توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  شش مورد از حروف ناخوانا در زبان عربی کلاس پنجم

  1 بازدید

  شش مورد از حروف ناخوانا در زبان عربی کلاس پنجم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  درس پنجم:حروف نا خوانا (1)

  در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته شده ولی خوانده نمی شوند. به آن ها( حروف ناخوانا) می گویند.

  در قرآن فقط چهار حرف (و،ا،ل،ی) به عنوان حروف ناخوانا شنلخته شده اند.موارد حروف ناخوانا در قرآن کریم به شرح زیر می باشد:

  1-پایه و کرسی همزه:

  گاهی حروف (و،ا،ی) پایه و کرسی برای همزه قرار می گیرند که در صورت فقط همزه خوانده شده و حروف پایه،ناخواناه می باشند.مانند:اَسَأْتُمْ ،لَمْ یُنبَّأ،نُؤْتِهَا،تِؤْتِی،لایُؤْمِنُ بهَا،مُؤْجَّلًا،یَسْتَهْزئُ بهِمْ،یُهَئْ لَکُمْ

  یادسپاری:در این گونه موارد چنان چه همزه مکسور باشد به همراه حرکت کسره در زیر حرف پایه نوشته می شود.مانند: لَئِنْ،أئِمَّّّّّّّّّّّّّّهً،بَارِئِکُمْ،اَللَّؤْلُوِ

  در برخی قرآن ها با قرار دادن حرکت یا سکون روی الف نیازی به قرار دادن شکل همزه روی الف ندیده اند.مانند: اَنْشَاْنَاهُنَّ

  البته در قرآن هایی که حرف ساکن، بدون نشانه سکون آمده است، شکل همزه را آورده ان،مانند:اَنشَأنَاهُنَّ

  2-پایه و کرسی الف مدّی:

  دوحرف(و،ی) پایه و کرسی برای الف مدی قرار می گیرند  که در صورت به جای دو حرف واو و یاء الف مدی خوانده می شود.مانند:یَتَزَکَّی،بَنَیهَا،تَلَیهَا،زَکَیهَا،اَفْتَرَی،فُرَادَی،اُسَارَی،زَکوةً،مِشْکَوةٍ

  در قرآن هایی که با شیوه ی ایرانی نشانه گذاری شده اند ،واو ویاء را بدون نشانه و فتحه ی ماقبل آن را به صورت ایستاده قرار داده اند.مانند:زَکوهً،کَمِشْکوةٍ،مُوسی،بَنیها

  یادسپاری-در مورد پایه و کرسی همزه و الف مدی ،چنان چه همزه و الف بدون پایه نوشته شوند،واو،الف و یاءِ قبل یا بعد از آن ها خوانده می شود.مانند:جَآءُهَا،مَسْئُولًا،شَیْ ءٍ،ءَانِیَهٍ،فَئَاتَتْ،لَئَایَهً،صَلَوَاتٌ،سُقْیهَا،هُدَیَ

  3-الف جمع:

  الف جمع در آخر کلمه و بعد از واو جمع می آید و خوانده نمی شود.مانند:ءَامَنُواْ،کَفَرُواْ،کُبتُواْ،أتَوْاْ

  در برخی موارد حرف واو در آخرکلمه،واو جمع نبوده و یا ناخوانا است،ولی الف ناخواناپس از آن آمده است.مانند:

  أشْکُواْ،کَّؤُاْ،نَبْلُواْ،تَدْعُواْ،شُرَکؤُاْ،لِیَرْبُوَاْ،رِبَواْ

  یادسپاری :1-گاهی بعد از واو جمع ،الف ناخوانا نیامده است،مانند:فاْوُو،باءُو،عَتَوْ،سَعَوْ

  2-الف بعداز واو در کلمه (ذَوَا) خوانده می شود.

  4-واو مدّی در شش کلمه:

  در قرآن کریم به شش کلمه بر می خوریم که دارای واو مدی ناخوانا می باشند.آن کلمات عبارتند از :

  اُوْلیِ،أُوْلُوا،أُوْلَاتِ،أُولَآءِ،أُوْلئِکَ،سَأُوْرِیکُمْ

  یادسپاری:کلمه سَأُوْرِیکُمْ در برخی قرآن ها بدون واو در آمده است:سَأُرِیکُمْ

  5-در برخی کلمات بدون قاعده (الف و یاء ناخوانا)آمده است.مانند:

  لِشَاْیْءٍ،جِای ءَ،مِاْئَهً،لَاْأَذبَحَنَّهُ،مَلَاْیِهِ،اَفَأِیْنْ،بایْیْدٍ،بأَییَّکُمْ

  یادسپاری:در برخی قرآن ها برای راهنمایی قاری روی الف جمع،واو مدی در شش کلمه و نیز حروف ناخوانا در کلمات استثنائی،دایره ی کوچکی قرار داده اند.مانند:ءَامَنُواْ،أَتَوَکَّؤُاْ،أُوْلِی،سَأُوْرِیکُمْ،لِشَاْیْ ءٍ

  منبع مطلب : hesabdarihashtroud.blogfa.com

  مدیر محترم سایت hesabdarihashtroud.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کلاس پنجم

  نکته های درسی:

  الفبای زبان عرب از نظر تعداد چهار حرف( پ- ج-ژ-گ) کمتر از الفبای فارسی می باشد. الفبای زبان عرب 28 و الفبای زبان فارسی 32 حرف می باشد .

  حرکات قرآنی دو دسته می باشد :

  1-حرکات کوتاه (  َ   ِ   ُ)    2-حرکات کشیده (  ا   ای   او)     3-علامت های قرآنی( ساکن  ّ     ً   ٍ    ٌ)

  (سکون-تشدید- مد- تنوین)

  حروف های ناخوانا( و ا ل ی) یا والی می باشند

  مواردی که حروف ناخوانا خوانده نمی شود .

  1-یاء زیر الف کوچک( ی) خوانده نمی شود . ذکری

  2-یاء بعد از تنوین فتحه (  ً  ی) خوانده می شود  هُدیً

  3-واو پایه همزه (ؤ) خوانده نمی شود   فُؤادَکَ

  4-یاء پایه ی همزه(ی) خوانده نمی شود   اُبَرِّیُ

  5-الف بعد از واو آخر -_ وا) خوانده نمی شود . ءتمَنوا

  ساکن: حرفی که هیچگونه حرکتی نداشته باشد ساکن می نامند.  ن  :     سکون

  برای خواندن حرف ساکن از حرف صدا دار قبل استفاده می کنیم   اِن

  تشدید : هرگاه روی حرفی علامت تشدید بیاید، آن را باید دوبار خواند. یک بار با حرف صدا دار قبل و یک بار با صدا یا حرکت خودش خوانده می شود. اِنَّکَ : اِن+نَ+کَ

  مد: هرگاه بعد از حرف مدی حرف ساکن یا مشدد و یا همزه قرار گیرد حروف مدی را باید پیش از حالت طبیعی مدوکشش داد(سُوء)

  تنوین: (ن) نون ساکنی که در آخر بعضی از کلمات می آید نوشته نمی شود ولی خوانده می شود

  مثل: کِتابٌ : کِ +تا+بُن              ذکرٍ: ذک+رِن

  نکته: هرگاه بعد از حروف ناخوانا علامت( ساکن یا تشدید) باشد برای خواندن آن کلمه از آخرین حروف صدا دار قبل از حروف ناخوانا کمک می گیریم که به آن اتصالات و فلش گذاری می گویند

  مثل: اَیُّهَا الَّذینَ                       اوتُوا الکِتاب

  وقف: قطع صدا برای ناز کردن نفس

  انواع وقف (علامت های وقف):

  (م) وقف لازم –(ط) وقف مطلق –(ج) وقف جایز (ز) وقف مجوز- (ص) وقف مرخص  -(لا) وقف غیرجایز

  هنگامی که به این علامت ها رسیدیم می توانیم وقف را انجام دهیم و یک مکث کوتاهی را انجام دهیم و آخر آیه ها هنگام وقف آخر کلمات حرکات (   َ   ِ    ُ   ً    ٍ    ٌ) داشته باشد تبدیل به ساکن می شود اما حرکت(  ً  ) هنگام وقف تبدیل به( آ ) فارسی می شود

  در هنگام وقف حرکات آخر ( ـه و ، ـه ی) و (ـه ، ه) خوانده نمی شوند و تبدیل به ( ـه   ه) های ساکن می شوند.

  التفا ساکنین : هرگاه بعد از کلمه تنوین دار، کلمه ای بیاید که اول آن ساکن یا مشدد باشد.

  دو حرف ساکن در تلفط کنارهم قرار می گیرند که به این حالت التقا ساکنین می گویند و برای رفع آن نون تنوین را در تلفظ با حرکت کسره می خوانند

  مثل: جَزاءً  الحُسنی:  جَزاءَ نِ الحُسنی

  حروف مقطعه: از مجموع114 سوره قرآن 29 سوره آن با کلماتی آغاز می شوند که به صورت قطعه قطعه خوانده  می شود که به آن ها حروف مقطعه می گویند.

  مثل: الم  : الف-لام-میم                        مثل سوره های مریم- صاد- هود- یس

  منبع مطلب : rohollahzadeh5.blogfa.com

  مدیر محترم سایت rohollahzadeh5.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  همتون خرید

  ❤❤❤🧿🧿🧿🤩🤩🤩🤩😍😍 9 روز قبل
  0

  ت ل ب م ن

  نادیا 10 روز قبل
  0

  ۶موردحروف ناخوانا در زبن عربی

  من هم 11 روز قبل
  0

  ک

  من هم 11 روز قبل
  0

  ک

  من هم 11 روز قبل
  0

  ک

  ناشناس 19 روز قبل
  0

  باشه خر شدی من خودم دارد

  مهدی 1 سال قبل
  1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید