توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات تستی انسان و محیط زیست یازدهم

  1 بازدید

  سوالات تستی انسان و محیط زیست یازدهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  <-بانک سوالات علوم دامی->

  درس1 : آب، سرچشمه زندگی(ص1 تا 28)

  1)     در آینده ای نزدیک چه جنگی در خاورمیانه به وقوع خواهد پیوست؟ص2

  الف) جنگ فرهنگی                           ب) جنگ اقتصادی

  ج) جنگ فرهنگی                              د) جنگ پنهان

  2)     جنگ پنهان چیست؟ص2

  الف) جنگ بر سرمنابع نفتی                  ب) جنگ بر سر تمامیت ارضی

  ج) جنگ بر سر منابع غنی معدنی             د) جنگ بر سر آب

  3)     دلیل بی همتا بودن زمین در کیهان و منظومه شمسی چیست؟ص3

  الف) وجود معادن غنی در این سیاره           ب) وجود آب در این سیاره

  ج) وجود منابع نفتی در این سیاره             د) وجود جاذبه در این سیاره

  4)     بیشترین منبع آب های شیرین کدام است؟ص3

  الف) آب های زیر زمینی            ب) آب های سطحی          

  ج) توده های یخی و یخچال ها      د) دریاچه ها

  5)     بیشترین مقدار مصرف آب در بخش ............صورت می گیرد.ص7

  الف) در بخش کشاورزی                        ب) در بخش خانگی

  ج) در بخش صنعتی                                  د) در بخش خدماتی

  6)     کدام روش آبیاری در صورت اجرای علمی می تواند بهتر باشد؟ص7

  الف) آبیاری سنتی           ب) آبیاری مکانیزه     ج) آبیاری تحت فشار     د) ابیاری قطره ای

  7)     مصارف گوناگون آب در کشور به ترتیب عبارتند از :ص7

  الف) کشاورزی، آشامیدنی، صنعت       ب) آشامیدنی، کشاورزی، صنعت

  ج) صنعت، آشامیدنی، کشاورزی             د) کشاورزی، صنعت، آشامیدنی

  8)     بیشترین میزان مصرف آب در ایران در چه بخشی است؟ص7

  الف) مصارف خانگی        ب) دامپروری        ج) کشاورزی          د) صنایع

  9)     مقدار آبی که در تولید یک کالا یا محصول استفاده می شود، ................... نامیده می شود. ص8

  الف) آب متابولیکی                                         ب) آب مجازی

  ج) آب حقیقی                                              د) آب خاکستری

  10)آب مجازی :ص8

  الف) مقدار آبی که در تولید کالا و محصولات مصرف می شود.       

  ب) میزان آب مورد نیاز یک کشور

  ج) مقدار مصرف واقعی یک کشور            

   د) الف و ج

  11)کدام مورد جزء پیامدهای پایین آمدن (افت) سطح آب های زیر زمینی نمی باشد؟ص11

  الف) تغذیه سفره های آب زیر زمینی                ب) خشک شدن سفره آب زیر زمینی

  ج) از بین رفتن چاه ها، قنات ها، چشمه ها     د) فرونشست زمین

  12)دشت ممنوعه دشتی است که در آن............... ص11

  الف) هر گونه ساخت و ساز ممنوع است        ب) حفر چاه جدید ممنوع است

  ج) آبخوان داری ممنوع است                    د) سد سازی در آن ممنوع است

  13)یکی از مشکلات سد سازی........................ است.ص11

  الف) توزیع نامناسب آب در سطح کشور        ب) کاهش تبخیر از سطوح ابی سدها

  ج) ایجاد ذخیره انرژی پاک                     د) کم توجهی به موقعیت و مکان یابی سد

  14)چند درصد از منابع مورد نیاز ما در در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی از آب های زیر زمینی است؟ص11

  الف) 71 درصد      ب) 55 درصد    ج) 99 درصد     د) 41 درصد

  15)چرا وزرات نیرو حفر چاه جدید در بعضی از دشت ها را ممنوع کرده است؟ص11

  الف) فرونشست زمین      ب) در معرض خطر نابودی بودن آبخوان

  ج) آلودگی آب منطقه        د) بهره برداری مجدد از آب های موجود

  16)اضافه برداشت و بر هم خوردن تعادل آب های زیر زمینی، کمیت و کیفیت آب موجود در .............. را دچار مشکل می کند.ص12

  الف) زمین های کشاورزی       ب) جلگه ها      ج) آبخوان ها     د) دشت ها

  17)اضافه برداشت و برهم خوردن تعادل آب های زیرزمینی موجب ................... می شود.ص12

  الف) فرونشست زمین                                    ب) بروز زلزله

  ج) ایجاد آبخوان                                           د) به وجود آمدن خشکسالی

  18)هرگونه تغییری که موجب تغییر شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب شود به طوری که از حد استاندارد آن خارج شود را ...................گویند.ص13

  الف) بازچرخانی آب                                      ب) تصفیه آب

  ج) آلودگی آب                                             د) باز یافت آب

  19)چند درصد فاضلاب ها از مواد جامد تشکیل شده است؟ص13

  الف) 1/1 درصد         ب) 1/0 درصد        ج) 11 درصد          01/0 درصد

  20)باز چرخانی آب یعنی :ص14

  الف) استفاده مجدد از فاضلاب                 ب) استفاده از منبع نا متعارف آب

  ج) استفاده از آب مجازی                        د)  استفاده از آب های زیر زمینی

  21)آب خاکستری به کدام نوع فاضلاب گفته می شود؟ص14

  الف) فاضلاب صنعتی                ب) فاضلاب های کشاورزی

  ج) فاضلاب های ناشی از استحمام و ظرف شوئی ها       د) فاضلاب های بیمارستانی

  22)در کشورهای توسعه یافته با استفاده از کدام نوع آب از بحران آب کاسته می شود؟ص14

  الف) آب سفید        ب) آب سیاه            ج) آب خاکستری     د) آب باران

  23)باز چرخانی کدام نوع آب به ترتیب به منزله خروج از بحران کم آبی و منبع جدید آب در دنیای امروز محسوب می شود؟ص14

  الف) آب خاکستری – آب سفید                ب) آب خاکستری – آب خاکستری

  ج) آب خاکستری – آب سیاه                   د) آب سفید – آب سیاه

  24)باز چرخانی آب یعنی ص14

  الف) استفاده مجدد از فاضلاب               ب) استفاده بهینه از آب   

  ج) چرخه آب                                 د) توزیع یکنواخت آب در کشور

  25)به استفاده مجدد از فاضلاب .................... می گویند.ص14

  الف) باز چرخانی آب                         ب) چرخه آب

  ج) تصفیه آب                                  د) آب مجازی

  26)قسمتی از زمین های اطراف رودخانه ها، تالاب ها و برکه ها را ...............آنها می گویند.ص15

  الف) حوضه آبریز                             ب) حوضه آبگیر

  ج) بستر                                         د) حریم

  27)برای جلوگیری از بروز آلودگی و تخریب سازه ها باید:ص15

  الف) سد سازی کرد.         

  ب) برای منابع آبی فاصله یا حریم قائل شد.

  ج) فاضلاب های صنعتی را از طریق چاه های جذبی دفع کرد.      

  د) از آب های زیر زمینی استفاده کرد.

  درس 2 : خاک، بستر زندگی(ص 17 تا 28)

  28)برای تشکیل هر سانتی متر خاک در شرایط مختلف آب و هوایی چند سال طول می کشد.ص19

  الف) 10 تا 100 سال     ب) 100 تا 1000 سال     ج) 100 تا 10000 سال    د) 1000 تا 10000 سال

  29)                        کدامیک جزء آلوده کننده های خاک نیست؟ص21

  الف) فاضلاب           ب) شوینده ها    ج) فرآورده های زیستی     د) کود زیستی

  30)کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟ ص22

  الف) آلاینده های خاک بصورت مستقیم از طریق گیاهان بر سلامت انسان تأثیر می گذارند.

  ب) هرگاه غلظت آلاینده های خاک بیشتر از مقدار استاندارد باشد خاک آلوده محسوب می شود.

  ج) رفع آلودگی خاک فرایندی طولانی مدت و هزینه بر است.

  د) کم هزینه ترین و کم خطرترین روش رفع آلودگی خاک، حذف زیستی آلودگی است.

  31)اقدام کشور ژاپن برای پیشگیری و حفاظت و رفع آلودگی خاک چیست؟ص23

  الف) برخورد قانونی با آلوده کنندگان خاک     ب) استفاده از روش های بیولوزیکی

  ج) بررسی میزان الاینده های خاک         د) برررسی ایمنی خاک

  32)کم هزینه ترین و کم خطر ترین روش رفع آلودگی خاک کدام است؟ص23

  الف) اصلاح ترکیب سموم و کود شیمیایی                 ب) کاهش ورود مواد شیمیایی

  ج) کاهش ورود فاضلاب صنعتی به خاک              د) حذف زیستی آلودگی

  33)گیاه پالایی یعنی :ص23

  الف) شناسایی آلودگی خاک توسط گیاهان     ب) پیشگیری از الودگی خاک توسط گیاهان

  ج) رفع آلودگی خاک توسط گیاهان     د) مدیریت آلودگی خاک توسط گیاهان

  34)چه نسبتی از خاک های جهان با آلودگی و فرسایش نا مناسب شده اند؟ص24

  الف) یک دوم     ب) یک سوم    ج) یک چهارم   د) یک پنجم

  35)کدام گزینه از مزایای محصولات غذایی تراژن محسوب می شود.؟ص25

  الف) افزایش تولید محصولات غذایی                                   ب) جلوگیری از آلودگی خاک

  ج) کاهش مصرف سموم دفع آفات نباتی                              د) همه موارد

  36)شایع ترین محصولات نباتی تراژن کدامند؟ص25

  الف) سویا، گندم ، ذرت         ب) گندم ، پنبه، ذرت         ج) پنبه، گندم، کلزا                  د) سویا و پنبه، ذرت، کلزا

  37)کدامیک از مزیت های محصولات تراژن نیست؟ص25

  الف) افزایش تولید محصولات زراعی      ب) جلوگیری از آلودگی خاک

  ج) نیاز به آفت کش و علف کش     د) کاهش مصرف سموم

  38)از مضرات کودهای شیمیایی نیست:ص25

  الف) آسیب به محیط زیست     ب) عدم ایمنی غذایی

  ج) کمک به حفظ محیط زیست      د) کاهش حاصلخیزی خاک

  39)ورمی کمپوست چیست؟ص26

  الف) یک کود زیستی که از فضولات کرم خاکی به دست می آید.          

  ب) یک نوع کود شیمیایی است.

  ج) باقیمانده گیاهان بعد از برداشت محصول        

  د) روش های جلوگیری از تخریب خاک

  40)با توجه به بارندگی کم و نامنظم بهتر است به منظور افزایش محصولات کشاورزی و تامین غذا .............ص 26

  الف) از کشت گلخانه ای استفاده کنیم        ب) از محصولات ترا ریخته استفاده کنیم.

  ج) از کودهای شیمیایی استفاده کنیم      د) از سموم شیمیایی کمتری استفاده کنیم.

  درس 3 : هوا، نفس زندگی (ص 30 تا 42)

  41)کدام عامل آلودگی هوا را تشدید می کند؟ ص 34

  الف) گرمای هوا     ب) وارونگی دما     ج)  رطوبت هوا            د) بارش باران

  42)کدامیک از اثرات آلودگی هوا محسوب نمی شود؟ص36

  الف) تغییرات آب و هوایی     ب) گرمایش جهانی       ج) وارونگی دما        د) باران اسیدی

  43)مهمترین دلایل آلودگی هوای مکزیکوسیتی چه بود؟ص37

  الف) کیفیت نامطلوب سوخت و خودروهای فرسوده

  ب) استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی در نیروگاه ها

  ج) عدم گسترش سیستم حمل و نقل عمومی

  د) عدم توسعه پانل های خورشیدی

  44)کدام مورد مهمترین سیاست دولت مکزیک در مهار آلودگی هوای مکزیکوسیتی محسوب می شود؟ص37

  الف) کاهش استفاده از خودروهای شخصی             ب) اصلاح کیفیت بنزین

  ج) بهبود کیفیت خودروها                          د) گسترش سیستم حمل و نقل عمومی

  45)آلودگی هوا در محیط های بسته چند برابر بیشتر از محیط های باز است؟ص41

  الف) 2 تا 4 برابر         ب) 5 تا 10 برابر    ج) 8 تا 10 برابر       د) 10 تا 15 برابر

   درس 4 : انرژی، حرکت، زندگی(ص43 تا 60)

  46)مهمترین شکل از انرژی که زندگی امروزی ما به آن وابسته است ؟ص45

  الف) انرژی مکانیکی                     ب) الکتریکی      

  ج) سوخت های فسیلی           د) انرژی نورانی خورشید

  47)یکی از راه های تامین نیروی لازم برای چرخاندن توربین استفاده از ................... است.ص47

  الف) سوخت های فسیلی          ب) سوخت های زیستی          ج) زیست گاز    د) منابع سوخت های تجدید پذیر

  48)استفاده از سوخت های فسیلی چه تاثیری بر روی کره زمین گذاشته است؟ص49

  الف) آلودگی هوا     ب) آلودگی زمین     ج) گرمایش جهانی        د) کاهش دمای کره زمین

  49)افزایش کدام گاز باعث افزایش میانگین دمای کره زمین می شود؟ص51

  الف) اکسیژن      ب) نیتروژن       ج) دی اکسید کربن        د) مونوکسید کربن

  50)اصطلاح رد پای زیستی یعنی :ص53

  الف) تعیین میزان آثاری که هر فرد روی محیط زیست می گذارد.     

  ب) تعیین آثار گرمایش جهانی

  ج) تعیین میزان آلودگی که هر فرد روی محیط زیست می گذارد.    

  د) کاهش خطرات گرمایش جهانی

  51)قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد به کدام کشور باز می گردد؟ص55

  الف) فرانسه           ب) ایران        ج) چین             د) آلمان

  52)قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد به کدام کشور بر می گردد؟ص55

  الف) ایران         ب) فرانسه          ج) آلمان      د) پاکستان

  53)قدیمی ترین روش استفاده از انرژی باد در کجا بوده است؟ص55

  الف) ایران باستان      ب) یونان    ج) روم     د) چین

  54)بزرگ ترین نیروگاه بادی ایران در کجاست؟ص56

  الف) منجیل                  ب) کهک       ج) بینالود         د) خواف

  55)دسترسی به انرژی زمین گرمایی در اطراف ................... بیشتر است.ص57

  الف) چشمه های آب گرم                   ب) آتشفشان      ج) کوهستان ها   د) دشت ها

  56)استفاده از صفحات خورشیدی :ص58

  الف) ردپای زیست محیطی را افزایش می دهد.

  ب) رد پای زیست محیطی را کاهش می دهد.

  ج) تاثیری روی رد پای زیست محیطی ندارد.

  د) نسبت به سوخت های فسیلی رد پای بزرگ تری دارد.

  57)کدامیک از سوخت های سبز محسوب می شود؟ص59

  الف) بیواتانول         ب) متان    ج) اتان     د) اتانول

  58)کدام کشور در تولید سوخت سبز پیشرو می باشد؟ص59

  الف) آلمان                 ب) استرالیا            ج) برزیل            د) کانادا

  59)کشور پیشرو در تولید سوخت های سبز کدام است؟ص59

  الف) برزیل       ب) فرانسه        ج) ایران            د) ژاپن

  منبع مطلب : 501.blogfa.com

  مدیر محترم سایت 501.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  سوالات درس به درس انسان و محیط زیست یازدهم

  سوالات تستی انسان و محیط زیست | پودمانی

  در وب سایت پودمانی به راحتی کسب درآمد کنید.

  بعنوان فروشنده عضو شوید و فروشگاه اختصاصی خود را داشته باشید.

  شماره تماس : 09120563264

  منبع مطلب : poodmani.ir

  مدیر محترم سایت poodmani.ir لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  اسماعیل کتابی : درس سوم سوال:41 (ب) سوال:42 (ج) سوال:43 (الف) سوال:44 (ب) سوال:45 (ب)

  اسماعیل کتابی : درس چهارم سوال:46 (ب) سوال:47 (د) سوال:48 (ج) سوال:49 (ج) سوال:50 (ج) سوال:51 (ب) سوال:52 (تکراری) سوال:53 (تکراری) سوال:54 (ب) سوال:55 (ب) سوال:56 (ب) سوال:57 (الف) سوال:58 (ج) سوال:59 (تکراری)

  اسماعیل کتابی : موفق باشید

  اسماعیل کتابی : درس اول سوال 1: (د) سوال 2 :(د) سوال 3 :(ب) سوال 4 :(ج) سوال 5 :(الف) سوال 6 :(الف) سوال 7 :(الف) سوال 8 :(تکراری) سوال 9 :(ب) سوال 10 :(الف) سوال 11 :(الف) سوال 12 :(ب) سوال 13 :(د) سوال 14 :(ب) سوال 15:(ب) سوال 16:(ج) سوال 17:(الف) سوال 18:(ج) سوال:19( فاضلاب 99/9 درصد آب و 0/1 درصد مواد جامد تشکیل شده. سوال:20 (الف) سوال:21 (ج) سوال:22 (ج) سوال:23 (ب) سوال:24(الف) سوال:25(الف) سوال:26 (د) سوال: 27 (ب)

  ناشناس : سوالات خوب بود ولی پاسخ نامه نداشت!!

  اکبرزاده : سوالات خوبه ولی جواب مشخص نیست ممنون

  اسماعیل کتابی : درس دوم سوال 28:(ج) سوال:29 (د) سوال:30 (الف) سوال:31 (الف) سوال:32 (د) سوال:33 (ج) سوال:34 (ب) سوال:35 (د) سوال:36 (د) سوال:37 (ج) سوال:38 (ج) سوال:39 (الف) سوال:40 (الف)

  اکبرزاده : سوالات خوبه ولی جواب مشخص نیست ممنون

  اکبرزاده : لطفآ جواب سوالات رو واضح تر بنویسید متشکرم

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسماعیل کتابی 7 روز قبل
  8

  موفق باشید

  اسماعیل کتابی 7 روز قبل
  10

  درس چهارم

  سوال:46 (ب)

  سوال:47 (د)

  سوال:48 (ج)

  سوال:49 (ج)

  سوال:50 (ج)

  سوال:51 (ب)

  سوال:52 (تکراری)

  سوال:53 (تکراری)

  سوال:54 (ب)

  سوال:55 (ب)

  سوال:56 (ب)

  سوال:57 (الف)

  سوال:58 (ج)

  سوال:59 (تکراری)

  اسماعیل کتابی 8 روز قبل
  12

  درس سوم

  سوال:41 (ب)

  سوال:42 (ج)

  سوال:43 (الف)

  سوال:44 (ب)

  سوال:45 (ب)

  اسماعیل کتابی 8 روز قبل
  6

  درس دوم

  سوال 28:(ج)

  سوال:29 (د)

  سوال:30 (الف)

  سوال:31 (الف)

  سوال:32 (د)

  سوال:33 (ج)

  سوال:34 (ب)

  سوال:35 (د)

  سوال:36 (د)

  سوال:37 (ج)

  سوال:38 (ج)

  سوال:39 (الف)

  سوال:40 (الف)

  اسماعیل کتابی 8 روز قبل
  7

  درس اول

  سوال 1: (د)

  سوال 2 :(د)

  سوال 3 :(ب)

  سوال 4 :(ج)

  سوال 5 :(الف)

  سوال 6 :(الف)

  سوال 7 :(الف)

  سوال 8 :(تکراری)

  سوال 9 :(ب)

  سوال 10 :(الف)

  سوال 11 :(الف)

  سوال 12 :(ب)

  سوال 13 :(د)

  سوال 14 :(ب)

  سوال 15:(ب)

  سوال 16:(ج)

  سوال 17:(الف)

  سوال 18:(ج)

  سوال:19( فاضلاب 99/9 درصد آب و 0/1 درصد مواد جامد تشکیل شده.

  سوال:20 (الف)

  سوال:21 (ج)

  سوال:22 (ج)

  سوال:23 (ب)

  سوال:24(الف)

  سوال:25(الف)

  سوال:26 (د)

  سوال: 27 (ب)

  حسین 22 روز قبل
  2

  سوالات خیلی خوبی بود مرسی

  هدیه حیدری 26 روز قبل
  1

  ممنون بابت سوالاتون🙏

  farhood 28 روز قبل
  2

  پاسخ نامه هم برای سوال هاتون بزارید لطفا

  نوروزی 1 ماه قبل
  2

  ممنون بابت سؤالات تستی

  اکبرزاده 2 ماه قبل
  5

  سوالات خوبه ولی جواب مشخص نیست ممنون

  اکبرزاده 2 ماه قبل
  6

  سوالات خوبه ولی جواب مشخص نیست ممنون

  اکبرزاده 2 ماه قبل
  4

  لطفآ جواب سوالات رو واضح تر بنویسید متشکرم

  ناشناس 2 ماه قبل
  3

  ممنون

  رجب زاده 2 ماه قبل
  2

  تشکر وقدرانی از زحمات شما عزیزان سایر فصول را به همین ترتیب قرار دهید تا مورد استفاده قرار گیرد

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  پاسخ سوالات تستی انسان ومحیط زیست

  0
  ناشناس 7 روز قبل

  داشت که

  6
  ناشناس 3 ماه قبل

  سوالات خوب بود ولی پاسخ نامه نداشت!!

  محمدغلامی 4 ماه قبل
  0

  سلام ممنون خیلی خوب بود

  محمدغلامی 4 ماه قبل
  2

  سلام و ممنون از زحمات شما

  مجیدی 8 ماه قبل
  1

  سلام مطالبتون عالی بود

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  سلام لطفاً برای بقیه درس های انسان ومحیط زیستم سوال بذارید وسوالاتتونم بیشترکنین

  برای ارسال نظر کلیک کنید