توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  سوالات درس دوم پیام های آسمانی هشتم با جواب

  1 بازدید

  سوالات درس دوم پیام های آسمانی هشتم با جواب را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوال و جواب ÷یام های آسمانی هشتم

  سوالات کتاب پیام های آسمانی با پاسخ

  کاری از دانش آموزان

  دبیرستان نمونه نخبگان

  شهرستان محمودآباد

  پایه  هشتم
   گروه :نخبگان علم
  سرگروه : امین  فلاح
  اعضای گروه :امیر رضا رامی،  امیر حسین رستمی ، نیما نعیمی


  درس اوّل  آفرینش شگفت انگیز
   
  1. چرا درنگاه اوّل،بسیاری از جزئیات ازچشم ماپوشیده می ماند؟
  نگاه ما پدیده هااطرافمان معمولا نگاهی سریع و گذراست؛به همین دلیل درنگاه اوّل،بسیاری ازجزئیات ازچشم ما پوشیدهمی ماند.

  2. باتوجّه به سخن امیرالمومنان چرا باید ازخلقت انسان تعجّب کرد؟
  از[خلقت]این انسان باید تعجّب کرد که با تکه ای چربی نگاه میکند،باپاره ای گوشت سخن می گوید و باچند استخوان [ریز]می شنود.

  3. این همه شگفتی هایی که در جهان هستی وجوددارد،نشانه چیست؟
  اگر انسان خوب به نظم شگفت انگیز جهان وتمامی مخلوقات بنگردفقط به یک نتیجه خواهد رسید که این نظم های شگفت انگیز جهانناظمی داشته که ان فقط خداوند توانا ودانا است.

  4. به نظر شما هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیزچیست؟
  الف)راه یافتن به بهشتب)رهایی از عذاب دوزخ

  مهم{امیرمومنان حضرت علی (ع)در پاسخ به این سئوال:
  خداوند تمام آنچه راکه درزمین است برای شما آفریده است تا درباره آنهابیندیشیدوبااستفاده ازآنهابه بهشت رایابیدوخودتان را از عذاب دوزخ برهانید}

  5. چراخداوند دنیارا پر از نعمت ها کرد؟
  اودنیا را پر نعمت هاوزیبایی هایش کرده است،تابدانیم چقدر مارادوست دارد؛مانیز باید اورادوست بداریم واز او اطاعت کنیمواین راه نتیجه اش رسیدن به بهشتزیبای خداست.

  6. خدواند نعمت هایی داده تا از ان چه استفاده هایی بکنیم؟
  اوبه ماچشم داده است تابا دقّت به نشانه های علم وقدرتش نگاه کنیموبه ما عقل داده است تا درباره انچه می بینیم فکر کنیم واز دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بیاموزیم.

  درس دوّم   عفو و گذشت

  1. چه زمان خداوند وعده قطعی بخشش به گناهکاررا می دهد؟
  خداوند به همه ی گناهکاران وعده آمرزش داده است،خداوند بخشایشگر،نه تنها خطاهایکوچک،بلکه همۀ گناهان وحتّی اشتباهات متعدّدبندگانش را نیز می آمرزد.فقط کافی است بنده ای ازکارزشتش پشیمان شود وتصمیم به ترک آن بگیرد واعمال شایسته انجام دهد،دراین   صورت خداوند وعدۀ قطعی داده است که حتماً اورا می بخشد.

  2. خداوند چگونه گناهنی را می بخشد؟
  الف)فقط گناهان کوچکب)همه ی گناهان را نمی بخشد
  ج)همه ی گناهان حتی اشتباهات متعددرا می بخشدد)خطاهی کوچک

  3. درچه مواقعی خطاهای دیگران رانبایدنادیده گرفته شود؟
  چشم پوشی ازرفتارکسانیکه اشتباهات خودرانمی پذیرند و  تصمیمی برای ترکآنها ندارند،موجب می شود جسارت آنان بیشترشود و فرصتی برای اصلاح رفتار خودنیابند.

  4. خداوند همه ی گناهکاران راوعده آمرزش نداده است؟
  صحیح     غلط


  5. باتوجّه به داستان {آمرزنده پرده پوش}به سئوالات زیر پاسخ دهید؟
  الف)مردم برای رفع خشکسالی چه کردند؟
  زن ومرد،کوچک وبزرگ وپیروجوان ، همه جمع شدند وتابرای درخواست بخشش از خداوندونمازباران از شهر بیرون رفتند وبه همراه پیامبر اکرم{ص}دربیابان مشغول مناجات بودند.

  ب)جواب فرشته وحی به پیامبر چه بود؟
  درمیان مردم کسی هست که مرتکب گناهان بزرگی میشود،اوهنوز توبه نکرده است.تااودرمیان مردم باشد،دعای آنها مستجاب نمی شود.

  ت)چه عاملی باعث شد تا رعدبرق وباران بیابد؟
  آن فرد گناهکاراحساس کرد خیلی تنهاست.سرش راپایین انداخت وقطره های اشک ازچشمانش فرو چکید:خدایا،اکنون فقط توصدای مرا می شنوی وازدل من آگاهی.خدایا،از توعذر میخواهم وعهد می کنم که دیگرآن گناهان راتکرار نمی کنم.
  ج)پیامبراز خداوند درباره ی معرفی فرد گناه کارچه گفت؟
  خداوندا اورا به من معرفی کن تا حداقل اورا بشناسم.

  د)خداوند درجواب پیامبردر حفظ آبروی مردم چه گفتند؟
  آن زمان که او گناهکار بودآبرویش را نبردیم،اکنون که بازگشته ودوست وبنده ما شده است آبرویش را ببریم.
  6. منظور آیه ی زیردریاره ی کدام صفت خداوند است؟
         {لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللهِ إنَّ اللهَ یَغفِرُ الذُّنوبَ جَمیعًا اِنَّه, هُوَ الغَفورُ الرَّحیمُ}
  الف)رحمان  ب)رحیم  ج)غفّار      د)ستّار

  7. خداوندفقط گناهان کوچک رامی بخشد؟
                                           صحیح        غلط


  8. باگذشت ازخطاهای دیگران،ازطرف خداوند چه اتّفاقاتی برای ما می افتد؟
  الف)خداوندازما خشنود میشود   ب)خداوندازگناهان مانیزمیگذرد
  ج)مارامی بخشدد)درواقع رنگ وبوی صفت الهی میگیرند

  9. مفهوم آیه ی زیردرباره ی کدام صفت خداونداست؟
               {...وَ لیَفواوَ لیَصفَحوا اَلا تُحِبّونَ أَن یَغفِرَاللهُ لَکُم وَاللهُ غَفورٌرَحیمٌ}
  الف)هُوَالمُصَوَر     ب)الرحمن      ج)هُوَالباقی      د)غفّار

  10. عفو وگذشت ازخطاهای دیگران سبب جه جیز های خوبی برای ما می شود؟
  الف)موجب خشنودی خداوند می شود.
  ب)انسان راازرحمت بیشترالهی بهرمندمی کند.
  ج)انسان رادرمیان مردم نیزعزیزوسربلندمی سازد.

  11. پیامبر اکرم {ص}درباره عفو وگذشت چه می فرماید؟
  پیامبراکرم{ص}می فرماید:
  اهل گذشت باشید،بی تردیدعفووگذشت،بندهراعزیزوسرافراز می گرداند.پس،ازیکدیگر بگذرید تاخداوند شماراعزیزوسرافراز گرداند.

  12. خدوان چه گناهانی را می بخشد؟
  خداوند تمامی گناهان هر کسی راکه پشیمان شده باشد وبخواهد راه درستکاری و تقّوا رادر بگیرد می آمرزد.
  نکته :یکی از نام های خداوند بلند مرتبه((غفّار))است؛به معنی بسیار آمرزنده .

  13. مالک اشتردلیل به مسجد آمدنش به چه عنوان کرد؟
  مالک : به خدا سوگند،من فقط به خاطر دعا برای تو به مسجد آمدم وقتی دیدم تو بی دلیل مردم راآزارمی دهی،دلم برایت سوخت.فهمیدم که متوجّه زشتی کار خودت نیستی.برای همین به مسجدآمدم تادعا کنم وازخدابخواهم که تورابه راه راست هدایت شوی.

     درس سوّم    همه چیز دردست تو...

  1. بهشت غیر قابل تصّور را توصیف کنید؟

  سرزمینی به وسعت تمام آسمان هاوزمین،پوشیده ازباغ های بزرگ وقصرهای باشکوه وزیبا.رودهایی ازشیروعسل وآب زلال که به جای سنگریزه وخاک د ر آنها دانه های مروارید غلتان است.اینجا بهشت است،پاداش خداوندبه نیکوکاران! درهای بهشت گشوده می شودوفرشتگان خوش آمدگویان به استقبال مومنان می آیند.اینجااز بیماری،ترس،اندوه وخستگی خبری نیست. خدمتکاران مؤدب وزیبادرکمال احترام ازشماباغذاهای لذیذونوشیدنی های بهشتی پذیرایی میکنند. اینجا هرمیوه ای که شما بخواهید وجود دارد.همین که شما دردلتان قصدمی کنید میوه ای رابخورید،آن درخت شاخه هایش راپائین می آورد ومیوه هایش را دسترس  شماقرارمیدهد.نیکوکاران دربهشت به دیداریکدیگر رفته وبا پیامبران،امامان ونیکوکاران همنشین اند.آنها بالباس های حریربر روی تخت های زیبایی درکنارهم نشسته وبامهربانی بایکدیگر گفت وگو می کنند.

  2. نیکوکاران دربهشت به دیدارچه کسانی می روندوباچه کسانی همنشین هستند؟
  به دیداریکدیگررفته،باپیامبران وامامان ونیکوکاران همنشین اند.

  3. چه چیزی شیرینی نعمت هادربهشت،برای نیکوکاران رابیشتر میکند؟
            این است که هیچگاه نعمت های بی پایان خداوندازآنهاگرفته نخواهد شدو
           آنان همان گونه که خودشان آرزودارند،تاابد دربهشت خواهند ماند.

  4. خداوند مهربان درباره ی وسعت نعمت های بهشت چه می فرماید؟
  لَهُم ما یَشائونَ فیها وَ لَدَینا مَزیدٌ
  درآنجا هرچه بخواهند برایشان[فراهم]است والبته [آنچه]نزد ماستبیشتر[ازخواسته های آنها]است.

  5. مصالح کار فرشتگان برای ساختن قصرهای بهشتی چیست؟
      پیامبر اکرم{ص}می فرمایید:
  دربهشت فرشتگانی رادیدم که باخشت هایی ازطلاونقره قصری می ساختند.آنها
     گاهی دست ازکارمی کشیدندوبهد از مدتی دوباره شروع ساختن می کردند.

  ازآنان پرسیدم:چرا ناگهان دست از کار می کشیدند؟

  گفتند:وقتی مصالح ساختمانی ما تمام می شود،دیگر نمی توانیم کار کنیم.پس منتظر می شویم تا دوباره برای ما مصالحی بفرستند.

  پرسیدم:مصالح کار شما چیست؟
  گفتند:هنگامی که مومنی دردنیا می گوید:«سبحان الله والحمدالله ولا اله الا الله والله اکبر»این کلمات درجهان تبدیل به خشت های طلا ونقره می شود وما برای اوبا این خشت هاقصرمی سازیم و هرگاه گفتن این کلمات راقطع کند،مصالح ما نیز تمام می شود.

  6. نعمت های بهشتی ثمره ونتیجه چه چیزهایی است؟
  الف)اعمال نیک انسان هادر دنیا 
  ب)لطف وبخشش فراوان خداوند به آنها درآخرت

  7. توصیف جهنّم چگونه است؟
  آتش ازهرسو زبانه می کشد.ستمکاران مغرور مانند هیزم،آتش می گیرند و می سوزند.اینجا زندان آنهاست،جهنم.فریادهای گوش خراش جهنمیان و صدایمهیب آتش،ازفاصله های دور،هردلی راازترس می لرزاند.ستمگرانی که دردنیامؤمنان راآزارمی دادند،اینجا باصورت های سیاه و زشت درمیان آتش به دنبال آب وغذامی گردند؛اما نه آبی هست ونه غذایی.آتش پوست آنها رامی سوزاند ودوباره پوستجدیدی اندام های آنان را می پوشاندو...

  8. جهنّم سرانجام چه کسانی است ؟
  الف)به خداوفرستادگانش ایمان نداشتند ب)روزقیامت را انکار کردند
  ج)ستمکارانی که مردم رااذیت می کردندد)ازهیچ گناهی روی نمی گرداندند

  9. چه کسانی درجهنم درمحاصره مارهاوعقرب های گزنده،قرار می گیرند؟چرا؟
  کسی که دردنیا همیشه با زبانش دیگران را آزارمی دهد،درجهنم همواره  در محاصرۀ مارها وعقرب های گزنده ای قرار دارد که خودش آنها را به وجود آورده است.
  10. چرا شیطان درجهنمی کردن انسان ها خود را مقصّر نمی داند؟
  شیطان می گوید:خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ.شماخودتان وعده های راست خداوندراکنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مراباور کردید.پس به جای سرزنش من،خودتان راسرزنش کنید.

  11. جهنّمیان چه آرزوهایی می کنند؟
  الف)کاش بافلان شخص دوست نمی شدیم
  ب)کاش،اصلا مشتی خاک بودیم وامروز چنین حالی نداشتیم
  ت)کاش ایمان داشتیم     
  ث)کاش عمل صالحی انجام می دادم
  ج)کاش به پند های پیامبران عمل می کردیم
  د)کاش به نتیجه کارهای خودمان می اندیشیدیم

   درس چهارم    پیوند جاودان

  1. منظور از نعیم درآیه ی زیرباتوجه به تفسیر امام صادق چیست؟
           {ثُمَّ لَتُساَلُنَّ یَومَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ}
  امام صادق{ع}فرمود:
      خداوند کریم تروشانش بالاتر ازآن است که طعامی به بنده اش بدهد وآن را     
     باریش حلال وگواراسازد،آن گاه ازآن باز خواست نماید؛بلکه منظور ازنعیم  
    دراین آیه،تنها نعمت محمدوآل محمد {ص}است،که به شماارزانی داشته است.
    در روزقیامت دربارۀ نعمت ولایت ما اهل بیت ازشماسئوال خواهد شد.

  2. آیا همگان می توانند از قرآن بهرمند شوند؟چگونه؟
  درقرآن کریم تمامی چیزهایی که برای رستگاری انسان دردنیاوآخرت موردنیازاست،گنجانده شده است وهرکس به این معجزه جاویدان پیامبر اکرم{ص}مراجعه کند،می تواند درسطح فهم ودانش خودازآن بهره ببرد.

  3. چرا خداوند پیامبررا اوّلین معلم قرآن قرار داد؟
  خداوند حکیم،پیامبراکرم{ص}را اوّلین معلم قرآن قرارداد؛زیرا ایشان بهتر ازهرانسان دیگری می داند که هرآیه ازقرآن درچه زمانی وبه چه علتی نازل شده است ومفهوم وتفسیر واقعی آن چیست.

  4. مردی که بعداز پیامبر به دنیاآمدند،چگونه بایدراه رستگاری دردنیا وآخرت راپیداکنند؟
  رسول خدااز ابتدای بعثت،به دستورخداوندبرنامۀ کامل ودقیقی برای هدایت مردم طراحی کرده بودکه حتّی سعادت انسان های پس از خود رانیز تضمین می کرد.این برنامه عبارت بوداز تربیت معلمان ویژه برای فهم وآموزش معارف عمیق قرآن.

  5. فکرمی کنیدچه کسی می توانست شایسته ترین فردبرای هدایت مردم پس ازرسول خداباشد؟
  بهترین فردبرای این جایگاه،کسی بود که ازکودکی درآغوش پرمحبّت پیامبرخداپرورش یافته بود،همان کسی که ازهرکس دیگری به پیامبرنزدیک تربودوازکودکی دراثرتربیت کامل پیامبرازعلوم الهی برخوردارشده بود.

  6. امیرمومنان درباره ی کودکی خودوتربیتش توسط پیامبر فرمود؟
  من ازکودکی بارسول خدابودم واوهرروز،دری ازعلم به رویم می گشود واخلاق وآداب نیک رابرایم آشکارمی ساخت ودستور می داد پیوسته از او پیروی کنم.

  7. چرا پیامبراسرار ونکات عمیق قرآن رابه حضرت علی {ع} آموخت؟
  پیامبرخدااسرار ونکات عمیق قرآن رابه حضرت علی{ع}آموخت تا پس از رحلت ایشان،مردم بتوانند با کمک امیرمومنان وامامان پس ازایشان ازآموزه های قرآن بهرمند گردند و بااستفاده از این آموزه ها برمشکلات خود غلبه کنند.
   
  8. متن حدیث ثقلین را بنویسد؟
  اصحاب پیامبراکرم{ص}،بارها و بارهااز ایشان شنیده بودندکه می فرمود:
  ای مردم،من ازمیان شما می روم ودوچیز گرانبها رادر میان شماباقی می گذارم. تاوقتی به آن دوپناه ببرید گمراه نخواهید شد؛یکی کتاب خدا ودیگری عترت واهل بیتم.این دو هرگزاز هم جدانخواهد شد تاآن هنگام که درکنارچشمۀ کوثربه من ملحق شوند،پس خوب مراقب باشید که بعد از من بااین دو چگونه رفتار میکنید.

  9. درحدیث ثقلین تنهارا رسیدن به سعادت و راهیابی به بهشت چه بود؟
  پناه بردن به قرآن و اهل بیت پیامبر{ص}است.

  10. بی اتنایی به حدیث ثقلین چه آینده ای رادر بر خواهد داشت؟
  نتیجه ای جز سرگردانی وگمراهی نخواهد داشت.

  درس پنجم   روزی که اسلام کامل شد

  1. چرا پیامبر خدا برای هر گروهی سر پرستی قرار میداد؟
  تا دچار تفرقه و سر درگمی نشوند.در جنگ هایی که خود حضور نداشت به ترتیب چندین نفر را برای فرماندهی مشخص میکردتا اگر یکی اسیب میدید نفر دیگر سر پرستی را بر عهده بگیرد.

  2. پیامبردر غدیر خم حضرت علی (ع) را به جانشینی خود برگزید.

  3. این ایه یاد اور چه روزی است:
  یا ایها  الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّکَ.
  الف)مبعثب)هجرت پیامبرج)غدیر خمد)لیله المبعث

  4. رسالت پیامبر چند سال طول کشید؟
  الف)10 ب)13  ج) 23     د) 20   
  5. پیامبر قبل از نماز ظهر ولایت حضرت علی (ع) را ابلاغ کرد.
                                                        صحیح         غلط
  6. پیامبر در روز غدیر خم اولین موضوعی را که ابلاغ کرد چه بود؟
  الف)ولایت حضرت علی (ع)ب)امامت حضرت علی(ع)ج)فرا رسیدن مرگ خویشد)عمل به وظایف
  7. پیامبر حضرت علی(ع) را در میان حاضران چگونه معرفی کرد ؟ چه جوابی شنید؟
  پیامبر: ای مردم تا کنون سرپستی شما بر عهده من بود. ایا من از سوی خدا رهبر و صاحب اختیار شما نبودم ؟ ایا من ولی و رهبر شما نبودم؟
  مردم؟بله ای رسول خدا تو پیشوا ولی و صاحب اختیار ما بوده ایی.
  8. پیامبر در این هنگام دست علی را بالا میاورد و با صدایی رسا میگوید:
  اگاه باشید  هرکس من ولی و صاحب اختیار او بودم هم اکنون این علی سرپرست و ولی اوست خداوندا هرکس ولایت علی را پذیرفت تو نیز اورا تحت سرپرستی و ولایت خویش قرار ده خدا وندا یاران علی را یاری کن و با دشمنان علی دشمن باش.
  9. پس از اتمام شدن سخنان پیامبر در غدیر خم پیامبر به مردم چه گفت و مردم چه کردند؟
  مسلمانان گروه گروه پیش میایند و این افتخار بزرگ را به امیر مومنان تبریک میگویند . ( اصحاب پیامبر پیاپیش بقیه مسلمانان ولایت حضرت علی (ع) را به ایشان تبریک میگویند و او را مولای خود مینامند
  10. شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر په کسی بود؟
  در ماجرای غدیر خم انتخاب حضرت علی برای جانشینی پیامبر اکرم توسط خود خداوند انجام شد و جبریل امین نیز انرا به اطلاع پیامبر رساند
  11. چرا جانشینی حضرت علی در غدیر خم موجب نامیدی مشرکان شد ؟
  مشرکان تصور میکردند چون پیامبر پسری ندارد کسی بعد او نمیتواند رهبری مردم را بر عهده گیرد.
  درس ششم   نردبان آسمان

  1. اداب نماز را نام ببرید؟
  الف)خواندن در اول وقت ب)خواندن به جماعت  

  ج)پوشیدن لباس تمیز وپاک      د)خواندن اذان و اقامه قبل از نماز  خواندن در مسجد


  2. راه نزدیک شدن به خدا با توجه به سخنان امیر المومنین؟
  ای مردم مراقب نماز هایتان باشید و خودتان را با نماز به خدا نزدیک کنید ایا نمیشنوید که از دوزخیان میپرسند چه چیزی شما را به دوزخ کشانید میگویند ما از نماز گزاران نبودیم . به درستی که نماز گنتهان را مانند برگ های پاییزی فرو میریزد و غل و زنجیر گناهان را از گردن میگشاید . پیامبر خدا نماز را به چشمه ابی تشبیه کرده است که در روبه رو خانه کسی قرار دارد و هرکسی هر شبانه روز پنج بار خود را درون ان بشوید پس هرگز الودگی در بدن او باقی نمیماند.
  3. نماز را در چند جمله تعریف کنید؟
  الف)معراج مومنان
  ب)ستون دین
  ج)ترک ان باعث میشود انسان به مرز هولتاک کفر و بی ایمانی بکشد
  4. امام علی در باره اقامه و اذان چه میگوید ؟
  کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد دو صف از فرشتگان پشت سر او به نماز میایستند که ابتدا و انتها این صف معلوم نیست و کسی که فقط اقامه بگوید و نماز بخواند پشت سرش یک صف از فرشتگان میایستند.
  5. پیامبر اکرم درباره مواذنین چه گفت؟
  بخشی از ثواب نماز همه نمازگزاران سهم مواذنی است که مردم با صدای اذان او به نماز میایستند.
  6. چرا به نماز خواندن در مسجد توصیه فراوانی میشود؟
  به دلیل این که در مساجد همواره ذکر و نام خدا جاری است و معنویات فراوانی در ان وجود دارد
  7. سخنان امام صادق (ع) در مورد نماز خواندن در مسجد:
  به مسجد امدن را جدی بگیرید چرا که مساجد خانه های خداوند در زمین هستند و هرکسبا طهارت به مسجد برود خداوند تمام گناهانش را پاک میکندو نام او را در میان زائران خود مینویسد.

  درس هفتم   یک فرصت طلایی

  1. ویژگی های ماه رمضان را در چند جمله خلاصه بنویسید؟
  الف)ماه برکت و بخشش خدا 
  ب)نفس کشیدن شما ثواب ذکر و بسبیح خداوند را دارد
  ج)خواب شما در این ماه عبادت است
  چ)عبادت هایتان در این ماه مورد قبول خداوند است
  ح)دعا هایتان مستجاب است پس دعا کنید و از خدا بخواهید شما را به روزه گرفتن و تلاوت قران کریم در این ماه توفیق دهد
  خ)خپاداش کار های نیک در این ماه هفتاد برابر ماه هایدیگر است
  د)هرکس در این ماه بسیار صلوات بفرستد کار های نیکش در قیامت سنگین خواهد بود
  ر)هرکس در این ماه یک ایه از قران را بخواند مانند این است که کل قران را ختم کرده است
  ه)هرکس در این ماه روزه داری را افطار دهد خداوند گناهان گزشته اش را میامرزد
  ی)کسی که در این ماه اخلاقش را نیکو کند در روز قیامت به اسانی از صراط خواهد گزشت
  2. توفیقاتی که ماه رمضان بر سایر ماه ها برتر میکند کدامند؟
  الف)جلسات قرائت قران
  ب)میهمانی ها و افطاری ها
  ج)بیدار شدن در وقت سحر
  د)مراسم شبهای قدر و مناجات ها و عباد ت های مختلف در هنگام افطار          
  3. سخنان پیامبر در مورد روزه گرفتن؟
  روزه سپری است در برابر مشکلات دنیا و پوششی است در برابر عذاب اخرت

  4. فواید روزه گرفتن؟
  الف)تقویت صبر و تقوا    ب)توجه به محرومان     ج)حفظ سلامتی
  5. سخنان امام صادق در مورد این که چرا خداوند روزه را بر ما واجب کرده ؟
  ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را احساسا نمیکنند خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند
  روزه بگیرید تا سالم بمانید از پیامبر اکرم (ص)
  6. روزه یعنی چه؟
  روزه گرفتن فقط نخوردن یا نیاشامیدن نیست بلکه روزه یعنی این که انسان تصمیم بگیرد برای انجام دستور خداوند از اذانر صبح تا اذان مغرب از چند کار معین که به انها مبطلات روزه گفته میشود خود داری کند به این تصمیم که خدش یکی از واجبات روزه است نیت گفته میشود

  7. چهار مورد از مبطلات
  الف)خوردن و اشامیدن
  ب)فروبردن سر به زیر اب
  ج)فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق
  د)ولی اگر روزه دار فراموش کند که روزه است و یکی از مبطلاتراانجام دهد روزه اش صحیح است
  درس هشتم   نشان ارزشمندی
  1. احکام اسلامی در حقیقت قوانینی هستند که برای حفظ سلامتی و ارامش روحی و جسمی انسان وضع شده اند و توجه به انها میتواند انسان را از انحراف و سقوط به دره های هولناک مواظبت کند

  2. اولین وظیفه هر مسلمان در برابر نا محرمان؟
  حفظ حیا
  3. انجام هر عملی که سبب تحریک نا محرمان شود حرام است  در این موضوع تفاوتی میان مردان و زنان نیست
  4. حفظ نگاه :
  دومین وظیفه هر فرد مسلمان در برابر افراد نا محرم چشم پوشی از نگاه به انهاست
  5. امام صادق در مورد بی توجهی به حفظ نگاه چه میفرماید؟
  نگاه کردن به نامحرم تیری از تیر های زهر اگین شیطان است که تخم گناه را در دل انسان میکارد و همین برای به گمراهی کشیدن صاحبش کافی است چه بسیار نگاه های کوتاهی که حسرتی طولانی در پی دارد
  6. نگاه حرام علاوه بر انکه خودش گناهی بزرگ است مقدمه و زمینه ساز گناهان بزرگ دیگر نیز به شمار میرود برخی جرم ها و جنایات های بزرگ در ابتدا با یک نگاه حرام اغاز شده اند اری میان نگاه و گناه فاصله اندکی است
  7. در صورتی که انسان نگاه خودش را کنترل کند چه چیزی در انتظارش است ؟
  پاداش عظیم الهی هم در این دنیا و هم در اخرت
  پیامبر در این زمینه میفرماید :
  کسی چشم خود را از نگاه به نامحرم فرو نمیبندد مگر انکه خدا وند شرینی ارطبات با خودش را در دل او ایجاد کند
  8. حجاب و پوشش:
  حجاب و پوشش مناسب زن باعث میشود زیبایی های او در برابر چشم افراد هوسران پدیدار نشود و انان را به طمع نیندازد به این ترتیب هم خود زنان میتوانند با ارامش به امور فردی و اجتماعی خود بپردازند و هم فضا برای فعالیات مثبت و سازنده مردان جامعه سالم میماند
  9. اثار بد حجابی:
  الف)بد حجابی  و نادیده گرفتن احکام حجاب خطرات و مشکلاتی را برای شخص بد حجاب خانواده او و همچنین تمام جامعه به وجود میاورد . نا امنی و مورد ازار قرار گرفتن توسط مردان هوس بازیکی از این خطرات میباشد.
  ب)کم ارزش شدن زن در جامعه.
  ج)دور شدن انسان از خدا
  د)پرتگاهی که ما را از مسیر ارامش بخش خداوند دور میکند و به بهای از دست دادن عمر و ایمان و معنویت خوشحالی زود گزر و لحظه ایی را نصیبمان مبسازد 

  درس نهم      تدبیر زندگانی
  1. " آیه با ترجمه اش را حفظ کنید " و ترجمه آیه ی داده شده را حفظ کنید .
  وَ کُلوُ وُ اشرَبواُ وَلاتُسرِفُو انَّهُ لا یُحبُّ المُسرِفینَ
  بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید ، زیرا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد .

  2. نمونه هایی از اسراف در منازل را بنویسید .
  الف) لامپ اتاق را روشن رها میکند و از اتاق خارج میشود ؛
  ب) بیش از نیاز بدنش غذا میخورد ؛
  ج)وسایل قابل استفاده ی خانه را به بهانه ی اینکه دیگر کهنه شده اند دور میریزد ؛
  د) با لوازم التحریر ساده میتواند نیاز های نوشتاری اش را بر طرف کند ، ولی از لوازم گرانقیمت استاده میکند ؛
  3. اسراف به چه معناست و چه چیز هایی را در پی دارد ؟
  اسراف به معنای زیاده روی در مصرف است که از گناهان بزرگ است و عذاب الهی را در پی دارد .
  4. مصرف گرایی یعنی چه ؟
  یعنی میل دائمی به خرید بیشتر و بیشتر کالا ها و اجناس
  5. مصرف گرایی فردی و نمونه های آن را بنویسید .
  از نظر اجتماعی نیز خرید بیش نیاز کالا ، موجب کمیاب شدن آن میشود . با کمیاب شدن کالا قیمت آن افزایش پیدا میکند .به این ترتیب با رشد مصرف گرایی ، کالا ها هر روز گران تر میشود و توانایی خرید مردم کاهش میابد . موجب وابستگی به کشور های بیگانه نیز میشود و اگر ملتی به دیگران وابسته شود چاره ای جز پذیرش خواسته های آنها نخواهد داشت .
  6. با توجه به نتایج نا پسند مصرف زدگی و اصراف ، عاقلانه ترین راه کدام است ؟
  الف)هرگز بیشتر از مقدلر نیاز خرید نکنیم .
  ب) در هنگام خرید ، کالای با کیفیت تر را انتخاب کنیم ، البته توجه داشته باشیم که قیمت یک کالا همیشه نشانگر کیفیت آن نیست .
  ج) به شایعاتی که درباره ی گران شدن یک کالا در آینده میشنویم توجه نکنیم .
  7. اصلی ترین شِگرد این شرکتهای بزرگ برای جذب مخاطبان ، چیست ؟
  مُد سازی
  8. مُدها چه چیز هایی هستند ؟
  الگوهایی هستند که با روش های گوناگون مردم را متقاعد میکنند تا مانند آنها رفتار کنند .
  9. آسیب هایی که مد گرایی بر جامعه وارد میکند کدام است ؟
  علاوه بر آسیب های اقتصادی که بر جامعه وارد میکند ، پایه های فرهنگی جامعه را نیز سست میکند ؛ چرا که این الگو ها در تعارض کامل با فرهنگ و تمدّن کشور های اسلامی قرار دارند و روشی که برای زندگی معرفی میکنند ، کاملاً بر خلاف توصیه های ادیان الهی است . تقلید از این الگو های وارداتی که به فرهنگ های بیگانه تعلّق دارند ، رفته رفته سلیقه و طرز فکر انسان مسلمان را تغییر میدهد . 

  درس دهم      دو سرمایه ی گرانبها 
  خداوند درباره ی کسانی که ارزش واقعی خود را نمیدانند و فرصت های زندگی را بی دلیل از دست میدهند و با دست خالی از این دنیا میروند چه میفرمایند ؟
  حتّی اِذا جاءَ اَحَدَ هُمُ المَوتُ قالَ رَبِّ اَرجِعونِ لَعَلّی اَعمَلُ صالِحاً فیما تَرَکتُ کلَّا اِنَّها کَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها...
  هنگامی که مرگ یکی از آنها میرسد ، می گوید پروردگارا ؛ مرا [ به دنیا ] بر گردان شاید کارهای شاسته ای را که ترک کرده بودم به جای آورم . هرگز ؛ [ چنین بازگشتی در کار نیست ] إ این سخنی است که او به زبان میگوید [ و اگر باز گردد ، کارش همچون گذشته است ] إ *
   امام علی (ع) درباره ی زمان جمع آوری توشه در این دنیا چه فرمودند ؟
  فرصت ها مانند ابر ها میگذرند ، پس فرصت های خوب را غنیمت شمرید . * *
  برخی عوامل هدر دادان عمر را نام ببرید .
  الف بی حالی و تنبلی     ب)اموز و فردا کردن    ج در نظر گرفتن اولویت ها
   د- معاشرت با افراد بی نظم
  توضیحات مربوط را به موارد داده شده وصل کنید .
  الف- امروز هایشان به امید فردا هایشان از دست میرود .                           1- بی حالی و تنبلی
  ب- اهمیتی به وقت خود و دیگران نمیدهند .                                            2- معاشرت با افراد بی نظم
  ج- در زندگی خود هیچ هدفی ندارند و زندگی با آنان ، مارا هم مثل خود میکنند .           3- امروز و فردا کردن
  د- هر وقت هر کاری به ذهنش رسید را انجام مدهد .4- در نظر گرفتن اولویت ها
  5- اولین سر مایه ی ما برای خوشبختی در دنیای آخرت چیست ؟
  زندگی و عمر

  6- حال چه چیزی موجب شده است انسان از سایر موجودات متفاوت باشد ؟
  نعمت اندیشیدن     نعمت عمر و زندگی کردن   نعمت سخن گفتن
  7- پیامبر درباره ی نعمت اندیشیدن چه فرمودند ؟
  ساعتی تفکر [ در نشانه های خداوند ] از ساعت های طولانی عبادت کردن [ بدون تفکر ] بر تر است .
  8- خداوند چه گروه از انسانها را از چهار پایان گمراه تر دانسته و آنها را بد ترین موجودات دنیا معرفی کرده است ؟
  آنهایی که دلهایشان کر و لال است
  9- امام علی (ع) در مورد تفکر چه فرمودند ؟
  ( تفکر انسان را به سوی نیکی و عمل به آن فرا میخواند )
  10- چه اندیشه هایی میتواند به انسان کمک کند تا یه سمت کار نیک کشانده شود؟
  اگر انسان بداند که کارهایش توسط خداوند ثبت و ظبط میشود ، و باید به تمام کار هایش در نزد خداوند پاسخگو باشد ؛ اگر بیندیشد که فقط یکبار میتواند دراین دنیا زندگی کند و اگر بیندیشد که با هر حرف و رفتارش میتواند دلی را شاد کند واز خود برنجاند به یقین این اندیشه ها او را به سمت کارهای نیک میکشناد.

  درس یازدهم        آفت های زبان
  1. نعمت سخن گفتن چه کمک هایی به ما میکند ؟
  توانایی سخن گفتن یکی از مهم ترین نعمت های خداوند به انسان است .انسان از این طریق با دیگران ارتباط برقرار میکند ، نیاز ها و درخواست هایش را بازگو میکند ، با دیگران مشورت میکند ، احساسات خود را بیان میکند و دیگران را راهنمایی میکند .

  2. ( سخن گفتن شخصیت درونی انسان را آشکار می سازد ) حضرت علی (ع) در این باره چه میفرمایند ؟
  ( هنگامی که سخن میگویید شناخته میشوید ؛ زیرا انسان زیر زبان خود پنهان است )
  3. دروغ گفتن چگونه ما را از رستگاری و به بهشت رفتن دور میکند ؟
  علاوه بر ابنکه باعث عذاب الهی در روز جزا میشود سبب از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد و تنهایی او میشود و دروغگو یا میخواهد به وسیله ی دروغ چیزی را به دست آورد یا قصد دارد خودش را از مشکلی رهایی بخشد و در این حالت فراموش مکند که هیچ قدرتی بالا تر از قدرت خداوند نیست و تا او نخواهد هیچ سود و ضرری به کسی نخواهد رسید .
  4. امام حسن عسکری (ع) درباره ی دروغ و درغگویی چه میفرمایند ؟
  ( زشتی ها همگی در خانه ای جمع شده ان که کلید آن دروغ است ) *
  5. دروغ گفتن چه گرفتاریهایی را در پی دارد ؟
  موجب نابودی ایمان میشود ، انسان را از هدایت الهی محروم میسازد ، موجب فقر و تنگ دستی انسان نیز میشود و برکت از زنگی انسان میگریزد .
  6. با توجه به سخن ائمه چه عاملی موجب نابودی ایمان میشود ؟
  ( دروغ گفتن ) 
  7. چه کسانی میتوانند دروغ گفتن را ترک کنند ؟
  کسی میتواند که همواره قبل از سخن گفتن به عواقب گفتارش بیندیشد و همین طور دوری کردن از کسانی که دروغ میگویند .
  8. چه سخنانی غیبت کردن محسوب میشود ؟
  بد گویی پشت سر دیگران و آشکار ساختن عیب های آنها یکی از بزرگترین گناهان نزد خداوند است که عذاب سخت الهی را درپی دارد . برخی از مردم به اشتباه گمان میکنند که سخن آنها وقتی غیبت به شمار میرود که آنچه درباره ی دیگران میگویند واقعیت نداشته باشد ، در صورتی که اگرآن مطلب واقعیت نداشته باشد هم تهمت و هم دروغ میشود . اما نکته ی اصلی این است که حتی وقتی با چشم خودمان هم چیز نا پسندی را از کسی میبینیم حق نداریم آنرا برای دیگران باز گو کنیم .

  9. قرآن کریم درمورد عمل زشت غیبت کردن چه میفرمایند ؟
  یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنو ...وَ لا یغتَب بعضُکُم بَعضًا اَیُحِبُّ اَحَدُکُم اَن یَاکُلَ لَحمَ اَخیهِ مَیتًا فَکَرِهتُموهُ وَاتَّقُوا الّله اِنَّ اللّه تَوابٌ رَحیمٌ
  ای کسانی که ایمان آوردید ... و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد ؟ همه شما از این امر کراهت دارید و از خدا پروا کنید ، که خدا توبه پذیر مهربان است.*
  10. به نظر شما چرا غیبت کردن جزء گناهان بزرگ محسوب میشود و بسیار نهی شده است ؟
  الف)تعاون و رفاقت میان مسلمانان اهمیت بسیاری دارد و هر کاری که سبب جدایی و دشمنی میان آنان باشد حرام است .
  ب) وبا غیبت کردن دوستی ها از بین میرود و دیگر آنها مانند گذشته با هم دوست و متحد نمیشوند .
  ج) کسانی که به غیبت گوش میدهند دیگر نمیتوانند مانند گذشته به فردی که درباره اش بد گویی شده اطمینان داشته باشند .
  د) اگر فردی بفهمد که همه از عیب های او با خبرند دیگر انگیزه ای برایش باقی نمیماند که بخواهد اشتباهاتش را جبران و یا ترک کند .
  س) غیبت در این دنیا زندگی انسان را نابود میکند .
  11. خداوند در مجازات غیبت کننده چهمی فرماید ؟
  خداوند در مجازات غیبت کننده ، کار های نیکش را به حساب کسی که از او غیبت شده مینویسد و توفیق انجام کار های نیک را نیز از غیبت کننده میگیرد .
  12. بهترین راه درمان غیبت چیست ؟
  انسان هیچ گاه از عیب ها و کاستی های خود غافل نباشد ، و به جای اینکه در دیگران به دنبال ایراد بگردد ، تلاش کند عیوب خود را بر طرف سازد .
  13. بسیاری از درگیری ها و نزاع ها از کجا شروع میشود ؟
  ( یک دشنام )
  14. رواج کلمات زشت و فحّاشی در جامعه سبب چه چیزی میشود ؟
  ( سبب میشود که حیا از میان یرود )

  15. خداوند درباره ی ناسزا گویی چه فرمودند ؟
  خداوند بهشت را بر هر فحش دهنده ی بد زبان که برایش مهم نیست چه میگوید و دیگران درباره ی او چه میگویند حرام کرده است .
  16. کسانی که فحش میدهند ، معمولاً وقتی این عمل زشت را انجام میدهند که :
  الف) هنگام عصبانی شدن .
  ب) قصد شوخی داشتن .
  ج) برخی هم به دلیل تربیّت نادرست و عادت شدن این عمل زشت برای آنها .
  راهدرمان بیماری چیست ؟
  الف)دوری از کسانی که فحش میدهند و عا دت یه این کار دارند .
  ب) اندیشیدن به این که چه کار زشت و نا پسندی انجام میدهند .
  ج)توجه داشتن به این که با فحش دادان چه برکاتی از زندگی آنان حذف می شود و در نهایت نیز رستگار نمی شوند .

  درس دوازدهم      ارزش کار
  1. امام باقر در جواب مردی که گفته بود (اگر در حال کار کردن بمیرید )چه فرمودند؟
  حضرت لحظه ای دست از کار کشید و فرمود :(( اگر در این حال مرگم فرا رسد ، در حال عبادت از خدا از دنیا رفته ام . من تلاش میکنم تا با کارکردن ، خودم و خانواده ام را از کمک دیگران بی نیاز سازم . این عبادت خداوند است . اگر قرار باشد از چیزی بترسم ، باید از این بترسم که در حال گناه و معصیّت مرگم فرا رسد .))
  2. رسول خدا عبادت را کم ترین جزء آن دانستند .  صحیح            غلط
  3. رسول خدا عبادت را به چند قسمت تقسیم کردند ؟
  ( عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن ، کار و کسب حلال است )
  4. رسول خدا در باره ی کار کردن چه فرمودند ؟
  کار و تلاش برای بی نیاز شدن از دیگران ، نه تنها نا پسند نیست ؛ بلکه جزء عبادت های بزرگ قرار دارد .

  5. فواید کار کردن را بنویسید .
  الف)بی نیاز شدن از دیگران
  ب)توانایی برای انفاق ، سخاوتمندی و مشارکت در کار های خیر است
  ج)بر طرف ساختن مشکلات اجتماعی
  6. کار و تلاش چگونه مشکلات اجتماعی را کم میکند ؟
  کار و اشتغال مناسب میتواند از بسیاری از جرائم و تخلّفات اجتماعی مانند مزاحمت های خیابانی و تکدّی گری جلو گیری کند .
  7. کار حرام نمیتواند حرام دیگری را پاک کند .    صحیح        غلط
  ( وآنچه کارهای حرام را پاک میکند ، کارهای نیک است )
  8. با توجه به سخن امام صادق (ع) آیا می توان از راه حرام پولی به فقرا داد ؟
  بنا بر این اگر کسی اموالش را از راه حرام  به دست آورد ، مرتکب گناه بزرگی میشود که حتی اگر همه ی آن اموال را در کار های خوب نیز مصرف کند ، نه تنها گناهش پاک نمیشود ؛ بلکه گناهی به گناهانش افزوده خواهد شد .
  9. اگر انسان اموالش را از راه حرام ، دزدی و ... بدست آورد ، آن اموال ................ است .
  ( حرام ) است و همینطور کسی حق استفاده ی از آنها را ندارد .
  10. چند کار را نام ببرید ، در عین حال که حلال هستند ولی با سودی که به دست می آورند ، حلال نیست .
  برای مثال : کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد ؛ اگر در ساعت کاری به وظایفش نپردازد ، پولی که دریافت میکند ، حق او نیست و استفاده از آن پول برایش حرام است ؛ بنابراین ، انسان در هر شغلی ممکن است به خاطر بی توجّهی و کوتاهی در انجام وظایفش ، گرفتار مال حرام شود .


  درس سیزدهم   کلید گنج ها
  1. با توجه به سخن حضرت علی (ع)چه چیز هایی باید از خدا وند طلب کرد؟
  الف)افزودنی عمرب)تندرستی بدنج)گشایش روزی
  2. با توجه به سخن امام علی(ع)به امام حسن(ع)چگونه می توان در های نعمت خداوند را باز کرد؟
  خداوندی که به تو اجاز ه دعا کردن داده است، در حقیقت کلید گنجینه های  خود را در دست تو قرار داده است، پس هر گاه خواستی میتوانی با دعا، در های نعمتش را بگشایی، و رحمتش را بر خود نازل کنی!
  3. بر اساس تعالیم قرآن،چه زمان هایی به یاد خداوند نیاز مندیم؟
  ما همیشه و در هر حال به خداوند و یاری او نیاز مندیم و بدون اجازه و خواست او نمی توانیم کوچک ترین کار ها را انجام دهیم.
  4. پیشوایان دینی ما چه دعا هایی به آموختن تا ما از یاری خداوندهمیشه بهره مند شویم؟
  دعا های هفته-دها های قبل از غذا خوردن و بعد آن-دعای قبل از خواب- دعای وقتمطالعه- دعای هنکام وضو- دعای هنگام بیدار شدن – دهای سوار شدن بر وسیله ی نقلیه ...
  5. چگونه میگوییم که دعا کردن نزد خداوند اهمیت دارد؟
  پرور دگارتان گفت:مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.
  6. دعا کردن و دعا نکردن چه چیز هایی را موجب می شود؟
  دعا کردن باعث جلب توجه خداوند می شود و کسانی که دعا نمی کنند، خود را از لطف خاص پر ور دگار محروم می کنند . دعا کردن همانند چراغ های همواره فروزانی است که انسان را به پناهگاه اصلی و واقعی هدایت می کند.
  7. ثمرات دعا برای ما چیست؟
  الف)آرامش روحی
  ب)بهره مندی از پاداش در روز قیامت
  پ) در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت
  ج)های بیشتر خداوند را به دست آورد
  ی) به خداوند ایمان دارد- به پروردگار مهر بان اعتماد و تکیه کرده است.
  8. اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود چه باید بکند؟
  در امدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم به کنار برود. دعای بنده ای که در شکمش هرام باشد  یا حق یکی از بندگان به گردنش باشد به در گاه خدا بالا نمی رود.
  9. دعا ها را معمولا با چه ذکری باید شروع کرد؟
  هرگاه در خواستس از خداوند داشتی دعایت را با صلوات بر پیامبر آغاز کن زیرخداوند کریم ترازآن است که دعای یکی را استجاب کند ولی برای کسی دیگر را نکند.
  10. در چند وقت دعا کردن را غتیمت بشماریم؟
  در چهار وقت:
  الف)هنگام قراعت قر آن 
  ب)وقت اذان
  ج)هنگام باریدن باران
  د)هنگام روبرو شدن سپاه ایمان بالشکر کفر
  11. امام باقر چگونه دعا می کرد؟
  صدقه می داد- خود را معطر می ساخت- به مسجد می رفت- ان گاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

  درس چهاردهم    مامسلمانان

  1. آیا مرز ها ی جغرا فیایی یا تفاوت نژادها مانعی برای مسلمان بودن می شود؟
  خداوند همهٔ مسلمانان را در هر کجا که باشند و به هر زبان که سخن بگویند، اعضای یکخانواده و شریک و ه مدرد یکدیگر م یداند و مرزهای جغرافیایی و تفاوت نژادها و زبا نها را مانعی برای یکدلی آنها نمی پندارند.
  2. ما مسلمانان در چهمسائلی با یک دیگر هم عقیده ایم؟
  ما مسلمانان به خدای یگانه و روز قیامت اعتقاد داریم، حضرت محمد را آخرین پیامبر خداو قرآن را آخرین کتاب آسمانی م یدانیم و به سوی کعبه نمازمیخوانیم از نظر دین اسلام،هر کسی که به این موارد معتقد باشد، مسلمان است و رنگ پوست، نژاد، زبان و کشوری که در آن زندگی دخالتی در مسلمانی ندارد.
  3. مسأله خلافت پس از رحلت پیامبر در عقیده اهل سنت چه بود؟
  اهل سنّت معتقدند که پیامبر برای خودش جانشینی تعیین نفر پس از رحلت رسول خدا
  به دلیل اینکه حفظ نظم جامعه و ادارهٔ کشور اسلامی نیازمند رهبر است، تعدادی از مسلمانان در مکانی به نام سقیفه گردهم آمدند و ابوبکر را به خلافت برگزیدند و با وی بیعت کردند.
  4. مسأله خلافت پس از رحلت پیامبر درعقیده ی شیعه چه بود؟
  اما شیعیان معتقدند پیامبر اکرم با یادآوری شایستگی و علم و تقوای عل یبن ابی طالب، او را به عنوان جانشین خود، و امامان پس از ایشان تا امام دوازدهم را به مردم معرفی نمود.
  5. سخن رهبر در باره ی تفره انداختن بین شیعه و سنی چه بود؟
  هرکسی را شما دیدید که ندای تفرقه بین شیعه و سنّی را سر می دهد، چه شیعه باشد و چه سنی، این فرد مزدور دشمن است، چه خودش بداند و یا نداند.

  6. با توجه به سخن امام سادق حق مسلمان بر مسلمان دیگر چیست؟
  الف) آنکه هرچه برای خودت دوست داری برای او نیز بداری و هرچه برای خودت نمی پسندی برای او نیز نپسندی،
  ب) آنکه به دنبال خوشنودی اش باشی و او را خشمگین نکنی،
  ت)آنکه هرگاه نیاز شد با جان و مال و زبان و دستت او رایاری کنی
  ث) آنکه آیینه و راهنمای او باشی
  ج)آنکه سیر نباشی، درحال یکه او گرسنه است و سیرابنباشی، درحال یکه او تشنه است و از لباسهای گوناگون بهره مندنباشی، درحالی که او لباسی ندارد
  چ) آنکه اگر مریض شد به عیادتش بروی
  ح)اینکه اگر دانستی که نیازی دارد، پیش از آنکه به توبگوید خودت برای رفع نیازش اقدام کنی.
  7. استکبار گران چگونه در بین مردم تفرقه ایجاد می کنند؟
  استکبارگران با استفاده از قدرت تبلیغاتی و رسان ههای پُرشماری که در اختیار دارند، به صورت پیوسته اختلافات میان اقوام و مذاهب مختلف مسلمان را بزر گنمایی میکنند. آنان تلاش میکنند این اختلافات را به مسئلهٔ اصلی مسلمانان تبدیل کنند؛ مثلاً اگر تعداد اندکی از افراد نادان و ساده لوح درمیان یک قوم یا طرفداران یک مذهب کار اشتباهی انجام دهند، رسان ههای استکباری با انعکاس گستردهٔ این اقدام، و بزر گنمایی آن تلاش م یکنند آن را به تمام پیروان آن مذهب نسبت دهند و به این وسیله میان اقوام و مذاهب مختلف بدبینی و تفرقه را حاکم کنند

  درس پانزدهم    حقّ النّاس
  1. حقوق سه گانه را توضیح دهید با ذکر مثال؟
  اگر کمی دقت کنیم می بینیم بعضی از کارهایی که ما هر روز و شب انجام م یدهیم برای این است که خودمان سالم بمانیم و بتوانیم از هر نظر رشد خوبی داشته باشیم. به این کارها حقّ النّفس گفته میشود. غذا خوردن، استراحت کردن، مسواک زدن و مطالعه کردن از این کارها هستند.توجه به حقّ النّفس یکی از مهمترین وظایفی است که خداوند به عهدهٔ هر یک از ما قرار داده است.بعضی کارهای دیگر را برای این انجام م بدهیم که دستور خداوند را اطاعت کنیم. به این کارها حقّ اللّٰه گفته میشود. نماز خواندن، امر به معروف و دوری از گناهان از این گروه اند.بخش دیگری از کارها، وظیف ههای ما نسبت به دیگران است. ما موظفیم به نیازمندان کمک کنیم، دیگران را آزار ندهیم، حقّ دیگران را رعایت کنیم و به کسی ظلم نکنیم. به این وظایف حق النّاس گفته میشود.
  2. کدام گروه با بقیه فرق می کند؟
  غذا خوردن         نماز خواندن          امر به معروف   دوری از گناه
  3. پیامبر در باره ی کسی که استراحت های عمومی را آلوده می کند چه فرموده؟
  از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه ها و استراحت گاه های عمومی را آلوده کند و همچنین کسی که راه عبور مردم را سد کند

  منبع مطلب : daqr86.blogfa.com

  مدیر محترم سایت daqr86.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  آسمان

  درس اوّل

  2- با توجه به سخن حضرت علی علیه السلام توضیح دهید دلیل آفرینش شگفتی های بی پایان آسمان و زمین چیست ؟

  ج- تا انسان در باره آنها بیندیشد و با استفاده از آنها به بهشت راه یابد و خود را از عذاب دوزخ برهاند .

    سوالات متن :   3- چند تفاوت دوربین و چشم را بنویسید ؟

  ج- برای دیدن فاصله های مختلف لنز دوربین باید تعویض شود ولی چشم نیاز به این کار ندارد – برای پاک کردن دوربین با از مواد مختلف استفاده کنیم باید با دست پاک شود ولی چشم خودکار این کار را انجام می دهد – دوربین برای ذخیره و کار کردن نیاز به فیلم و باطری دارد ولی چشم نیازی ندارد و بدون باطری سالها ذکار می کند .......  

   4- امیر المومنین علی علیه السلام در باره آفرینش انسان چه می فرماید ؟

  ج- از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه می کند، با پاره ای گوشت سخن می گوید، و یا چند استخوان می شنود  

     5- از نعمت عقل چگونه می توانیم استفاده کنیم ؟

  ج- باید در باره آنچه می بینیم فکر کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خداشناسی بگیریم  

     6- درستی یا نادرستی جملات را مشخص کنید

  الف -  خداوند گاهی انسان را فراموش می کند.

   ب - جهان آفرینش بی هدف آفریده شده است .

  ج ) الف  - غلط                   ب -  غلط

  پاسخ سوالات درس اول 1- خیر . خداوند هیچ چیزی را بیهوده و بی هدف نیافریده است .

   سوالات درس دوم

  1- بین حرکت  ابرها و گذشتن زمان چه شباهت هایی وجود دارد؟

  ج- الف)حرکت ابرها نشانه گذشتن سریع زمان و فرصت ها  می باشند ب) همان طور که ابرها م می توانندبرای ما مفید باشند لحظات عمر هم می توانند برای ما مفید باشند

   2- آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و آخرت کافی است ؟

  ج- خیر ، استفاده درست  از نعمت عمر برای خوشبختی بسیار مهم است .

   3- خداوند حکیم چه کسانی را از چهار پایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا

  ج- کسانی که توانایی اندیشیدن دارند ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند، چشم دارندولی از انچه که می بینند عبرت نمی گیرند، گوش دارندولی برای شنیدن دستورات الهی استفاده نمی کنند – چون اینان از نعمت هایی که خداوند به آنها داده درست استفاده نمی کنند در حال که حیوانات اصلاً این نعمت ها را در اختیار ندارند 

  سوالت متن 4- حضرت علی علیه السلام  در باره استفاده از فرصت عمر چه می فرماید؟

  ج- فرصت ها مانند ابر می گذرند پس فرصت های خوب ررا غنیمت بدانید.  

  5- شباهت بازی با زندگی ما انسان ها چیست ؟

  ج- بازی داور دارد  زندگی هم داور دارد که خداست – وقت بازی محدود است عمر انسان هم مشخص است – بازی دارای کارتهای زرد و قرمز است زندگی انسان هم اخطارهایی دارد – هر کس در بازی تلاش کند برنده است در زنگی هم هر کس بیشتر تلاش کند موفق تر است

  6- پیامبر اعظم (صلی الله علیه)در باره تفکر در آیات الهی چه می فرماید ؟

  ج- ساعتی تفکر در نشانه های خداوند، از ساعت های طولانی عبادت کردن برتر است.

   7- به نظر شما علت تاکید اسلام به فکر کردن چیست ؟

  ج- چون با فکر کردن می توانیم بهتریت استفاده را از عمر و دیگر نعمت های خداوند داشته باشیم .

  8- هنگامی که مرگ کسانی که قدر عمر خود را نمی دانند فرا می رسد چه در خواستی از خدا می کنند؟

  ج- می گویند پروردگارا مرا به دنیا برگردان که اعمال صالح انجام دهم.

   9- اولین سرمایه ما برای  خوشبختی در دنیا و آخرت ....................است. 

  ج- عمر

   10- یکی از تفاوت های انسان با حیوانات و گیاهان .......................................است .

   ج- قدرت تفکر و اندیشه

  11- دو سرمایه انسان برای خوشبختی ................................و.....................................است .

  ج- عمر و قدرت تفکر و اندیشه    

   درس سوم

   1- توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

  ج- چون خود هارون بیشتر از دیگران نیاز به کمک داشت و همچنین او نمی توانست نیازهای واقعی کسی را بر طرف کند

   2- گاهی انسان هادر دعایشان چیزی می خواهند که برایشان زیان آور است.آیا خداونداین دعاها را مستجاب می کند؟ گفتار پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را در این موردتوضیح دهید ؟

   ج- خیر- هیچ مسلمانی خداوند را نمی خواند مگر اینکه دعایش یا در این دنیا مستجاب می شود یا خداوند آن را برایش در روز قیامت ذخیره می کند و یا در برابر آن دعا بخشی از گناهانش را می بخشد.

  3- پیام خداوند که باعث شد مسلمانان نیروی تازه گرفته و مشرکان را فراری دهند به طور خلاصه بیان کنید.

  ج- اگر صبر کنید و پرهیزگار باشید خداوند شما رادر برابر دشمنان  با پنج هزار فرشته یاری خواهد کرد.

  4- توضیح دهید روزه گرفتن چگونه باعث بهرمندی بیش تر ما از یاری خداوند می شود؟

     ج- چون روزه دار با اختیار دستورات خدا را انجام می دهد وبه خواسته های خدا بیشتر از خواسته های خودش  توجه دارد خداوند مهربان هم به چنین فردی بیشتر یاری می رساند.

  سوالات متن 5- چه راه هایی را برای یاری گرفتن از خدا می شناسید؟

  ج- دعا کردن- صبر وتقوا- دوری از گناهان – رعایت حقوق دیگران ( نخوردن مال مردم بی اجازه )  

  6- مفهوم آیه « وَ اِذا سَاَلَکَ عبادی فَاِنّی قَریبٌ اَجیبُ دَعوَةَ اَلدّاعِ اِذا دَعانِ» چیست ؟

  ج- هرگاه از خدا یاری بخواهیم خداوند می شنود و اجابت می کند

   7- چرا دعاهای بعضی افراد مستجاب نمی شود؟

  ج- بعضی افراد با کارهای ناپسندی  که انجام می دهند  باعث می شوند که دعایشان مستجاب نشود

  8- بهترین حالت دعا (نمونه دعا)  چه هنگامی اتفاق می افتد؟

  ج - در حال نماز

   9- آیا ممکن است دعا کردن بی نتیجه باشد سخن رسول خدا را بیان کنید؟

  ج- خیر ، اگر دعایش مستجاب نشود یا خدا بخشی از گناهان اورا می بخشد یا دعایش را برای آخرت نگه می دارد

  10- با توجه به سخن امام صادق علیه السلام راه مقابله با مشکلات دنیا   چیست ؟

  ج -  وضو گرفته و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و دعایش را از خدا در خواست کند.

   11- آیا معنی دعا کردن این است که دیگر ما تلاش نکنیم ؟

  ج- خیر دعا همراه تلاش نتیجه بخش است .  

  12-...........بهترین نمونه دعاست ؟

  ج - نماز

   13- بهترین کاری که موجب تقویت  صبر می شود  ......................است .

  ج-  روزه گرفتن

   14- ما می توانیم تمام نیازهای خودمان رابه تنهایی برطرف کنیم ؟ صحیح          غلط

  ج - غلط

  15- ساده ترین راه برای یاری طلبیدن از خدا دعا کردن می باشد ؟ صحیح          غلط

  ج-  درست

   16- بعضی کارها باعث می شود دعا قبول  نشود ؟ صحیح          غلط

    ج - درست

  17-خوردن مال و حق دیگران هیچ ارتباطی به دعا کردن ندارد ؟ صحیح          غلط

  ج - غلط

   درس چهارم

   1- آیا انسان می تواند بدون استفاده از دستورات خدا همه نیازها و خطرهای راه سعادت را پیش بینی کند؟ توضیح دهید

  ج- خیر ، چون انسان نمی داند که چه جیزهایی می تواند باعث سعادت و خوشبخی او می شود و انسان از گذشته و اینده خود بی خبر است

   2- توضیح دهید که راهنمایی های پیامبران چگونه باعث خوشبختی انسان در دنیا و آخرت می شود؟

  ج- خداوند مهربان پیامبرانی را به دکمک ما فرستاده که خودشان راه را به درستی می شناسند و به ما نیز یاد می دهندکه برای رسیدن به مقصد چ- چیزهایی را باید همراه خود داشته باشیم

  3- به نظر شما اگر مسلمانان نسبت به راهنمایی های دین خود بی توجه باشند چه سر نوشتی در انتظار آنها خواهد بود؟ آیا وضعیت آنها با مردم بی دین تفاوتی خواهد داشت.

  ج- خیر ، اگر مسلمانان به دستورات دین بی توجه باشند هیچ موقع به خوشبختی و سعادت نخواهند رسید و در دنیا نیز دچار مشکلات فراوانی خواهند شد مثل خوردن غذاهایی که برای انسان ضرر دارد یا نداشتن آرامش و امنیت واقعی

   سوالات متن 4- چند نمونه از ثمرات دین را بنویسید؟

  ج - از بین رفتن دشمنی ها و مهربان شدن دلها با هم ، رشد علم و دانش ، نجات از آتش جهنم

   5- نتیجه تکیه فقط بر تجربه ودانش  بشری چیست ؟

  ج- آنها برای رسیدن به خوشبختی واقعی هر راهی را آزمایش می کنند اما باز هم نمی توانند خود را نجات دهند

  6- وظیفه ما نسبت به دین چیست ؟

  ج- باید با تمام توان از آن محافظت کنیم .

  7- چرا دفاع از دین لازم است ؟

  ج- چون تنها راه رسیدن به سعادت دین است .  

  درستی و نادرستی جملات زیر را مشخص کنید .

  8 -  ما بدون راهنمایی پیامبران هم می توانیم راه سعادت خود را پیدا کنیم . صحیح          غلط 

  ج- غلط

  9- بعضی از دستورات دین بی فایده است . صحیح          غلط

  ج- غلط

  10- دین تنها راه رسید به سعادت و خوشبختی واقعی است . صحیح          غلط

  ج- صحیح

  درس پنجم

   1- اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است ایا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.

  ج - خیر اگر کسی بعد از نماز بفهمد که با لباس نجس نماز خوانده نمازش درست است  

   2- کسی که کف پاهایش  خیس است ، آیا می تواندبر روی فرش نجس نماز بخواند؟

  ج- خیر

  3- آستفاده از گردنبد و انگشتر طلا:

   الف- نماز مردان و زنان را باطل می کند؟                                 ب- فقط نماز زنان را باطل می کند

   ج- فقط نماز مردان را باطل می کند                                          د- برای مردان حرام است اما ربطی به نماز ندارد

  ج )     ج- فقط نماز مردان را باطل می کند

  سوالات متن

   4-  این عبادت کدام مورد است -نردبان آسمان است  ،- باعث نزدیکی به خداست ، از همه عبادت ها بیشتر بر آن تاکید شده است.

   الف- روزه               ب- اذان                         ج- نماز                                 د- جهاد

  4-  گزینه ج- نماز 

   5- محتوای اذان و اقامه کدام مورد است

   الف- شهادت به یگانگی خدا                                            ب- شهادت به پیامبری  حضرت محمد صلی الله علیه و آله             

  ج- شهادت به امامت علی علیه السلام                                 د- همه موارد

  5- همه موارد     

  6- بنابه فرموده ی پروردگارمتعال نقش مساجددرروی زمین مانندچیست؟    

    الف- محل عبادت وخداپرستی               ب- مکان اتحادمسلمانان             ج- محل مشورت مردم                د- خانه های خداوند  

  6- د- خانه های خداوند    

   7- باتوجه به سخن علی علیه السلام با چه وسیله ای می توان به خدا نزدیک شد؟

  ج- نماز                       

   8- ...............گناهان را می ریزد مانند برگ های پائیزی می ریزد .

  ج- نماز          

   9- نمازگزار درمسجد میهمان ....... می باشد 

  ج- خدا

  10- ...... مانند چشمه آبی است که در برابرخانه  هر کسی قرار دارد و او می توان خود را هر روز پنج بار در آن بشوید

  ج- نماز

  11- بنابه توصیه امام المتّقین علی (ع) کسی که اذان واقامه ی نمازرابگوید، دارای چه مرتبه وجایگاهی می باشد؟

  ج- کسی که اذان و اقامه بگوید و به نماز بایستد دو صف از فرشتگان پشت سر او می ایستند و اگر فقط اقامه را بگوید یک صف از فرشتگان به صف

   می ایستند

  12- پیامبراکرم(ص) درباره ی نقش وثواب موذّن چه می  فرماید؟    

  ج- بخشی از ثواب همه نماز گذاران سهم موذنی است که مردم با صدای اذاناو به نماز می ایستند 

    13- چند مورد آز آداب نماز را بنویسید ؟

  ج- خواندن نماز در اول وقت – داشتن ظاهری مرتب و لباس تمیز-ئخواندن اذان واقامه – نماز خواندن در مسجد

  14- نماز خواندن در مسجد چه ارزشی دارد ؟

  ج- باعث توجه بیشتر خداوند و لطف و رحمت خدا می شود

  15- چه فرقی بین آداب نماز با احکام نماز وجود دارد ؟

  ج-  احکام نماز واجب  و آداب نماز مستحب است

   16- شرایط لباس و مکان نماز گذار را بنویسید (شش مورد)

  ج-  لباس و بدن ، مکان نماز گذار باید پاک باشند-  مکان نماز گذار نباید غصبی باشد ، - لبلس نماز گذار نباید غصبی باشد – با پول حرام نمی شود برای نماز لباس تهیه کرد- استفاده از طلا برای مردان حرام است و باعث باطل شدن نماز می شود- لباس نماز گذار نباید از اجزای حیوان حرام گوشت باشد

   17- آیا نماز خواندن با جوراب ، کلاه ، کمربند، و دستکش نجس  نماز را باطل می کند؟    

     ج- خیر                                                   

     درس ششم :

   1- توضیح دهید که چگونه روزه گرفتن باعث رسیدگی بیشتر مردم به فقرا و مستمندان می شود؟

  ج- خداوند بلند مرتبه روزه را واجب کرده است تا همه مانند هم باشند  و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند و با فقیران و گرسنگان مهربان باشند و به آنان کمک کنند .

   2- چهار مورد از مبطلات روزه را نام ببرید؟

  ج- خوردن- آشامیدن- فروبردن تمام سر در آب- فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق – استفراغ عمدی- دروغ بستن به خدا و پیامبران و امامان

  3- اگر کسی در ماه رمضان فراموش کند که روزه است ومبطلات روزه را انجام دهد روزه اش چه حکمی دارد ؟

  ج- روزه اش درست است

   4- آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید ؟

  ج- اگر شنا کردن باعث شود یک باره تمام سر در آب فرو رود روزه باطل است

  5- با توجه به سخنان پیامبر سه مورد از اعمالی که در زندگی و پس از مرگ تاثیر دارند را بیان کنید ؟

   ج- هر کس زیاد صلوات برستد کارهای نیکش در قیامت سنگین می شود – هر کس خوش اخلاق باشد به آسانی از صراط می گذرد – هر کس روزه داری را افطار دهد خداوند گناهان گذشته اش را می بخشد

  6- پیامبر اعظم صلی الله علیه در باره اهمیت عبادت روزه په می فرماید؟

  ج- روزه سپری است در برابر مشکلات دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت

  7- فواید روزه گرفتن را بنویسید ؟

  ج- تقویت صبر و اراده- توجه به محرومان – حفظ سلامتی

   8- روزه گرفتن چگونه باعث تقویت اراده می شود ؟

  ج- فرد روزه دار با اینکه آب و غذا در اختیار دارد و آز آن نمی خورد با این کار اراده او قوی شده و می تواند در برابر گناهان مقاومت کندو دچار وسوسه های شیطان نشود .

  9- معنی «صوموا تصِحِوا» چیست ؟

  ج- روزه بگیرید تا سالم بمانید.

  10- کدام مورد با عبارت  « جراحی بدون چاقو » ارتباط دارد ؟

   الف- نماز                      ب- روزه گرفتن                                 ج- تقوا و پرهیز گاری

  10- ب- روزه گرفتن

   11- کدام مورد از مبطلات روزه نمی باشد ؟

   الف- خوردن و آشامیدن                    ب- دوش گرفتن                     ج- دروغ بستن به پیامبران و امامان

  11- ب- دوش گرفتن 

  درس هفتم :

   1- چرا پاشاده زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی نداشت ؟

  ج- چون در آنجا برای خود جایی خوب آماده کرده بود که همه امکانات زندگی در آنجا وجود داشت .  

  2- مرگ برای چه کسانی و حشتناک و ناخوشایند است ؟چرا ؟

  ج- برای کافران و بد کارانی که در دنیا به خوشگذرانی و تفریح می پردازندو توشه ای برای آن دنیا نمی فرستند و کسانی که به دیگران ستم می کنند . چون اینان جایی بد را برابی خود آماده کرده اند

   3- حالت مومنان و کافران را در هنگام مرگ توضیح دهید ؟

  ج- مومنان مورد استقبال فرشتگان قرار می گیرند و به بهشت می رونداما کافران  رافرشتگان با غضب جانشلن را می گیرند و به صورت و پشتشان می زنند و با عذاب داخل آتش می شوند .  

  4- چه کسانی از مرگ نمی ترسند؟

                                                                                                                      ج- مرگ برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان دارند.

   5- انسان چگونه می تواند برای بعد از مرگ خود جایی خوب آمکاده کند ؟

   ج- با ایمان به خدا و کارهای نیک و دوری از گناهان

  6- آیا انسان از مرگ از زمان مرگ خود آگاه است ؟

  ج - خیر 

  درس هشتم : 1- علت آزار و فشار قبر سعد ابن معاذ چه بود؟

  ج- او با خانواده اش بد اخلاق بود.

  2- با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام  نیکی به پدر و مادر چه تاثیری بر زندگی ما در دنیا و آخرت دارد ؟

  ج- امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس پیوند خود را با بستگانش محکم کند و با پدر و مادرش بسیار خوش رفتارو مهربان باشد باشد دشواری های مرگ بر او آسان می شود و در دنیا نیز هرگز فقیر و تهی دست نمی شود.  

  3- توضیح دهید که اقامه به موقع نماز ، چگونه انسان را به بهشت می رساند؟

  ج- بر پا داشتن درست و به موقع نماز باعث می شئد که انسان از گناهان و زشتی ها دور شود و هر قدر از گناهان دور شود به بهشت نزدیک می شود.  

  سوالات متن: 4- با توجه به پاسخ ابوذر چرا بعضی ها از مرگ می ترسند؟

  ج - چون آنها دنیای خود را آباد کرده اند و آخرت خود را خراب و معلوم است که دوست ندارند از جای اباد به جای خراب بروند

  5- چه چیزهایی باعث راحتی مرگ و راحتی  زندگی پس از مرگ می شود؟

  ج- نیکی به پدر و مادر، نماز اول وقت، خوش اخلاقی

  6- چه چیزی باعث شد که جوانی که هنگام مرگ عذاب می کشید نجات پیدا کند؟

  ج- مادرش او را بخشید و پیامبر برایش دعاکرد

  7- رسول گرامی اسلام به کسانی که به نماز پنجگانه خود اهمیت می دهند چه قولی می دهد؟

  ج- قول می دهد آنها را با خود به بهشت ببرد.

  8- با توجه به آیه زیر « اَقِمِ الصلاةَ اِنَّ اَلصَّلاةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنکَرِ » فایده نماز چیست ؟

  ج- دوری از گناهان و زشتی ها

   9- از نظر حضرت علی علیه السلام چه چیزی باعث می شد که حضرت علی علیه السلام از مرگ نهراسد ؟

  ج- پرهیز از گناهان و انجام واجبات و خوش اخلاقی

  درس نهم:

   1- مهم ترین فایده زیارت چیست ؟ توضیح دهید ؟

  ج- مهمترین فایده زیارت ایجاد انس و محبت  بین ما واولیای خداست که باعث می شود ما در زندگی از آنها الگو بگیریم .  

  2- به چه کارهایی آداب زیارت گفته می شود؟ به سه مورد از این آداب اشاره کنید .

  ج- فبل از زیارت غسل کنیم ؛ در زیارتگاه ها با لباس تمیز حاضر شویم ، از سخنان و کارهای زشت دوری کنیم ، با وضو به زیارت برویم ، برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنیم.

   3- شیوه صحیح غسل را توضیح دهید.

  ج- ابتدا نیت می کنیم – سپس سر و گردن را می شوییم – سپس طرف راست بدن را می شوییم – در آخرین مرحله طرف چپ بدن را می شوییم

  4- چرا پیامبران و امامان هر گونه و مشکل را به جان خریده اند؟

  ج- برای هدایت و نجات انسان ها

   5- پیامبر ما از مردم در برابر زحمت هایش چه مزدی را درخواست می کند؟

  ج- دوست داشتن خویشاوندان نزدیکش

   6- اکنون که پیامبران و  امامان در بین ما نیستند ما چگونه می توانیم با آنان مهربانی کنیم ؟

  ج- زیارت مزار آنها-  دعا برای آنها – پیروی از دستورات آنها

   7- با توجه به سخن امام باقر  علیه السلام ما چگونه می توانیم به پاداش های الهی و ولایت امامان برسیم ؟

  ج- با پرهیز کاری و عمل صالح

   8- غسل ها همه شبیه هم هستند فقط در یک کارمتفاوت هستند  و آن هم ..........................است .

   ج- نیت

  9- اولین کار در غسل .........................است .   

  ج- نیت

  10- اگر در هنگام شستن یک قسمت آب به قسمت دیگر برسد غسل باطل است ؟ ص              غ

  ج- غلط

   11- چون امامان از دنیا رفته اند نه صدای ما را می شنوند و نه ما را می بینند  ؟ ص              غ

  ج- غلط

  12- در غسل شستن داخل گوش و دهان و بینی لازم است ؟ ص              غ

  ج - غلط

  درس دهم :

   1- در چند جمله کوتاه ویژگی های زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را توصیف کنید؟

  ج – عدالت سراسر جهان را فرا می گیرد، علم و دانش بسیار پیشرفت می کند، دادگاه ها و زندان ها شلوغ نیست ، هیچ کس گرسنه نیست ، هیچ جا خشکسالی نیست ، فهم انسانها آنچنان رشد کرده است که کسی حقوق دیگران را نمی خورد.

    2 - به نظر شما ما باید چه کنیم تا از منتظران واقعی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم ؟

   ج- صبور بودن  خوش رفتاری با دیگران، همسایه داری ، ترویج کارهای نیک، خود داری از آزار و اذیت دیگران، گشاده رویی ، خیر خواهی و مهربانی با مؤمنان 

   سوالات متن:

   3- فرج یعنی چه ؟

   ج-گشایش در کارها و بر طرف شدن مشکلات

   4- پیامبر اعظم در باره آرزوی فرج چه می فرماید ؟

   ج-  بهترین کار امت من انتظار فرج است.

   5- آیا اعمال ما بر امام زمان پوشیده است کارهای ماچه تاثیری بر امام می گذارد ؟

   ج- خیر ؛ اعمال صالح ما باعث خوشحالی او و کارهای ناپسند ما باعث رنجش ایشان می شود

  6- پیامبر اعظم می فرماید بهترین کار امت من ............................است.

  7- گشایش  در کارها و برطرف شدن مشکلات را ........................................... می نامند.

   8- ظهور امام زمان علیه السلام در سخنان پیامبر صلی الله علیه چه نامیده شده است ؟

  الف –  انتظار                                  ب – فرج                                       ج – ظهور                            د- صبر 

   پاسخ سوالات6و7و8 6- انتظار فرج است

    7- فرج

    8-      ب- فرج                         

   درس یازدهم:

    1- با توجه به حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله چه چیزی باعث نزدیک شدن انسان به خداوند و بهشت می شود؟ نتیجه بخل ورزیدن چیست؟

   ج- سخاوتتمندی – بخل انسان را از خدا و از بهشت و از مردم دور می کند.

  2- آیاتنها انسان های ثروتمند می توانند سخاوتمند باشند ؟ توضیح دهید؟

  ج- سخاوت و بخل تنها در وسایل مالی نیست، سخاوت این است که از آنچه داریم دیگران را بهرمند کنیم  مثل یاد دادن درس به دیگران_گفتن جملات تشکر آمیز، خوشرویی

  3- اسراف در سخاوت یعنی چه ؟ دو نمونه آن را بیان کنید .

   ج- یعنی بیش از اندازه بخشیدن ، مانند کسی که خودش بسیار گرسنه است تمام غذای خود را به دیگری ببخشد . یا همه پول خودش را که نیاز دارد به دیگری ببخشد

   سوالات متن

    4- به خاطر کدام ویزگی های حضرت ابراهیم خداوند او را به عنوان دوست خود انتخاب کرده بود ؟

  ج) الف – هرگز از کسی چیزی نخواسته بود، دوم هر کس که از او کمک خواسته بود کمکش کرده بود

  5- نتیجه هدیه دادن به دیگران چیست ؟

   ج- باعث دوستی دیگران می شود

  6- با توجه به سخن پیامبر اکرم  بخیل ترین مردم کیست ؟

   ج- بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن به دیگران بخل ورزد.

  7- امام رضا علیه السلام در باره سخاوت چه می فرماید ؟

   ج- سخاوت درختی است در بهشت که شاخه های آن در دنیاست . هر کس از شاخه ای این درخت در آویزد او را به بهشت خواهد رسانید .

  8- چه چیزهایی بخشش انسان را باطل می کند؟

   ج- منت گذاشتن و اذیت فقرا

   9- چگونه به مقام نیکو می رسیم ؟

   ج- از آنچه که دوست داریم ببخشیم

  10- چه چیزهایی را نباید به دیگران بخشید ؟

   ج- چیزهای بدی که خودمان حاضر نیستیم از دیگران بگیریم

  11- یکی از ساده ترین نمونه سخاوت ...................است .

   12 – کدام مورد از نمونه های سخاوت می باشد .

    الف- سلام کردن                ب- صدقه دادن             ج- خوشرویی                         د- همه موارد

   پاسخ سؤالات11و12 11- صدقه دادن

   12- همه موارد                              

    درس دوازدهم:

    1- چه چیزی باعث می شود که یک کار برای انسان به صورت عادت در آید

   ج- تصمیم انسان به انجام یک کار به صورت تکراری

  2- با ذکر یک مثال نقش صبر و استقامت را در رسیدن به بهشت توضیح دهید.

  ج- مانند کسی که گرسنه است و غذای حرامی هم وجود دارد ولی صبر می کند و از آن غذا نمی خورد تا غذای حلالی پیدا کند او با این کار باعث خشنودی خدا شده و به بهشت می رود .

  3- با توجه به آنچه در این درس خواندیم. الف- توضیح دهید سرگرمی ها چند دسته اند؟ ب- زیاده روی در کدام گروه از این سر گرمی ها ناپسند است ؟

   ج) الف- به دو دسته- گروه اول سرگرمی هایی که به خودی خود بد نیستند اما زیاده روی در آن ها باعث دور ماندن از وظایف و کارهای اصلی می شود گروه دوم سرگرمی هایی که تاثیر بدی بر انسان می گذارد مانند برخی فیلم ها و بازی های خطر ناک

   ب-  گروه دوم که کلاً بد است اما زیاده روی در هر سر گرمی بسیار ناپسند است . 

   سوالات متن 4- با توجه به سخن علی علیه السلام نتیجه پیروی از عادت های بد چیست؟

  ج- حضرت علی علیه السلام می فرماید« کسی که از عادت های بد پیروی کند به مقام های بلند نخواهد رسید .

  5- دو عادت ناپسند که انسان را از رشد باز می دارد کدامند؟

  ج- سر گرمی های نا مناسب ، کم طاقتی

  6- با توجه به سخن امام باقر علیه السلام نتیجه استقامت بر سختی ها و ناملایمات زندگی چیست؟

   ج- وارد شدن در بهشت

  درستی و نادرستی جملات را مشخص کنید

    7- انسان کم طاقت  می تواند در برابر وسوسه های شیطان ایستادگی کند.

   8- انسان صبور هنگام عصبانیت خشم خود را کنترل می کند.

   پاسخ سوالات 7و8

  7- غلط

    8- درست         

   درس سیزدهم:

   1- به نظر شما کار کردن چه فوایدی برای ما و جامعه ما دارد؟به سه مورد اشاره کنید؟

   ج- الف) کار کردن یک نوع عبادت است  ب) کار کردن باعث بی نیاز شدن از دیگران می شود ج) توانایی برای انفاق و سخاوتمندی و کمک به دیگران  د) بر طرف کردن مشکلات اجتماعی و دوری از تخلفات اجتماعی

  2- به چند نمونه از کارهایی که انجام آنها و استفاده از در آمد آنها برای یک  انسان مسلمان حرام است اشاره کنید؟

   ج- دزدی ، قمار ، خرید و فروش اجناس  قاچاق ، نزول دادن پول

  3- سه شغل حرام را نام ببرید و توضیح دهید که چگونه ممکن است در آمد صاحبان آنها حرام باشد؟

  ج- فروشنده ای که یک وسیله بی کیفیت را در بسته بندی خوب  و با کیفیت قرار می دهد وبا قیمتی بیشتر می فروشد – کار مندی که به موقع در سر کار حاضر  نمی شود و یا کم کاری می کند و حقوق کامل می گیرد – فروشنده ای که جنس کم می دهد و بهای کاملی می گیرد

  4- کسب و کار حرام چه آثاری بدی بر زندگی افراد دارد؟

   ج- باعث می شود که دعای انسان مستجاب نشود، برکت از مال حرام بر داشته می شود، مال حرام در جای نادرست  مصرف  می شود

  سوالات متن:

   5- رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در باره ارزش کار و کسب حلال چه می فرماید؟

   ج- عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن کار و کسب حلال است

  6- آیا از مال حرام برای پاک شدن گناهان  می توان صدقه داد ؟ سخن امام صادق علیه السلام در این باره را بنویسید؟

   ج- خیر ؛ آنچه گناهان را پاک می کند کارهای نیک است ، اما کار حرام نمی تواند کار حرام را پاک کند.  ( بلکه گناهی به گناهانش افزوده می شود)

  درس چهاردهم :  ( حق الناس )

    1- کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد ، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟

  ج- اول: حقوق خودمان ( حق النفس )  دوم : خدا ( حق الله )        سوم:   دیگران (حق الناس )  

  2- اگر همه مردم نسبت به حقوق  یک دیگر بی توجهی کنند چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد ؟   

   ج- جامعه پر از بی نظمی می شود ، حقوق مردم پایمال می شود ودر همه جا هرج و مرج به وجود می آید افراد ضعیف تر زیر پای افراد قوی تر ازبین می روند ،و زندگی کردن بسیار مشکل می شود.

  3 - سه نمونه از حقوق را که هم کلاسی ها بر شما دارند بیان کنید ؟   

  ج- کمک درسی و یاد دادن مطالبی که برایش دشوار است ، رعایت نظم در کلاس، دادن وسایل  مورد نیاز وی ،

  4- سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده ( پدر، مادر، برادر، خواهر و ....) بر شما دارند بیان کنید.

   ج- احترام کردن به آنها ، کمک رساندن در کارهای خانه و بیرون خانه ، راز داری ، انجام دادن  وظایف  داده شده مانند درس خواندن  یا خرید .

  سوالات متن: 5- حق النفس را توضیح دهید ؟مثال بزنید.

   ج- کارهایی که ما در شبانه روز برای سلامتی و رشد خود انجام می دهیم  را حق النفس گویند مانند غذا خوردن ، مسواک زدن ؛ استراحت ، مطالعه

  6- حق الله را توضیح دهید ؟ مثال بزنید.

   ج- کارهایی که برای اطاعت از دستورات خدا انجام می دهیم را حق الله گویند مانند نماز و روزه و دیگر عبادت ها

  7- حق الناس را توضیح دهید ؟ مثال بزنید.

   ج-  بخشی از کارهایی که ما موظفیم نسبت به دیگران انجام دهیم  را حق الناس گویند مانند :کمک به نیازمندان ، آزار ندادن دیگران ، رعایت حقوق دیگران

  8- آیه « ولا تَجَسسوا ولا یغتب بَعضُکُم بعضاً » در باره کدام یک از حقوق زیر صحبت می کند.

    الف ) حق النفس                          ب) حق الله                                  ج) حق الناس

   9- آیه « یا ایها الَّذینَ ءامَنوا اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنُ اِثمٌ » در باره چه گناهی  حرف می زند؟

    الف) غیبت دیگران                 ب) بد گمانی به دیگران               ج- تهمت و فضولی در کار مردم

   10-- آیه « یا ایها الَّذینَ ءامَنوا اِجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنُ اِثمٌ » در باره چه حقوقی صحبت می کند ؟

    الف ) حق النفس               ب) حق الله                         ج) حق الناس

    11-آخرین ایستگاه در قیامت مربوط به حق  .................... است.

   12- اگر در قیامت نتوانیم حقوق دیگران را بدهیم چگونه  حقوق خود را دریافت می کنند ؟

   ج- چون در قیامت پول نیست از اعمال نیک ما به طلبکاران می دهند و اگر اعمال نیکی نداشته باشیم از گناهان آنان به ما می دهند .

  13- پامبر اکرم در باره آسیب رساندن به اموال عمومی چه می فرمایند؟

   ج- از رحمت خدا دور است کسی که توقفگاه ها و استراحتگاهای عمومی را آلوده کند و کسی که راه عبور مردم را سد کند.

  14- برای بی توجهی به حقوق عمومی چند مثال بزنید ؟

   ج- سیگار کشیدن در مراکز عمومی ، بوق زدن در نزدیک بیمارستانها  ، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ، آلوده کردن و آتش زدن جنگل ها ؛

  15- آیا حق الناس فقط در مسایل مالی می باشد مثال بزنید ؟

   ج- خیر ، حفظ آبروی دیگران ، حفظ اسرار و شخصیت دیگران  نیز از جمله حق الناس می باشند .

  پاسخ سوالات درس چهاردهم:

     8- ج) حق الناس

  9- ب) بد گمانی به دیگران

  10- ج) حق الناس

  11 - حق الناس

   درس پانزدهم

   1- اگر مردم کشوری که مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته اند از کشور خود دفاع نکنند چه سر نوشتی در انتظار آنان خواهد بود؟

   ج-دشمنان آنان را اسیر خود می کنند و اموال آنها را را غارت کرده و آزادی را از آنها می گیرند.

   2- جهاد دفاعی در چه زمان و بر چه کسانی واجب است ؟

   ج- وقتی کشور اسلامی مورد حمله دشمنان قرار بگیرد بر همه مسلمانان  مرد و زن پیر و جوان  واجب است با آنچه  در توان دارند از کشور خود دفاع کنند .

  3- اگر در جامعه اسلامی , عده ای به  مبارزه با نظام اسلامی بپردازند و امنیت مردم را به خطر بیندازند مسلمانان چه وظیفه ای دارند؟

   ج- مسلمانان وظیفه دارند با دستور ولی فقیه  با آنان مبارزه کنند  و خطر آنان را از جامعه دور کنند.

  4- در جهاد با دشمنان اسلام آیا پاداش خداوند تنها برای کسانی است که در میدان جنگ به مبارزه با دشمنان مشغول اند؟ توضیح دهید ؟ 

   ج- خیر کسانی که در پشت سنگر ها  از آنان حمایت می کنند  یا افراد خانواده که مسولیت کارهای رزمندگان را بر عهده گرفته انددر این پاداش شریکند .

  سوالات متن : 5-  جهاد در لغت و در فرهنگ اسلامی به چه معناست ؟   

    ج- جهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش ودر فرهنگ اسلامی به معنای جنگ مسلحانه با دشمنان

  6- در جهاد در راه خدا ، خدا از مومنان چه چیزی را خریداری می کند و در عوض آن چه چیزی می دهد؟

   ج- جان و مال مومنان را خریداری می کند و در عوض بهشت را به آنان می دهد .

  7- انواع جهاد را نام ببرید ؟ج- جهاد دفاعی ، جهاد با سر کشان که نوعی جهاد دفاعی است اما در داخل کشور ، و جهاد ابتدایی 

   8- چرا ستمگران  با دین اسلام مخالفت می کنند؟ج- چون دین باعث بیداری و اتحاد مردم در برابر ستمگران و غارت گران می شود.

    9- جهاد با سر کشان چگونه جهادی است ؟ توضیح دهید .

   ج- اگر در داخل کشور عده ای سرکشی کنند و با حکومت مبارزه مسلحانه کنند ابتدا رهبر آنان را ارشاد می کند واگر قبول نکردند مسلمانان وظیفه دارند که با آنان مبارزه کنند و خطر  آنان را از جامعه دور کنند  مانند جنگ حضرت علی علیه السلام با خوارج در نهروان

  10- خداوند  چه کسانی را هواداران شیطانی می داند؟

  ج- حاکمان زور گو و سرکشی که به مردم ضعیف زور می گویند و نمی گذارند پیام خداوند به آنان برسد.

   11- جنگ سپاه اسلام با رومیان وایرانیان چگونه جهادی بود ؟

  ج- جهاد ابتدایی

  12-خداوند در قران در باره آمادگی رزمی جنگی چه می فرماید ؟

  ج-هر چه می توانید در برابر دشمنان نیرو آماده کنید که دشمنان خودتان و دشمنان خدا را بترسانید.

  13- پیامبر آموزش چه ورزش هایی را توصیه فرموده اند؟ج- سوار کاری و تیر اندازی

  14-  با توجه به فرمایش پیامبر چه کسانی به وسیله یک تیر لایق بهشت می شوند؟

  ج- سه گروه 1- مسلمانی که تیر را می سازد 2- مسلمانی که تیر را برای رضای خداوند به دست رزمندگان می رساند 3- مسلمانی که تیر را در راه خداوند به طرف دشمن پرتاب می کند.

  15- دشمنان چه هنگامی جرات می کنند به یک کشور حمله کنند؟

  ج- وقتی نیروی نظامی کشوری ضعیف باشد و آمادگی نظامی نداشته باشد.

  16- ما برای بالا بردن توان دفاعی خود در دنیای امروز باید چه آموزش هایی را فرا بگیریم.

   ج- انواع فنون نظامی و جنگی ، آشنایی با کاربرد وسایل جنگی ؛ ساخت سلاح های پیشرفته برای مقابله

  با دشمنان اسلام ، با لا بردن اطلاعات نظامی از نیروهای خودی و نیروهای دشمنان

  دشمن حق ..................است. 17

  18- جهاد در لغت به معنای .......................................و در فرهنگ اسلامی به معنای ............................................. است .

  19- جهاد با سرکشان نوعی جهاد .............................است .

  20- آیا کسی که در راه خدا کشته شده است شکست خورده است ، توضیح دهید. .

  ج- خیر ، او در حقیقت رضایت خدا را جلب کرده و به بهشت راه می یابد

  پاسخ سؤالات17و18و19

  17- باطل

  18- تلاش و کوشش- جنگ مسلحانه با دشمنان

   19- دفاعی

  درس شانزدهم:

   1- امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ ج- امر به معروف یعنی دعوت دیگران به انجام وظایف دینی ، نهی از منکر یعنی باز داشتن دیگران از زشتی ها و کارهای ناپسند

   2- از میان روش های نهی از منکر به سه شیوه اشاره کنید ؟

  ج) الف- آگاه کردن فرد با احترام و مهربانی از زشتی کاری که انجام می دهد( امر به معروف زبانی ) ب- بر خورد سرد یا رویگرداندن از فرد خطا کار ج- ترک محل به عنوان اعتراض د- اقدام عملی برای جلوگیری از منکرمانند خبر دادن به پلیس و...

  3- موثر ترین شیوه امر به معروف کدام شیوه است ؟ مثالی بزنید ؟

  ج- امر به معروف عملی ، مانند شرکت در نماز جماعت برای دعوت و تشویق دوستان و یا انجام دادن هر کار نیک به عنوان الگو برای دیگر افراد

  سوالات متن :

  4- با توجه به فرمایش خداوند در قران کریم از ویژگی های بهترین امت ایمان به خدا و ....................................است.

  ج- امر به معروف و نهی از منکر

  5- حضرت علی علیه السلام این کار نیک را از همه عبادت ها حتی از جهاد هم بالاتر می داند؟

  ج- امر به معروف و نهی از منکر

   6- با توجه به سخنان علی علیه السلام چرا خداوند بعضی از امت های پیشین را عذاب کرده در حالی که همه گناه نمی کردند؟ ج- بعضی را به خاطر انجام گناهان و بعضی را به خاطر این که نهی از منکر نمی کردند ( آنان را از گناه باز نمی داشتند)

  منبع مطلب : abobakr231a.blogfa.com

  مدیر محترم سایت abobakr231a.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کامل‌ترین نمونه سوال دینی هشتم با جواب (پیام های آسمانی) نوبت دوم و اول - مجله استادبانک

  کامل‌ترین نمونه سوال دینی هشتم با جواب (پیام های آسمانی) نوبت دوم و اول - مجله استادبانک

  تمام نمونه سوالات در یک اپلیکیشن

  استادبانک بزرگترین سایت تدریس خصوصی در کشور است

  دانلود مستقیم اپلیکیشن (فایل APK)

  لینک دریافت رایگان از Google Play

  لینک آشنایی بیشتر با اپلیکیشن

  منبع مطلب : www.ostadbank.com

  مدیر محترم سایت www.ostadbank.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  mm.... 20 روز قبل
  0

  عالیه

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید