توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  داستانی که هم و نیز داشته باشد کلاس پنجم

  1 بازدید

  داستانی که هم و نیز داشته باشد کلاس پنجم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  كلاس پنجم

  مرغ سعادت

  خاركني بود كه يك زن داشت و دو تا پسر, يكي به اسم سعد و يكي به اسم سعيد.   ر

  اين خاركن صبح به صبح مي رفت صحرا خار مي كند و عصر به عصر خارها را مي برد شهر مي فروخت و زندگيش را مي چرخاند.  ر

  از بد روزگار زن خاركن مرد و خاركن بعد از مدتي زن ديگري گرفت.  ر

  يك روز خاركن بار خارش را فروخت و راه افتاد در بازار كه براي بچه هاش خوراك بخرد. در راه به مرد فقيري رسيد و به قدري دلش به حال او سوخت كه همه پولش را داد به او و خودش دست خالي برگشت خانه.  ر

  زن همين كه ديد شوهرش چيزي با خودش نياورده, سگرمه اش را كرد تو هم و گفت «مگر امروز كار نكردي؟» ر

  مرد گفت «چرا.»    ر

  زن پرسيد «پس چرا دست خالي آمده اي خانه؟»  ر

  مرد جواب داد «داشتم مي رفتم خورد و خوراك براتان بخرم كه رسيدم به مرد فقيري و هر چه داشتم دادم به او.»ر

  زن گفت «كار خوبي نكردي نان شب مان را بخشيدي.»   ر

  و پاشد رفت از بالاي رف چند تا تكه نان خشك آورد؛ گرد و خاكشان را گرفت و نشستند با هم خوردند.   ر

  روز بعد, خاركن دوبرابر روزهاي قبل خار كند؛ نصفشان را گذاشت تو غاري و بقيه را برد فروخت و خوشحال بود كه فردا زحمت خاركندن ندارد.  ر

  فردا صبح؛ وقتي رفت سر وقت خارها, همين كه وارد غار شد, ديد همه خارهاش سوخته و روي خاكستر شان مرغ قشنگي نشسته.   ر

  خاركن مرغ را گرفت برد خانه. براش جاي گرم و نرمي درست كرد. يكي دو روز كه از اين ماجرا گذشت, زن خاركن ديد لانه مرغ روشن شده؛ تعجب كرد. رفت جلو و خوب كه نگاه كرد فهميد مرغشان تخم طلا گذاشته و تخمش تو تاريكي مثل چراغ مي درخشد. خيلي خوشحال شد و تخم طلا را ورداشت برد داد به خاركن.   ر

  خاركن تا چشمش افتاد به تخم طلا, نزديك بود از خوشحالي پر دربيارد. فوري آن را ورداشت برد بازار و داد به دست زرگري به اسم شمعون.   ر

  شمعون تخم طلا را خوب وارسي كرد؛ بعد صد تومان داد به خاركن و آن را خريد.   ر

  خاركن با جيب پر راه افتاد تو بازار؛ هر چه لازم داشتند خريد و برگشت خانه.  ر

  دو روز كه گذشت, باز هم مرغ يك تخم طلاي ديگر گذاشت. خاركن به زنش گفت «از قرار معلوم اين مرغ هميشه تخم طلا مي گذارد و صحبت يكي دو تا نيست و ديگر مجبور نيستم هر روز برم به صحرا و براي چندر غاز جان بكنم و عرق بريزم.»   ر

  زن گفت «تا حالا آن قدر زحمت كشيده اي كه براي هفت پشتت بس است. خدا خواسته از اين به بعد بنشيني يك گوشه براي خودت استراحت كني و هر وقت هم محتاج شدي, يكي از تخم هاي طلا را ببري بازار بفروشي و هر چه دلت خواست بخري بياري خانه.»   ر

  مدتي كه گذشت, خاركن باز محتاج پول شد و يك تخم طلاي ديگر ورداشت رفت پيش شمعون.   ر

  شمعون تعجب كرد كه اين مرد اين تخم هاي طلا را از كجا مي آورد. پرسيد «عموجان! اين ها را از كجا مي آوري؟» ر

  خاركن جواب داد «مرغش را در بيابان تو فلان غار گرفتم.»   ر

  شمعون گفت«چه شكلي است؟»  ر

  خاركن نشاني هاي مرغ را بي كم و زياد داد به شمعون و شمعون با خودش گفت «اين مرغ, مرغ سعادت است كه اگر كسي سرش را بخورد پادشاه مي شود و اگر دل و جگرش را بخورد شب به شب يك كيسه اشرفي مي آيد زير سرش.»    ر

  و رفت تو فكر كه هر طور شده مرغ را از چنگ خاركن درآورد. اما, نيتش را بروز نداد و گفت «خيرش را ببيني؛ خيلي مواظبش باش.»   ر

  خاركن گفت «خدا به شما خير بدهد.»   ر

  و پول را از شمعون گرفت و رفت.

  در اين حيص و بيص خاركن كه پول و پله زيادي گيرش آمده بود هواي سفر زد به سرش. مرغ را سپرد دست زنش و راه افتاد.  ر

  شمعون كه منتظر فرصت بود, اين پيش آمد را به فال نيك گرفت و رفت سراغ پيرزني كه از حيله گري شيطان را درس مي داد. گفت «اي پيرزن! اگر من را به وصال زن خاركن برساني هزار اشرفي به تو پاداش مي دهم.» ر

  پيرزن گفت «اشرفي هات را آماده كن و بگذار دم دست!»    ر

  و بلند شد چادر چاقچور كرد و رفت در خانه خاركن را زد.  ر

  زن خاركن در را واكرد و از پيرزن پرسيد «مادر! با كي كار داري؟»  ر

  پيرزن جواب داد «دخترجان! الهي قربانت برم؛ داشتم از اينجا رد مي شدم, تشنه ام شد؛ گفتم بيام يك چكه آب بخورم.»   ر

  زن خاركن گفت «چه عيبي دارد! بفرماييد تو.»   ر

  پيرزن رفت تو و زن خاركن از چاه آب كشيد ريخت تو كاسه و داد دست پيرزن.   ر

  پيرزن آب خورد و با چرب زباني سر صحبت را واكرد و از زن پرسيد «تو زن كي هستي؟»  ر

  زن جواب داد «زن فلان خاركن هستم.»    ر

  پيرزن با دست زد رو لپش و گفت «واه! واه! خدا نصيب گرگ بيابان نكند؛ حيف نيست تو با اين بر و رو و اين قد و بالا زن يك خاركن باشي؟ خوشگل نيستي كه هستي. مقبول نيستي كه هستي. ماشاءالله از قشنگي مثل ماه شب چهاردهي. تو بايد شوهري داشته باشي لنگه خودت, جوان, با اسم و رسم, خوشگل و چيزدار. اين خاركن را مي خواهي چه كني؟ راست راستي كه اين قديمي ها درست گفته اند كه انگور شيرين نصيب شغال مي شود.» ر

  زن خاركن گفت «چه كنم مادر؟ قسمت ما اين بود.»   ر

  پيرزن گفت «اين حرف ها را نزن دختر. جلو ضرر را از هر جا كه بگيري منفعت است. ولش كن برود به جهنم. خودم برات شوهري پيدا مي كنم جفت خودت.»   ر

  خلاصه! آن قدر به گوش زن افسون خواند كه او را از راه به در برد.  ر

  وقتي دل زن خاركن نرم شد, پيرزن حرف را كشاند به شمعون و بنا كرد از او تعريف كردن. آخر سر گفت «راستش را بخواهي شمعون براي تو غش و ضعف مي كند و براي رسيدن به وصال تو تا پاي جان ايستاده.»  ر

  بعد از گفت و گوي زياد, قرار شد زن خاركن فردا شب شمعون را دعوت كند به شام و مرغ تخم طلا را براش سر ببرد و بريان كند.  ر

  عصر فردا, زن خاركن مرغ را كشت؛ خوب بريانش كرد و گذاشتش زير سبر كه براي شام حاضر باشد. بعد, رفت مشغول جمع و جور كردن اتاق شد.  ر

  در اين موقع, سعد و سعيد از مكتب آمدند خانه و رفتند سبد را ورداشتند و چشمشان به مرغ بريان افتاد. خواستند شروع كنند به خوردن, اما ترسيدند زن باباشان كتكشان بزند. اين بود كه يكي از آن ها سر مرغ را خورد و ديگري دل و جگرش را چون فكر مي كردند وقتي يك مرغ درشت و درسته هست, كسي به فکر سر و دل و جگرش نمي افتد.ر

  همين كه هوا تاريك شد, شمعون شاد و شنگول آمد سر وقت زن خاركن. بعد از سلام و حال و احوال گفت «اول مرغ را بيار بخوريم كه خيلي گشنه ام.»  ر

  زن سفره انداخت ورفت مرغ را گذاشت تو دوري, آورد براي شمعون و گفت «بسم الله! بفرما نوش جان كن.»  ر

  شمعون به هواي سر و دل و جگر مرغ دست برد جلو؛ اما ديد اي داد و بي داد نه از سر مرغ خبري هست ونه از دل و جگرش. گفت «مگر اين مرغ سر و دل و جگر نداشت؟»  ر

  زن گفت «چرا.»  ر

  شمعون پرسيد «پس كو؟»  ر

  زن جواب داد «نمي دانم. برم ببينم چي شده؟»  ر

  و پا شد رفت تو حياط از سعد و سعيد پرسيد «سر و دل و جگر مرغ را شما خورديد؟»   ر

  آن ها هم سرشان را انداختند پايين و از ترس جيزي نگفتند. زن سه جهار تا سقلمه زد به آن ها و برگشت پيش شمعون. گفت «كار همين وروجك هاي خير نديده است. حالا اصل كاريش كه دست نخورده سر جاش هست؛ از سينه و رانش ميل بفرما.»   ر

  شمعون گفت «تو خبر نداري. تمام خاصيت اين مرغ تو سر و دل و جگرش است. تند برو بچه ها را بيار شكمشان را سفره كنيم و آن ها را در بياريم.»  ر

  زن گفت «بهتر! اين طوري من هم از شر دو تا بچه دله دزد راحت مي شوم.»  ر

  و از همان جا كه نشسته بود بچه ها را صدا زد. وقتي جوابي نشنيد, پاشد رفت توحياط, اين ور آن ور سرك كشيد و ديد خبري از آن هانيست. آخر سر رفت تو دالان و تا ديد در خانه چارتاق باز است, برگشت پيش شمعون و گفت «هر دوتاشان در رفته اند.»  ر

  شمعون هم بغ كرد. لب به مرغ نزد و پاشد برود.  ر

  زن دست شمعون را گرفت و گفت «مرغ به جهنم. من كه هستم.»   ر

  شمعون گفت «عجب زن نفهمي هستي! من به هواي سر و دل و جگر مرغ آمده بودم اينجا, آن وقت اين را به حساب خودت مي گذاري.»   ر

  زن گفت «اي روباه حقه باز!»   ر

  و بنا كرد به داد و فرياد.  ر

  شمعون هم زد شكم زن را پاره كرد و خواست فرار كند كه همسايه ها سر رسيدند و حقش را گذاشتند كف دستش.  ر

  حالا بشنويد از سعد و سعيد!  ر

  وقتي شمعون و زن خاركن قرار گذاشتند بچه ها را بكشند و سر و دل و جگر مرغ را از شكم آن ها در بيارند, سعد و سعيد حرف ها شان را شنيدند و از ترس جانشان از خانه زدند بيرون و راه بيابان را در پيش گرفتند. يك بند رفتند و رفتند تا كله سحر رسيدند به چشمه اي كه چند تا درخت كنارش بود.   ر

  سعد وسعيد كه ديگر از خستگي نمي توانستند قدم از قدم بردارند, همان جا گرفتند خوابيدند.   ر

  تازه آفتاب درآمده بود كه ميان خواب و بيداري شنيدند دو تا كفتر بالاي درخت دارند با هم حرف مي زنند. يكي از كفترها گفت «خواهرجان!»   ر

  آن يكي جواب داد «جان خواهرجان!»   ر

  ر«اين دو برادر كه زير اين درخت خوابيده اند, سر و دل و جگر مرغ سعادت را خورده اند. آنكه سر مرغ را خورده به پادشاهي مي رسد و آنكه دل و جگرش را خورده هر شب صد اشرفي مي آيد زير سرش.»  ر

  وقتي سعد وسعيد از خواب بيدار شدند, سعيد ديد يك كيسه اشرفي زير سرش است. خوشحال شد و گفت «اي برادر! معلوم مي شود حرف كفترها راست است و تو هم به پادشاهي مي رسي.»  ر

  بعد پاشدند دست و روشان را شستند و باز افتادند به راه. رفتند و رفتند تا رسيدند به سر دوراهي. خوب به دور و برشان كه نگاه كردند ديدند رو تخته سنگي نوشته شده اي دو نفري كه بدين جا مي رسيد, بدانيد و آگاه باشيد كه اگر هر دو به يك راه قدم بگذاريد كشته خواهيد شد و اگر راهتان را از هم جدا كنيد به مقصود خواهيد رسيد.  ر

  سعد و سعيد وقتي نوشته را خواندند غصه دار شدند. دست انداختند گردن هم, سر و روي همديگر را بوسيدند و هر كدام به راهي رفتند.  ر

  سعد, بعد از چند شبانه روز رسيد به نزديك شهري و ديد غلغله غريبي است. مردم همه سياه پوشيده اند و جمع شده اند بيرون شهر. از مردي پرسيد «برادر! چرا همه اهل اين شهر سياه پوشيده اند و آمده اند بيرون؟»  ر

  مرد نگاهي كرد به سعد و گفت «مگر تو اهل اين ولايت نيستي؟»  ر

  سعد جواب داد «غريبم و تازه از راه رسيده ام.»   ر

  مرد گفت «بدان كه چهار روز است پادشاه اين شهر مرده و چون تاج و تختش بدون وارث مانده, همه جمع شده اند اينجا كه باز بپرانند هوا و ببينند رو سر چه كسي مي نشيند تا او را پادشاه كنند. بعد, لباس عزا را از تنشان درآوردند و هفت شب و هفت روز جشن بگيرند.»   ر

  در اين موقع, باز را پراندند به هوا و منتظر ماندند ببينند چه پيش مي آيد. باز چند مرتبه بالاي جمعيت چرخ زد و يكراست آمد پايين نشست رو سر سعد. مردم بنا كردند به پا كوبيدن و دست زدن و سعد را رو دست بلند كردن و با عزت و احترام بردند به قصر؛ تاج پادشاهي راگذاشتند به سرش و همه فرمانبردارش شدند.   ر

  اين را تا اينجا داشته باشيد و بشنويد از سرگذشت سعيد!  ر

  سعيد هم رفت و رفت تا رسيد به شهري كه قصر زيبايي در وسط آن بود و يك دسته جوان رشيد و خوش سيما دور و بر قصر نشسته بودند تو خاكستر. رفت جلو از يكي پرسيد «اي جوان! اين قصر كيست و شماها چرا به اين حال و روز افتاده ايد؟»  ر

  جوان گفت «اين قصر, قصر دلارام دختر پادشاه اين ديار است كه در هفت اقليم همتا ندارد و هر كه بخواهد روي او را ببيند بايد شبي صد اشرفي بدهد. همه ما براي ديدن او دار و ندارمان را داده ايم و چون ديگر اعتنايي به ما نمي كند, ما هم از غم عشق او خاكستر نشين شده ايم.»  ر

  سعيد در دلش گفت «من كه هر شب صد اشرفي مي آيد زير سرم و ترسي ندارم كه مثل اين ها خاكستر نشين شوم, خوب است بروم اين دختر را ببينم و اقلاً يك هفته پيش او باشم.»   ر

  و پيغام داد دلارام را مي خواهد ببيند. غلام ها پيغام را رساندند و برگشتند سعيد را بردند توي قصر و در اتاقي جاي دادند كه سقف و ديوارهاش همه از آينه بود و از زيبايي هوش از سر آدم مي برد.  ر

  طولي نكشيد كه دلارام آمد پيش سعيد. به او خوش آمد گفت و با هم گرم صحبت شدند تا وقت شام رسيد. كنيزها سفره انداختند و شام و شراب و شيريني هاي جورواجور آوردند.   ر

  بعد از شام, مطرب ها مشغول شدند به ساز و رقص و آواز تا وقت خواب رسيد و دلارام به بهانه اي رفت از اتاق بيرون.  ر

  دلارام چهل كنيز داشت كه همه با او مثل سيبي بودند كه از وسط نصف كرده باشي. از آن شب به بعد, موقع خواب به بهانه اي مي رفت بيرون و يكي از آن ها را جاي خودش مي فرستاد پيش سعيد و صبح ها قبل از اينكه سعيد از خواب بيدار شود, كنيز مي آمد بيرون و دلارام مي رفت جاي او مي خوابيد.

  سعيد چهل شب در خانه دلارام بود و از ديدن او سير نمي شد و هر روز طوري كه هيچ كس نفهمد صد اشرفي از زير سرش برمي داشت و مي داد به دلارام.

  دلارام شك برش داشت كه سعيد اين همه اشرفي را از كجا مي آورد و آخر سر بو برد كه اين حوان دل و جگر مرغ سعادت را خورده. اين بود كه شب چهل و يكم شراب هاي كهنه را رو كرد و تا آنجا كه مي توانست به سعيد شراب داد و او را سياه مست كرد؛ طوري كه حال سعيد به هم خور و دل و جگر مرغ سعادت را آورد بالا.  ر

  دلارام فوري دل و جگر مرغ را شست و خورد و همان جا گرفت خوابيد.

  فردا صبح, سعيد بيدار شد و دست برد زير سرش كه اشرفي ها را بردارد, اما ديد از اشرفي هيچ خبري نيست و فهميد چه بلايي آمده به سرش و بي سر و صدا از جا بلند شد و طوري كه هيچ كس ملتفت نشود از قصر دلارام زد بيرون و سرگذاشت به بيابان. رفت و رفت تا رسيد به نزديك شهري و ديد سه تا جوان با هم دعوا دارند و داد و قال راه انداخته اند. جلو رفت و پرسيد «چه خبر است داد و بي داد مي كنيد؟»     ر

  جواب دادند سر تقسيم ارث پدر دعوامان شده.»  ر

  گفت «شما كي هستيد؟»   ر

  گفتند «پسران شمعون.»   ر

  گفت «از پدرتان چه خبر؟»   ر

  گفتند «خدا روز بد ندهد! پدرمان به هواي مرغ سعادت رفت خانه خاركن؛ ولي سر و دل و جگر مرغ را پسرهاي خاركن خوردند و فرار كردند. پدر ما هم اوقاتش تلخ شد و زد شكم زن خاركن را پاره كرد و همسايه ها ريختند او را كشتند.»  ر

  گفت «خدا رحمتش كند؛ حيف شد! حالا سر چي دعواتان شده؟»   ر

  گفتند «سر قاليچه و انبان و سرمه دان حضرت سليمان.»  ر

  گفت «اين ها چندان قابل نيستند كه سرشان اين همه جار و جنجال و بگو مگو راه انداخته ايد.»   ر

  گفتند «پس خبر نداري! اين چيزها به دنيايي مي ارزند.»  ر

  گفت «چطور؟»   ر

  گفتند «اگر رو قاليچه حضرت سليمان بنشيني و بگويي يا حضرت سليمان؛ من را به فلان جا برسان, قاليچه بلند مي شود هوا و تو را صاف مي برد به جايي كه گفته اي. اين انبان هم به اسم حضرت سليمان هر جور خوراكي كه از او بخواهي در يك چشم به هم زدن حاضر مي كند. اين سرمه هم خاصيتي دارد كه وقتي آن را به چشم بكشي هيچ كس تو را نمي بيند.»   ر

  سعيد گفت «اگر اين طور است همه اين ها بايد مال كسي باشد كه از همه زرنگتر است؛ چون چنين چيزهاي با ارزشي حيف است پيش اين و آن پر و پخش بشود.»   ر

  پسرها گفتند «قربان آن فهم و شعورت كه لب مطلب را گفتي. ما از همان اول كه پيدات شد باخودمان گفتيم تو را خدا رسانده بين ما صلح و صفا برقرار كني.»   ر

  سعيد گفت «حالا من سنگي مي اندازم طرف بيابان؛ هر كه رفت آن را آورد, معلوم مي شود از بقيه زرنگتر است و همه اين ها مي شود مال او.»   ر

  برادرها گفتند «قبول داريم.»   ر

  سعيد سنگ سفيدي ورداشت. تمام زورش را جمع كرد تو بازوش و سنگ را انداخت.   ر

  پسرهاي شمعون سراسيمه دويدند طرف سنگ. سعيد هم انبان و سرمه دان را ورداشت نشست رو قاليچه و گفت «يا حضرت سليمان! من را برسان به قصر دلارام.ر»

  قاليچه في الفور رفت هوا و برادرها كه برگشتند ديدند جا تر است و از بچه خبري نيست و از غصه لب و لوچه شان آويزان شد.   ر

  سعيد به قصر كه رسيد قاليچه و انبان را گوشه اي قايم كرد؛ سرمه كشيد به چشمش و رفت تو اتاق دلارام.  ر

  دلارام تازه شروع كرده بود به غذا خوردن. سعيد نشست رو به روش و شروع كرد به لقمه گرفتن. دلارام يك دفعه ديد دوري غذا دارد خالي مي شود و بي آنكه كسي را ببيند, گاهي هم دستي به دستش مي خورد. دلارام ترسيد؛ از غذا دست كشيد و گفت «اي كسي كه تو اين اتاقي! جني؟ انسي؟ كه هستي؟ تو را قسم مي دهم به كسي كه مي پرستي از پرده بيرون بيا.»   ر

  سعيد اين را كه شنيد, سرمه از چشم پاك كرد و خودش را نشان داد. دلارام تا چشمش افتاد به سعيد, گفت «تو هستي؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود. چرا بي خبر رفتي ومن را تنها گذاشتي؟»   ر

  و بنا كرد به زبان بازي. آن قدر از عشق و علاقه اش به سعيد گفت كه سعيد گول خورد و حرف هاش را باور كرد. ر

  دلارام وقتي ديد دل سعيد را به دست آورده از او پرسيد «بگو ببينم چطور آمدي اينجا؟»  ر

  سعيد هم از سير تا پياز همه چيز را براي دلارام تعريف كرد.  ر

  چند روز بعد, دلارام به سعيد گفت «من از بچگي آرزو داشتم برم سري به كوه قاف بزنم. شكر خدا حالا كه وسيله اش آماده است خوب است بريم در كوه قاف با هم دوري بزنيم و زود برگرديم.»  ر

  سعيد گفت «چه عيبي دارد؟ همين حالا پاشو بريم.»  ر

  دلارام و سعيد رو قاليچه حضرت سليمان نشستند و رفتند به كوه قاف و شروع كردند به گردش, تا رسيدند به كنار چشمه اي. دلارام گفت «حالا كه تا اينجا آمده ايم, حييف است نريم تو اين چشمه و تنمان را با آب آن نشوريم.» ر

  سعيد گفت «حالا كه تو دلت مي خواهد, من حرفي ندارم.»   ر

  دلارام گفت «تو اول برو تو چشمه, چون مي خواهم بدن تو را در آب ببينم.»  ر

  سعيد لخت شد رفت تو چشمه و دلارام سرمه دان و انبان را ورداشت نشست رو قاليچه و گفت «يا حضرت سليمان! من را به قصر خودم برسان.»   ر

  و در يك چشم به هم زدن رسيد به قصرش.  ر

  سعيد تا آمد جم بخورد, ديد اثري از دلارام نيست و او مانده و كوه قاف. ناچار از چشمه آمد بيرون, رخت هاش را تن كرد و بي آنكه بداند بكجا مي رسد, به سمتي راه افتاد تا به كنار دريايي رسيد و غصه اش بيشتر شد. با خودش گفت «ديگر كارم تمام است. نه راه پيش دارم نه راه پس.»  ر

  و از زور غصه و نا اميدي گرفت در سايه درختي خوابيد. نه خواب بود و نه بيدار كه شنيد دو تا كفتر رو درخت دارند با هم حرف مي زنند. يكي شان گفت «خواهر جان!»  ر

  آن يكي جواب داد «جان خواهرجان!»   ر

  «اين جوان را كه خوابيده زير اين درخت مي شناسي؟»

  «نه, خواهرجان!ر»

  ر«اين همان سعيد برادر سعد است كه فريب دلارام را خورده و هر چه داشته از دست داده و حالا به روزي افتاده كه اميد نجات ندارد. اگر از چوب و پوست و برگ اين درخت بردارد و با خودش ببرد, خيلي كارها مي تواند بكند و خودش را از اين وضعي كه به آن گرفتار شده نجات دهد.»   ر

  «چطور؟»

  «هر كس پوست اين درخت را بمالد به پاهاش مي تواند از دريا بگذرد. چوبش را به هر كه بزند خر مي شود؛ دوباره بزند آدم مي شود و برگش دواي چشم كور و گوش كر است.»  ر

  سعيد پاشد. از برگ و پوست و چوب درخت كند. قدري از پوستش را ماليد به پاهاش و از دريا رد شد و به شهري رسيد. ديد همه اهل شهر دارند با هم پچ پچ مي كنند. پرسيد «چه خبر شده؟»   ر

  گفتند «چند روز است دختر پادشاه اين شهر كر شده و شب و روز گريه مي كند و كم مانده از غصه دق مرگ بشود. پادشاه هم چون همين يك بچه را دارد طوري غصه دار شده كه حال و روزش را نمي فهمد.»  ر

  سعيد گفت «چرا حكيم براش نمي آورند؟»  ر

  گفتند «هر حكيمي در اين ديار بوده آمده به بالينش, اما هيچ كدام نتوانستند معالجه اش كنند.»  ر

  سعيد يكراست رفت پيش پادشاه. گفت «من آمده ام دخترت را معالجه كنم.»  ر

  پادشاه گفت «اگر معالجه اش كني او را مي دهم به تو.»   ر

  سعيد رفت به بالين دختر؛ برگ درخت را ماليد به گوشش و دختر خوب شد.  ر

  پادشاه دستور داد شهر را آيين بستند و هفت شبانه روز جشن گرفتند و دست دخترش را گذاشت در دست سعيد.ر

  چند روز كه از اين ماجرا گذشت, سعيد از پادشاه اجازه خواست برود سر وقت دلارام و دق دلش را سر او خالي كند.  ر

  پادشاه اجازه داد و سعيد به راه افتاد. رفت و رفت تا به شهر دلارام رسيد و راه قصر او را پيش گرفت. دربان آمد جلوش را بگيرد كه سعيد با چوب زد به او و دربان تبديل شد به خر.  ر

  سعيد پله هاي قصر را گرفت و يكراست رفت به اتاق دلارام.  ر

  دلارام تا چشمش افتاد به سعيد, گف «اي بي ادب! چرا بي اجازه آمدي تو اتاق من؟»  ر

  سعيد گفت «آمده ام جل رويت بگذارم و سوارت شوم.»    ر

  دلارام گفت «اي بي سر و پا! ادبت كجا رفته؟»   ر

  و صدا زد «بياييد اين ديوانه را بندازيد بيرون.»

  كنيزها ريختند تو اتاق كه سعيد را بگيرند. سعيد هم به دلارام و آن ها يكي يك جوب زد و همه خر شدند و بنا كردند به عرعر .   ر

  خلاصه! هر كس كه آمد ببيند چه خبر است, يك چوب خورد و خر شد؛ طوري كه ديگر كسي جرئت نكرد قدم بگذارد جلو.  ر

  سعيد رو همه خرها جل گذاشت و سنگ بارشان كرد و چارواداري را واداشت آن ها را شب و روز در كوچه هاي شهر راه برد تا از خستگي به جان آمدند.  ر

  آخر سر دلارام راضي شد سرمه دان, انبان و قاليچه حضرت سليمان را پس بدهد و دوباره به صورت آدم درآيد.  ر

  كار به اينجا كه رسيد, سعيد با اين شرط كه دلارام دل و جگر مرغ سعادت را پس بدهد قبول كرد. بعد, يكي يك چوب ديگر زد به خرها و همه را برگرداند به شكل اولشان.   ر

  دلارام همين كه آدم شد, سعيد را دعوت كرد به قصرش. بعد, آن قدر شراب خورد كه قي كرد و دل و جگر مرغ سعادت را بالا آورد. سعيد هم آن را شست خورد و نشست رو قاليچة حضرت سليمان و برگشت پيش زنش.  ر

  چند روز بعد, سعيد به فكر افتاد برود سري بزند به پدر پيرش و از حال و روز او جويا شود. اين بود كه نشست رو قاليچه و گفت «اي قاليچه حضرت سليمان! من را به خانه خودمان برسان.»  ر

  سعيد به خانه شان كه رسيد, ديد پدرش از غم روزگار و غصه دوري از اولاد كور شده. سعيد با برگ درخت چشم هاي پدرش را بينا كرد و با او برگشت پيش زنش و سه تايي رفتند سراغ سعد.  ر

  سعد تا برادر و كس و كار تازه اش را ديد از تخت پادشاهي آمد پايين, آن ها را در آغوش گرفت و از خوشحالي به گريه افتاد و تا چهل روز آن ها را پيش خودش نگه داشت و در تمام اين مدت در كنار هم خوش بودند و از روزگار گذشته حرف زدند.   ر

  قصه ما به سر رسيد! ان شاءالله همان طور كه آن ها به هم رسيدند شما هم به مراد دلتان برسيد.  ر

  منبع مطلب : kelasepanjom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kelasepanjom.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  بانک اطلاعاتی آموزش پایه پنجم ابتدایی

  ((معلم و دانش آموز))

  معلم گفت: بنويس "سياه" و پسرك ننوشت !

  معلم گفت: هر چه مي داني بنويس!
  و پسرك گچ را در دست فشرد ...
  معلم عصباني بود و گفت : املاي آن را نمي داني؟   

  منبع مطلب : norozipour.blogfa.com

  مدیر محترم سایت norozipour.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  داستان کوتاه تاجر و باغ زیبا

  مردی تاجر در حیاط قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود.
  هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح او گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود.تا این که یک روز به سفر رفت. در بازگشت، در اولین فرصت به دیدن باغش رفت.اما با دیدن آنجا، سر جایش خشکش زد…
  تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند ،
  رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سر سبز بود، کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است؟
  درخت به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم و باخودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه هایی زیبایی بار بیاورم و با این فکر چنان احساس نارحتی کردم که شروع به خشک شدن کردم…

  مرد بازرگان به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود…!
  علت را پرسید و درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن، به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متصاعد نخواهم کرد و با این فکر شروع به خشک شدن کردم.

  از آنجایی که بوته ی یک گل سرخ نیز خشک شده بود علت آن پرسیده شد، او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم نا امید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، شروع به خشک شدن کردم.

  مرد در ادامه ی گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ روییده بود.علت شادابی اش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سر سبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوش بویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم، با خودم گفتم: اگر مرد تاجر که این قدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است می خواست چیزی دیگری جای من پرورش دهد، حتماً این کار را می کرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتماً می خواسته است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا آنجا که می توانم زیباترین موجود باشم…

  نتیجه اخلاقی: 

  دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسیرا بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را  .بیابیم

  منبع مطلب : norozipour.blogfa.com

  مدیر محترم سایت norozipour.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  Arshia : نیز نداره

  ملیکا : چرا نیز نداره

  آوا صدری : اصلا خوب نبود😔😔😔😔

  ناشناس : چرا نیز نداره؟

  ستایش اخوانی : خیلی زیاده 😔😶

  ..... : این چه جوابی بود اخه

  ناشناس : ات

  مهدی : سسلام خیلی طولانی بود

  مهتاب : سلام به همگی این داستان اصلن نیز نداره خیلی هم بد بود

  ❤❤ : بچه ها این اخرین داستانی که با خط قرمز نوشته هم نیز داره هم هرکلمه ای که میخواین

  فاطی : خیلی طولانی بود. خیلی بد 😔😔

  فاطی : خیلی طولانی بود . خیلی بد 😔😔😔😔

  عرفان : خوب نبود

  mahdiamini64 : خیلی بده اصلا هم وقتمو هدر دادم و هم اون کلمه هایی رو که میخواستم نبودن.

  ناشناس : خیلی بده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 10 روز قبل
  0

  سلام خیلی خیلی بد بود

  یه بنده خدا 10 روز قبل
  -1

  خیلی طولانیه،نیزه نواره

  0
  یه بنده خدا 10 روز قبل

  خیلی بده نیزه نداره

  ناشناس 11 روز قبل
  0

  نه نیز داشت نه هم

  افتضاح

  امیر 15 روز قبل
  0

  داستانی که نیز وهم داشته باشد

  h.i 17 روز قبل
  1

  خیلی بد ☝🏻🤢🤮🤮🤮

  نیز هم نداشت فقط هم داشت

  مریم 23 روز قبل
  2

  نیز نداشت

  اگرم داشت من ندیدم

  آیلین 25 روز قبل
  3

  اصلا توش نیز نبود

  ناشناس 28 روز قبل
  3

  خیلی بد بود

  ناشناس 28 روز قبل
  3

  خیلی بد بود

  نیز 1 ماه قبل
  -1

  نیزش کجاست

  محمد علی 8 ماه قبل
  2

  زیاد بود

  محیا 8 ماه قبل
  0

  سلام من محیا هستم خیلی ممنون بابت این داستان بسیار قشنگ عالی بود ممنون

  ناشناس 8 ماه قبل
  0

  خیلی بلند بود اما چیز های که میخواستم نبود اما خوشم امد

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  نیز نداره

  مرینت 9 ماه قبل
  -1

  خیلی زیاده☹🙁

  اشغالای عوضیییی 10 ماه قبل
  0

  هیچی نداره کثافتااااااا

  محمد 12 ماه قبل
  0

  یک داستان که در ان هم ونیز ارتبات داشته باشند

  ناشناس 12 ماه قبل
  3

  واقعا خیلی خیلی بده ماسونی را که می‌خواهیم نداره🤬🤬🤬😡😡😡

  ناشناس 12 ماه قبل
  4

  خیلی بده

  شیما 12 ماه قبل
  1

  خیلی بد بود نیز نداشت ،طولانی بود

  ناشناس 12 ماه قبل
  3

  نیز ندارد ،😔😔😔

  1
  آناهیتا 12 ماه قبل

  بله همین طوره

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  من کلمه ی نیز را میخواهم ولی نداره من دیگه از این سایت دیدن نمی کنم 😒😕

  ❤❤ 1 سال قبل
  6

  بچه ها این اخرین داستانی که با خط قرمز نوشته هم نیز داره هم هرکلمه ای که میخواین

  علی 1 سال قبل
  1

  اصلا نیز توش وجود نداشت

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  خیلی خیلی طولانی

  ناشناس 1 سال قبل
  3

  این نیز نداشت

  سارا 1 سال قبل
  3

  شما می توانید از کتاب های کلاس چهارم استفاده کنید مثل درس اول

  ..... 1 سال قبل
  7

  این چه جوابی بود اخه

  3
  ..... 1 سال قبل

  اره

  ابولفضل غلامی 1 سال قبل
  -2

  کمتر داشتین

  3
  ابولفضل غلامی 1 سال قبل

  یاعلی مدد

  محمد زمانیان 1 سال قبل
  3

  من اصلا خوشم نیامد ایکاش هم ونیز داشت اگر داشت بود لایک بیشتری میگرفت

  3
  عباس 1 سال قبل

  ار راست میگی

  مهتاب 1 سال قبل
  6

  سلام به همگی این داستان اصلن نیز نداره خیلی هم بد بود

  مهتاب 1 سال قبل
  2

  سلام به همگی این داستان اصلن نیز نداره

  علی 1 سال قبل
  1

  خیلی طولانی هستش

  مبینا 1 سال قبل
  3

  من موضوعی میخواد که داستان باشه که توی آن کلمه ی نیز باشد

  الینا 1 سال قبل
  2

  خیلی طولانی بود و اصلا نیز و هم نداشت

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام داستان اصلا نیز و هم نداشت و خیلی طولانی بود

  فرهاد 1 سال قبل
  1

  ببخشیدنیزندارد

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  کلمه نیز ندارد

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  به درد نمی خور چیز هایی که میخواستم نبود

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  خوب نبود

  زهرا 1 سال قبل
  1

  سلام نیز نیست و طولانیه

  ⭐⭐⭐ 1 سال قبل
  1

  طولانی اما قشنگ!!!

  ...... 1 سال قبل
  1

  خوب بود

  ثنا 1 سال قبل
  1

  نه هم داش و نه میز به نظرم اسم ( داستانی که هم و نیز داشته باشد کلاس پنجم ) رو برداری و خلاصه کنید و دوباره بارگذاری کنید

  ولی در کل داستان جالبی بود

  S 1 سال قبل
  2

  خوب بود اما نیز نداشت طولانی هم بود

  تینا 1 سال قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خیلی طولانی بود من داستان کوتاه میخواستم 🥺🥺🥺🥺🥺🥺

  0
  محیا 8 ماه قبل

  بله واقعا خیلی زیاده دانش آموز چشماش درد میگیره این همه رو بخونه

  amyar 1 سال قبل
  0

  جالب بود

  amyarshafyinejhad 1 سال قبل
  0

  داستان مرغ سعادت خیلی قشنگ بود😍

  ناشناس 1 سال قبل
  10

  چرا نیز نداره؟

  1
  ..... 1 سال قبل

  همین

  0
  اره واقعا خیلی هم طولانیه😒😒 1 سال قبل

  اره واقعا خیلی هم طولانیه😒😒

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  خیلی طولانی بود

  علی اکبر دریس 1 سال قبل
  1

  بله من میخوام داتان را کامل کنید که دنبال نیز وهم بگردم

  0
  آره دیگه 1 سال قبل

  من دنبال داستانی میکردم که هم و نیز داشته باشه

  1
  آره 1 سال قبل

  راست میگه علی آقا

  1
  ناشناس 1 سال قبل

  خوبه ولی خیلی طولانی بود خیلی خیلی خیلیییییییییبیییی

  1
  آوینا سلیمیان ششم 1 سال قبل

  من هم همینطور نیز و هم می خواهم

  2
  علی اکبر دریس 1 سال قبل

  خیلی بده بعد هم یک بار داشت ونیز اصلا نداشت

  mahdiamini64 1 سال قبل
  4

  خیلی بده اصلا هم وقتمو هدر دادم و هم اون کلمه هایی رو که میخواستم نبودن.

  2
  ماهان🎠🎡 1 سال قبل

  🐀اره خیلی طولانی هست

  3
  طاها 1 سال قبل

  واقعا

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  سلام داستان هاش خیلی طولانی

  فاطمه 1 سال قبل
  1

  خیلی زیاد بود

  M 1 سال قبل
  3

  سلام خیلی طولانی بودو

  خیلی بد بود و

  اصلا نیز نداشت

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  هوفف اصلا خوب نیس هم نداره🙄🙄

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چرا اصلا هم نره بعد مینویسه قصه ای با نیز و هم

  غلام علی نعنایی 1 سال قبل
  0

  اصلاً نیز و هم ندارد به چه درد ما می خورد و خیلی طولانی هست ولی متن جالبی بود ...........

  🐕‍🦺🐕‍🦺

  1
  زهرا 1 سال قبل

  اره

  فاطی 2 سال قبل
  5

  خیلی طولانی بود .

  خیلی بد 😔😔😔😔

  فاطی 2 سال قبل
  5

  خیلی طولانی بود.

  خیلی بد 😔😔

  1
  ..... 1 سال قبل

  خیلییییییی

  مهدیسا حنیف نژاد 2 سال قبل
  0

  من که داستان نوشتم

  1
  مهدیسا حنیف نژاد 2 سال قبل

  کجاس

  😘😘 2 سال قبل
  2

  طولانی بود اما داستان جالبی بود

  آوا صدری 2 سال قبل
  14

  اصلا خوب نبود😔😔😔😔

  ستایش اخوانی 2 سال قبل
  9

  خیلی زیاده 😔😶

  مهدی 2 سال قبل
  6

  سسلام خیلی طولانی بود

  ملیکا 2 سال قبل
  16

  چرا نیز نداره

  2
  سارینا 1 سال قبل

  واقعا

  🍀هلنا🍀 2 سال قبل
  2

  فقط دوتا نیز داشت☹☹☹

  1
  محدثه 1 سال قبل

  نه نداشت بگو اگه بود

  Arshia 2 سال قبل
  18

  نیز نداره

  1
  سلام 17 روز قبل

  چرا داستان آخری داره

  1
  ابوالفضل 1 سال قبل

  واقعا

  3
  نارنین 1 سال قبل

  اره نیز نداره

  عرفان 2 سال قبل
  4

  خوب نبود

  ناشناس 2 سال قبل
  6

  ات

  برای ارسال نظر کلیک کنید