توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  در یک ارتباط کلامی زبان چیست مطالعات هشتم

  1 بازدید

  در یک ارتباط کلامی زبان چیست مطالعات هشتم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  مطالعات اجتماعی (هشتم)

  ۱. انسان تا چه اندازه به ارتباط نیاز دارند ؟ چرا؟

  ارتباط برقرار کردن   یکی از نیا زهای مهم بشر است. بدون ارتباط مانمی توانیم زندگی کنیم. دنیایی را تصوّر کنید که در آن همه چیزداشته باشیم اما با کسی ارتباط نداشته باشیم. به راستی در چنین دنیایی ادامهٔ زندگی ممکن نیست. ارتباط، انسان را قادر می کند تاخواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

  ۲. انسان از طریق ارتباط کدام خواسته ها ونیاز ها ی خود رامی تواند به دیگران منتقل کند ؟

  محبت کردن، تبادل افکار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، در میان گذاشتناحساسات (اندوه و خوشحالی و…)، حل کردن مسائل، درک کردندیگران، همه و همه از طریق ارتباط بین انسان ها میسّر می شود.

  ۳. شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می بریم شامل چه چیز و چه کسانی می شود؟

  ما در شبکه ای از ارتباطات به سر می بریم. این شبکه از خانواده ودوستان و محله و مدرسه شروع می شود و سپس به کمک وسایل ارتباط جمعی می توانیم حتی در سطح ملی و فراملی ارتباط برقرارکنیم.

    

  ۴. عناصر ارتباط یعنی چه ؟

  ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام.

  ۵. هر ارتباطی چند  عنصر اصلی دارد؟

  ۱ فرستنده (ارسال کننده پیام)

  ۲ گیرنده (دریافت کننده پیام)

  ۳ پیام

  ۶. با یک مثال ، پیام ، فرستنده پیام و گیرنده پیام را مشخص کنید .

   برای مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم، ما فرستندهٔ یک پیام و دوستمان گیرندهٔ آن است. پیام هم سلام یا لبخند ماست.

  اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنیپیام را دریافت کرده به این عمل «بازخورد» میگویند.

  ۸. پیامهای ارسالی یا دریافتی ما با چه ابزار و روشهایی فرستاده می شوند؟

   ممکن است با کلام باشد یا با رفتار و حرکات، از طریق نوشته باشد یاتلفن و…

  ۹. رسانه چیست؟

  هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نام دارد.

  ۱۰. چه ابزارهایی رسانه محسوب می شوند؟

  در یک ارتباط کلامی، زبان یک رسانه است. بنابراین رسانه از ابزاریمانند زبان تا ابزارهای چاپی (علائم، کتا بها، روزنامه ها و مجلّات و…(و ابزارهای الکترونیکی )تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت و…) را دربر می گیرد.

  ۱۱. وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می کند؟

   این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا و تصویر را به مردم ارائه می کند و مسئولیت توسعهٔ وسایل ارتباطی در کشور را به عهده دارد.

  ۱۲. کدام سازمانها زیر نظر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات فعالیت می کنند؟

   شرکت ارتباطات سیّار (همراه اول)  -- پُست بانک ایران  (پستمالی)  -- سازمان فناوری اطّلاعات ایران

  شرکت مخابرات ایران -- شرکت ایرانسل -- شرکت پُست

  منبع مطلب : seyedmosavi.blog.ir

  مدیر محترم سایت seyedmosavi.blog.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مطالعات هشتم

  {خلاصه درس8}                                                             {رسانه ها درزندگی ما}

  دانستید که امروزه همۀ جوامع با اتقلاب بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو شده و این فناوری بر همۀ جنبه های زندگی آنان اثر گذاشته است.

  {سوال های درس}

  چند مورد از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی را نام ببرید؟چهارمورد.ارتباط سریع با دیگران_مکاتبه_فعّالیت های علمی_خرید و فروش.

  تأثیر وسایل ارباط جمعی(رسانه های ارتباط جمعی) بر فرهنگ عمومی را نام ببرید؟1_*بعضی از آنها می گویند امروزه بخش زیادی از وقت مردم جهان صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از اینرنت می شود. در اغلب فیلم ها زد و خورد و خشونت به نمایش گذاشته می شود.2_*از دیگر آثار منفی که صاحب نظران برای رسانه های جمعی،بیان می منند آگهی های بازرگانی است که مصرف گرایی در جامعه را تشویق می کند.3_*از دیگر آثار منفی تأثیر وسایل ارتباطی که محققان به آن اشاره می کنند کم شدن تماس چهره به چهره افراد و کم شدن دید و بازدید های اقوام و دوستان است زیرا استفاده از وسایل ارتباطی مانند تلفن همراه و پیامک، و نظایر آن جایگزین این دیدارها شده است.

  برای وارد شودن فضای مجازی چه باید کنیم؟1_*همه اطلاعاتی که در اینترنت وجود دارند،صحیح نیستند چون از سوی منابع و افراد مختلف منتشر می شوند.پس درباره درستی منبع و پایگاه آنها، تحقیق و پرس وجو کنید.

  2_*عکس ها یا فیلم های خانوادگی خود را هرگز وارد اینترنت نکنید. اطلاعات شخصی شما ممکن است مورد سرقت و سوء استفاده قرار بگیرد. آنها را حتی برای دوستانتان هم ارسال نکنید.

  3_*رمزعبور پست الکترونیک یا رمز کارت بانکی والدین و نظایر آنها را فاش نکنید. بعضی سایت ها ممکن است از شما بخواهند در قبال جایزه چنین اسراری را برای آنها فاش کنید.

  4_*اعتیاد به بازی های رایانه ای یا اینترنت باعث اختلال در زندگی و تحصیل شما می شود. فقط ساعت خاصی را به این کار اختصاص بدهید.

  منبع مطلب : motaleathashtom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت motaleathashtom.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات متن درس 7 مطالعات هشتم

  سوالات درس   7                    

  1-     انسان تا چه اندازه به ارتباط نیاز دارند ؟ چرا؟

  ارتباطبرقرارکردن  یکیازنیازهایمهمبشراست.بدونارتباطمانمی توانیمزندگیکنیمدنیاییراتصوّرکنیدکهدر آنهمهچیزداشتهباشیماماباکسیارتباطنداشتهباشیمبهراستیدرچنیندنیاییادامهٔزندگیممکننیستارتباط،انسان راقادرمی کندتاخواسته هاونیازهایخودرابهدیگرانمنتقلکند.

  2-     انسان از طریق ارتباط کدام خواسته ها ونیاز ها ی خود رامی تواند به دیگران منتقل کند ؟

  محبتکردن،تبادلافکارواعتقادات،تبادلاطلاعات، درمیانگذاشتناحساسات )اندوهوخوشحالیو…(،حلکردنمسائل،درککردندیگران،همهوهمهازطریقارتباطبین انسانهامیسّرمیشود.

  بقیه در ادامه مطلب

  3-     شبکه ارتباطی که ما در آن به سر می بریم شامل چه چیز و چه کسانی می شود؟

  مادرشبکه ایازارتباطاتبهسرمی بریماینشبکهازخانوادهودوستانومحلهومدرسهشروعمی شودوسپسبه کمکوسایلارتباطجمعی  میتوانیمحتیدرسطحملی   وفراملی  ارتباطبرقرارکنیم.

  4-     عناصرارتباط یعنی چه ؟

  ارتباطیعنیجریانارسالودریافتپیام.

  5-     هرارتباطیچند عنصراصلیدارد؟

  فرستنده )ارسال کنندهپیام(

  گیرنده )دریافت کنندهپیام(

  پیام.

  6-     با یک مثال   ، پیام   ، فرستنده پیام و گیرنده پیام را مشخص کنید .

   برایمثالوقتیبهدوستیسلاممی کنیمیابهاولبخندمی زنیم، مافرستندهٔیکپیامودوستمانگیرندهٔآناستپیامهمسلامیالبخند ماست.

  7-     منظور از   بازخورد   چیست؟

  اگرگیرندهنیزبهفرستندهپیامیبفرستدواورامتوجهکندکه معنیپیامرادریافتکردهبهاینعمل «بازخورد »میگویند.

  8-     پیامهای ارسالی یا دریافتی ما با چه ابزار و روشهایی فرستاده می شوند؟

  ممکناستباکلامباشدیابارفتاروحرکات،ازطریقنوشته باشدیاتلفنو

  9-     رسانه چیست؟

  هروسیله ایکهپیامیراازفرستندهبهگیرندهمنتقلکند،رسانهنامدارد.

  10- چه ابزارهایی رسانه محسوب می شوند؟

  دریکارتباطکلامی،زبانیکرسانهاستبنابراین رسانهازابزاریمانندزبانتاابزارهایچاپی )علائم،کتابها،روزنامه هاومجلّاتو…( وابزارهایالکترونیکی)تلفن،رادیو،تلویزیون، اینترنتو…( رادربرمی گیرد.

  11- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات چه خدماتی به مردم ارائه می کند؟

  اینوزارتخانهخدماتپستی،مخابراتی،رادیویی،صداوتصویررابهمردمارائهمی کند ومسئولیتتوسعهٔوسایلارتباطیدرکشوررابهعهدهدارد.

  12- کدام سازمانها زیر نظر وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات فعالیت می کنند؟

  شرکتارتباطاتسیّار )همراهاول(  -- پُستبانکایران  )پستمالی --سازمانفناوریاطّلاعاتایران

  شرکتمخابراتایران --شرکتایرانسل -- شرکتپُست

  منبع مطلب : motaleat-8om.rozblog.com

  مدیر محترم سایت motaleat-8om.rozblog.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  s,a 15 روز قبل
  0

  کدام وزارتخانه ارائه خدمات ارتباطی را بر عهده دارد؟وزارتخانه ارتباط و فناوری اطلاعات

  صفحه ۴۰ بالای کتاب

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  دریک ارتباط کلامی زبان است؟

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید