توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال

  1 بازدید

  تعبیر خواب پرواز انسان بدون بال را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  خیلی از ما بارها خواب دیده ایم کــه در حال پرواز کردن هستیم ، شاید ترس وجودمان را بگیرد کــه سقوط کنیم و شاید هم با آرامش خیال پرواز کنیم. اگر در خواب ببینید در حال پرواز کردن هستید، باید آن را نشانه‌ای از ضمیر نیمه‌آگاه‌تان بدانید به این معنی کــه باید پیوند محکمی را کــه با موقعیت خاصی در زندگی‌تان دارید، رها کنید. پرواز اغلب نشان میدهد کــه زمان آن رسیده‌است اجازه بدهید چیزها طبق روال طبیعی پیش بروند به جای این‌کــه دائما همه چیز را تحت کنترل داشته باشید.

  دیدن رویای پرواز کردن در خواب میتواند نشانه اراده قوی و توانایی فرد بیننده خواب باشد. معمولا افرادی کــه این چنین خواب‌هایی میبینند به راحتی میتوانند از عهده زندگی و مشکلات پیش روی خود برآیند.

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  رویای پرواز می تواند بیانگر مفاهیمی همچون اراده، تلاش و آموزش بسیار باشد. این جنبه از تصویر پرواز بیانگر کسب استقلال و ابراز توانایی‌های بالقوه فرد است. آلفرد ادلر (نخستین پیشگام گروه روانشناسی اجتماعی در روانکاوی) بر آن بود کــه رویاهای پرواز نشان دهنده اعتماد به نفس و توانایی حل مسائل زندگی فرد هستند. آن‌ها نشان دهنده غلبه بر موانع، غلبه بر جاذبه زندگی و غلبه بر هر آنچه با سنگینی‌اش شور زندگی فرد را فرود میآورد هستند.

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  جزئیات بی‌پروا از باغی از لذت‌های دنیوی اثر «هیرونیموس بوش» (Hieronymus Bosch)

  انسان‌هایی کــه چنین رویاهایی میبینند معمولا به خوبی از عهده اداره کردن زندگی خود برمیآیند. تصویر پرواز در رویا همچنین فشارهای درونی دیگری کــه ما را به پایین میکشند از قبیل نداشتن اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی را نشان میدهد. این جنبه منفی رویای پرواز است کــه نشان میدهد چگونه ما از ترس‌ها و آسیب‌های روحی درونی به وسیله جدا کردن احساسات و ذهن خود از واقعیت فرار میکنیم.

  در اغلب موارد فرد به تنهایی پرواز میکند کــه این امر جنبه مستقل بودن را در پرواز نشان میدهد. اما به علت اینکــه پرواز احساسات مثبت و مسرت بخش را نیز در بر دارد، شاید شامل تمایلات جسمانی نیز بشود. رویای پرواز همچنین رهایی از هنجارها و محدودیت‌های جامعه را نیز به تصویر میکشد.

  تعبیر خواب پرواز کردن

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرواز در خواب نیکو است مگر این کــه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید کــه دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند کــه حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید میکند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید کــه پرواز میکنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود میآیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود میآید کــه دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود میبرید. گاه در خواب میبینید کــه پرواز میکنید اما میخواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش میکنید نمیتوانید. این نشانه آن است کــه در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی میشوید و یا اصلاً نمیرسید.

  تعبیر خواب پرواز در شب

  مطیعی تهرانی: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است کــه خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

  تعبیر خواب سقوط در حین پرواز

  مطیعی تهرانی: مجلسی نوشته اگر کسی ببیند کــه حین پرواز به زمین میافتد زن خود را طلاق میدهد و زنی دیگر میگیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت کــه برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعاً دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید میدهد.

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  آنلی بیتون: اگر خواب ببینید با بال‌هایی سیاه پرواز میکنید، نشانه نومیدی است. اگر در حین پرواز سقوط کنید، علامت آن است کــه در زندگی فردی منحط و پست میشوید. اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید، علامت آن است کــه دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست میآورید.

  لیلا برایت: اگر در خواب ببینید کــه هنگام پرواز سقوط میکنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

  تعبیر خواب پرواز در آسمان

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل کــه حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل کــه اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

  لوک اویتنهاو میگوید: پرواز کردن: در آسمان‌ها: تجربیاتی شیرین

  آنلی بیتون میگوید:

  اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز میکنید. نشانه آن است کــه در امر ازدواج با بدبخت‌هایی روبرو میشوید.

  اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز میکنید، نشانه آن است کــه از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.

  اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه میکنید، علامت آن است کــه بیهوده نگران هستید، زیرا در کارها به توفیق میرسید.

  اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز میکنید، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.

  تعبیر خواب داشتن بال و پر

  ابراهیم کرمانی: اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل کــه بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل کــه سفر نماید.

  لوک اویتنهاو میگوید: داشتن بال: خوشبختی

  لیلا برایت میگوید: اگر در خواب ببینید کــه بال و پر دارید و پرواز میکنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است.

  تعبیر خواب پرواز با هواپیما و بالن

  لیلا برایت:

  پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‌ی ناامیدی و یأس است.

  پرواز با بالن در خواب، نشانه‌ی آن است کــه به یکی از اهدافتان میرسید

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  تعبیر خواب پرواز کردن بر فراز مکانی مشخص

  آنلی بیتون میگوید:اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز میکنید، علامت آن است کــه دشمنان به دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شما را بدام بیندازند، باید مراقب اطراف خود باشید. اگر خواب ببینید بر فراز مکان‌هایی مخروبه پرواز میکنید، علامت آن است کــه در محیط‌های مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.

  تعبیر خواب پرواز کردن از دید ابن سیرین

  اگر ببینی در پهنۀ آسمان پرواز میکنی، یـعـنـی به سفری با خیر و برکت میروی.اگر ببینی از طرف قبله پرواز کردی و دوباره به جای خودت برگشتی، یـعـنـی به مسافرت میروی و به زودی با سود و منفعت زیادی بازمیگردی، خصوصاً اگر ببینی پر داشته‌ای.

  تعبیر خواب پرواز با اسب: اگر ببینی سوار اسب شده‌ای و پرواز میکنی، یا اسب مثل پرنده‌ها بالدار میباشد و پرواز میکند، یـعـنـی در دین و دنیا به عزت و شرافت و بزرگی میرسی یا شاید صاحب اسب به مسافرت برود.

  اگر ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، یـعـنـی زن خود را طلاق داده و زن دیگری را میگیری و یا «کنیزکی» به دست میآوری.

  تعبیر خواب پرواز کردن از دید امام جعفر صادق (ع)

  تعبیرهای پرواز کردن عبارتند از: 1- مسافرت 2- حج 3- بزرگی 4- تغییر حال و روز 5- بیماری و مرگ

  تعبیر خواب پرواز از دید دانیال نبی (ع)

  اگر ببینی مثل پرنده‌ای از جائی به جای دیگر میپری، یـعـنـی به مسافرت رفته و به اندازه ارتفاعی کــه پریده‌ای به بلندی و بلندپایگی و والایی و شرافت میرسی،

  تعبیر خواب پرواز به سوی آسمان: اگر ببینی به طور مستقیم به طرف آسمان پرواز میکنی، یـعـنـی دچار ضرر و زیان میشوی

  تعبیر خواب پرواز کردن از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب پرواز در آسمان: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل کــه حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل کــه اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند.

  تعبیر خواب پر داشتن: اگر ببینی روی بدن خودت پرهایی داری کــه با پرهای پرندگان فرق میکند، یـعـنـی تا حد مرگ دچار بیماری میشوی ولی سرانجام بهبود پیدا میکنی.

  اگر ببینی با فرشته‌ها به آسمان رفتی، ولی دوباره به زمین برگشته‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا میروی و در جهان به نیکی و خیر مشهور میشوی.

  اگر ببینی فرشته شده‌ای و با فرشته‌ها به آسمان رفته‌ای، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و دست از مسائل مادی و دنیوی برمیداری و راه آخرت را ادامه خواهی داد.

  تعبیر خواب پرواز کردن بدون بال | غلبه بر جاذبه

  تعبیر خواب پرواز کردن از دید جابر مغربی

  تعبیر خواب پرواز با فرشته ها: اگر ببینی فرشته‌ها تو را به آسمان برده‌اند، یـعـنـی به زودی از دنیا میروی.

  تعبیر خواب پرواز کردن از دید منوچهری تهرانی

  پرواز در خواب نیکو است مگر این کــه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید کــه دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند کــه حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید میکند.

  تعبیر خواب پریدن: پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن

  تعبیر خواب بلند شدن از روی زمین: اگر دیدید کــه پرواز میکنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود میآیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود میآید کــه دل خواه است.

  اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود میبرید. گاه در خواب میبینید کــه پرواز میکنید اما میخواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش میکنید نمیتوانید. این نشانه آن است کــه در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف‌های تعیین شده دچار مشکل و سختی میشوید و یا اصلاً نمیرسید.

  تعبیر خواب پرواز کردن در شب: پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است کــه خستگی و رنج دارد و و سود ندارد.

  منبع مطلب : niksho.com

  مدیر محترم سایت niksho.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پرواز کردن

  پرواز کردن

  سلام وعرض ادب

  یه خبر بدم به اونایی که خواب پرواز دیدن
  ( همه تون خواهید مرد)

  چرا؟؟چون مرگ حقه و همه خواهیم مرد پس دلخور نشید..مزاح وشوخی بود

  ولی در حقیقت تبریک میگم که حسی رو تجربه کردین که تو بیداری ممکن نیست

  من نزدیک صدبار اینجور خوابهارو دیدم ولذت میبرم..

  منبع مطلب : taveel.org

  مدیر محترم سایت taveel.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  تــــــــوپ تـــــــــاپ

  چقدر حس خوبی هست اینکه احساس کنی در اوج آسمان بدون فکر کردن به هیچ چیزی بدون داشتن کوچکترین دغدقه ای ، بدون داشتن ترسی ، اوج بگیری و خیال کنی همچون پرندگان هستی و می توانی به هر نقطه ای که دوست داشتی پرواز کنی ، یک لحظه چشم هایت را روی هم می گذاری و فقط در فکر اوج گرفتن هستی ، بدون شک ما این منظره ی زیبا را همیشه در مورد فرشتگان شنیده ایم ، ما میخواهیم در مورد تعبیر خواب پرواز کردن بدون داشتن بال صحبت کنیم و به این موضوع بپردازیم که آیا در این رویا راز و یا معنای خاصی نهفته است ؟ علامه اسدی گفته اند اگر دیدی در میان آسمان ها بدون بال در حال رها شدن و یا پرواز کردن هستی به این تعبیر است که خداوند بزرگ در تقدیر شما روزهای خوب آرام و بسیار روشنی را قرار داده است حتی اگر در حال حاضر در شرایط بدی به سر ببری حتی اگر احساس کنی امیدی به ادامه ی زندگی نداری حتی رنج و غم درونت را فرا گرفته باشید ، تو باید بدانی که با دیدن چنین رویایی مسیرهای مشخص و ارزشمندی در زندگی ات قرار خواهد گرفت و باید منتظر بمانی تا این روزهای رویایی از راه برسند

  تعبیر خواب پرواز کردن مرده بدون بال : اگر دیدی یکی از افرادی که یقین داری در این دنیا نیست در حال پرواز است به این نشانه است که خبر برکت و روزی زیاد به خانه و خانواده ی شما راه پیدا میکند ، مشکلات دردسرها و تاریکی ها بتدریج کم رنگ و محو می شوند و به اهدافی که از قبل برای خودت مشخص کرده ای خواهی رسید و باید بدانی که زندگی فقط گذشته و حال نیست و مهمترین آن ها برای شما در آینده رقم خواهد خورد

  سوال : خواب دیدم من و معشوقم بالای تپه ای زیبا نشسته بودیم و یک مرتبه تصمیم گرفتیم تا بال بزنیم و پرواز کنیم اولش ترسیدیم ولی در نهایت این کار را انجام دادیم و براحتی به میان ابرها رفتیم بدون اینکه بال بزنیم و فقط دست های خود را باز کرده بودیم و این به ما احساس خیلی خوبی داده بود آیا تعبیری دارد ؟

  پاسخ : بله چون شما این کار را به همراه معشوق خود انجام داده اید نشانه ها و تعبیر خوبی در آن نهفته است و بیانگر این است که یک عمر زندگی سلامت و شاد را در پیش خواهید گرفت

  بطور کلی و در یک جمع بندی کلی میتوان گفت چنان چه افراد خواب دیده باشند بدون بال پرواز میکنند نشانگر سعادت و خوشبختی و راحت تر شدن زندگی از جهات مختلف است.و اگر ببینند مردگان مشغول انجام این کار هستند عمرشان طولانی خواهد بود

  تهیه کننده : توپ تاپ

  منبع مطلب : www.toptoop.ir

  مدیر محترم سایت www.toptoop.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  بلقیس 20 روز قبل
  0

  خوابی که گفتم بعد از نماز صبح بین ذکر عاشورا خوابن برد خواب دیدم

  محسن 6 ماه قبل
  -2

  من چندین بار خواب دیدم آرام پایم رابزمین میزنم وبالامیروم ومثل هلیکوپتر حرکت میکنم وبهد آرام میام پایین معنیش چی ممنون

  علی 9 ماه قبل
  2

  سلام من حدود ۱۰سال زندان بودم تو سال آخر دایم خواب پرواز رو می‌دیدم ولی چون به بیرون دسترسی نداشتم یا گفته بودن خواب رو واسه همه کس تعریف نکن تو خودم نگه میداشتم چون امکان میدادم دیگه این خواب رو نبینم صداش رو درنمیاوردمبعد چند ماه آزاد شدم اینجا سرچ کردم دیدم تا الکی نبوده ولی خیلی بهم حال میداد شبا به هوای پرواز دیگه میخوابیدم

  مهدیس 12 ماه قبل
  0

  سلام من خواب دیدم که روی زمین نشستم و میخوام پرواز کنم بالای یه ساختمان ولی هر کاری میکنم نمیرسم بعد دوباره میام روی زمین یه موجودی رو که خیلی بلند پرواز میکنه رو میخورم و به ساختمان میرسم و ساختمان هم یساه بود و شب بود منم برام مهم نبود منظره خیلی بدی هست فقط برای خودم پرواز میکردم تعبیرش چیه

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  سلام من همیشه خواب میبینم پرواز میکنم هرجا ک دوس دارم فرود میام حتی میدونم خوابم اما باز دست دوستمو گرفتم و بهش گفتم من پرواز کردن بلدم و توی خواب همراهش بودم باهم پریدیم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید