توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در چه صورت هواپیما اوج می گیرد علوم نهم

  1 بازدید

  در چه صورت هواپیما اوج می گیرد علوم نهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  نمونه سوالات فصل5علوم نهم

  4-اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه چندشــکل خــود را نشــان می دهــد؟

  اثــر نیــرو بــر یــک جســم بــه شــکل های مختلــف ماننــد: شــروع بــه حرکــت کــردن جســم، توقــف جســم ،کنــد شــدن یــا تنــد شــدن حرکــت جســم، تغییــر جهــت حرکــت (ســرعت) و تغییــر شــکل جســم خــود را نشــان می دهــد

   5-نیرو چیست ؟مثال بزنید

  نیــرو اثــر متقابــل بیــن دو جســم اســت. مثال اگــر شــما دوســتتان را هــل دهیــد، او نیــز شــما را هــل میدهــد و اگــر شــما وی را بکشــید او نیــز شــما را می کشــد.

   6-مفهوم متقابل بودن نیرو را توضیح دهید.

  یعنی در به وجــود آمــدن نیــرو، همــواره دو جســم مشــارکت دارنــد و هــر جســم بــه جســم دیگــر نیــرو وارد می کنــد،و البتــه ایــن اجســام لزومــا در تمــاس بــا یکدیگــر نیســتند.

  7- نیرو های وارد بر جسم چه موقع  متوازن اند؟

  اگر بر جسمی چند نیرو به طورهم زمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، می گوییم نیرو های وارد بر جسم متوازن اند. به عبارت دیگر اگر برآیند نیروهای وارد برجسم صفر باشد، نیروهای وارد بر جسم متوازن اند.

  8- قانون اول نیوتن را توضیح دهید؟

  هرگاه نیروهای وارد بر جسم متوازن باشند جسم ساکن، همچنان ساکن باقی می ماند و اگــر در حــال حرکــت باشــد همچنــان بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد و تغییــری در نحــوة حرکــت آن ایجــاد نخواهــد شــد یعنــی ســرعت آن تغییــر نخواهــد کرد

  9-چرابعضی اوقات به جعبه ی ساکن نیروواردمیکنیم ولی جعبه حرکت نمیکند؟

  زیرانیروی روبه جلو با نیروی اصطکاک رو به عقب هم اندازه است. بنابراین جعبة ساکن حرکت نخواهد کرد.

  10- علت اینکه خودرویی متحرک باسرعت ثابت در جادة مستقیم حرکت می کند.چیست؟

  زیرانیروی پیشران با نیروی اصطکاک هم اندازه است(متوازن شده است)،بنابراین خودروی متحرک با سرعت ثابت در جادة مستقیم حرکت می کند.

  11- چرا یک چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت می کند؟

  نیروی وزن وارد بر چتر باز و نیروی مقاومت هوا هم اندازه اند، بنابراین چتر باز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت می کند.

  12-یک جسم چه موقع شروع به حرکت می کند.ویادرحرکت آن تغییری بوجود نخواهدآمد؟

  اگــر در جســمی تــوازن نیروهــا بــه هــم بخــورد یعنــی نیروهایــی کــه بــر آن اثــر می کننــد همدیگــررا خنثــی نکنند،آنــگاه نیــروی خالصــی بــر جســم اثــر خواهــد کــرد و جســم ســاکن شــروع بــه حرکــت کنــد و یــا اگــر در حــال حرکــت باشــد، تغییــری در حرکــت آن بــه وجــود خواهــد آمــد.

  13- هواپیمــاچه موقع اوج می گیــرد؟

  اگــر در پــرواز هواپیمــا، نیــروی بالابــری بیشــتر از وزن هواپیمــا شــود، هواپیمــا اوج می گیــرد

  14-چه موقع ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند؟

  اگــر نیــروی بالابــری کمتــر از وزن شــود، ارتفــاع هواپیمــا کاهــش پیــدا می کند

  15- چه موقع در حرکت هواپیما تغییری ایجاد نمی شود.

  وقتی نیروهای وارد بر هواپیمای در حال پرواز متوازن باشند، تغییری در حرکت هواپیما ایجاد نمی شود. یعنی هواپیما با همان سرعت و ارتفاع حرکت خواهدکرد

  16-در شــکل های زیــر دانش آمــوزان جعبه هــا را هــل می دهنــد. اثــر اعمــال ایــن نیروهــا را در هــر شــکل توضیــح دهیــد. (ســطح زمیــن را صــاف و صیقلــی فــرض کنیــد تــا بتوانیــد از نیــروی اصطــکاک صرفنظــر کنیــد).از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ الف) دانش آموزان از دو طرف با نیروی N100 جعبه را هل می دهند.

     

  ب) دانش آموز سمت چپ نیروی باN120 و دانش آموز سمت راست با نیروی N50 جعبه را هل می دهند.

  پ) هر دو دانش آموز با نیروی N60 جسم را به طرف راست هل می دهند.

  17-نیروی خالص عامل شتاب است

  18- ســرعت یک جسم چه زمانی تغییــر نمی کنــد؟مثال بزنید.

  اگــر نیروهــای وارد بــر جســم در تــوازن باشــند، یعنــی نیــروی خالــص صفــر باشــد، ســرعت جســم تغییــر نمی کنــد. مثــلاوقتــی شــما و دوســتتان از دو طــرف بــا نیــروی هم انــدازه و در خـلـاف جهــت یــک چــرخ دســتی را هــل دهیــد، چــرخ دســتی حرکــت نمی کنــد، زیــرا نیــروی خالــص وارد بــر آن ،صفــر اســت و نیروهــا در تــوازن هســتند.

  19- ســرعت  یک جســم وقتــی تغییــر می کنــد کــه نیروهــای وارد بــرآن درتــوازن نباشـند. بــه عبــارت دیگــر نیــروی خالــص صفــر نباشــد.

  20-نیــروی خالــص وارد بــر یــک جســم ســبب تغییــر ســرعت آن می شــود.

  21- نیــرو ســبب ایجــاد شــتاب (تغییــر ســرعت) می شــود.

  22- اگر بخواهیم جسمی را به حرکت درآوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟

  23- وقتــی یــک راننــده می خواهــد ســرعت اتومبیــل خــود را افزایــش دهــد، چــه می کنــد؟اگــر بخواهــد اتومبیــل را متوقــف کنــد چــه می کنــد؟ چــه نیرویــی ســبب توقــف جســم می شــود؟

  24-اگــر شــما در ســر یــک چهــارراه ایســتاده باشــید و چــراغ راهنمایــی قرمــز باشــد، مشــاهده می کنیــد کــه خودروهایــی کــه بــه چهــارراه نزدیــک می شــوند، ســرعت خــود را کــم می کنند؟

  الف-چــه نیرویــی ســبب توقــف خودروهــا می شــود؟

  ب-چه نیرویی ســبب افزایــش ســرعت خودروهــا می شود؟

  25-رابطه بین شتاب ونیرو چگونه است؟

  پاسخ:مستقیم. شــتاب جســم متناســب بــا نیــروی وارد بــر جســم اســت.

  26-رابطه بین شتاب وجرم چگونه است؟

  پاسخ:شــتاب بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.

  27- نیرو سبب شتاب گرفتن جسم در همان جهت نیرو می شود.

  28-یــکای شــتاب متــر بــر مجــذور ثانیــه(N/kg) اســت.

  29-رابطــه معــروف قانــون دوم نیوتــون چیست.

  جرم جسم/نیروی خالص= شتاب جسم

  30-قانون سوم نیوتن را توضیح دهید.

  هــرگاه بــر جســم نیــروی خالصــی وارد شــود، جســم تحــت تأثیــر آن نیــرو شــتاب می گیــرد کــه ایــن شــتاب نســبت مســتقیم بــا نیــروی وارد بــر جســم دارد و در همــان جهــت نیــرو اســت و بــا جــرم جســم نســبت وارون دارد.

  31-در هــر یــک از شــکل های زیرانــدازه شــتابی کــه گاری در اثــر هــل دادن شــخص پیــدا می کنــد را به دســت آوریــد.

  از این مثال چه نتیجه ای می گیرید؟

  a=F/m=40/20=2N/kg

  a =F/m=60:20=3N/kg

  a=F/m=40:40=1N/kg

  32-خودرو هــای مســابقه به گونــه ای طراحــی می شــوند کــه دارای موتورهــای قــوی باشــند تــا بتواننــد نیــروی زیــادی را بیــن جــاده و خــودرو ایجــاد کنند.همچنیــن آنهــا تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ســبک طراحــی می شــوند. ایــن نــوع طراحــی، یعنــی نیــروی موتــور زیــاد و جــرم کــم اتومبیــل، روی شــتاب آنهــا چــه تأثیــری می گــذارد؟

  33-شــکل روبــه رو یــک ماشــین بــازی دو کیلوگرمــی را نشــان می دهــد کــه نیــروی پیــش ران آن (کــه توســط موتــورش تأمیــن می شــود) 18 نیوتــون بــه طــرف راســت اســت. شــتاب ایــن ماشــین اســباب بازی چقــدر و بــه کــدام طــرف اســت؟

  34-وزن چیست؟

  وزن جســم برابــر بــا نیــروی گرانشــی (جاذبــه ای (اســت کــه از طــرف زمیــن بــر جرم جســم وارد می شــود.

  35- وزن جســم را بــا چه وسیله ای اندازه گیــری می کننــد؟

  وزن جســم را بــا نیروســنج اندازه گیــری می کننــد

  36-یکای اندازه گیری وزن چیست؟

  نیوتــون

  37-وزن یــک جســم در ســطح زمیــن چگونه به دســت می آیــد.

  وزن یــک جســم در ســطح زمیــن از حاصل ضــرب جــرم جســم در شــتاب جاذبــة زمیــن به دســت می آیــد.         

  38-رابطه بین وزن وجرم رابنویسید.

  شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

  اگــر جــرم جســم را بــا m ، شــتاب جاذبــه را بــا g و وزن را بــا W نشــان دهیــم رابطــة بــالا بــه شــکل زیــر در می آیــد     W=mg

  شــتاب جاذبــه در ســطح زمیــن تقریبــا8/9نیوتــون بــر کیلوگــرم اســت کــه بــرای ســادگی در حــل مســئله ها آن را 10نیوتــون بــر کیلوگــرم فــرض می کننــد.

  39-جرم دانش آموزی 50 کیلوگرم است. وزن این دانش آموز در سطح زمین چقدر است؟

  شتاب جاذبه × جرم جسم = وزن جسم

  نیوتن49=8/9×50= وزن جسم

  40-منظورنیروی کنش و واکنش چیست؟

  وقتــی بــا دســت دیــوار (یــا خودرویــی) را هــل می دهیــم، حــس می کنیــم دیــوار (یــا خــودرو)نیــز مــا را هــل می دهــد. یعنــی در برهم کنــش بیــن دســت و دیــوار دو نیــرو وجــود دارد. نیرویــی که مــا بــه دیــوار وارد می کنیــم و نیرویــی کــه دیــوار

  به دســت مــا وارد می کنــد. اگــر نیــروی دســت را کــه دیــوار را هــل می دهــد کنــش بنامیــم، نیرویــی کــه دیــوار به دســت مــا وارد می کنــد، واکنــش نامیــده می شــود

  41-کنش و واکنش را درجمله زیر مشخص کنید.

  «شخصبهدیوارنیروواردمی کندودیوارنیزنیروییهماندازهامّادرخلافجهتبهشخصواردمی کند»

  شخصبهدیوارنیروواردمی کند )کنش( ودیوارنیزنیروییهماندازهامّادرخلافجهتبهشخصواردمی کند)واکنش(

  42-اگــر قطب هــای همنــام دو آهن ربــا را بــه هــم نزدیــک کنیــم چه روی می دهد؟کنش و واکنش آن را مشخص کنید.

  آهنربــای (1)آهنربــای(2) را دفــع می کنــد (کنــش) و آهنربــای (2) نیــز آهنربــای (1) را دفــع می کنــد (واکنــش)

  43-وقتــی دو جســم بــاردار الکتریکــی مثبــت (+) و منفــی (-) را نزدیــک هــم قــرار می دهیــم چه روی می دهد؟ کنش و واکنش آن را مشخص کنید.

  بــار مثبــت، بــار منفــی را جــذب می کنــد (کنــش) و بــار منفــی نیــز بــار مثبــت را جــذب می کنــد)واکنــش)

  44-نیروهــای کنــش و واکنــش همیشــه همــراه هــم ظاهــر می شــوند و هیچ یــک بــدون دیگــری نمی توانــدوجــود داشــته باشــد.

  45-رابطــة بیــن نیروهــای کنــش و واکنــش را ازنظر ایــزاک نیوتــون را بیــان کــنید. (قانــون ســوم نیوتــون را توضیح دهید).

  «هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند.»

  46-نیــروی کنــش و واکنــش همــواره هــم انــدازه ودر خــلاف جهــت یکدیگرنــد و بــر دو جســم وارد می شــوند.

  47-فــرض کنیــد فیلــی روی اســکیت ســاکن اســت. ســیرک بــازی فیــل را هــل می هــد و هــر دوی آن هــا به طــرف خــارج شــتاب پیــدا می کنند کــدام یــک از آن هــا دارای شــتاب بیشــتری می شــود؟ توضیــح دهیــد.

  48- اثــرات اصطــکاک را در چه جاهایی مشــاهده می کنیــم.

  مــا اثــرات اصطــکاک را در حرکــت خــودرو، راه رفتــن، بــازی کــردن، هــل دادن یــک جســم و... مشــاهده می کنیــم.

  49- منظور از نیــروی اصطــکاک چیست؟

  وقتــی جســمی کــه بــر روی زمیــن قــرار دارد را می کشــیم یــا هــل می دهیم، نیرویــی در خـلـاف جهــت نیــروی مــا بــه وجــود می آیــد. همچنیــن وقتــی جســم بــر روی زمیــن در حــال حرکــت اســت،نیرویی در خـلـاف جهــت حرکــت از طــرف زمیــن بــر جســم وارد می شــود.به ایــن نیروهــا نیــروی اصطــکاک گوینــد.

  50-منظور ازنیــروی اصطــکاک ایســتایی چیست؟

  نیــروی اصطکاکــی کــه در خـلـاف جهــت نیــروی مــا بــه جســم وارد می شــودومانــع حرکــت جســم می شــود. ایــن نیــرو رانیــروی اصطــکاک ایســتایی می نامیم

  51-نیــرو ســبب تغییــر ســرعت جســم می شــود.

  52- منظور ازنیــروی اصطــکاک جنبشــی چیست؟

  نیرویــی که در خـلـاف جهــت حرکــت بــر جســم وارد شــده باشــد و ســبب ایســتادن جســم شــود. ایــن نیــرو را نیــروی اصطــکاک جنبشــی می نامیم

  53-نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه جنــس دو جســم بســتگی دارد.

  54-به نظرشماچرادر کوهنوردی نباید کفش ها لیز باشند، اما در اسکی بازی باید زیر کفش ها کاملا لیز باشد؟ کوهنــوردان از کفش هایــی بــا زیره هــای خاصــی بــرای کوهنــوردی اســتفاده می کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن کفــش و زمیــن زیــاد شــود، در حالــی کــه اســکی بازان تــلاش می کننــد از چوب هــای اســکی صیقلــی شــده اســتفاده کننــد تــا نیــروی اصطــکاک بیــن چوب هــا و بــرف کــم شــود.

  55-نیــروی اصطــکاک بیــن دو جســم بــه علــت زبــری (تپــه و چاله هایــی) اســت کــه به صــورت میکروســکوپی بیــن دو جســم وجــود دارد و بــا چشــم غیرمســلح قابــل رؤیــت نیســت.

  56-هرچــه دو جســم روی هــم بیشــتر فشــرده شــوند، ایــن تپــه و چاله هــا بیشــتر توهــم رفتــه و بیشــتر مانــع حرکــت شــده و نیــروی اصطــکاک افزایــش می یابــد.

  57-آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید:

  الــف) نیــروی اصطــکاک وارد بــر جســمی ماننــد یــک قطعــه چــوب مکعبــی در حــال لغــزش روی ســطح را انــدازه بگیریــد.

  ب) نشــان دهیــد، نیــروی اصطــکاک جنبشــی به طــور محسوســی بــه مســاحت ســطح تمــاس دو جســم بســتگی نــدارد.

  پ) نشــان دهیــد هرچــه جســم ســنگین تر شــود (بــا قــرار دادن اجســام دیگــر روی مکعــب)نیــروی اصطــکاک جنبشــی نیــز افزایــش می یابــد.

  58-در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام می شود؟

  59-در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را افزایش داد و این عمل چگونه انجام می شود؟

  60-پستی و بلندی های روی سطح اجسام با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.

  نیروی اصطکاک – نیروی پیشران = نیروی خالص

  منبع مطلب : oloom-heidari.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloom-heidari.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جزوه فصل پنجم علوم پایه نهم - نیرو

  نیرو:
  به اثر متقابل بین دو جسم نیرو گفته می شود. یعنی اگر ما دیواری را هل بدهیم، دیوار نیز ما را هل می دهد.
  نکته: در به وجود آمدن نیرو حداقل باید دو جسم حضور داشته باشند. یک جسم به تنهایی نمی تواند نیرو وارد کند.

  یکای نیرو:
  نیرو دارای یکایی اصلی به نام « نیوتون » است. این نام از نام دانشمندی به نام ایزاک نیوتون گرفته شده که درباره نیرو و مباحث آن اطلاعات بسیاری را در اختیار بشر قرار داد.


  مفهوم یک نیوتون: یک نیوتون مقدار نیرویی است که می تواند به یک جسم به جرم 1 کیلوگرم، شتابی برابر 1 نیوتون بر کیلوگرم بدهد. ( در ادامه بیش تر در این باره متوجه خواهید شد ).

  انواع نیرو:
  1-تماسی: نیرو هایی که در اثر تماس دو جسم با یکدیگر حاصل می شود.
  2-غیرتماسی: نیروهایی که یک جسم بدون تماس با جسم دیگر می تواند به آن وارد کند.
  اثرات نیرو روی یک جسم: نیروی وارد شده بر جسم ممکن است باعث یکی از این تغییرات در جسم شود: تغییر سرعت حرکت جسم، توقف جسم، تغییر جهت حرکت جسم، کند یا تند شدن حرکت جسم، تغییر شکل جسم و یا ایجاد حرکت در جسم.
  انواع نیرو

  نکته: طبیعت دارای 4 نیروی اصلی است که بر اساس این نیرو ها استوار است: 1-نیروی الکترومغناطیس - 2 - نیروی جاذبه - 3- نیروی هسته ای قوی - 4- نیروی هسته ای ضعیف.
  * در بین نیرو های بالا، نیروی جاذبه ضعیف ترین نیرو است.
  نکته: نیروی الکترومغناطیس، از نوع غیر تماسی است.

  نیرو های متوازن:
  اگر نیرو های وارد شده بر جسم بتوانند یکدیگر را خنثی کنند و تغییری در جسم ایجاد نکنند به آن نیرو ها، نیرو های متوازن می گویند. به عنوان مثال در شکل پایین از آنجایی که نیروی وزن چتر باز با نیروی مقاومت هوا برابر است، سرعت فرود او ثابت می ماند:
  نیروی متوازن
  نکته: در نیروی متوازن، برآیند نیرو های وارد بر جسم صفر است. در این حات جسم وضعیت اولیه خود را حفظ می کند.
  نیرو های موثر بر هواپیمای در حال پرواز:
  نیروی متوازن

  1-نیروی پیش ران 2-نیروی مقاومت هوا 3-نیروی وزن(جاذبه) 4-نیروی بالابری

  مثالی دیگر از نیرو های متوازن: در ماشینی که در حال حرکت با سرعت ثابت است، نیرو های وارد بر آن متوازن هستند: نیروی پیشران = نیروی اصطکاک و مقاومت هوا
  چند نکته مهم:
  اگر هواپیما بخواهد با سرعت ثابت به پرواز خود ادامه دهد باید نیروی رانش آن با نیروی مقاومت هوا برابر باشد. درواقع نیروی رانش و نیروی مقاومت هوا در این حالت متوازن هستند.
  اگر هواپیما بخواهد در ارتفاع ثابت به پرواز خود ادامه دهد باید نیروی وزن با نیروی بالابری یکسان باشند؛ بنابراین در این حالت نیرو ها با هم متوازن خواهند بود.

  نیروی خالص:
  گاهی تاثیرات هم زمان نیروی های مختلف وارد بر جسم، نیرویی ایجاد می کند که باعث تغییر در وضعیت اولیه جسم می شود. در این حالت، این نیرو را می توان نیروی خالص نامید.
  نیروی خالص
  مثالی برای درک بهتر نیروی خالص:
  نیروی خالص
  نیروی خالص = 200 - 150 + 60 = 10-

  نکته: نیروی خالص وارد بر یک جسم می تواند سبب تغییر سرعت آن شود. به عبارتی در این حالت نیرو سبب ایجاد شتاب در حرکت جسم شده است.

  انواع حرکت در یک جسم:
  حرکت ثابت و یکنواخت: علت این نوع حرکت وجود نیرو های متوازن است.
  حرکت شتاب دار: حرکتی است که با تغییرات سرعت همراه باشد. برای مثال سرعت قطاری که هنگام رسیدن به ایستگاه هر لحظه کاهش میابد و یا سرعت خودرویی که هر لحظه افزایش می آید.
  نکته: حرکت شتاب دار، حرکتی است که در طی آن سرعت متحرک در حال تغییر باشد. اگر سرعت متحرک رو به کاهش باشد، حرکت آن شتاب دار کاهنده و اگر سرعت متحرک رو به افزایش باشد، حرکت آن شتاب دار افزاینده است.
  عوامل موثر در شتاب ایجاد شده در یک جسم:
  1-جرم جسم: با افزایش جرم یک جسم متحرک شتاب حرکت آن جسم کاهش پیدا می کند.
  2-نیروی وارد شده به جسم: با افزایش نیروی وارد شده به یک جسم، شتاب حرکت جسم نیز به همان نسبت افزایش میابد.

  نحوه محاسبه شتاب:
  فرمول شتاب

  در رابطه بالا، نیرو برحسب نیوتون، جرم برحسب کیلوگرم و شتاب بر حسب نیوتون بر کیلوگرم بیان می شود. همچنین این رابطه را به این شکل نیز نشان می دهند:
  فرمول نیرو

  نکته: نیوتون بر کیلوگرم، برابر با متر بر مربع ثانیه است که هر دوی آنان واحد شتاب هستند.

  مثالی برای درک بهتر شتاب و نیروی خالص:
  شتاب و نیروی خالص
  برای مشاهده موارد تاثیر گذار بر شتاب، آزمایشی جالب طراحی شده است. برای مشاهده این آزمایش کلیک کنید

  قوانین نیوتون:

  قانون اول نیوتون:
  اگر به جسمی که در حال حرکت است نیروی خالصی وارد نشود ( نیروی های وارد بر آن متوازن باشند )، آن متحرک به حرکت با سرعت قبلی خود ادامه می دهد و اگر ساکن باشد، بدون حرکت باقی خواهد ماند و برعکس. این قانون نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد شتاب، نیروی خالص است.
  در ویدئوی زیر، چند آزمایش از قانون اول نیوتون و قانون لختی را می بینیم. حتما ویدئو را مشاهده کنید:


  قانون دوم نیوتون:
  هر گاه بر جسمی نیروی خالصی وارد شود، جسم تحت تاثیر آن نیرو شتاب می گیرد که این شتاب با نیروی وارد شده بر جسم رابطه مستقیم دارد و هم جهت با نیرو است و با جرم نسبت وارون (غیر مستقیم) دارد.
  مثال: شخصی با ورد کردن نیروی خالص 120 نیوتون، باعث شتاب گرفتن جسم 20 کیلوگرمی می شود. شتاب حرکت این جسم را محاسبه کنید:

  برای مشاهده این جزوه تیزهوشانی و فوق العاده علوم نهم برای تمامی فصول و کل کتاب علوم ، حتما کتاب درسنامه تیزهوشانی علوم نهم را با کلیک کردن بر روی تصویر زیر ، تهیه کنید:
  جزوه تیزهوشان علوم نهم

  کنش و واکنش (قانون سوم نیوتون):
  هر گاه جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند (کنش)، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی هم اندازه ولی در خلاف جهت وارد می کند (واکنش).
  مثال: شخصی که با نیروی 20 نیوتون به دیوار نیرو وارد کند (کنش) دیورا نیز همان مقدار نیرو را در خلاف جهت نیروی شخص، به او وارد می کند.

  تصاویری برای درک بهتر قانون سوم نیوتون:
  کنش و واکنش

  کنش و واکنش

  نیروی کنش و واکنش


  نیروی وزن:
  نیروی وزن همان نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف سیاره زمین به جرم جسم وارد می شود. یکای اندازه گیری این نیرو نیوتون است که توسط نیروسنج اندازه گیری می شود.
  نحوه محاسبه وزن یک جسم بر روی سیاره ها یا کرات مختلف:

  شتاب جاذبه × جرم = وزن جسم

  نکته: مقدار شتاب جاذبه زمین 8/9 نیوتون بر کیلوگرم است که برای راحتی انجام محاسبات آن را 10 نیوتون بر کیلوگرم در نظر می گیریم.
  *شتاب جاذبه در ماه برابر 6/1 نیوتون بر کیلوگرم و شتاب جاذبه در سیاره مشتری برابر 25 نیوتن بر کیلوگرم است.

  نیروی عمودی سطح ( نیروی عمودی تکیه گاه ):
  نیروی عمودی تکیه گاه ( نیروی عمودی سطح ) نیرویی است که همواره به طور عمود از طرف تکیه گاه به جسم روی آن وارد می شود.
  نکته: با افزایش میزان نیروی قائم به جسم، نیروی عمودی آن نیز افزایش میابد.
  نیروی عمودی سطح

  برای درک بهتر نحوه رسم و وارد شدن بردار نیروی عمودی سطح، سه تصویر را برای حالات مختلف تهیه کرده ام. حتما به تصاویر با دقت نگاه کنید.

  نیروی عمودی سطح

  نیروی عمودی سطح
  نیروی عمودی سطح
  ویدئویی جهت درک بهتر نیروی عمودی سطح ( نیروی عمودی تکیه گاه ):


  نیروی اصطکاک:
  به نیرویی که در برابر حرکت اجسام مقاومت می کند، نیروی اصطکاک گفته می شود. یکای اندازه گیری این نیرو نیز مانند همه نیرو های دیگر نیوتون است.
  نکته: برای شروع حرکت جسمی که روی سطح افقی قرار گرفته کافی است نیرویی بیش از نیروی اصطکاک بین جسم و سطح زمین به آن وارد کرد.
  اصطکاک

  انواع نیروی اصطکاک:
  1-نیروی اصطکاک ایستایی: نیروی اصطکاکی که در خلاف جهت نیروی وارد شده به جسم ساکن وارد می شود و مانع از حرکت آن می گردد.
  2-نیروی اصطکاک جنبشی: نیروی اصطکاکی که در خلاف جهت حرکت جسم در حال حرکت وارد شده و باعث کند شدن حرکت آن می شود.
  نیروی اصطکاک
  عوامل موثر در نیروی اصطکاک:
  1-جنس سطح تماس دو جسم: با افزایش پستی و بلندی های ذره بینی موجود در سطح اجسام، میزان اصطکاک نیز افزایش میابد.
  2-وزن جسم متحرک: با افزایش وزن جسم، این جسم فشار بیش تری به سطح خود وارد کرده در نتیجه پستی و بلندی های موجود در سطح بیشتر در یکدیگر فرو می روند و نیروی اصطکاک افزایش میابد.

  نکته: نیروی اصطکاک جنبشی به طور محسوسی به مساحت سطح تماس دو جسم بستگی ندارد.
  تاثیر مساحت بر اصطکاک

  منبع مطلب : olumrezvani.blogfa.com

  مدیر محترم سایت olumrezvani.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوالات علوم پایه نهم

  نمونه سوالات فصل اول علوم نهم

  بسمه تعالی

  نمونه سوالات فصل اول

  1-مواد به چند دسته تقسیم می شوند؟1- خالص 2- مخلوط.

  2-مواد خالص به چند دسته تقسیم می شوند؟1-عنصر 2- ترکیب

  3-عناصر به چنددسته طبقه بندی  می شوند؛نام ببرید.فلزها؛غیرفلزها

  4-با کشف فلزها و شناخت آنها ، انسان روش هایی برای……………..ارائه کرده است ساخت اشیای مفید و گوناگون .

  5-نقش فلزها رادرزندگی روزانه بنویسید.

  ازفلزهادر ساخت خانه، پل، زیورآلات، ابزار، وسایل حمل و نقل و .. استفاده می شود

  6-ویژگی های مس رابنویسید.

  فلزی براق وسرخ رنگ ؛ اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن؛ نقش مهمی در صنعت کشور. رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن

  7-مس مانند اهن از طریق ................در دمای بالا بدست می آید.ذوب سنگ معدن مس

  8-چرا فلزمس کاربرد زیادی درزندگی ما دارد؟فلز مس به علت رسانایی الکتریکی زیاد، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت مفتولی شدن کاربرد زیادی درزندگی ما دارد

  9-ازکاربردهای مس درزندگی روز مره چندمثال بزنید.

  سیمهای برق؛کات کبود؛آلیاژبرنز؛آلیاژ مفرغ و...............

  10-آیافلزها واکنش پذیری یکسانی دارند؟توضیح دهید.

  خیر مثلا"فلز مس با اکسیژن به کندی ترکیب می شود درحالی که اگر یک تکه نوار منیزیم را در شعله چراغ گرم به سرعت می سوزد و نور خیره ای تولید می کند

  آهن نیز با اکسیژن به کندی ترکیب شده و به زنگ آهن تبدیل می شود برخلاف مس ،منیزیم و آهن، طلا با اکسیژن ترکیب نمی شود. از این رو از آن برای کارهای تزئینی

  استفاده می شود. بنابراین در واکنش با اکسیژن، منیزیم واکنش پذیرتر از آهن و مس است.

  10-ظروف مسی زودتر زنگ می زنند یاظروف آهنی؟چرا؟

  ظروف آهنی-زیراواکنش پذیری آهن ازمس بیشتراست

  11- هوا یک مخلوط گازی و همگن است.

  12- گاز های هوا ی سالم همگی از عنصرهای نافلز تشکیل شده اند.

  13-گاز اکسیژن درهوا بصورت مولکول............... وبه حالت.................وجود دارد.

  دو اتمی-عنصر

  14-نقش اوزون درهوا چیست؟

  گاز اوزون از رسیدن پر تو های خطرناک فرا بنفش به زمین جلوگیری می کند و به صورت یک لایه محافظ عمل می کند.

  15-کاربرد های اکسیژن رابنویسید.

  عنصر اکسیژن علاوه بر کاربرد برای تنفس جانداران به صورت گاز (2O)نقش مهمی در صنعت دارد. این عنصر در ساختار بسیاری از ترکیب ها وجود دارد. یکی از ترکیب هایی که اکسیژن در ساختار آن وجود دارد، سولفوریک اسید با فرمول H2SO4 است.

  16-فرمول شیمیایی چیست؟

  17- فرمول شیمیایی سولفوریک اسید چیست؟

  18-عنصرهای تشکیل دهنده سولفوریک اسید رانام ببرید.

  19- کاربرد های سولفوریک اسید رابنویسید.

  20-ویژگی های گوگرد رابنویسید.

  21- اتم های اکسیژن وگوگردراباهم مقایسه کنید.

  22-نقش چرخه نیتروژن درطبیعت را بنویسید.

  23-کاربرد های گازنیتروژن رابنویسید.

  بخش عمده گاز نیتروژن تولید شده از هوا به عنوان ماده اولیه برای تولید آمونیاک به

  کار می رود؛آمونیاک نیز در تهیه کودهای شیمیایی و مواد منفجره کاربرد دارد.

  24-کاربردعنصرهای فسفر، سیلیسیم، کربن را بنویسید.

  نگهداری مواد غذایی ؛گرافیت مغز مداد؛کود شیمیایی؛سیلیسیم،شیشه،سرامیک؛ کبریت سازی

  25-مدل اتمی بور را برای Si14 ،C6 ،N7 و P15 رسم کنید؟ مدل اتمی کدام عنصرها به هم شباهت دارد؟ چرا؟

  26-چرا به خمیر دندان فلوئور اضافه می کنند؟

  زیرافلوئور از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند

  27- شباهت مدل اتمی فلوئور وکلر رابنویسد.

  مدل اتمی بور فلوئور نشان می دهد این عنصر در مدار آخر خود 7 الکترون دارد.کلرCl نیز از نظر تعداد الکترون مدار آخر مشابه فلوئور است

  28-برخی ازکاربرد های کلرو ترکیب های آن را بنویسید.

  29- چرا عنصرها را طبقه بندی می کنند.

  طبقه بندی مطالعه عنصرها را آسان تر می سازد، زیرا عنصرهایی که در یک طبقه قرار می گیرند، خواص نسبتا مشابهی دارند.

  30- یکی از ویژگی هایی که می توان براساس آن عنصرها را طبقه بندی کرد، تعداد الکترون های مدار آخر اتم است.

  31-در طبقه بندی عنصرها؛ عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آن برابر است، در یک ستون قرار می گیرند.

  32-ویژگی های فلزسدیم رابنویسید.

  33-چه عنصر هایی در ستون آخر جدول طبقه بندی عنصر هاقرار دارند ؟

  34-در مدل اتمی بور درستون آخر چه ویژگی مشترکی مشاهده می شود؟

  عنصر های این ستون در طبیعت به حالت گازی وجود دارند و به گاز های نجیب معروفند

  35-عنصر ها نقش مهمی در فعالیت های بدن دارند.

  36-هریک ازعنصرهای زیرچه نقشی دربدن دارند.

  آهن (در ساختمان هموگلوبین شرکت دارد)    سدیم و پتاسیم (در فعالیت های قلب )  ید (در تنظیم فعالیت های بدن )      و کلسیم (در رشد استخوان ها )

  37-درتصویر زیردرصدبرخی عنصرهادر زمین وبدن انسان مقایسه شده است . نقش این عنصر ها رابنویسید.

  38-الیاف هاساختمان پلیمری دارند.

  39-پلیمر یا بسپارچیست؟ هر پلیمر از اتصال تعداد زیادی مولکول های کوچک به یکدیگر به دست می آیدبسیاری از ترکیب های دیگر نیز به همین شیوه تهیه می شوند .ترکیبی که به این روش تهیه می شود پلیمر یا بسپار نامیده می شود .

  40- مونومرچیست؟ مولکول های کوچکی که برای تهیه پلیمر به کار می روند مونومر نامیده می شوند.

  41-انواع پلیمر رانام ببرید.

  پلیمرها ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. پشم، ابریشم، پنبه و سلولز نمونه هایی از پلیمرهای طبیعی اند که از گیاهان یا جانوران به دست می آیند.

  42-ازکدام نوع پلیمر در تهیه پارچه استفاده می شود.پلیمرهای طبیعی

  منبع مطلب : oloomshahrezaii1392.blogfa.com

  مدیر محترم سایت oloomshahrezaii1392.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید