توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  خاصیت مواد پس از مخلوط شدن چه تغییری می کند

  1 بازدید

  خاصیت مواد پس از مخلوط شدن چه تغییری می کند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نام درس : سوالات تیزهوشان علوم مبحث مخلوطها

  به نام آفریینده زیبایی ها

  نام درس : سوالات تیزهوشان علوم مبحث مخلوطها

  1-ذرات کدام حالت ماده ،مدام در حال حرکت هستند؟

  1)مایع       2)جامد         3)گاز     4)هرسه گز ینه

  2-درات سازنده کدام ماده ،راحت تر از هم جدا می شوند؟

  1)هوای مایع    2)عطر مایع       3)الکل       4)جیوه

  5-هوای مخلوط ما یک .......بسار مهم است.

  1)محلول       2)مخلوط          3)حلال          4)گاز 

  6-کدام یک از مواد زیر مخلوط است؟

  1)الکل درآب    2)سرکه درگلاب      3)شن درآب        4)آب درسرکه

  5-نوشابه گازدار یک محلول ..............است .

  1)گازدرجامد     2)جامددرمایع       3)گاز در مایع         4)مایع درمایع

  6-کدام یک از موادزیرمخلوط «جامددرمایع»می باشد؟

  1)الکل درآب      2)جوهر درآب      3)شکردرآب           4)شیردرآب

  7-خاصیت یک ماده پس از مخلوط شدن ،..................

  1)زیاد می شود   2)کم می شود    3)بستگی به اجزای سازنده دارد     4)تغییر نمی کند

  8)کدام یک از مخلوطهای زیر محلول است؟

  1)روغن درآب        2)نفت درآب       3)نمک درآب       4)نشاسته درآب

  9-کدام یک از مخلوطهای زیر محلول «مایع درمایع»است؟

  1)آب وروغن زیتون   2)آب وآبلیمو    3)آب ونشاسته    4)آب و اکسیژن

  10- آب داغچه نوع مخلوطی است؟

  1)جامددرمایع        2)مایع درمایع    3)جامددرمایع    4)گاز درمایع

  11-بهترین راهی که می توان فهمید که یک مخلوط محلول است یا خیر..........است.

  1)جوشانیدن     2)از صافی رد کردن     3)بی حرکت در جایی قرار دادن   4)بهم زدن

  12-در یک لیوان شیر یک قاشق شکر می ریزیم .در این محلول به شیر ......... می گویند.

  1)حلال        2)حل شونده       3)مخلوط      4)محلول

  13-چرا درهوا هیچ یک از مواد تشکیل دهنده را نمی بینیم ؟چون..................

  1)ذرات هوا بسیار ریز هستند.       2)مواد تشکیل دهنده همه گاز هستند

  3)مواد تشکیل دهنده آن مایع وگاز است   4)هوااکسیژن است

  14-در کدام محلول ،ماده حل شونده دیده نمی شود؟

  1)آب ونمک    2)شکر وآب     3)قنو آب    4)هرسه گزینه

  15-در یک محلول آب شیرین ،آیا مزه یسطح مایع باته مای فرق دارد؟دلیل آن را توضیح دهید؟

  1)بله ،چون شیرینی درته محلول قرار می گیرد.     2)بله ،چون مخلوط ناهمگن است

  3)خیر،چون ذرات شیرینی بطور یکنواخت در همه جای آب پخش می شود.

  4)خیر،چون بخوبی شیرینی درآب مخلوط نمی شود.

  16-نفت درآب مخلوط است یامحلول ؟دلیل آن را توضیح دهید؟

  1)محلول است ،چون درآب حل می شود     2)محلول است،چون درآب دیده نمی شود.

  3)مخلوط است ،چون جدا از هم قرار می گیرند   4)مخلوط است ،چون نفت زیرآب قرار میگیرد

  17-کدام یک از مواد زیر ازخاصیت های محلول نیست؟

  1)زلال وشفاف است                 2)ماده حل شده بطور یکنواخت در حلال پخش شده است.        3)بعداز مدتی ته نشین می شود     4)ماده حل شده  بین ذرات حلال قرار میگیرد

  18-فاصله بین مولکول ها در کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

  1)جامدات        2)گازها              3)مایعات         4)گزینه 1و2

  19-کدام عبارت در مورد وضع ذرات در گازها،درست نیست؟

  1)فاصله بین ذرات گاز بیشتر از جامداست.     3)بین ذرات،ربایش وکشش وجودندراد.

  2)به آسانی در محیط اطراف پخش میشوند. 4)فاصله بین ذرات گازها کمتراز جامد ومایع است

  20-به چه دلیل شکل وحجم مواد جامد ثابت است؟زیرا............................

  1)ذرات فقط درجای خود می لرزند          2)ذرات بانیروی زیادی همدیگر را می کشند.

  3)ذرات نمی توانند آزدانه حرکت کنند.      4)هرسه گزینه

  21)محلول الکل درآب ،یک محلول .............است.

  1)جامد درمایع    2)جامددرجامد       3)گاز در مایع       4)مایع درمایع

  22)کدام عبارت درست نیست؟

  1)حل شدن ،ناپدید شدن ماده ای در ماده ی دیگر است.

  2)به ماده ای که در حلال می شود ،حل شونده می گویند.

  3)درمحلول ،ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود.

  4)ماده ای که درآن ماده ی دیگری حل شده باشد ،حلال نام دارد.

  23-گاز.......برای تنفس موجودات زنده ضروری است.

  1)دی اکسیدکربن   2)اکسیژن    3)هیدروژن     4)نیتروژن

  24-کدام یک از موادزیر مخلوط است؟

  1)آب و زرد چوبه   2)روغن مایع درآب     3)نفت درآب          4)گزینه های2و3

  25-کدام یک از مخلوط های زیر محلول است؟

  1)آب وگلاب      2)شن وآب            3)قندونمک       4) شن وماسه

  26-کدام ماده درطبیعت به هر3حالت «جامد،مایع،گاز»مشاهده می شود؟

  1)آهن         2)آب         3)جیوه       4)الکل

  27-در محلول ............تغییر می کند.

  1)مزه        2)رنگ      3)بو            4)هرسه گزینه

  28-وقتی ماده جامدی مثل طلا رابیش از اندازه گرم کنیم،به چه حالتی در می آید؟

  1)می سوزد                              2)به همان صورت باقی می ماند                                            3)به گاز تبدیل می شود              4)ذوب می گردد وبه صورت مایع باقی می ماند.

  29-خاصیت هر ماده به چه چیز آن بستگی دارد؟

  1)وزن       2)کاغذ           3)روغن مایع          4)چوب

  30-در کدام یک از موارد زیر کشش ذرات کمتر است؟

  1)آهن       2)کاغذ         3)روغن مایع        4) چوب

  31-ذرات کدام ماده بطور یکنواخت باآب مخلوط نمی شود؟

  1)نمک     2)الکل        3)آب لیمو           4)بنزین

  32-برای جدا کردن مخلوط آب وماسه از کدام ویژگی زیر بهتر است استفاده کنیم؟

  1)رنگ ذرات      2)اندازه ی ذرات         3)سنگینی ذرات         4)حجم ذرات

  33-کدام یک مخلوطی از چند مخلوط محسوب می گردد؟

  1)آب ونمک     2)قند                   3)هوا                          4)حجم ذرات

  34-خاصیت یک ماده پس از مخلوط شدن...............

  1)افزایش می یابد  2)کاهش می یابد 3)تغییری نمی کند 4)بستگی به اجزای سازنده آن دارد

  35-کدام گزینه درست است؟

  1)هرمحلولی مخلوط است                      2)هر مخلوطی محلول است

  3)هر مخلوطی جامد است                      4)هرمحلولی مایع است

  36-کدام ک از خواص ماده محسوب نمی گردد؟

  1)رنگ       2)جرم         3)بو                 4)مزه

  37-ذرات کدام مخلوط بطور یکنواخت پخش شده اند؟

  1)شیرکاکاِئو      2)روغن درآب        3)هوا          4)آجیل

  38-کدام یک از موارد زیر محلول نیست؟

  1)آب لوله کشی      2)سرکه        3)دوغ            4)هوا

  39-اجزای کدام مخلوط را آسان تر می توان از هم جدا کرد؟

  1)نمک وشکر          2)براده آهن و شکر               3)آب و نمک      4)روغن وبنزین

  40-کدام محلول مخلوط است؟

  1)هوا         2)آب ونمک          3)هوا             4)هر سه گزینه

  پاسخنامه

  1- گزینه درست است (3)زیرا فاصله بین مولکول های گاز از هم زیاد وربایش بین آنها کم است.

  2- گزینه درست است (1)زیرا اصله بین مولکول های هوا ی مایع نسبت به عطر مایع ،الکل وجیوه زیاد است.همچنین هوای مایع بسیار سرد است ودر دمای معمولی به سرعت به حالت گاز در می آید.

  3- گزینه درست است (2).هوای اطراف ما مخلوطی از گازهای مختلف است که مهم ترین آنها اکسیژن است.

  4- گزینه درست است(3).شن درآب مخلوط است ،زیرا به راحتی می توان شن رااز آب جداکرد.

  5- گزینه درست است3.ن.شابه شامل گاز دی اکسید کربن وآب است.بنابراین یک محلول گاز درمایع می باشد.

  6- گزینه درست است(3)شکرجامد است وبا مخلوط کردن درآب که مایع است ،جامد درمایع می شود

  7- گزینه درست است(4)وقتی یک ماده با ماده ای دیگر مخلوط شود خاصیت های آن تغییر نمی کند

  8- گزینه درست است(3)نمک درآب  محلول است ،زیرا نمک درآب حل می شود.اما روغن ونفت روی آب قرا می گیرند ونشاسته نیز بعداز مدتی ته نشین میشود بنابراین محلول نیستند.

  9- گزینه درست است(2)آب وآبلیمو هردو مایع هستند

  10- گزینه درست است(4).آ داغ مخلوط «گاز در مایع»است .زیرا بخار آب کهنوعی گاز است،در هنگام جوش آمدن آب به وجود می آید.

  11- گزینه درست است(3)اگر مواد درهم ریخته شده را مدتی بی حرکت قرار دهیم وماده حل شده ته نشین ویا روی مایع جمع شود ،مخلوط است

  12- گزینه درست است(1).شکردر شیر حل می شود،بنابراین شیرحلال است وشکر حل شونده

  13- گزینه درست است(2).زیرا مواد تشکیل دهنده ی هوا ،چندین نوع گاز بی رنگ می باشد.

  14- گزینه درست است(4)هر سه گزینه درست است زیرا نمک ،شکر وقند در آب حل شده ودیده نمی شود.

  15- گزینه درست است(3)

  16- گزینه درست است(3).نفت درآب حل نمی شودوبه علت سبک بودن روی آب قرا ر می گیرد ،بنابراین محلول نیست.

  17- گزینه درست است(2).ته نشین شدن از خصوصیات مخلوط هاست

  18- گزینه درست است(2)در گازها فاصله بین مولکول ها بسیار زیاد است ،زیرا بین آنها ربایش مولکولی وجود ندارد.

  19- گزینه درست است(4)فاصله بین ذرات گازها از مواد جامد ومایع بیشتراست.

  20- گزینه درست است(4)در موادجامد ،ذرات تشکیل دهنده نسبت به هم ربایش زیادی دارند و نمی توانند آزادانه حرکت کنند،درنتیجه فقط درجای خود می لرزند.

  21- گزینه درست است(4)محلول الکل درآب ،یک محلول «مایع درمایع»است.

  22- گزینه درست است(3)درست است.در محلول ،ماده حل شونده به راحتی از حلال جدا نمی شود.

  23- گزینه درست است(2)گاز اکسژن برای تنفس تمامی موجودات زنده ضروری است

  24- گزینه درست است(4)روغن مایع در آب ونفت درآب مخلوط است،زیرا روغن ونفت روی آب و به عبارتی جدا از آب قرار می گیرند.

  25- گزینه درست است(1).آب وگلاب محلول هستند زیرا به آسانی جدا نمی شوند.

  26 گزینه درست است(2)آب درطبیعت به سه حالت «جامد،مایع ،گاز»دیده می شود

  27. گزینه درست است( 4).در یک محلول «مزه ،رنگ،بو»تغییر می کند.

  28- گزینه درست است(4).طلا دراثرگرمای زیاد ذوب می گردد وبه مایع تبدیل می شود.

  29- گزینه درست است(3)خاصیت هر ماده به «ذرات سازنده آن »بستگی دارد.

  30- گزینه درست است(3)در روغن مایع کمتر است.زیرا کاغذ ،آهن وچوب جامدند وکشش ذرات در مایعات کمتر از جامدات است

  31- گزینه درست است(4)بنزین درآب حل نمی شود ومخلوط غیر یکنواختی راتشکیل می دهدکه درآن بنزین برروی آب می آید.

  32 گزینه درست است3)ذرات ماسه ازآب سنگین تر است وبه سرعت در ته ظرف ته نشین می شوند وبا خالی کردن آب ظرف می توان آب را از ماسه جدا کرد

  33- گزینه درست است(4).

  34-(3)خاصیت مواد پس از مخلوط شدن تغییر نمی کند

  35- گزینه درست است(1)هر مخلوطی محلول نیسشت زیرا ممکن است مخلوط ناهمگن باشد ولی هر محلولی مخلوط است زیرا محلول نوعی مخلوط است

  36- گزینه درست است(2)خواص یک ماده ویژگی است که با کمک آن بتوان ماده را از مواد دیگر تشخیص دادجرم به مقدار ماده بستگی داردنه به نوع ماده .این مواد همگی یک جرم دارند ولی ویژگی های دیگر آن ها با هم تفاوت دارد.

  37- گزینه درست است(3)هوا یک محلول است که از مخلوط چند گازبه وجود می آید

  38- گزینه درست است(3)دوغ یک مخلوط ناهمگن جامددرمایع است

  39- گزینه درست است(2)برای جداسازی شکروبراده آهن کافی است از آهن ربا استفاده کنیم

  40- گزینه درست است(4)محلول ها نوعی مخلوط هستندبنابراین هرسه گزینه درست است.

  منبع مطلب : adabestanerashtp6.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabestanerashtp6.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  گروه آموزشی پایه ی چهارم شهرستان جم

  فراخوان


         از آنجا که کلاس های درس به تکنولوژی های جدید مجهز شده اند و به عبارتی هوشمند

  می باشند، تهیه ی ابزار و لوازم ارائه ی دروس از ملزومات اصلی این کلاس ها می باشد.

  از آن جهت که این ابزارها و وسایل کمتر در بازار موجود هستند و بعضی از آن ها با شرایط

  کلاس ما هماهنگ نیستند از همکاران محترم تقاضا می گردد که نسبت به طراحی و تهیه ی

  محتوای الکترونیک اقدام نمایند و طراحی های آموزشی خود را حداکثر تا تاریخ 1392/11/20

  به دبیرخانه ی گروه به آدرس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان جم دفتر گروه های آموزشی

   ارسال کنند.


  آثار طراحی شده به نام همکاران بزرگوار به مدارس ارسال خواهد شد.


  پنج نفر از همکاران از سوی مدیریت آموزش و پرورش مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

  منبع مطلب : www.amoozegar4.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.amoozegar4.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  همه چی

       مخلوط به معنی آمیخته شدن دو ماده...      

   
                                                                                                        

  مخلوط

  مخلوط به معنی آمیخته شدن دو ماده یا همان شوریده می باشد.[۱] در شیمی، مخلوط کردن دو یا چند ماده مختلف که با یکدیگر ترکیب می شوند را مخلوط می گویند، اما نه آنگونه که ترکیب شیمیایی بوجود آمده باشد.مخلوط اشاره ای است به ترکیب فیزیکی دو یا چند ماده که هویتشان (هرچند به سختی قابل تشخیص می باشد) باقی‌مانده است.

  مخلوط، محصول ترکیبات فیزیکی و یا ترکیب مواد شیمیایی است به گونه ای که بعد از مرحله ترکیب عناصر، ترکیبات شیمیایی یا فیزیکی به تغییرات شیمیایی دیگر تبدبل نمی‌شوند و خواص اولیه خود را حفظ می کنند.[۲] به رغم تغییر نکردن خاصیت شیمیایی این ساختار، ممکن است از لحاظ فیزیکی تغییر کند، از جمله این تغییرات می توان تغییر خاصیت نقطه ذوب مواد را نام برد.

  مخلوط را می توان به دو گونه همگن یا ناهمگن نام گذاری کرد.در مخلوط همگن، تمامی مواد به صورت یکسان با یکدیگر ترکیب می شوند و مخلوطی یکدست و غیر قابل تشخیص (به صورت چشمی) به دست می آید. اما در مخلوط ناهمگن نوع مواد و ترکیباتی که در آن استفاده شده است را به راحتی می توان مشخص کرد و در آن، مواد به صورت کامل با یکدیگر مخلوط نشده اند.

  عناصر و موادی که باعث ایجاد مخلوط همگن می شوند عبارتند از: مخلوط اکسیژن و نیتروژن، شکر، نمک، و بسیاری از مواد حل شونده در آب، مخلوطی همگن هستند به گونه ای که مواد به صورت یکدست در آن حل می شوند.

  مخلوط ها

  مخلوط ها با مخلوط کردن فیزیکی (و نه شیمیایی) مواد با هم به وجود می آیند. مواد موجود در مخلوط می توانند به هر نسبتی باشند. خواص مواد در مخلوط تغییر نمی کند. اجزای مخلوط را می توان با روش های ساده فیزیکی از هم جدا کرد.

  مخلوط ها به دو دسته همگن و ناهمگن طبقه بندی می شوند. اجزای مخلوط ناهمگن مشخص بوده و در سرتاسر آن به صورت یکنواخت توزیع نشده اند. سیمان، سنگ های کنگلومرا و نیز مخلوط روغن و سرکه همگی مخلوط های ناهمگن‏اند. اجزای آن ها آن‏قدر بزرگ اند که دیده می شوند و می توان آن ها را در این نوع مخلوط از هم جدا کرد.

  شکل های زیر نمونه هایی از مخلوط هستند.

  اجزای مخلوط های همگن، به خوبی با هم مخلوط شده اند. محلول ها، مخلوط های همگن هستند. در یک محلول، یک ماده در ماده دیگری حل شده است. ذرات در محلول، اتم ها، یون ها یا مولکول ها هستند. ذرات به قدری کوچک اند که دیده نمی شوند و نمی توان آن ها را از داخل محلول برداشت.

  هر محلول از دو بخش تشکیل شده است:

  آب حلالی است که می تواند هزاران ماده را در خود حل کند. به همین دلیل به حلال جهانی شهرت دارد زیرا که مواد بسیاری را در خود حل می کند. موادی (مانند روغن) که در آب حل نمی شوند، نامحلول نامیده می شوند.

  یکی از مهم ترین ویژگی های آب، قطبی بودن آن است. این ویژگی به دلیل ساختار آب است. سر اکسیژن آب دارای مقداری جزیی، بار منفی و سر هیدروژن آن دارای مقداری جزیی، بار مثبت است. سر مثبت مولکول آب، سر منفی مولکول دیگر آب را جذب می کند. مولکول های قطبی دیگر نیز از سر مثبت و منفی خود جذب دو سر منفی و مثبت مولکول آب می شوند.

  دو ویژگی مهم آب با ماهیت قطبی آن توجیه می شود. یکی، پیوستگی آب به معنی جذب یک مولکول آب به مولکول دیگر است. چسبندگی ویژگی دیگری است که آب در اثر آن به مواد دیگر می چسبد، مانند چسب زخم که به پوست می‏چسبد.

  جداسازی

  روش های جداسازی مخلوط ها

  منبع مطلب : amir7rezazadeh.blog.ir

  مدیر محترم سایت amir7rezazadeh.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 روز قبل
  0

  خاصیت مواد پس از مخلوت شدن چه تغیری میکند

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید