توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  تیمم بر خاک کدام شهر ثواب بیشتری دارد

  1 بازدید

  تیمم بر خاک کدام شهر ثواب بیشتری دارد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ����� ����� �������

  ���� �� ��� �� �� �� � ��� ���� �� ���� ����.

  ����� : ǐ� ��� � �� � ���� � �� ���� ���ϡ ���� �� ��� � ����� �� �� ��� � ���� � ����� ������� ���� ����� � ����� ��� ���� ���� ���� �� �� ���� ��� � ǐ� �� �� ���� ���� ������ ���� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ������ � ���� ��� ����� ���� �� �� �� �� ����.

  ����� : ǐ� ������ �� ������ ��� � ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��ʡ � ǐ� ������ �� �� ��� ��� � �� �� ��� ���� ����ϡ ���� �� �� ���� ������.

  ����� : ��� �� �� ����� ǐ� ��� �� �� ����� ���ϡ ����� ���� ��� ���� �� �� �� ��� � �� �� ��� Ȑ��� �� ��� ����� � ǐ� ���� ���� � ���� �� �� ���� �� �� ���� ��� ����ϡ ������ ���� �� ��� �� ���� �� ���� ��� � ���� ������ � �� �� ��� ���� ����� ��� ���.

  ����� : ǐ� ��� � �� �� ���� ����� ��� �� ���� �� �� ���� ��� ����� ��ϡ �������� �� �� ���� ��ϡ ��� ǐ� �� ��� �� ���� �� ���� �� �� ��� �� �퐡 �� ��� ���� ���� ��ϡ ���� �� �� ��� � �� ���� ���.

  ����� : ǐ� ���� ����� �� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ���� �� ����� � ����� �� ���� �����.

  ����� : ���� �� ����� ��� ���� ��� � ������ ����� �� ��� �� �� ���� ���� �� ��� ��ߡ �� ���� �� ��� ����� ���� ����.

  ����� : ���� �� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� � ǐ� ��� ���� �� ���� �� �� ���� ��� ����ϡ ����� ������ ���� ���� ���� � ��� ���� �� ������ � ���� ���� �� �� ����� �� �� ����.

  ����� : ǐ� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� ���� ��� � �� �� ���� ����ϡ ��� ����� ����� �� �� ���� ���� �������� �� �� �� �� ���� ������ ���� ������ ������.

  ����� : ���� �� �� �� ���� ����� ���� ���� �����.

  ����� : ���� �� ���� ���� ���� ���ʡ �� ǐ� �� ��� ��ϡ ����� �� ��

  ���� ���� � ������� ���� ��� ���� ��� � ����� �� �� ������ ���ϡ ���� �� ���� ������.

  ����� : ǐ� ����� ���� �� �� �� ���� ����� ���� ��ʡ � �� ������ ���� ���ϡ ���� �� ���� ��ʡ �� ����� ������ ����� ��� ���� ���� �� ����� ������ ���� ����� ���� ���.

  ����� : ��� �� �� ��� ���� ��� ��ʡ ǐ� �� � ��� �� ���� ��ʡ ���� �� ���� ���� ������.

  ����� : ����� ��� ���� �� �� �� ���� ����� ���� ����� ���� �� �� ��� �����. � ��� �� ��� ��� �� �� ����� ��� ��� �� ������ �� ��� �� �����.

  ����� : ���� �� ���� ��� � ��� ���� � ���� ������� �� ��� ��� �� �� ����� ����� ��ʡ � ǐ� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ���.

  ����� �����

  ����� : �� ���� ���� ��� ���� ���:

  ����: ����.

  ����: ��� �� �� ��� �� �� �� ���� �� ���� �� �� ���� ���.

  ����: ����� �� �� �� ��� �� ���� ������ � �� ��� �� �� ���� �� ��� �� ������ �� ������ � ����� ���� � ����� ������ ���� ���� ����� ��� ������ �� ����� ���.

  �����: ����� �� ��� �� �� ���� ��� ��� ���� � ��� �� �� ����� �� ��� ���� �� ���� ��� ��� ��.

  ����� : ���� ��� �� ��� � ��� �� ��� �� �� ���� ������. ��� ������ ����� �� ��� �� ���� ��� �� ��� �� �� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ��: �� ����� ����� �� �� ���� ���� � �� ������ ���� � ����� ��� ����� �� �� ���� ���� � �� ��� ����� ���ϡ ���� ������ ����� �� ��� �� ���� ��� �� ���� �� �� �� ���

  ����� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� �� �� �� ��� ����� ��� �� ����� ��� ���� ����� �� �� ���� ���� � �� ������ ���� � �� ����� ��� �� ���� ���� � �� ��� ����� ����.

  ����� �����

  ����� : ǐ� ������ �� ������ � ��� ����� �� �� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����� ��� ���� �� ����� �� ����� �� ������ ���� ���ϡ ��� ��� ���� �� ���� ���� � ���� ��� �� Ȑ���� ���� ������ � ��� ��� ��� ��� ���� ���.

  ����� : ���� �� �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ������ ������ �� � �� �� ��� ����ϡ ��� ��� ��� ������ ���� ����.

  ����� : ������ � ��� ����� �� ����� ������ ���� ���� �� ���� �� ����� ��� ����� � ������ �� �� ���� ��� ���� �� �� ���� � ǐ� ��� ���� �� ���� ����� ��� �� ����� ���� ����� ���� ���.

  ����� : ǐ� �� �� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ��� � ��� ǐ� ��� ���� ��� �� ��� ���� ���� �� ��� �� ���� ����� � ����� �������� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���� ��ϡ �� ����� �� ���� ��� �� ��� ����ʡ ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ����ϡ ǐ� ������ �� ������ �� ����� ����� ���� �� ���� ��� � ǐ� �� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� ���� �� ������ ������.

  ����� : �� ���� ���� ������ � �� ����� � ��� ����� ��� ���� ��� ǐ� �� ��ʠ��� ���� ������� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ǐ� ����� �ݠ��� ����� ���� �� ��� ���� ���� �� ��� ��� �� ���� ���� �����.

  ����� : ����� ���� ���� ���� ����� �� �� ��� ����� ���� � ǐ� �� ������ �� ��� ����� �� �� �� ����� ����� ���ϡ ����� ���� �� ���� ������ ���ϡ ���� ����� �����.

  ����� : ǐ� ������ �� ��� ����� ��� ��� � ��э� �� ��� ���� �� �� �� �� ���� �������� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� � ��� ǐ� �� ��� ��� ���� � ������ ��э� �� ��� ���� �� �� �� �� ���� ��� ��� ���� ��� �� �� ���� ��э� �� ���� �� ���� �� �� ���� ��� ���� � �� ������ � ��� ����� ����.

  ����� : ǐ� ������ � ��� ����� �� ����� ���� ����� ����� ��� ǐ� ��� �� ��� ������ ���� ���� ���� �� �� ��� ����.

  ����� : ǐ� ������ ��� �� �� ������ � �� ����� �� ��� ����� ����� ��ʡ ����� ������ �� �� ��� ���� ��� ���� ���� ����� ����ϡ �� ���� �� ������� ���� ��� �� ����� ����.

  ����� : ǐ� ����� �� ����� ��� � �������� ���� ��ϡ ���� ���� Ȑ���. � ��� �� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ��� �� ����� ��� � ǐ� ���� ����� ���� ���ȡ ��� ��� �� �� ���� �� ����� �� �� ���� ��� ���� � �� ������ � ��� ������ �� ����.

  ����� : ǐ� ��� �� �� �� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� ������ ���� �� �� ����� ���� � ���� �� ���� ��ʡ � ��� ǐ� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� �� ���� ��� ����� �� �� ����� ���� � ���� �� ���� ���.

  ����� : ǐ� ��� �� ��� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ���� �� �� ���� �� ���� ���.

  ����� : ��� �� ������� ����� ��� ����� ������ ���� ����� �� ������ ���� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� ��ϡ ��� ǐ� ���� ��� ���� ��� �� ������ ���� ��� � �� ��� ���� ��� �� ���� ���ϡ ������� �� ���� ���� ���� ������.

  ����� : ��� �� ������� ���� ��ʡ ǐ� ����� �� ������ ���� �� ��� ��� ��� �� ���� �����ϡ �� ���� ��� ������� �� ���� ���� �����ϡ ��� ǐ� ����� �� �� ��� ��� ��� �� ����� ����ϡ ���� ��� ��� � �� ��� �� ��� ���� �����ϡ �� �� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� ����.

  ����� : ��� �� �������� ��� Ȑ��ϡ �� ��� ��ϡ ������� ������� ����

  ��� �� �� ���� ������ �э�� ������ ���� �� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ���� ����� �����. ��� ǐ� ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� �� �� �� �� ����.

  ����� : ��� �� �������� ��� Ȑ��� �� ��� ��ϡ ���� ��� ������� ������ �� �� ��� �������� ����� ��� ��� ���� ���� �� ���� ������ ��� �� ��� ��ʡ �� ��� �� �� ��� �� ���� ��� �� ��� ��� ������ ����.

  ����� : ǐ� �� ����� ������ �� �� ��� ���� ���� ��ϡ ��� �� ����� ��� ��ѡ ���� �� ���� �����.

  ����� : ������� �� ��� �� ���� ����ϡ ���� ��� �� ��� �� �� ���� ����ϡ � ������� �� ��� �� ���� ������ϡ ���� ��� �� ��� �� �� ���� �������.

  ����� : ��� �� �������� ��� ��ϡ ǐэ�� ��� �� �� ���� ���ϡ ������ ���� �� ��� �� ��� �� �� �� ���� �� ����� �����.

  ����� : ��� �� �������� ��� ��ϡ ǐ� ������ ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��ϡ ���� ��� �� ��� ���� ����� � ǐ� ������ ��� Ȑ��� � ������ ���� �� �� ���� �� ��� ���� ��� ����� ��ϡ ���� ��� �� ��� ���� �����.

  ����� : ǐ� ��� �� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ��� Ȑ��� ��� ǐ� ��� �� ������ ��� ���� ��ϡ ���� ��� Ȑ��ϡ � ǐ� ������ ��� Ȑ��ϡ ���� ���� ���� �� ��� �� ��� ������.

  ����� : ǐ� ��� �� ��� ���� ��� � ��� ���� �� ��� �� ���� ����� ���� �� ��� ��ϡ ����� ���� ������� ��� ������ ��� ��� ���� ��� Ȑ��ϡ � ǐ� �������� ��� Ȑ��ϡ ���� ��� �� ��� ���� �����.

  ����� : ��� �� ������� �� ��� �� ��� �� ��� � ��� �� ��� ���� ��ϡ ���� �� ���� ����� ����� � ���� ���� ���� ����.

  ����� : ��� �� ������� ���� ��� ǐ� ���� ���� ���� ��ϡ �� ���� � ��� �� ���� ��ʡ ������� �� �� ���� �� ��� �� ��� ����� ��ϡ ������� ��� ���� ��� ǐ� ��

  ���� ��� ��� �� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ������� ���� ���� ��� ���� �� �� ���� �� ���� ����� ������� ����� ���.

  ����� : �� ��� ���� ����� ��� �������� �� �� ����� �� ���� ������ ��� ������ ������:

  ����: ǐ� �� ������� �� ��� ����� � ����� ��� �� ��� ���� � �� ���� ���� ������ ���.

  ����: ǐ� �������� �� ���� ����� �� �� ���� ������ � ����� ��� �� ��� ���� � �� ���� ���� ������ ���.

  ����: ǐ� �� ��� ��� ����� �� ������ �� ���� � �� ���� ���� ������ � ��� ����� �� ǐ� ����� ����ϡ �� ���� ����.

  �����: ǐ� ����� ���� �� ����� ������� � �� ��� ��� �� ���� ���� ������ ���.

  ����: ǐ� �������� �� ���� ����� �� �� ���� ������ � ��� �� �� ����� ����� ���.

  منبع مطلب : lankarani.com

  مدیر محترم سایت lankarani.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  محکا اشرفی 1 سال قبل
  0

  لطفاً

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید