توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  دانلود رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم pdf

  1 بازدید

  دانلود رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم pdf را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 52 - رمان من

  رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 52 - رمان من

  _اینجا چه خبرهههههههههه !!!

  به عقب برگشتم با دیدن امیرعلی که با سروضعی آشفته توی قاب در ایستاده بود از ترس قالب تهی کردم و با لُکنت لب زدم :

  _داداش !!

  ضربه محکمی روی در کوبید و‌ خشن غرید :

  _ هیس ….! مگه نگفتم آروم باش پس چرا صدای جر و‌ بحثت تا پایین میاد

  با غیض اشاره ای به نورا کردم و گفتم :

  _به زنت بگو دست از سرم برداره

  داخل اتاق شد درحالیکه کلافه دستی پشت گردنش میکشید گفت :

  _این چه طرز حرف زدن با زن داداشته ؟؟؟

  بی حرف پشت بهش به سمت حمام رفتم و خشن غریدم :

  _بهش بگو تو کارای من دخالت نکنه

  هشدار آمیز اسمم رو صدا زد ولی من بدون اینکه به عقب برگردم داخل حمام شدم و درو بهم کوبیدم از اینکه بخاطر زنش صداش رو برای من بالا میبرد نَم اشک به چشمام نشست

  همونجا کنار در حمام نشستم و درحالیکه دستامو دور خودم میپیچیدم با دلی شکسته برای دردای خودم گریه ام گرفت که امیرعلی محکم به در کوبید و بلند گفت :

  _بیا بیرون کارت دارم

  دستمو روی دهنم فشردم تا هق هقم بالا نگیره جوابی که بهش ندادم ضربه محکم دیگری به در کوبید و تقریبا فریاد کشید :

  _آینااااااز با تو بودما بیشتر از این سگم نکن

  دوست نداشتم بیرون برم و باهاش چشم تو چشم بشم یه جورایی دلم ازش گرفته بود ، که صدای لرزون نورا من رو به خودم آورد

  _ولش کن امیرعلی مقصر منم که میدونستم حالش خوب نیست و بهش فشار آوردم

  بعد از چند دقیقه آروم حرف زدنشون صدای بسته شدن در اتاق خبر از بیرون رفتنشون میداد ، بی حال بلند شدم و بعد از دوش سرسری که گرفتم از اتاق بیرون زدم و با همون حوله تنم روی تخت دراز کشیدم که کم کم به خواب عمیقی فرو رفتم

  چند روز از این ماجرا گذشته بود حال بابا بهتر و مرخص شده بود ولی نمیخواست من رو ببینه و هر بار به سراغش میرفتم خودش رو به خواب میزد تا حتی چشمش هم بهم نیفته

  با اینکه توی اون خونه زندگی میکردم و یه طورایی پذیرفته بودنم هرچند به روی خودشون نمیاوردن ولی بازم حس میکردم به شکل یه مجرم و تقصیر کار بهم نگاه میکنن

  و این هم برای من خیلی سخت بود و توی خونه خودم احساس راحتی نمیکردم روز به روز افسرده تر میشدم و تمام روز توی خونه خودم رو حبس میکردم تقریبا هیچ چیزی نمیخوردم

  طبق این چند روز توی اتاقم نشسته بودم و به در و دیوار زُل زده بودم که با یادآوری گوشیم و اینکه چند روزه اصلا سراغش نرفتم و نمیدونستم بار آخر کجا گذاشتمش

  بلند شدم و شروع کردم وسایلم رو به دنبالش گشتن که قاطی لباسام خاموش کرده پیداش کردم

  همین که به شارژ زدمش و روشنش کردم چند دقیقه نگذشته بود که سیل عظیمی از پیام ها بود که برام میومد با تعجب ابرویی بالا انداختم و دونه دونه پیاما رو چک کردم

  که با دیدن شماره نیما دستام لرزید و عصبی زیرلب زمزمه کردم :

  _کثافت !!

  بدون اینکه پیاما رو چک کنم همه رو پاک کردم و گوشی رو عصبی کنارم انداختم لعنتی باز اعصابم رو بهم ریخته بود ، معلوم نبود چی از جون من میخواست

  چنگی توی موهام زدم و عصبی از دو طرف کشیدمشون که با صدای زنگ گوشی به خودم اومدم

  با فکر به اینکه نیماس بدون اینکه نگاهی به صفحه تماس بندازم تماس رو وصل کردم و خشن غریدم :

  _چیههههه باز چی از جونم میخوای عوضی !!

  _آیناز ؟؟!

  با شنیدن صدای بهت زده جورج خشکم زد ، وقتی دید سکوت کردم صدام زد و گفت :

  _هستی ؟؟ آیناز چی‌ شده ؟؟

  اوووف خدای من گند زده بودم حالا باید چی جوابش رو میدادم ، زود خودم رو جمع و جور کردم و گفتم :

  _ببخشید جورج اشتباه گرفتمت فکر کردم یکی دیگه اس

  گلوش رو با سرفه ای صاف کرد و جدی پرسید :

  _حالت خوبه ؟؟

  حوصله حرف زدن نداشتم پس بی حال نالیدم :

  _اهووووم

  با شنیدن لحن سردم با لحن خاصی گفت :

  _میشه ببینمت میخوام باهات حرف بزنم

  نگران صاف ایستادم و سوالی پرسیدم :

  _چیزی شده ؟!

  با چیزی که گفت با تعجب خشکم زد و ناباور زیر لب زمزمه کردم :

  _چی ؟؟؟

  خندید و گفت :

  _گفتم که دلم برات تنگ شده؟؟ نکنه دلتنگیم اینقدر برات عجیبه ؟!

  از تعجب صراحت حرفش به قدری شوک زده شده بودم که بی حرف فقط گوشی رو توی دستم گرفته بودم و به حرفاش گوش میدادم

  وقتی دید هیچی نمیگم و سکوت کردم صدام زد و گفت :

  _نمیخوای چیزی بگی ؟!

  به قدر کافی درگیر نیما بودم و هیچ دلم نمیخواست جورج رو هم وارد ماجراهای خودم کنم پس به خودم مسلط شدم و با لحن سردی گفتم :

  _اگه بخاطر کار میگی که باید من رو ببخشی چون دیگه قصد اومدن ندارم

  با این حرفم انگار عصبی شده باشه نفسش رو کلافه توی گوشی فوت کرد

  _این‌ حرفت یعنی چی ؟؟ من اصلا حرفی از کار زدم ؟!

  _گوش کن جورج من اصلا حا…..

  توی حرفم پرید و با اصرار گفت :

  _هیس…..باید رو در رو باهات حرف بزنم الان بیام دنبالت بریم بیرون یه دوری بخوریم ؟!

  نیم نگاهی به ساعت روی پاتختی انداختم

  _ولی فکر نکنم الان وقت مناسبی باشه

  فهمید میخوام بپیچونمش چون سکوت کرد و بعد از چند ثانیه با لحن ناراحتی گفت :

  _الان داری دست به سرم میکنی آره ؟! اوکی

  و بدون اینکه منتظر پاسخی از جانب من باشه تماس رو قطع کرد با پیچیدن صدای بوق آزاد توی گوشم به خودم اومدم و ناباور گوشی رو از گوشم جدا کردم

  یعنی الان ناراحت شده ؟!
  پوووف وسط این همه درگیری ذهنی خودم اینم قهرش گرفته عصبی گوشی رو کنارم انداختم و سرمو بین دستام فشردم که تقه ای به در اتاق خورد و خدمتکار وارد شد

  _خانوم برای مرتب کردن کمدا و برداشتن لباس چرکا اومدم

  _اوکی به کارت برس

  به طرف کمدا رفت و مشغول شد که به طرف بالکن رفتم و درحالیکه پرده رو‌ کنار میزدم سوالی پرسیدم :

  _از صبح بنظرم خونه خیلی ساکته بقیه چیکار میکنن ؟! سام وروجک کجاست ؟!

  _مگه نمیدونید خانوم….همه دسته جمعی رفتن بیرون

  با این حرفش پاهام از حرکت ایستاد و پرده بین دستام چنگ شد ، چطوری من رو نادیده گرفته و بدون من به گردش و‌ تفریح رفته بودن

  یه طوری رفتار میکردن انگار من جزیی از این خانواده نیستم و اصلا وجود ندارم اشک به چشمام نشست و به قدری اعصابم بهم ریخت که عصبی گفتم :

  _نمیخواد جمع کنی برو بیرون !!!

  _ولی خانوم ب….

  عصبی جیغ کشیدم

  _گفتم برو بیرون

  دو پا داشت و دوپای دیگه ام قرض گرفت و با دو از اتاق بیرون رفت ، عصبی ضربه محکمی به میز لوازم آرایش کوبیدم که با صدای نابهنجاری پخش زمین شد و هزار تکه شد

  از شدت خشم نمیدونستم باید چیکار کنم و فقط و فقط دور خودم میچرخیدم و عصبی مدام به موهام چنگ میزدم چطور منی رو که اینطوری داشتم ذره ذره جلوی چشماشون آب میشدم رو نادیده میگرفتن

  منی که یه جورایی داشتم تاوان زندگی اونا رو پس میدادم ، هه مقصر خودمم که اینقدر ساده و بی شیله پیله ام که حالا اونا اینطوری بیخیالم شدن

  هنوز بیقرار دور خودم میچرخیدم که یکدفعه با شنیدن صدای پیامک گوشیم عصبی به سمتش قدم تند کردم و برداشتمش که با دیدن شماره جورج کنجکاو زیرلب زمزمه کردم :

  _باز چی میخوای

  ولی همین که پیامش رو باز کردم با دیدن متنش خود به خود گره اخمام باز شد و نیشخندی گوشه لبم نشست ، متن پیامش رو زیرلب زمزمه کردم :

  _فقط خواستم بگم هر وقت تصمیمت عوض شد بهم زنگ بزن و بدون همیشه منتظرت میمونم !!

  با چیزی که به فکرم رسید عصبی دستام روی کیبرد لغزید و شروع کردم به تند تند تایپ کردن

  _هنوزم پیشنهادت سرجاشه ؟؟

  گوشی روی تخت پرت کردم و خواستم از اتاق بیرون برم که انگار روی گوشی خوابیده باشه به ثانیه نکشید جوابم رو داد ، با بلند شدن صدای گوشی تقریبا به طرفش پرواز کردم

  _ دارم راه میفتم

  با خوندن پیامش پوزخندی گوشه لبم نشست و به طرف کمد لباسی راه افتادم ، حالا که بیخیال من شدن من چرا توی خونه بمونم و خودم رو با فکر به اون نیمای لعنتی زجرکش کنم

  زود لباسام رو با لباسای شیک و مرتبی تعویض کردم و بعد از آرایش ملایمی که روی صورتم نشوندم درحال مرتب کردن موهام بودم که تک زنگ گوشیم بهم فهموند جورج دم در منتظرمه

  بعد از برداشتن وسایلم کیف دستی کوچیکمو دستم گرفتم ، بعد از چند روز بالاخره داشتم از اتاقم بیرون میرفتم ولی همین که از پله ها سرازیر شدم خدمتکار با تعجب نگام کرد و سوالی پرسید :

  _جایی میرید خانوم ؟!

  هیچ خوشم از اینکه سوال پیچم میکرد نیومد ،پس عصبی چشم غره ای بهش رفتم که زود خودش رو جمع جور کرد و صاف ایستاد

  _با دوستم میرم شام بیرون و معلوم نیست کی برگردم خونه

  _ولی خانوم نمیشه آقا گ….

  توی حرفش پریدم و خشن گفتم :

  _اگه کارت رو دوست داری کمتر حرف بزن اوکی !!!

  جلوی دهن نیمه بازش از خونه بیرون زدم که با صدای بوق ماشین جورج که نزدیک خونه پارک کرده بود موهامو از توی صورتم کنار زدم و با لبخندی به طرفش قدم برداشتم

  سوار ماشینش که شدم با حال عجیبی نگاهش رو توی صورتم چرخوند و درحالیکه دستمو میگرفت و بوسه ای پشتش مینشوند گفت :

  _سلام لیدی زیبا !!

  دیدن این حالت ها و رفتارهایی که جدیدا ازش میدیدم برام عجیب بود ‌یه جورایی داشتم درست عین منگولا چپ چپ نگاش میکردم

  که صدای شلیک خنده اش به خودم اومدم زود خودم رو جمع جور کردم و دستمو آروم از بین دستای گرمش بیرون کشیدم

  _چیه اینطوری نگاه میکنی دختر ؟!

  _چون رفتاراتون عجیبه

  ماشین روشن کرد و درحالیکه توی جاده میفتاد جدی گفت :

  _اولا خوشحال میشم رسمی حرف نزنی دوما میشه بپرسم کجای رفتارام عجیبه ؟؟

  نمیدونستم چی بهش بگم پس با سرفه ای گلوم رو صاف کردم و درحالیکه نگاهمو به بیرون میدوختم خطاب بهش گفتم :

  _از آدمی که روز اول میشناختم زمین تا آسمون فرق کردی

  _درسته ….چون فهمیدم نباید بیش از این فرصت ها رو از دست بدم

  چه فرصتی ؟! چرا اینقدر عجیب و گنگ حرف میزد ؟!
  گیج از حرفایی که میزد به طرفش چرخیدم و از نیم رخ خیره صورت جذاب و مردونه اش شدم

  نمیدونم چقدر خیره نگاهش کردم که سر مُچم رو گرفت یکدفعه به سمتم برگشت و با لبخند جذابی گوشه لبش سوالی پرسید :

  _ چیزی روی صورتمه ؟!

  دستپاچه نگاه ازش گرفتم

  _هااااا نه نه هیچی

  سری تکون داد و تو گلو خندید
  دیگه از خجالت تا زمانی که برسیم کوچکترین نگاهی سمتش ننداختم که با توقف ماشین جلوی رستوران شیک و باکلاسی پیاده شد به سمتم اومد و در سمت منو باز کرد

  دیگه از فرط تعجب نزدیک بود ابروهام از پیشونیم بیرون بزنه این چرا اینطوری میکرد ؟؟! پیاده شدم که کلید ماشینش رو دست خدمتکار داد تا ببره پارکش کنه و دستش رو پشت کمرم گذاشت و به طرف رستوران هدایتم کرد

  با نشستنمون پشت میز و سفارش دادن غذایی که میخواستیم دستش رو زیرچونه اش زد و نگاه خیره اش رو بهم دوخت از طرز نگاهش مضطرب توی خودم جمع شدم

  که یکدفعه بدون هیچ مقدمه ای سوالی پرسید :

  _رابطتت با نیما چیه ؟!

  تموم حس و حال خوبم پرید پوووف کلافه ای کشیدم ، لعنتی همه جا اسم نیما بود و برای یه ثانیه هم نمیتونستم از دستش جون سالم به در ببرم

  _من رو آوردی اینجا تا این رو ازم بپرسی ؟؟

  وقتی دید عصبی شدم صاف نشست و بی اهمیت گفت :

  _نه فقط پیشنهادی برات دارم

  کنجکاو صندلیم رو جلوتر کشیدم

  _پیشنهاد ؟؟؟ چه پیشنهادی ؟؟؟؟؟

  نگاهش رو توی صورتم چرخوند و با چیزی که گفت خشکم زد و بی حرکت موندم

  منبع مطلب : roman-man.ir

  مدیر محترم سایت roman-man.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  اسم نوشته سایت تفریحی سرگرمی

  دانلود رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم به صورت pdf

  دانلود رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم به صورت pdf

  بستم ، خواستم برم بشینم که با صدای تمسخر آمیز کسی سرجام خشکم زد ولی سعی کردم بروز ندم که استرس دارم

  احیانا چیزی یادتون نرفته لیدی؟

  به عقب برگشتم که با دیدن پسر جوو ونی که بی شباهت به ما تکن ما نبود و نجیب جذاب بود شیطون تا هم رو به اطراف چرخوندم و در حالی که لبام رو جلو میدادم گفتم :

  نه چی؟

  با این حرفم کلاس از خنده ترکید که انگار عصبی شده باشه نیشخندی بهم زد و با قدم های بلند خودش رو بهم رسوند ف رو به روم ایستاد

  نگاهی به چشمام انداخت و با غرور خاصی پوزخندی بهم زد و گفت:

  اینجا تویله نیست خانوووم که سر تو انداختی پایین و بدون اجازه داخل شدی

  اووووه شد این استاد بود؟ پس چرا اینقدر ناز و خوشکله !!

  این حرفو به فارسی بلند گفتم که نمیدونم تو هم دمن من بود و یا واقعا استاد خندید

  با دست اشاره کرد بشینم ولی قبلش گنت فامیلتون؟

  نورا هستم، نورا احمدی

  بستم و خواستم برم بشینم که با صدای تمسخر آمیز کسی سرجام خشکم زد ولی سعی کردم بروز شدم که استرس دارم

  احیانا چیزی یادتون نرفته لیدی؟

  به عقب برگشتم که با دیدن پسر جوو وتی که بی شباهت به ما تکن ما نبود و عجیب جذاب بود شیطون نگا هم رو به اطراف چرخوندم و در حالی که لبام رو جلو میدادم گفتم :

  نه چی؟

  با این حرفم کلاس از خنده ترکید که انگار عصبی شده باشه نیشخندی بهم زد و با قدم های بلند خودش رو بهم رسوند و دو با فوم ایستاد

  نگاهی به چشمام انداخت و با مرور خاصی پوزخندی بهم زد و گنت

  اینجا نویله ئیست خانوووم که سرتو انداختم پایین و بدون اجازه داخل شدی

  اووووه شد این استاد بود؟ پس چرا اینقدر ناز و خوشکله !!

  این حرفو به فارسی بلند گفتم که نمیدونم تو هم ذهن من بود و یا واقعا استاد خندید

  سری برام تکون داد که با توتدی خاصی که از بچگی جزیی از وجودم بود موهای پریشون دورم رو کنار زدم و با قدم مای تا موزون که با سن و کمرم رو بیشتر توی دید قرار میداد به طرف ته کلاس رفتم .

  میدیدم که چطور برای کلاس م باسن و کمر من شدن و این مو شموع باعث میشد خرداد وجودم را بگیرد که پسرا با به ناز من چطوری کم میارن و چشماشون دنبال منه !

  کنار د مستر دیز میزه ای که به شدت با نیک پود نشستم که چشم خورد به استاد منوزم خیره من بود و پلکم نمیزد ریز ریز خندیدم و زیر لب زمزمه کردم :

  اووووف نگو تو ام خیره میکالم بودی شیطون!

  این به واقعیت بود که همه از بچگی توی گوشم فرو کرده بودن که هیچ کس نمیتونه میکل من رو ببینه و بتونه نگاه ازم بگیره و منم از بس شیطون و بازیگوش بودم از اذیت کردن پسرا لذت میبردم -

  با دیدن خندم اخماش توی هم رفتن و با قدم های عصبی به طرف میزش رفت.

  وقتی موضوع بحث امروز رو گفت با چشای گشاد شده خیرش شدم آخه بحث درباره پرده بک.. اره و رابطه جن .. سی هم شد بحث!

  راحت توضیح میداد و با تصویرهای مختلفی که روی پروژکتور نمایش میدان توضیح ماش رو تکمیل میکرد

  عکس های زن و مرد ای نیمه برهنه روی هم باعث شده بود با تعجب بیشتری څیره د من استاد بشم !

  ورواه اینا حیا ندارن ایتا جیه! بارو رسم داره فیلم س . . . . . میزاره

  استاد که سرگرم توضیح دادن بود برای یه لحظه چشمش به من کو رد که نمید و تم توی نگاهم چی دید که اول با تعجب خیرم شد ولی کم کم لبخند شیطونی روی لبش نقش بست و با لحن بد جنسی به من اشاره کرد

  بیا اینجا توضیح بده ببینم چی یاد گرفتید؟ انگار خیلی خوب حواستون به همه چی بوده

  یا امام زاده بیژن ! این چی میگه ؟؟ من برم چی رو توضیح بام بگم زن و مرد چطور روی هم .... استفنراه ممه دانشجو ها به طرف من برگشتن ، آب دهنم رو با ترین قورت دادم و با نگاهی به بچه ها با لکنت لب زدم:

  حتما باید بیام؟ نمیشه ، اون چیز پدا رو من توقیح ندم

  با این حرفم کلاس از خنده ترکید واه این چشونه کجای حرف من خنده داشت که اینا میخندن؟

  استاد عصبی څیرم شد و با لحن دستوری گفت:

  گفتم بیا اینجا و درس رو توضیح بده

  نه این ول کن نیست تا من رو به گناه نکشونه دست برنمیداره

  دندونام روی هم سابیدم و با حرص بلند شدم و به طرفش رفتم و کنارش ایستادم

  انگار داره بازی مهیجی نگاه میکنه با دستش اشاره ای به پروژکتور کرد و با پوزخند ثب زد:

  تو فسیح بده برای همکلاسیهاد

  به پشت سرم برگشتم که با دیدن تصویر های روی پروژکتور ، بلند وااای خدا مرگم بده ای گفتم و با دست چشمام رو پوشوندم

  ایندفعه صدای خنده جمع بالاتر کر قت! من مونده بودم اینا که نمیفهمن من به فارسی چی میگم چرا هی میخندن ؟ آخه وقتی در سی و عصبی میشم بادم میره اینا نا رین و باز من بلند بلند با خودم فارسی حرف میزنم

  نکنه به خل و چل بازیام میخندن ! اره دیگه این چیزا برای این عادیه من تنها مثل منگولا چشمام رو بستم

  لای انگشتام رو آروم باز کردم که چشمم خورد به استادی که از ته دل قهقه میزد!

  دست پاچه سعی کردم صاف بایستم که کم مونده بود نقش زمین شم، لبخند مسخره ای به بچه هایی که با جیره نگاهم میکردن زدم که باز خندشون بالا گرفت

  استاد دستی به پشت شیش کشید و با خنده ای که به سختی کنترتت میکرد گفت:

  نمیخواد توضیح بدی برو بشین

  از خدا خواسته دو پا داشتم دو پای دیگه قرض گرفتم و باز سرجام نشستم

  دختره که از اول پیشم نشسته بود با صورتی از خنده سرخ شده به طرفم پر گشت و دستش رو به سمتم دراز کرد و با لهجه غلیظی به انگلیسی گفت:

  خوشی تم جولیا مستم

  دستش رو به گرمی فشار دادم که با خنده ادامه داد :

  تا حالا اینقدر نخندیده بودم خوب براش توضیح میدادی دیگه

  اخه مگه میشه برم اونجا جلوی اون معه مرد درباره چیز خانوما حرف بزنم میای ایتا کجا رفته درباره چیز زنا حرف بزنم یعنی دارم خودم رو براشون تشریح میکنم ولی بیخیال این خارجکی که چیزی نمیفهمه

  بیخیال سری براش تکون دادم که بحث رو ادامه نداد

  ولی تا اخر کلاس این استاد رابطه جنسی رو توضیح داد و من سرخ و سفید هر از گامی تک مش به من میفتاد از خنده قرمز میشد

  دانلود رمان ارباب حریص من

  دانلود رمان هفت خط

  دانلود رمان استاد متجاوز من

  دانلود رمان اگه گفتی من کیم

  دانلود رمان دختر هوس باز

  دانلود رمان تاوان بی گناهی

  دانلود رمان ترنم پارت 55

  منبع مطلب : esmneveshte.ir

  مدیر محترم سایت esmneveshte.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : چرا دانلود نمیشه؟؟؟😫😫

  . : از سایت رمان من یا سایت مستر رمان رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم رو پیدا میکنی کافیه فقط سرچ کنی رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم سایت مستر رمان یا همون رمان من در میاد

  فاطیما : واقعا رمان جالبیه و من هر چی میکنم نمیتونم از پارت ۴۰ به بعد رو بخونم😬چرااا؟؟؟

  معصومه : لدفا پی دی اف فصل دومشو بزارید خاهش میکنم😪

  f : فصل دومش رو اصلا نتونستم دانلود کنم لینک دانلود نداره اصن

  M : چرا بقیش نیس؟ چرا دان نمیشه؟

  f : چجوری دانلودش کنم🤦🏻‍♀️🤷‍♀️

  یه انسان : چرا دانلود نمیش خو

  یه انسان : چرا دانلود نمیش خو!!!؟

  فاطمه : سلام پی دی اف رمان رو بزارید☺️

  ازهار : سلام بچهاا من تا پارت ۲۰۰ خوندم از ۲۰۰ به بعد امادس و من نتونستم پیداش کنم یا در حال نوشتنه؟؟. دوستان و ادمین عزیز پلیز جوابم بدین که کلافه شدم

  نهال محمدی : جرت فصل دومش اصلا نیست دقیقا منم تا اونجای که امیز می خواد بره دنبال نورا خوتدم از اونجا ب بعدش چرا نیست که دانلودش کنیم لطفا درستش کنین‌

  اتنا : چرا دانلود نمیشه

  فاطیما : ببخشید چرا از پارت ۴۰به بعد نمیاد😬🤥

  نوا : چرادانلودنمیشه یعنی بایدهمینجوری بخونیم؟نمیشه که

  معصومه : سلام چرا پی دی اف فصل دومش نیس؟؟

  Setayesh : دقیقا منم پیداش نکردم 😪

  مهنا : فصل دومش چرا تا پارت ۹۴ بیشتر نیست لطفاً یکی بگه چجوری پیداش کنم هر کاری کردم نشده

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  1

  فصل اول ودومش لینکش روبذارین

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  اینک فصل دومش بذارین

  مریم 2 ماه قبل
  0

  سلام چرا فصل اول دانلود نمیشه چرا پی دی آف نداره

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  سلام کی کامل میشه

  آلیناز 3 ماه قبل
  0

  خدایاااا چرا pdf رمان نیس

  0
  آلیناز 3 ماه قبل

  خسته شدم از دویست به بعدشو نتونستم بخونم

  ککت 4 ماه قبل
  0

  کربا

  ناشناس 4 ماه قبل
  1

  چرا هرچی که میزنم پارت 118 نمیاد؟؟ هر چی که میزنم دانلود دانلود هم نمیشه؟؟

  فاطی 5 ماه قبل
  0

  ق وک

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  سلام چرا نمیشه دانلودش کرد

  فاطی 6 ماه قبل
  0

  اگه کامل نیس کخ دارن منتشر میکنن عنترا که اینطوری تو خماریش بمونیم😐😑😏😣😭😭😭😭😭😭

  فاطی 6 ماه قبل
  0

  خاااداااا لعنتی فصل اولش و خوندم فصل دومش هیجا پیدا نمیشه تو خماریش موندم دارم میگیرم خدااااااا😭😭😭😖😔😕

  0
  ۴۰۵ 6 ماه قبل

  فصل اولش

  پارت اخرش چی میشههه

  پینیتینص 7 ماه قبل
  0

  از پارت 40 به بعد نی

  1
  رضایی 7 ماه قبل

  رضایی

  پناه محمدی 7 ماه قبل
  0

  سلام چرا ایقد کمه پاراتا میشه پی دی افشو بزاری نیستتتتت هرچی میگردم

  0
  فاطی 6 ماه قبل

  اییی خدا از دهنت بشنوه چیکار کنم خدااا😑

  ناشناس 8 ماه قبل
  2

  ای الهی بگم خدا چیکارت نکن که آدم و میزاریت خماری من پارسال این رمان خوندم تا امسال دنبالش گشتم شابد سریه جدیدش اومده باش ولی خنو نیومده اوف خوی یا کامل بنویسد یا اگ نصفس منتشر نکنید

  غزل 10 ماه قبل
  1

  فصل دوم رو باید چطور دانلود کنیم 🤦🏻

  ناشناس 10 ماه قبل
  1

  سلام فصل دومش نیست 🤯😭😭لطفاً رسیدگی کنید ممنون منتظر میمونم رمانتون عالیه فایتینگ 😍🥳

  الهه 11 ماه قبل
  -1

  اهع چرا دان نمیشه ادم و کلافه میکنه

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  سلام این رمان خیلی خوب بود ولی نمیدونم چرا فصل دومش پی داف نداره اگه زحمتی نیس با پی داف بزارین ممنون میشم

  0
  سلام 6 ماه قبل

  اراه منم پی دی اف فصل دومشو میخوام

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  چرا دانلود نمیشه

  یا یه رمان رو میذارید کامل بزارید یا اینکه کلا نزارید

  1
  فاطی 6 ماه قبل

  والا👍👏

  ستی 12 ماه قبل
  1

  @rooman_ja اونایی ک روبیکا دارن اینو جستجو کنن ایدی چنل دانشجوی شیطون بلاس

  0
  ناشناس 4 ماه قبل

  ببخشید چجوری اینو بزنیم؟؟

  مهنا 12 ماه قبل
  4

  فصل دومش چرا تا پارت ۹۴ بیشتر نیست لطفاً یکی بگه چجوری پیداش کنم هر کاری کردم نشده

  اتنا 1 سال قبل
  5

  چرا دانلود نمیشه

  sari 1 سال قبل
  0

  برید تو تلگرام کانال شصت تیپ میتونید بخونید

  تو گوگلم سرچ کنید دانشجوی شیطون بلاسایت شصت تیپ فکر میکنم لینکشون بیاد

  هانیه 1 سال قبل
  3

  وای چه باحال ولی چرا ادامه نداره 😯😯😯😕

  1
  فاطی 6 ماه قبل

  هوم لعنتی

  صفیه 1 سال قبل
  1

  خوب نبود خو

  سیما 1 سال قبل
  0

  لطفا رمان کامل بزارین رمانی خوبی هس خیفه ک نصف و نیمه باشع

  نهال محمدی 1 سال قبل
  5

  جرت فصل دومش اصلا نیست دقیقا منم تا اونجای که امیز می خواد بره دنبال نورا خوتدم از اونجا ب بعدش چرا نیست که دانلودش کنیم لطفا درستش کنین‌

  نهال محمدی 1 سال قبل
  1

  چرا فصل دومش نیست دقیقا فصل اولش تا اونجاس که امیر علس می خواد بره ایران دنبال نورا هر کاری می کنم فصل دومش نمیاد که دانلودش کنم چرا

  Mobina 1 سال قبل
  2

  من تا پارت ۸۶ خوندم بقیش نیستتت🙁

  . 1 سال قبل
  0

  تروخدا زودتر پارت های بعدیشو بزارین🥺

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  اگه چیزی میدونستم که نمیومدم تو گوگل سرچ کنم که 😐😐😐😐

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چ جوری پی دی اف رو دانلود کنم ی مرد گیر نمیاد ک جوابمو بده

  مبینا 1 سال قبل
  2

  ببخشید من میخوام دانلودش کنم ولی رفتم تو سایتی که بالا گذاشتید یه متن اینگلیسی برام میاره مینویسه:

  به نظر می رسد نصب PHP شما پسوند MySQL را ندارد که توسط وردپرس مورد نیاز است.

  میشه بگید چی کار کنم لطفا اگه میدونید کمکم کنید

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  چرابقیش نمیادتوروخدا پارت بذارید

  فاطی 1 سال قبل
  2

  این رمان آنلاین هست وهنوز تموم نشده البته من تو این سایت نخوندمشه ولی میدونم که رمان هنوز کامل نشده

  مهدیه 1 سال قبل
  0

  سایت مستر رمان بسته شده 😪

  .... 1 سال قبل
  1

  سلام خوب هستين لطفا پارت هايى بيشترى بزاريد پارت ها خيلى كمه ولى رمانتون حرف نداره خيلى خوبه😍

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  نتدهلتماغهتلبل

  زهرا 1 سال قبل
  0

  فصل دومش بی سرو تهه

  ازهار 1 سال قبل
  5

  سلام بچهاا من تا پارت ۲۰۰ خوندم از ۲۰۰ به بعد امادس و من نتونستم پیداش کنم یا در حال نوشتنه؟؟. دوستان و ادمین عزیز پلیز جوابم بدین که کلافه شدم

  0
  ناشناس 1 سال قبل

  منم تا جایی ک نورا برمیگرده خونش و با امیر علی سرد میشه خوندم بقیه اش نیس از کجا باید پیدا کنم

  1
  یگان 1 سال قبل

  از پارت دویست ب بعدش فروشیه

  0
  مبینا 1 سال قبل

  راست میگه منم تا اونجا خوندم ولی از جایی که امیر علی از انا دوری میکنه و نورا برگشته کشورش و بارداره و میخواد هر طور شده نورا رو ببینه

  -2
  ازهار 1 سال قبل

  بچها شما از پارت ۲۰۰ به بعد خوندین؟؟از جایی که امیر علی با النا رابطه برقرار می‌کنه به بعد؟خوندین

  نسلیحان 1 سال قبل
  0

  فک کنم به دلیل اینکه فصل دوم هنوز درحال نوشتنه به خاطر همین دانلود نمیشع

  زهرااا 1 سال قبل
  -1

  سلام چرا دانلود نمیشه خاک تو سر نویسنده

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  اقا چرا دانلود نمیشهههه

  H 1 سال قبل
  0

  از کی باید بخریم؟؟

  تو رو خدا رایگان بزارید موندیم توش بابا 😭

  Samaneh 1 سال قبل
  0

  من نمیتونم فصل دوم رو دان کنم . توی همه ی سایت هام گشتم . خواهش می کنم لینک دانلود برای pdf بزارید .

  خواهش می کنم رمان واقعا جذابیه و حرفه که نشه بقیشو خوند

  f 1 سال قبل
  7

  فصل دومش رو اصلا نتونستم دانلود کنم

  لینک دانلود نداره اصن

  -1
  نهال محمدی 1 سال قبل

  هر کاری می کنم‌ نیست که دانلودش کنم اضلا. این چه وزعشه 😪😬

  4
  Setayesh 1 سال قبل

  دقیقا منم پیداش نکردم 😪

  f 1 سال قبل
  6

  چجوری دانلودش کنم🤦🏻‍♀️🤷‍♀️

  سنا 1 سال قبل
  0

  سلام

  فرزانه 1 سال قبل
  1

  تا همینجا هم خوب بود

  فاطمه 1 سال قبل
  5

  سلام پی دی اف رمان رو بزارید☺️

  سلین 1 سال قبل
  3

  فصل دوم از پارت ۷۴ ب بعدش رو نیست😬

  0
  ازهار 1 سال قبل

  تو تا کجا خوندی ؟تا پارت چند

  هستی 1 سال قبل
  0

  بچه ها حالا میگین شما تا پارت ۵۸۸ خوندین من که تاپارت ۲۰۰ خوندم🤭🤭

  هستی 1 سال قبل
  0

  واقعا چرا دانلود نمیشه منم نمیفهمم هرکی دانلود کرد لطفا خلاصه شو واسه ما هم بگه😁😁

  معصومه 1 سال قبل
  7

  لدفا پی دی اف فصل دومشو بزارید خاهش میکنم😪

  معصومه 1 سال قبل
  4

  سلام چرا پی دی اف فصل دومش نیس؟؟

  -2
  اره منم میخواستم ولی نیست 10 ماه قبل

  اره منم می خواستم ولی نیست

  . 1 سال قبل
  9

  از سایت رمان من یا سایت مستر رمان

  رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم رو پیدا میکنی کافیه فقط سرچ کنی رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم سایت مستر رمان یا همون رمان من در میاد

  -1
  Andiya 1 سال قبل

  شمارمو بدم میتونی برام تو واتس بفرستی

  1
  معصومه 1 سال قبل

  کردیم ولی نمیاد

  فاطمه 1 سال قبل
  1

  فصل دوم از 70 ب بعد نمیات 😫

  -1
  ازهار 1 سال قبل

  دقیقا منم

  2
  ف 1 سال قبل

  برا من از اونجایی که امیر علی با انا دعوا میکنه میزنه بیرون نمیاد کسی پیدا کرد بهم بگه.....

  -1
  معصومه 1 سال قبل

  میش تا اونجایی ک داری بهم بدی متظورم فصل دومشه

  مریم 2 سال قبل
  0

  خواهش فصل دوروچطوری دانش کنیم دارم ازغصه میمیرم

  آهو 2 سال قبل
  3

  چرا لود نمیشه

  فصل اولشم همین طوری بود.کلافه شدم.

  ز 2 سال قبل
  3

  فصل اولش تا اونجایی امیر علی میخاد بره ایران هس اما بقیش نیس لطفا رسیدگی کنین

  -1
  نوورا 1 سال قبل

  من این قسمتشو که می گی کجا پیدا کنم آخه فصل اولش تا پارت ۸۵۵ هستش بقیشو پیدا نکردم به جز فصل دومش مه نقش اصلیش یه کس دیگست

  ز 2 سال قبل
  3

  من فصل اول رمان رو میخوام اما پیدا نمیکنم رسیدگی کنیننننننن

  ـ 2 سال قبل
  0

  من واقعا نمیدونم باید فصل دوم و چجور دانلود کنم اگه میشع یکی بگه نمونی تو خماریش☹️

  2
  آوا 1 سال قبل

  اگع پیداع کردی بع منم بدع 😂🥺😊😐

  3
  . 2 سال قبل

  باید بخری

  ا 2 سال قبل
  0

  واقعا چرا اینطوری

  نوا 2 سال قبل
  4

  چرادانلودنمیشه یعنی بایدهمینجوری بخونیم؟نمیشه که

  یه انسان 2 سال قبل
  5

  چرا دانلود نمیش خو!!!؟

  یه انسان 2 سال قبل
  5

  چرا دانلود نمیش خو

  فاطیما 2 سال قبل
  4

  ببخشید چرا از پارت ۴۰به بعد نمیاد😬🤥

  فاطیما 2 سال قبل
  8

  واقعا رمان جالبیه و من هر چی میکنم نمیتونم از پارت ۴۰ به بعد رو بخونم😬چرااا؟؟؟

  eli 2 سال قبل
  3

  چرادان نمیشه اییشک

  M 2 سال قبل
  6

  چرا بقیش نیس؟ چرا دان نمیشه؟

  ناشناس 2 سال قبل
  10

  چرا دانلود نمیشه؟؟؟😫😫

  ریحانه 2 سال قبل
  3

  چرا نمیشه دانلود کرد

  مهدی 2 سال قبل
  3

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  Zahra 1 سال قبل

  چون رمان به صورت انلاین هست وهنوز کامل اپلودنشده

  برای ارسال نظر کلیک کنید