توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در نصف یک سوم ربع ۲۴ ساعت چند ساعت وجود دارد

  1 بازدید

  در نصف یک سوم ربع ۲۴ ساعت چند ساعت وجود دارد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  در نصف یک سوم ربع 24 ساعت چند ساعت وجود دارد؟

  آموزشی کلاس سوم و اما حالا چهارم

  1-                 طبق کسر و شکل آن واحد کسر نوشته شده را مشخص کنید .

  دو  ضرب در ( هفت سی ام )

  سه بیستم به اضافه ی دو پنجم

  2-     هر کدام از اعداد مخلوط را روی محور نشان دهید و شکل آن را بکشید .

  الف – ( یک سوم ) واحد قبل ا ز عدد 2                               

  ب – ( سه چهارم ) واحد بعد از عدد 2

  ج  - ( دو هفتم ) واحد مانده به عدد 3

  د – ( سه پنجم ) بعد از عدد 2

  ه – ( دو سوم ) قبل از عدد 3

  و – ( یک دوم ) واحد بعد از 1

  3-     مقدار خواسته شده از اعداد زیر را به دست آورید .

  ( دو پنجم ) از 24 تا می شود ............................

  ( هفت نهم ) از 54 تا می شود .............................

  ( سه هفتم) از دوازده تا می شود .............................

  ( پنج هشتم ) از 72 تامی شود ................................

  ( چهار پنجم ) عددی 44 است آن عدد .......................... است .

  ( دو نهم ) عددی 24 است آن عدد ............................. است .

  خمس عددی برابر با 12 است آن عدد ...................... است .

  ( سه چهارم ) عددی برابر با 12 است آن عدد ...................... است .

  ( دو پنجم عددی برابر با 8 است آن عدد .............................. است .

  4-     ساعت های زیر را به کسر و عدد مخلوط به دست آورید ؟

  -         نیم ساعت بعد از ساعت 4

  -         ربع ساعت قبل از ساعت 2

  -         ربع ساعت قبل از ساعت 3 و نیم

  -         نیم ساعت بعد از ساعت یک و ربع

  5-     مهدی در ساعت اول ( یک هفتم ) در ساعت دوم ( دو چهارم ) از یک کتاب 140 صفحه ای را مطالعه کرد . او چند صفحه از کتاب را هنوز مطالعه نکرده است ؟

  6-     برای دوختن هر پیراهن ( یک سوم ) از یک توپ پارچه لازم است . برای دوختن 15 پیراهن به چند توپ از این پارچه نیاز داریم ؟

  7-     80 دقیقه چه کسری از 2 ساعت است ؟

  30 دقیقه چه کسری از 4 ساعت است ؟

  8-                 روی یک میز ، 150 میوه وجود داشت . 8 نفر از مهمانان هر یک ، ( یک سی ام )از آن ها را برداشتند چند میوه روی میز باقی مانده است ؟

  9-                 مهرداد با ( دو پنجم ) پولش ، می تواند 4 مداد 50 تومانی بخرد . او با کل پولش ، چند مداد 25 تومانی می تواند بخرد ؟

  10-در مصر باستان بین 20 کارگر 9 نان به صورتی تقسیم می شود که به هر کدام ( سه هفتم ) نان برسد . چه کسری از نان اضافه می آید ؟

  11-( سه چهارم ) مخزن بنزین یک پمپ بنزین 3600 لیتر است . کل مخزن چند لیتر است ؟

  چند لیتر بنزین باید اضافه کنیم تا مخزن پر شود ؟

  12- عدد مخلوط را به کسر و کسر را به عدد مخلوط تبدیل کنید .

  ( شصت و هفت نهم )

  3 ( پنج هفتم )

  2 ( هشت نهم )

  ( چهل و نه پنجم )

  ( هفتاد و سه هشتم )

  1 و ( سه نهم )

  13- علی با ( دو پنجم ) از 600 تومان پولش یک مداد پاک کن خرید .او با بقیه ی پولش چند کاغذ 30 تومانی می تواند بخرد ؟

  14- یک ماشین در ( یک پنجم ) ساعت 24 کیلومتر می پیماید .این ماشین در 5 ساعت چند کیلومتر می پیماید ؟

  15 – ( چهارپنجم ) گنجایش ظرفی 120 لیتر است . ( یک سوم ) آن چند لیتر است ؟

  ( سه پنجم ) گنجایش ظرفی 300 لیتر است . خمس گنجایش آن چقدر است ؟

  16- علی 360 تومان داشت . ( یک سوم ) پولش را خرج کرد. ( یک چهارم ) باقی مانده ی پولش را دفتر خرید و ( یک پنجم ) باقی مانده ی آخر آن به برادرش داد . حالا علی چند تومان پول دارد ؟

  17- هر ساعت شنی یک ساعت یک بار خالی می شود . اگر ساعت شنی را در ساعت 30 : 10 برگردانیم تا ساعت 50 : 10  صبح چه کسری از شن ها خالی می شود ؟

  18- اگر 4 برابر عددی 48 باشد ، ثلث آن چه قدر است ؟

  اگر 9 برابر عددی 900 باشد ،  خمس آن چقدر است ؟

  19- ( دو سوم ) حوضی پر از آب است . اگر 750 لیتر آب به آن اضافه کنیم ( سه چهارم ) آن پر می شود . این حوض گنجایش چند لیتر آب را دارد ؟

  20- مقدار خواسته شده ی هر عدد را پیدا کنید .

  ثلث خمس عددی 13 است آن عدد چند است ؟

  ربع ثلث عددی 21 است آن عدد چند است ؟

  نصف ربع عددی 15 است آن عدد چند است ؟

  خمس ثلث عدد 45 را پیدا کنید ؟

  نصف ثلث عدد 36 را پیدا کنید ؟

  ربع ثلث عدد 240 را پیدا کنید ؟

  ثلث نصف عددی 11 است آن عدد چند است ؟

  ربع  ثلث عددی 17 است آن عدد چند است ؟

  21- مقدار خواسته شده از هر کسر را با شکل نشان بده .

  دو سوم ) واحد بعد  از 4

  ( سه نهم ) واحد قبل از 6

  22- آرتا 1200 تومان پول توجیبی گرفت . اگر او ( دو سوم ) پولش را یک کتاب داستان گرفته باشد و  ) یک چهارم ) باقی مانده را در صندوق صدقات ریخته باشد . چند تومان از پولش برایش باقی مانده 

  خواهد ماند ؟

  23-در کلاس نقاشی سالار یک مستطیل کشید او مستطیل را به 2 قسمت مساوی تقسیم کرده و یک قسمت آن را به رنگ قرمز کرد . سپس

  باقی مانده را به 3 قسمت مساوی تقسیم کرده و 2 قسمت از آن را رنگ آبی زد .

  - چه کسر ی از شکل آبی رنگ است ؟

  - چه کسری از شکل رنگ نشده است ؟

  24- پلنگ صورتی در حال نقاشی کردن اتاق خوابش است . او ابتدا ( سه چهارم ) دیوار های اتاقش را

  صورتی پر رنگ زد و سپس ( یک دوم ) باقی مانده ی دیوار ها را صورتی کم رنگ زده است . چه 

  کسری از دیوارهای اتاقش هنوز رنگ نشده است ؟

  25- سیامک 5000 تومان پول دارد ، او با نصف پولش یک جلد دفتر و با ( سه پنجم ) باقیمانده ی پولش

  یک روان نویس خرید و بقیه ی پولش را در قلکش انداخت .

  - سیامک چند تومان بابت خرید دفتر پرداخت کرده است ؟

  - قیمت روان نویس چند تومان بوده است ؟

  - چند تومان پس انداز کرده است ؟

  26 - علی امروز 24 مسئله از کتاب کار ریاضی را حل کرده است . اگر علی برای پاسخ گویی به 

  ( سه هشتم ) این مسئله ها از راهبرد الگویابی استفاده کرده باشد .

  - او به چند مسئله از این طریق پاسخ گفته است ؟

  - اگر علی برای حل کردن ( چهار هشتم ) این مسئله ها از راهبرد رسم شکل استفاده کرده باشد 

  به چند مسئله از این روش پاسخ داده است ؟

  - اگر برای حل کردن بقیه ی مسئله ها از روش های دیگری استفاده کرده باشد . تعداد این مسئله ها

  چند تا بوده است ؟

  27- سگ نگهبان امروز می خواهد ( دو سوم ) گوسفندان را در خانه نگه داشته و بقیه را به چمنزار ببرد

  اگر تعدادی کهبه چمن زار نمی برد 28 راس باشند . کل گوسفندان چند راس است ؟

  - چند راس به چمن زار نمی روند ؟

  28 - صالح با ربع پولش می تواند دو عدد بستنی 1500 تومانی بخرد . او با بقیه ی پولش چند بستنی 

  1000 تومانی می تواند بخرد ؟

  29 - صادق نصف پولش را کرایه داد و با نصف بقیه ی پولش یک خودکار 500 تومانی خرید . کل پول -

  صادق چند تومان بوده است ؟

  30 - موش سر آشپز برای ( سه پنجم ) مشتری هایش غذا آماده کرده است . اگر هنوز برای 12 نفر 

  دیگر غذا آماده نکرده باشد . تعداد کل مشتری هایش چند نفر می باشند ؟

  31 – ( دو پنجم ) از ( یک دوم ) یک شکل برابر است با ........... از کل شکل ( با شکل نشان بدهید )

  32 - کشاورزی ( یک دوم ) زمینش را کاهو و ( دو سوم ) بقیه ی زمینش را خیار کاشته است . اگر او 

  نیمی از باقی مانده ی زمینش را نیز گوجه بکارد در چه کسری از زمین او چیزی کاشته نشده است ؟

  33 -  عددی بر 2 بخش پذیر است که ..................................................................................

  دور عدد هایی که بر 2 بخش پذیر است خط بکشید .

  123- 22- 45- 66- 124 - 678  - 900- 143 - 679 - 456 - 228 

  عددی بر 3 بخش پذیر است که .......................................................................................

  دور عددهایی که بر 3 بخش پذیر است خط بکشید .

  123 -    450  - 431  -  882 - 890 -   542 - 333  - 666 -  321 - 990

  عددی بر 5 بخش پذیر است که .......................................................................................

  دور عددهایی که بر 5 بخش پذیر است خط بکشید .

  150  - 542 - 780 - 355 - 75 - 344- 328 -  455  -  120 

  عددی بر 9  بخش پذیر است که ......................................................................................

  دور عددهای که بر 9 بخش پذیر است خط بکشید .

  239 - 450  - 378 - 876 - 543 - 990 - 558 - 3245 

  34- هر کدام از کسر های زیر را ساده کنید .

  ( بیست و هفت پنجاه و چهارم )

  ( هیجده  هفتاد و دوم )

  ( چهارده شصت و سوم )

  ( دوازده بیست و چهارم )

  35- دانیال  ( چهل و سه پنجاهم ) مسیر مسابقه و محمد صادق ( سی و دو پنجاهم ) مسیر را دویده اند .

  الف – کدام یک مسیر بیش تری را طی کرده اند ؟

  ب – چه مقدار از کل مسیر برای دانیال باقی مانده است ؟

  ج – چه مقدار از کل مسیر برای محمد صادق باقی مانده است ؟

  -          چه مقدار از دیوار رنگ نشده است ؟

  -          اگر دوستش به او کمک کند و ( شش دهم ) متر از دیوار را رنگ کند آن ها چند متر را رنگ کرده اند ؟

  -          چه مقدار از باقی مانده است ؟

  -          ( سه هفتم )

  -          ( یک نهم )

  -          ( هفت دوازدهم )

       ( سه هفتم ) = ( شش چهاردهم )

      ( چهار نهم ) = ( هشت هیجدهم )

      ( یک نهم ) = ( سه بیست و هفتم )

  40- تفاوت عدد 1 با کسر ( چهار پنجم ) چقدر است ؟ ( توجه : می دانیم که اگر صورت و مخرج کسری ، یک عدد باشد آن کسر برابر است با 1 . پس ابتدا باید عدد 1 را به صورت  یک کسر بنویس . )

  -          چقدر از پولش باقی مانده است ؟

  -          کسر ( دو پنجم ) مساوی است با کسر ( پانزده بیست و پنجم )

  -          حاصل ( هشت ششم ) + ( چهار ششم ) برابر است با 2

  -          برای مقایسه ی کسرهایی با مخرج نا مساوی باید ابتدا آن ها را هم مخرج کنیم .

  -          اگر پولی که علی برای صدقه داده 200 تومان باشد . کل پول او چند تومان است ؟

  46-    طبق الگو ، شکل را ادامه دهید

  ؟                                    (هشت مربع بکش)    ( 5 مربع بکش )   ( 3 مربع بکش )     ( 2 مربع بکش)

  15                                        4                       3                      2                    1

  47-    دبستان آزادی 5 طبقه دارد . اگر هر 6 طبقه کلاس داشته باشد :

  الف – دو طبقه چند کلاس دارد؟ . . .. . . . .

  ب- چهار طبقه چند کلاس دارد ؟ .. . ..  ..

  ج- بین تعداد کلاس ها و تعداد طبقات چه رابطه ای وجود دارد ؟ . ..

  48-    قطار مسافر بری تهران – مشهد 7 واگن دارد . اگر هر واکن 10 کوپه داشته باشد .

  الف – دو واگن چند کوپه  دارد ؟

  ب – چهار واگن چند کوپه دارد ؟

  ج – 6 واگن چند کوپه دارد ؟

  د – بین تعداد کوپه ها و تعداد واگن ها چه رابطه ای وجود دارد ؟

  49-    (پسر م میزان دایره هایی که خواسته شده است را بکش )

  برای هر ردیف شکل های زیر سه الگو بکش .

    ؟                                                           14 دایره                         هفت دایره

  ( 7)                                       . . . . . . . . .                       (2)                                    ( 1)

  ( چهار خط برای نوشتن الگوی هندسی جا بگذار و الگوها را با دقت بنویس )

    ؟                                             7 مثلث              5 مثلث                       3 مثلث

  ( 7)                                       . . . . . . . . (3).                       (2)                                    ( 1)

  50-    رابطه ی بین عددها را پیدا کنید و الگو را ادامه دهید .

  . . . . .  . .               . . . . ... . . .            . . . .. .  . . . . .       95            80              65        50

  الگو هندسی :

  . . . . .  . .                  . . . . ... . . .            . . . .. .  . . . . .       70            40             20       10

  الگوی هندسی :

  . . . . .  .  . . .  . . .. ..         . . . . ... . . .        . . . .. .  . . . . .       1300       . . . . .         1100        1000

  51-    یک دانش آموز کلاس چهارم تصمیم دارد از روز اول مهر 20 دقیقه مطالعه ی غیر درسی داشته باشد و هر روز 5 دقیقه به زمان مطالعه ی خود اضافه کند .

  الف – روز دوم چند دقیقه مطالعه می کند ؟

  ب – روز چهارم چند دقیقه مطالعه می کند ؟

  ج – ساعات مطالعه ی  او را در 10 روز بنویسید و بگویید چه رابطه ای بین آن ها وجود دارد .

  52- ساختمان پزشکان نور 5 طبقه است . هر طبقه 4واحد و هر واحد 3 اتاق دارد . تعداد واحد ها و اتاق ها

  را تا طبقه ی پنجم با تکمیل جدول نشان دهید .

  الف – این ساختمان چند واحد دارد ؟......................................

  ب – این ساختمان چند اتاق دارد ؟...........................................

  ج- بیت تعداد اتاق ها چه رابطه ای وجود دارد ؟ توضیح دهید .

  53-اعداد را به رقم بنویسید و سپس با علامت مناسب  ( > = < ) مقایسه کنید .

  صدو نوزده هزار و چهارده . . . . . ..  . . . . . ..         . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..  دویست هزار و چهارده

  هفده هزار و نهصد و نه . . . . . ..  . . . . . ..            . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..   هیجده هزار و سی و نه

  صد هزار و صد و یک . . . . . ..  . . . . . ..                  . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..   صد هزار و صد و ده

  نهصد و نود و نه هزار و هشت . . . . . ..  . . . . . ..           . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..  نهصد و نود و نه هزار

  54- با توجه به ماشین اعداد جاهای خالی را پر کنید .

  55- پدر محمود یک ویلا دارد که در آن 5 باغچه به شکل مربع وجود دارد . به طول 8 و 12 و 20 و 24 است

  اگر بخواهد که دور تا دور این باغچه ها را حصار بکشد به چند متر حصار نیاز دارد ؟

  = 2345004

  = 3400002

  =22230005

  = 29000056

  از 100 تا 999 آبی

  از 1000 تا 9999 قرمز

  از 10000 تا 99999 سبز

  از 100000 تا 999999 بنفش

  از 1000000 تا 9999999 نارنجی

  الف . کدام رقم در مرتبه ی صدگان هزار قرار دارد ؟. . . . . . . . . . .. . .. .

  ب . ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است ؟ . . . . . ..  .. . .. . . . ... . . . ..

  ج . اعداد طبقه ی هزار ها را بنویسید ............................................

  الف – اعداد طبقه ی میلیون ................................... است .

  ب – ارزش مکانی عدد ............کم تر و عدد .....................بیش تر است .

  پ- عدد را به حروف بنویسید ............................................................................

  ت – بیش تر ین عدد در چه مرتبه ای قرار دارد ؟.......................................................

  ج- کم ترین عدد در چه مرتبه ای قرار دارد ؟............................................................

  ............................................................................................................................................

  61- در کارخانه ی تولید کیک شکلاتی آیدین هر روز 3 بسته ی صدهزار تایی ، 6 بسته ی ده هزار تایی ،

  4 بسته ی هزار تایی و 5 صدتایی کیک بسته بندی می شود . تولید یک روز این کارخانه چند کیک شکلاتی است ؟

  عدد ..................................................          حروف : .....................................................................................

  67-  عدد ها را با هم مقایسه کنید و علامت مناسب > = <  بگذارید .

  200 × 400    ...........  20 × 300                          4965430 ..................... 6975340

  اعداد 8 رقمی ................ اعداد 7 رقمی                 تومان  47993 ............. 479930 ریال

  68- با توجه به کاری که هر ماشین می خواهد ، شما شکل بعد را رسم کنید . ( شکل ها را سر کلاس بکشید .)

  (چهار خط در دفتر جا بگذار )

  69- شماره ی تلفن منزل خود را بنویسید و به سوالات زیر پاسخ دهید .......................................................

  الف : عدد چند رقمی است ؟......................

  ب : ارزش مکانی کدام رقم بیش تر است ؟.................................

  پ : عدد را به حروف بنویسید .......................................................................................

  ت : اعداد طبقه ی هزار را بنویسید ................................................

  70- الگو را ادامه دهید .( رابطه ی الگو را زیر آن بنویسید . )

  ..........................- ..........................-  ...............................- 4220 – 4225 – 4195 – 4200-  4170

  ............................................- .................................. - © © © © - © © © - © ©

  71- گسترده ی اعداد زیر را بنویسید .

  ........................................................................................................................= 34567000

  ......................................................................................................................= 23044000

  .....................................................................................................................= 56090005

  72- پنج برابر مجموع رقم های عدد هفتصد هزار و پانصد و چهل و دو برابر است با :

  .........................................................................................................................................

  73- با توجه به ارزش مکانی رقم ها، ارزش عدد داخل             چند برابر عدد         است  ؟

     2     3  0     6    9   4

  74- باغچه ای است به شکل مربع که اندازه هر ضلع آن 900 متر است . اگر بخواهند دور تا دور آن را نرده

  بکشند ، چند متر نرده نیاز دارند ؟

  75- جمعیت دو کشور آسیایی 23400000 نفر و 33900000 نفر می باشد . جمعیت  کدام یک بیش تر است ؟

  ......................... چقدر ؟.....................................

  76- دبستان آزادی 5 طبقه دارد . اگر هر6 طبقه کلاس داشته باشد :

  الف – دو طبقه چند کلاس دارد؟ . . .. . . . .

  ب- چهار طبقه چند کلاس دارد ؟ .. . ..  ..

  ج- بین تعداد کلاس ها و تعداد طبقات چه رابطه ای وجود دارد ؟ . ..

  (  با جدول الگو حل کن  )

  77-                        قطار مسافر بری تهران – مشهد 7 واگن دارد . اگر هر واکن 10 کوپه داشته باشد .

  الف – دو واگن چند کوپه  دارد ؟

  ب – چهار واگن چند کوپه دارد ؟

  ج – 6 واگن چند کوپه دارد ؟

  78-   (پسر م میزان دایره هایی که خواسته شده است را بکش )

  برای هر ردیف شکل های زیر سه الگو بکش .

    ؟                                                         33                                             20

  ( 7)               . . . . . . . . .                       (2)                                             ( 1)

    ؟                                                 10                         6                                       2

  ( 7)                 . . . . . . . .              (3).                       (2)                                      ( 1)

  79-                       رابطه ی بین عددها را پیدا کنید و الگو را ادامه دهید .

  . . . . .  . .        . . .  . . .. ..   . . . .. .  . . . . .       95            80              65        50

  الگو عددی  :

  . . . . .  . .        . . .  . .. .            . . . .. .  . . . . .       60            50             40      30

  الگو عددی  :

  . . . . .  . .        . . .  . . .. ..       . .. .  . . . . .       1300       . . . . .       1100        1000

  80-   یک دانش آموز کلاس چهارم تصمیم دارد از روز اول مهر 20 دقیقه مطالعه ی غیر درسی داشته باشد و هر روز 5 دقیقه به زمان مطالعه ی خود اضافه کند .

  الف – روز دوم چند دقیقه مطالعه می کند ؟

  ب – روز چهارم چند دقیقه مطالعه می کند ؟

  ج – ساعات مطالعه ی  او را در 10 روز بنویسید و بگویید چه رابطه ای بین آن ها وجود دارد .

  .81- ساختمان پزشکان نور 5 طبقه است . هر طبقه 4واحد و هر واحد 3 اتاق دارد . تعداد واحد ها و اتاق ها

  را تا طبقه ی پنجم با تکمیل جدول نشان دهید .

  الف – این ساختمان چند واحد دارد ؟

  ب – این ساختمان چند اتاق دارد ؟

  ج- بین تعداد اتاق ها چه رابطه ای وجود دارد ؟ توضیح دهید .

  82-اعداد را به رقم بنویسید و سپس با علامت مناسب  ( > = < ) مقایسه کنید .

  صدو نوزده هزار و چهارده . . . . . ..  . . . . . ..                    . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..  دویست هزار و چهارده

  هفده هزار و نهصد و نه . . . . . ..  . . . . . ..                    . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..   هیجده هزار و سی و نه

  صد هزار و صد و یک . . . . . ..  . . . . . ..                    . . . . . . . . . . . ...  . .. . ..   ..   صد هزار و صد و ده

  83- با توجه به ماشین اعداد جاهای خالی را پر کنید .

  اگر بخواهد که دور تا دور این باغچه ها را حصار بکشد به چند متر حصار نیاز دارد ؟


  85 - مستطیلی داریم که مجموع طول و عرض آن 37 است . محیط این مستطیل چند سانتی متر است ؟

  86 - اگر مستطیلی داشته باشیم که محیط آن 18 باشد و بدانیم که طول آن 8 سانتی متر باشد عرض آن چند سانتی متر است ؟

                                                                                                                                        

                                                                                                     

  منبع مطلب : f-hosaini.blogfa.com

  مدیر محترم سایت f-hosaini.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ناشناس : لطفا میشه بگید ربع ۳۴ چه عددی است ثلث ۲۴ چه عددی است ؟؟؟؟؟

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  🌻 18 روز قبل
  1

  اگه کسی فهمیده به منم بگه

  براتعلی 7 ماه قبل
  3

  در نصف یک سوم ربع ۲۴ ساعت چند ساعت وجود دارد

  0
  هستی 8 روز قبل

  جواب این سوال

  0
  هستی 8 روز قبل

  جواب این سوال

  براتعلی 7 ماه قبل
  1

  در نصف یک سوم ربع ۲۴ ساعت چند ساعت وجود دارد

  ملیکا 10 ماه قبل
  2

  سلام خوبه اگر میشه بگید که ربع یک سوم چه عددی میشه لطفان زود جواب بدید

  ناشناس 12 ماه قبل
  0

  چجتت

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  اخه من هیچی نمیدونم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  می خوام بدونم ثلث عدد 24 تا برابر است با چی،؟؟؟؟؟

  ناشناس 1 سال قبل
  5

  لطفا میشه بگید ربع ۳۴ چه عددی است ثلث ۲۴ چه عددی است ؟؟؟؟؟

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  برو بابا.

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  من هیچی نمی‌دونم🤔🤔🤔

  0
  ناشناس 9 ماه قبل

  منم هیچی نفهمیدم🤔

  زهرا 1 سال قبل
  3

  جواب مبخام

  برای ارسال نظر کلیک کنید