب ابآئکم الاولین از معنی آیه چنین مستفاد می شود که شخص بسیار خوب و معقولی در مقام نصیحت و موعظه آن شخص درآید تا خواب بیننده بجواب سوال نجسم خود غالب گردد و شاد شود.

  اگر در شب بیست و هفتم ماه دیده شود سوره نحل است و آیه بیست و هفتم قال منتظر اصدقت ام کنت من الکاذبین از معنی آیه چنان مستفاد می شود که جاسوس خیری باین کس رساند و این کس درصد تفحص این خبر شود که راست شود.

  اگر در شب بیست و هشتم ماه دیده شود سوره قصص است و آیه بیست و هشتم اینست قال ذلک بینی وبینک ایما لاجلین تا آخر آیه از معنی آیه چنان مفهوم است که مهمی پیش بیننده خواب آید که آن شخص مجیر باشد در اقدام آن و تدبیر او حکمی نباشد هر چند کلام بیشتر کند و سعی نماید قبول ننهد.

  اگر در شب بیست و نهم ماه دیده شود سوره عنکبوتست و آیه بیست و نهم اینست قال رب انصرنی علی القوم المفسدین از معنی آیه چنان مستفاده میشود که بیننده خواب مامور می شود باصلاح جمعی اگر با ایشان جنگ کند ظفر یابد و همه احوالات او شاید نیک باشد.

  واگر در شب سی ام ماه دیده شود سوره روم است و آیه سی ام اینست فاقم وجهک للذین حنیفا فطره تا اخرایه از معنی آیه چنان مستفاد شود که بیننده خواب را امری پیش آید که جماعتی خواهند که او را امر گردانند و او سخن ایشان را گوش ندهد و سخن گوش نکردن او صواب باشد.

  منبع مطلب : www.takfal.com

  مدیر محترم سایت www.takfal.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب روزهای ماه قمری حضرت یوسف

  میزان درستی خواب ها بر اساس زمان و وقت خواب:ساعت، روز، ماه

  جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعت

  ساعت 6-10 شب :

  رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

  ساعت 10 شب تا 2 صبح:

  در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.

  ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح

  در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

  ساعت 5/4 صبح در سپيده دم

  از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

  ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم

  از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

  ساعت 6 صبح

  در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

  ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود.

  منبع مطلب : www.netgasht.com

  مدیر محترم سایت www.netgasht.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : سلام و احترام، بسم الله الرحمن الرحیم با قولی جز ایات نیست

  علی : به خدا قسم که تعبیرشان کاملا درسته

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 10 روز قبل
  0

  خواب دیدم از سر پدر مرحومم خون میاد تعبیرش چیه

  الهه 25 روز قبل
  0

  کی جوابما میدید

  الهه 25 روز قبل
  -1

  خواب یه پسریا دیدم که دوستش داشتم قبلا خواب دیدم با یه نفره دیگه هس۱۲ ماه خواب دیدم

  0
  نه 13 روز قبل

  هر خوابی تعبیر نداره

  علی 1 ماه قبل
  0

  دیدن خواب مسجد جمکران وتعمیر کردن مسجد شهرمان

  استا د 3 ماه قبل
  0

  به خداوند متعال توکل نمائید وبه خواب تون زیاد توجه نکنید واقعیت ندارد

  زهل 3 ماه قبل
  0

  روز ۱۴ ماه محرم بعد ساعت ۶ صبح خواب دیدم ب نیت حضرت فاطمه شمع روشن کردم /شمع کوچک بود تو خاب گفتم کوچکه اما گفتم مهم روشن کردن سوختنشه/چند روز قبلش چله سوره کوثر ب نیت حضرت فاطمه خونده بودم

  زهل 3 ماه قبل
  0

  روز ۱۴ ماه محرم بعد ساعت ۶ صبح خاب دیدم ب نیت حضرت فاطمه شمع روشن کردم /شمع کوچک بود اما تو خواب گفتم مهم روشن کردنشه/تا نگاه کردم شمع روشن بود میسوخت

  بیتا 4 ماه قبل
  1

  سلام خوابی که می‌بینیم در ساعت ظهر قبل اذان ظهر باشه چه تعبیری دارد

  zj 5 ماه قبل
  1

  اگر مثلا صبح ۱۹ ماه قمری خواب ببینیم بازم تعبیر شب ۱۹ رو باید ببینیم؟

  0
  نه 13 روز قبل

  نه

  مینا 5 ماه قبل
  0

  اینادرستن

  یاسین 8 ماه قبل
  0

  سلام شب سوم خواب دیدم یک کرگ افتاده دنبال ریس جمهور ولی ریس جمهورکرگ راگشت

  دینا 9 ماه قبل
  -1

  من هم به تعبیر خواب روزهای ماه قمری بر اساس قرآن اطمینان کامل پیدا کردم چون کاملا با خواب من مطابقت دارد

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  سلام.فقط میتونم بگویم اکثر خوابهای ماسرچشمه اعمال روزانه مااست چون واقعااین راتجربه کردم.وهروقت روزانه نسبت به استباهاتم توبه کردم وجبران کردم ونیت خیرنسبت به دیگران داشتم خوابهای خوش تعبیری میدیدم.خداخیرتون بده.وخدانگهدارهمیسگیتون باشه

  علی 11 ماه قبل
  4

  به خدا قسم که تعبیرشان کاملا درسته

  ناشناس 12 ماه قبل
  7

  سلام و احترام، بسم الله الرحمن الرحیم با قولی جز ایات نیست

  مهدی 1 سال قبل
  0

  خوابهای بعداز اذان صبح خواب شیطانی محاسبه میشن،بدلیل جامانده وقضا شدن نماز صبح ...

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  معنی شونفهمیدم

  ساحل 1 سال قبل
  0

  سلام خواب دیدم به مادرم به اصرار گفتن قرآن بخونه وپاهاشودرازکرده بودمیخوندمن هم می‌خواندم مادرم دربیداری نمی‌تواندقرآن بخواند

  0
  ناشناس 2 ماه قبل

  از خدا بترسیم همیشه وای کاش اسرار سعادت رو بتوانیم به موقع و به لایقش بگیم

  نگار 1 سال قبل
  1

  کاشکی تعبیر خواب ها رو کامل می گذاشتند

  نرگس 1 سال قبل
  1

  کاربردی بسیار خوب دارد.متشکرم

  برای ارسال نظر کلیک کنید