توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی چیست

  1 بازدید

  راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی چیست را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس هفتم جامعه شناسی دهم

  اهدافی که انسان در زندگی خود دنبال می کند به سه دسته تقسیم بندی می شوند :

  1-اهداف کوتاه مدت مانند انجام تکالیف روزانه

  2 -اهداف میان مدت مانند قبول شدن و رفتن به کلاس بالاتر

  3 -اهداف بلند مدت مانند رسیدن به سعادت اخروی

   اعضای یک جهان اجتماعی نیز مانند اعضای یک خانواده اهداف و ارزش های مشترکی را دنبال می کنند

  و برای رسیدن به اهداف مشترک وظیفه و مسئولیتی را برعهده دارند اما همه اعضا به مسئولیت های خود

  عمل نمی کنند.

   آرمان اجتماعی عبارت است از : اهداف و ارزش های مشترکی که اعضای یک جهان اجتماعی خواهان رسیدن به

  آنها هستند.

   آرمان اجتماعی در واقع تصوراعضای جهان اجتماعی از وضعیت مطلوب فرهنگ،سیاست،خانواده و ... است.

   آرمان های اجتماعی در ارزش ها متبلور می شوند .

   جهان های اجتماعی مختلف آرمان های اجتماعیمتفاوتی دارند زیرا : ارزش های جهان های اجتماعی با یکدیگر

  متفارت می با شد.

  مثال ممکن است آرمان اجتماعی جامعه ای عدالت و جامعه دیگر آزادی باشد و...

   قلمرو آرمانی جهان اجتماعی عبارت است از : ارزش هایی که مردم یک جامعه از آن جانبداری می کنند و رعایت

  آن را الزم می دانند اما در عمل ممکن است آنها را نادیده بگیرند.

   قلمرو واقعی جهان اجتماعی عبارت است از : ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند.

   مرز قلمرو آرمانی و واقعی جهان اجتماعی به روی یکدیگر گشوده اند.

   مرز قلمرو آرمانی و واقعی براساس عمل مردم تغییر می کند.

  2

   آرمانها وارد قلمرو واقعی جهان اجتماعی می شوند اگر: مردم مطابق ارزش ها عمل کنند.

   قلمرو واقعی از قلمرو آرمانی فاصله می گیرد اگر: مردم به ارزش هایی که رعایت آنها را الزم می دانند عمل نکنند.

   برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه تالش می کنند از طریق تعلیم و تربیت زمینه تحقق بیشتر آرمانهاو ورود

  آنها را به قلمرو واقعی جهان اجتماعی فراهم کنند.

  قلمرو واقعی و آرمان جهان اجتماعی را چگونه ارزیابی کنیم؟

   واقعیت های هر جهان اجتماعی را می توان در پرتو آرمان های آن ارزیابی کرد.

   فاصله میان قلمرو آرمانی و قلمرو واقعی کاهش می یابد اگر : مردم مطابق آرمانهای خود عمل کنند.

   عقاید ، آرمانها ، ارزش ها ، قواعد و سبک زندگی که مردم به کار می گیرند گاهی درست و گاهی اشتباه

  است .

   مهم ترین آرمانهای تاریخ بشریت عبارتند از : رعایت حق و دوری از باطل

   مهم ترین آرمانها و ارزش های اجتماعی جهان اسالم عبارتند از : رعایت حق و دوری از باطل

   قلمرو حق عبارت است از : بخش هایی از جهان اجتماعی که از لحاظ علمی صحیح باشد و مطابق فطرت انسان

  باشد.

   قلمرو باطل عبارت است از : بخش هایی از جهان اجتماعی که از نظر علمی قابل دفاع نباشد و براساس خرافات

  شکل گرفته باشد.

   حق و باطل بودن هر الیه از فرهنگ با علم متناسب با همان الیه شناخته می شود.

   داوری درباره تکنیک ها و ارزش های اجرایی ) مثل تشخیص شیوه مداوای بیماری (از طریق علوم تجربی

  انجام می شود.

   داوری درباره عقاید و ارزش ها با عقل و وحی انجام می شود و با علوم تجربی امکان پذیریست.

   جهان های اجتماعی نمی توانند درباره حق و باطل بودن تقلید و آرمانها سخن بگویند اگر:

  1 .علم رابه دانش تجربی محدود کنند.

  3

  2 .عقل و وحی را به عنوان روش علمی معتبر ندانند.

   نظر جوامعی که علم را به علوم تجربی محدود می کنند در مورد عقاید وارزش های اجتماعی عبارت است

  از :

  1 .عقاید و ارزش های اجتماعی پدیده هایی هستند که صرفا ً در قلمرو آرمانی یا واقعی جوامع انسانی بوجود می آیند.

  2 .فقط می توان بودن و نبودن ارزش ها و پیامد های اجتماعی و تاریخی آنها را شناخت و راهی برای داوری در مورد

  درست و غلط بودن آنها وجود ندارد.

   علوم اجتماعی در صورتی می تواند درباره حق و باطل بودن واقعیت ها و آرمانهای جهان اجتماعی داوری

  کند که : علم را به معنای تجربی آن محدود نکند.

  آیا حق و باطل ، تابع جهان های اجتماعی اند ؟

   پدیده های آرمانی و واقعی در زمانها و جوامع مختلف دچار تغییر می شوند زیرا :آرمانی یا واقعی بودن پدیده

  های اجتماعی به نگرش و عملکرد افراد جامعه بستگی دارد.

   قلمرو حق و باطل همیشه ثابت هستند وتغییر نمی کند زیرا :

  حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها و هنجارها و کنش ها براساس آگاهی و جهل و توجه و بی توجهی مردم) نگرش

  و عمل ( جوامع مختلف نسبت به آنها تعیین نمی شود.

   جوامع می توانند ارزش های حقیقی را به قلمرو آرمانی خود وارد نمایند اگر : به عقاید وارزش های حقیقی

  ایمان بیاورند.

   جوامع می توانند عقاید و ارزش های حقیقی را به قلمرو واقعی وارد نمایند اگر: براساس عقاید و ارزش های

  حقیقی عمل نمایند.

   جوامع می توانند از حق فاصله بگیرند وبه سمت باطل بروند اگر :

  1 -حقایق را نشناسند ، به آن ایمان نیاورند ومطابق آن عمل نکنند.

  2 -ایمان خود را به حقایق از دست بدهند.

   حقایق هر چند خود ثابت هستند ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییر پذیرند یعنی :

  جهان های اجتماعی می توانند برمدار حق با باطل بچرخند اما حق و باطل بر مدار بینش و گرایش آنها دچار تغییر نمی شود

  1-مردمی که در یک جهان اجتماعی زندگی میکنند ................... و .................... مشترکی دارند.

   2 -راهنمای کنش اعضای جهان اجتماعی ............................. می باشد.

  3 -چه زمانی ارزش ها به واقعیت تبدیل می شوند.

  4 -آرمان اجتماعی را تعریف کنید .

   5 -منظور از قلمرو واقعی جهان اجتماعی چیست .

  6 -منظور از قلمرو آرمانی جهان اجتماعی چیست .

   7 -مرز میان قلمرو آرمانی و قلمرو واقعی جهان اجتماعی بر اساس چه چیزی تغییر می کنند.

   8 -چه زمان قلمرو واقعی از آرمانها فاصله میگیرند .

   9 -چه زمانی قلمرو آرمانی وارد قلمرو واقعی می شود . 10

   -برنامهریزان فرهنگی از طریق ................. زمینه ورود فرهنگ آرمانی را فرهنگ واقعی فراهم میکنند.

  11 -واقعیتهای هر جهان اجتماعی را در پرتو ....................................... میتوان ارزیابی کرد . 12

   -چه زمانی فاصله میان قلمرو واقعی و آرمانی کاهش می یابد.

  13 -از مهمترین آرمان ها و ارزش های تاریخ بشریت و جهان اسالم را نام ببرید .

  14 -منظور از قلمرو حق چیست .

   15 -منظور از قلمرو باطل چیست .

  16 -برای عقاید و ارزش های حق و باطل کدام دو مثال بزنید.

  17 -حق و باطل بودن هر الیه از جهان اجتماعی با ............................... با همان الیه شناخته میشود.

   18 -داوری در مورد تکنیک ها و روش های اجرایی مانند روش درمان یک بیماری از طریق علوم ....................... صورت می گیرد.

  19 -داوری در مورد شناخت عقاید و ارزش ها با چه ابزاری انجام می گردد.

  20 -چه جوامعی نمیتوانند از حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها سخن بگویند.

  21 -جوامعی که علم را به علوم تجربی محدود می کنند چه نظری در مورد عقاید و ارزش های اجتماعی دارند.

   22 -علوم اجتماعی چه زمانی میتواند درباره حق و باطل بودن آرمان های اجتماعی داوری کنند.

  23 -آیا پدیده های آرمانی و واقعی در همه جوامع و در همه زمان ها ثابت است.

   24 -چرا حق و باطل بودن عقاید و ارزش ها در جوامع مختلف و در طول زمان تغییر نمیکنند .

  25 -جوامع مختلف چگونه میتوانند ارزشهای حقیقی را به قلمرو آرمانی و واقعی خود وارد نمایند.

  26 -جوامع چه زمانی از حق فاصله گرفته به سمت باطل گام برمی دارند.

  27 -دو مورد از عقاید حق و باطل را نام ببرید.

   28 -منظور از این جمله را توضیح دهید»حقایق هر چند خود ثابت اند ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی تغییر پذیرند.

  منبع مطلب : moalem-1372.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moalem-1372.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس ۴اطمه 1 ماه قبل
  0

  .

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  نمیدونم

  مهدی 1 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید