توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی

  1 بازدید

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  تعبیر خواب کفش: گم شدن کفش / تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  تعبیر خواب کفش: تعبیر خواب مغازه کفش فروشی / تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد / تعبیر خواب گم شدن کفش

  با ما همراه باشید.

  اگر درباره این مقاله اطلاعات مفید یا تجربه ای دارید در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

  برای دسترسی سریع به محتوای متن از لینکهای زیر استفاده کنید:

  دیدن کفش در خواب / تعبیر خواب کفش

  دیدن کفش را در خواب معبرین اسلامی به زن تعبیر کرده‌اند.

  درواقع زن نه به معنای جنس مؤنث بلکه به معنای همسر است.

  اگر زنی رویای او با محوریت کفش باشد این خواب به زندگی زناشویی (همسر) او مربوط می‌شود.

  در کتاب تفسیر فرهنگ رویا درباره کفش آمده است که:جایگاه فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده، شیوه‌ای از زندگی.

  برخی از کفش‌ها را تنها افراد خاصی از جامعه به پا می‌کنند.

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

  دیدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد.

  ابن سیرین گوید: اگر بیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد.
  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می‌کند.

  محمد بن سیرین:

  خانم اتیانوس: اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می‌شود.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  تعبیر خواب مغازه کفش فروشی

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

  معنی خواب برای گم کردن کفش در مسجد و یا عبادتگاه میباشد که کرمانی و ابن سیرین معنای آن را زن میدانند کفش گم شده در مسجد ازدواج و وصلت میباشد

  تعبیر خواب گم شدن کفش

  نشان از طلاق و جدایی می باشد.

  اگر بیننده خواب ببیند که کفش کسی دیگر را به پا کرده یعنی در رابطه ای هست که این رابطه از بنیاد اشتباه هست و باید مسیر زندگی خود را تغییر دهد.

  تعبیرهای دیگر کفش

  کفش در خواب ما زن است و همسر.

  برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

  اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نوئی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

  ولی اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببینید کفشی جدید و نو پوشیده ازدواج می کند.

  اگر مردی در خواب ببیند کفش هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می شود ( تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه پوشیدن).

  اگر مردی در خواب ببیند کفش تنگ است و پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدرکهنه و پاره و فرسوده شده است که نمی تواند بپوشد همسرش بیمار می شود.

  این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

  دیدن کفش درخواب، دلیل زن است.

  اگر ببیند کفش نو در پای کرد، دلیل که زنی بخواهد.

  اگر درخواب کفش خود را سیه ببیند، دلیل که زن او توانگر خواهد بود.

  اگر کفش را سبز ببیند، دلیل که آن زن مستوره و با حجاب است.

  اگر کفش را سرخ ببیند، دلیل که آن زن معاشر است.

  اگر زرد ببیند، دلیل که آن زن بیمارگونه است.

  دیدن کفش نشانه سفری است که در آن با همسر آینده تان آشنا خواهید شد.

  تعبیر کفش نو ازدواج است.(مخصوصا اگر خرید کفش قرمز یا سفید یا مشکی باشد).

  خریدن کفشهای نو در خواب، نشانه آن است که تغییراتی سودمند در زندگی شما رخ خواهد داد.

  اگر خواب ببینید کفشهای نو، پای شما را می زنند، نشانه آن است که دوستان هم کار و خوشگذران، شما را مورد تمسخر و ریشخند قرار خواهند داد.

  هدیه دادن یا هدیه گرفتن کفش نیز در از نظر اول ازدواج است اما معمولا برای نزدیکان مانند برادر و خواهر.

  رنگ سفید در کفش به سفید بختی و شادمانی تعبیر شده است.

  اگر کفش سیاه باشد، نشانه عزت است.

  اگر خواب ببینید به کفشهایتان واکس سیاه زده اید، علامت آن است که امور زندگی به خوبی پیش خواهد رفت و واقعه مهمی باعث رضایت خاطر شما خواهد شد.

  و کفش قهوه ای، نشانه آراستگی دینی است.

  کفش سرخ برای زنان، شادمانی و سرزندگی است.

  دیدن کفش طلایی در خواب نشانه محبت و همدلی خانواده هست و دیدن کفش طلا در خواب نشانه زندگی عالی با همسر ایده آل با رفاه کامل.

  اگر خانمی در خواب ببیند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بیکار می شود و اگر زنی ببیند که کفش مردانه پوشیده صاحب پسر می شود.

  ابن خلیل می گوید: دیدن کفش پاشنه بلند در خواب نشانه همسری هست که شما را به اوج موفقیت می رساند.

  کفش عروسی : اگر ازدواج نکرده باشید نشان از ازدواج برای شماست اگر ازدواج کرده باشید سفر یا کار یا موقعیتی مناسب برای شما پیش می آید.

  تعبیر خواب گالش: گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

  کفش پاشنه بلند: همسری که شما را به اوج موفقیت می رساند.

  کفش دخترانه یا بچگانه: یعنی اینکه بچه دار می شوید.

  کفش چرمی: داشتن کفش چرمی نشانه این است که بیننده خواب در راهی که در پیش دارد، ثابت قدم است و اگر کفش چرمی او نو و براق باشد، نشانه ازدیاد ثروت و اگر کهنه و فرسوده باشد، نشانه ضرر و زیان است.

  دیدن کفش کتانی ، کفش اسپورت ورزشی ، کفش اسکیت ، صندل و کفش تابستانی و شیشه ای و چوبی بیشتر نشانه سفر و یا شادی برای شماست.

  اگر خواب ببینید کفشی کثیف و پاره دارید، نشانه آن است که با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از دیگران، دشمنانی برای خود خواهید ساخت.

  کفش های کهنه و پاره در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

  اگر ببیند کفشش سوراخ شده، همسرش به او خیانت می کند و اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی تواند بپوشد، همسرش بیمار می شود.

  اگر کسی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می کند.

  اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده، همسرش از او تقاضائی می کند که قادر به بر آوردن آن نیست.

  حضور یک شخص که در زندگی زناشویی شما اختلال ایجاد می کند.

  اگر کسی در خواب ببیند کفش های لنگه به لنگه پوشیده، از همسرش جدا می شود و ازدواج مجدد برای خود یا نزدیکان.

  چنانچه شخص مجردی این خواب را ببیند، همسری کج خو و بدخلق نصیب او می شود.

  نشان از غافل بودن شما از همسرتان است. ( به همسرتان بی توجهی می کنید و این امر لطمه های بزرگی بعدها به خانواده تان وارد می کند – باید با همسرتان مهربان باشید و توجه بیشتری به او داشته باشید).

  اگر در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می کنید، خرابی های کارتان را جبران می کنید.

  اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شماست، کسی به شما یاری خواهد رسانید و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

  دیدن کفاش درخواب، دلیل بر مردی است که میراث قسمت کند.

  منبع مطلب : www.nayrika.com

  مدیر محترم سایت www.nayrika.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  تعبیر خواب گم شدن کفش چیست؟

  تعبیر خواب گم شدن کفش از دیدگاه معبران مشهور

  تعبیر خواب گم شدن کفش از دیدگاه معبران مشهور

  معبرین اسلامی دیدن کفش در عالم رویا را مربوط به خانواده و همسر می دانند و هر گونه تعییر در حالت کفش ها نیز بیانگر ایجاد تغییری در زندگی زناشویی می باشد. تعبیر خواب گم شدن کفش از دیدگاه تعبیرگران متفاوت است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا دیده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

  تعبیر خواب گم شدن کفش چیست؟

  کفش پوشاکی می باشد که با پوشیدن آن می توان مسیرهای مختلف را راحت تر طی کرد و معبرین غربی کفش را نشانه ای از حرکت به سمت جلو و مسیر های معنوی و شغلی دانسته اند. در مطالب قبلی تعبیر خواب کفش و تعبیر خواب چمدان و تعبیر خواب پرده را مطالعه کردید در ادامه تعبیر خواب گم شدن کفش را پیش رو خواهید داشت.

  تعبیر خواب گم شدن کفش

  گم شدن کفش در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

  تعبیر گم شدن کفش در عالم رویا

  تعبیر خواب کفش گمشده در عالم رویا

  در این مطلب تعبیر کفش گمشده در عالم رویا را مطالعه کردید که امیدواریم این مطلب تعبیر خواب مورد توجه شما همراهان عزیز و گرامی مجله آرگا قرار بگیرد. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع مطالب مربوط به تعبیر خواب کلیک کنید.

  منبع : آرگا

  منبع مطلب : arga-mag.com

  مدیر محترم سایت arga-mag.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  سلام الف هستم : خواب دیدم کفشهایم را در یک مهمانی بزرگ گم کردم وهر چه داخل کفشها میگردم پیدا نمیکنم

  مریم : سلام من خواب دیدم تو مراسم عزاهستم بعد که میخوام بیام کفشامو بپوشم تا نیست ودارم دنبالش میگردم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محمد 1 ماه قبل
  -1

  پاسخ ندارم چونمن هم دنبال پاسخ میگردم

  آرامش ب 2 ماه قبل
  -1

  سلام خواب دیدم بعد از یک مراسم کفش های لنگه به لنگه با رنگ مشکی پوشیدم

  مریم 2 ماه قبل
  3

  سلام من خواب دیدم کفشم در مهمونی گم شد و هر چی دنبال اون میگشتم پیدا نکردم

  مژگان 5 ماه قبل
  0

  ظ

  شقایق 5 ماه قبل
  0

  سلام. من خواب دیدم خونه دختر همسرم رفتم وقتی میخواستم بیام دیدم کفشام نیست دمپایی دختر همسرم برداشتم بدون این که خودش متوجه بشه گذاشتم که پام کنم بیام از خواب پریدم. این خوابو دیدم من صبح

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  پس

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  باشه

  ناشناس 12 ماه قبل
  2

  م

  سلام الف هستم 1 سال قبل
  20

  خواب دیدم کفشهایم را در یک مهمانی بزرگ گم کردم وهر چه داخل کفشها میگردم پیدا نمیکنم

  1
  ناشناس 2 ماه قبل

  منم همینجور خوابی دیدم تعبیرش چی میشه.؟

  مریم 1 سال قبل
  8

  سلام من خواب دیدم تو مراسم عزاهستم بعد که میخوام بیام کفشامو بپوشم تا نیست ودارم دنبالش میگردم

  الی 1 سال قبل
  -1

  سلام

  من خواب دیدم عروسی خواهرمم هست درخانه عروس بعد من کفشی را پیدا کردم برای پوشیدن ازبین وسایل خودم که خیلی زیبا بود و لی قبلا هرگز ندیده بودمش و فقط یک لنگه بود بعد مدتی گشتن کفش های خودم رو که جفت بود طلایی رنگ هم بود پیدا کردم و اون هارو پوشیدم

  خیلی خواب جالبی بود میخ.استم بدونم تعبیرش چیست

  امیر 1 سال قبل
  2

  سلام دیشب خواب دیدم کفش خود پسرم گم شد پسرم کفشی به جای کفشش پیدا کرد ولی خودم کفشم دیگه پیدا نشد

  زهرا 2 سال قبل
  -1

  توی مهمانی بودم خواب دیدم کفشام گم شدن بعدا پیداشون کردم، خانمی هستم ک باشوهرم اختلاف دارم

  1
  مانیا 4 ماه قبل

  سلام

  خواب دیدم دریک مهمانی کفشهایم گم شد و یک جفت کفش مشکی کهنه پوشیدم ولی در پاهام کفش زیبائی بود از صاحبخانه که میشناختم اجازه گرفتم که کفشها را بپوشم و به خانه بروم .

  مریم 2 سال قبل
  0

  سلام فکر میکنم گم کردن کفش همون جدایی از همشر باشه

  مریم س هستم 2 سال قبل
  1

  درمهمانی پوتین سبزساق بلندچرمی پاشنه بلندبه پاداشتم ازپاد اوردم دزدیدن ه چه گشتم پیدانکردم ازناچاری کفشی پوشیدم ک پاره بودومشکی ممنون میشم تعبیرکنید

  برای ارسال نظر کلیک کنید