توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  عمیق ترین لایه های جهان اجتماعی کدامند

  1 بازدید

  عمیق ترین لایه های جهان اجتماعی کدامند را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جامعه شناسی دهم درس4

       1- کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

  الف) هر کنش  اجتماعی به یکی از خرده نظام ها مربوط می شود.  ص( )   غ(  )

  ب) کنش های بیرونی از پدیده های کاملاً ذهنی می باشند.  ص( )   غ(  )

  ج) در لایه های عمیق جهان اجتماعی، پدیده ها در معرض تغییر و قرار می گیرند.  ص( )  غ(  )

  د) همه پدیده های اجتماعی دارای بعد محسوس بوده و عینی نیستند.  ص( )   غ(  )

  ه) زبان گفتاری و نوشتاری از سطحی ترین پدیده های اجتماعی هستند.  ص( )   غ(  )

  2- از موارد زیر کدام پدیده « خرد» می باشد؟

  الف) کنش اجتماعی          ب) نظام اجتماعی          ج) جامعه          د) سازمان ها

  3- از موارد زیر کدام پدیده « دامنه متوسط » می باشد؟

  الف) کنش اجتماعی          ب) نظام اجتماعی          ج) جامعه          د) سازمان

   4- از موارد زیر کدام پدیده « کلان » می باشد؟

  الف) جامعه                 ب) کنش اجتماعی         ج) نظام اجتماعی          د) سازمان ها

  5- کدام یک از موارد زیر کاملاً ذهنی هستند؟

  الف) کنش های بیرونی       ب) آرمان ها       ج) ساختمان های مسکونی       د) بازی های جمعی

  6- کدام یک از موارد زیر کاملاً عینی هستند؟

  الف) کنش های بیرونی       ب) آرمان ها       ج) ساختمان های مسکونی       د) بازی های جمعی

  7- کدام یک از عبارت های زیر مصداق نماد می باشد؟

  الف) نمادها موجب انتقال معانی می شوند.   ب) نمادها همان کنش های انسانی هستند.

  ج) نمادها همان هنجارها هستند.   د) نمادها همان ارزش های اجتماعی هستند.

  8- عمیق ترین لایه اجتماعی کدام است؟

  الف) نمادها          ب) هنجارها          ج) ارزش ها          د) عقاید

  9- سطحی ترین لایه اجتماعی کدام است؟

  الف) نمادها          ب) هنجارها          ج) ارزش ها          د) عقاید

  10- باور به یگانگی خدا مصداق کدام یک از موارد زیر می باشد؟

  الف) نماد          ب) هنجار          ج) ارزش          د) عقیده

  11- پرچم مصداق کدام یک از موارد زیر می باشد؟

  الف) نماد          ب) هنجار          ج) ارزش          د) عقیده

   12- در جاهای خالی عبارات مناسب را بنویسید.

  الف) کالا پدیده اجتماعی مربوط به نظام ............. و ازدواج پدیده اجتماعی مربوط به نظام ............. است.

  ب) به بخش هایی که امکان تغییر بیشتر داشته و نقش حیاتی و اساسی ندارند ............... می گوییم.

  ج) به بخش هایی که تاثیر حیاتی و تعیین کننده برای جهان اجتماعی دارند ............... می گوییم.

  د) کدام نمادها آشکارترین و سطحی ترین پدیده های اجتماعی محسوب می شوند؟

  ه) عمیق ترین لایه اجتماعی ............... بوده که بر آرمانها و ارزش های اجتماعی تاثیر می گذارد.

  13- چند نوع تقسیم بندی از جهان اجتماعی وجود دارد؟

  14- خرده نظام های نظام اجتماعی کل کدامند؟

  15- تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد و کلان و متوسط نشان دهنده چه نوع تقسیم بندی می باشد؟

  سوالات تشریحی: 

  1-نکته مهم  در مقایسه موجودات زنده وجهان اجتماعی چیست ؟ 

  2- شناخت اجزای بدن وجهان اجتماعی را بنویسید

  3- معیار تقسیم بندی اجزای جهان اجتماعی را نام بزید

  4-  چگونه می توان جهان اجتماعی را براساس اندازه و دامنه تقسیم بندی کرد؟

  5-- چگونه می توان جهان اجتماعی را براساس ذهنی و عینی بودن تقسیم بندی کرد؟ 

  6- فواید پدیده های خرد وکلان با ذکر مثال بیکاری بررسی کنید   

  7- ا همیت بعد ذهنی پدیده ها را با ذکر مثال  استعداد - منابع  نفتی توضیح دهید

  8-  چرا لایه های سطحی جهان اجتماعی دارای اهمیت کمتری است؟

  9- چرا لایه های عمیق و بنیادین جهان اجتماعی دارای اهمیت بیشتری است؟

  10- لایه های جهان اجتماعی را از نظر میزان اهمیت با یکدیگر مقایسه کنید.

  211- عمیق ترین پدیده های  اجتماعی که بر ارز شهای اجتماعی اثر دارد نام ببرید ؟ 

  -13  چگونه نهاد اجتماعی شکل میگیرد ؟

  14- نهاد اجتماعی را تعریف کنید  

  15-مهمترین نهادهای اجتماعی را نام ببرید  

  16- شیوه های قابل قبول و غیر قابل قبول نهاد اجتماعی با مثال بنویسید   

  17- چرا نهادهای اجتماعی در جهان متفاوت هستند ؟

  18- سطحی ترین لایه های اجتماعی کدامند؟

  19- عمیق ترین لایه های اجتماعی کدامند؟

  منبع مطلب : moalem-1372.blogfa.com

  مدیر محترم سایت moalem-1372.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس چهارم : تشریح جهان اجتماعی ( اجزا و لایه های جهان اجتماعی )

  درس چهارم : تشریح جهان اجتماعی ( اجزا و لایه های جهان اجتماعی )

  دانشمندان  جهان اجتماعی را بر اساس معیارهایی تقسیم بندی و اجزای آن را شناسایی کردند .

  1-معیار اندازه و دامنه : پدیده هی اجتماعی اجزای جهان اجتماعی است و می توان آنها را بر اساس دامنه و اندازازه دسته بندی کرد چون برخی از پدیده های اجتماعی خرد و برخی از آنها کلان است مثللا خردترین پدیده اجتماعی کنش اجتماعی است و کلان ترین آن نظام اجتماعی است اگر بخواهیم پدیده های اجتماعی را بر اساس دامنه و اندازه تقسیم بندی کنیم  طیفی را رسم می کنیم سپس در یک گوشه طیف پدیده های خرد و در گوشه دیگر ان پدیده های کلان قرار می دهیم و برخی از پدیده ها که نه خرد و نه کلان هستند در حد وسط یا میانه قرار می دهیم .

  مثال : سه پدیده اجتماعی کلاس مدرسه و نظام اجتماعی را بر اساس معیار دامنه و اندازه ( خرد و کلان ) دسته بندی کنی   

  کلاس ( خرد )  مدرسه ( میانه )  نظام آموزشی( کلان)

  نکته :

  فایده تقسیم بندی پدیده های اجتماعی بر حسب معیار خرد و کلان :

  به طور مثال اگر بخواهیم مشکل بیکاری را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم  می توان بر حسب این معیار این مسئله را راحتر حل نمود

  1-بیکاری فردی که شایستگی و مهارت لازم ندارد  (دیده خرد)

  2- بیکاری افراد یک شهر به این دلیل که نظام توزیع مناسب مشاغل ندارند  ( پدیده میانه )

  3- بیکار تعداد زیادی از افراد جامعه به دلیل نبود شغل ( پدیده کلان )

  بدین صورت به راحتی هر کدام از این پدیده ها را می توانیم بر روی طیف دسته بندی کنید و به طور صحیح در مورد آن تصمیم گیری کنیم و نطر بدهیم . و مسئله را حل کنیم .

  2- معیار عینی و ذهنی : همه پدیده های اجتماعی ذهنی هستند و دارای معنا می باشند اما همه آنها بعد محسوس و عینی ندارند با این گفته معیار دیگر دسته بندی پدیده های اجتماعی عینی و ذهنی بودن آن است که در یک گوشه طیف پدیده های عینی و محسوس قرار می دهند و در یک گوشه آن پدیده های ذهنی قرار می دهند و پدیده های که نه بعد عینی دارند و نه بعد ذهنی در قسمت حد وسط یا میانه طیف قرار می گیرد .

  به طور مثال ساختمان های اداری و مسکونی  و کنش های بیرونی که بعد محسوس دارد در قسمت عینی طیف قرار می گیرد  پدیده هایی مانند عقایدها و ارزش ها و آرمانها و کنش های درونی در قسمت ذهنی طیف قرار می گیرد .

  مثال :

  سه پدیده نظم ، علائم راهنمایی رانندگی و و قوانین راهنمایی رانندگی را بر اساس معیار عینی و ذهنی بودن دسته بندی کنید 

  نظم ( ذهنی  )  قوانین   (میانه)  علابم (عینی)

  نکته :

  در جامعه پدیده هایی که بعد ذهنی و معنایی دارند اهمیت بیشتری دارند .  مثال : جوامع غربی در یک دوره بحران اقتصادی  پس از محاسبات اقتصادی پیش بینی کردند که نفت را را به گران ترین قیمت در این دوره باید تامین کنند  اما در ارزان ترین قیمت از کشورهای نفت خیز تامین نمودند زیرا کشورها نفت خیز بعد عینی ( پول و سرمایه ) مطرح بود تا بعد معنایی و ذهنی آن  برایشان مفقود بود . این کشورها اگر غربی پی نسبت به اهمیت نفت در آن زمان . وضعیت کشورهای  پی برده بودند می توانستند نفت خود را با گران ترین قیمت بفروشند و درآمد سرانه خود را با لا ببرند . همانند دانش آموزی که از استعداد سرشاری برخوردار است ولی نسبت به آن آگاه نیست و از این استعداد خود بهره چندانی نمی برد

  هم اندیشی کنید :

  با هم اندیشی جایگاه تقریبی پدیده های زبر را روی دو طبف خرد و کلان دهنی و عینی تعیین کنید :

  شهر هدیه دادن برای روز تولد یک دوست تصور من از معلم اول ابتدایی عدالت اجتماعی

  شهر ( عینی و کلان ) هدیه دادن برای روز تولد یک دوست ( عینی و خرد )   تصور من از معلم اول ابتدایی ( ذهنی و خرد ) عدالت اجتماعی ( کلان و ذهنی )

  لایه های جهان اجتماعی کدامند ؟

  لایه های عمیق :

  بخش هایی از جهان اجتماعی که به راحتی تغییر نمی کنند و تاثیر تهیین کننده برجهان اجتماعی دارند و در صورتی که حذف شوند جهان اجتماعی دگرگون می شود و به جهانی دیگر تبدیل می شود .

  لایه های سطحی :

  بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند و نقش حیاتی و اساسی و تعیین کننده ندارند و در صورت تغییر تاثیر مهمی بر جهان اجتماعی نمی گدارند .

  مقایسه لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی :

  لایه های عمیق تاثیر همه جانبه و فراگیر دارند و کمتر تغییر می کنند  اما لایه های سطحی تاثیر محدود تری دارند و بیشتر تغییر می کنند .

  لایه های عمیق شامل ( عقایدها و ارزش ها )  لایه های سطحی شامل: ( هنجارها و نمادها )

  -در هر جامعه ای لایه های سطحی شمامل هنجارها و نمادها بر حسب شرایط و نیاز جامعه قابل تغییر است و تا زمانی که بر لایه های عمق تاثیر نگذارد جهان اجتماعی را متحول نمی سازد .

  -عمیق ترین لایه جهان اجتماعی عقایدهای کلانی است که بر ارزش های اجتماعی اثر می گذارد مثل اعتقاد و باور ما نسبت به اصل جهان  و جایگاه انسان در آن تفسیر ما نسبت به زندگی و مرگ .

  -جامعه ای کهئجهان را محدود به این دنیا می پندارد هنجارها و نمادها بر اساس همین اعتقاد سازمان می دهد اما جامعه ای هستی را فراتر از این دنیا می پندارد هنجارها و نمادها را بر اساس همین اعتقاد سازمان می دهد .

  نهاد اجتماعی :

  -در اثر ارتباط بین لایه های عمیق و سطحی نهاد اجتماعی آشکار می شود

  - دلیل ضرورت نهادهای اجتماعی : انسانها برای تامین نیازهای خود مثل نیاز به آب غذا مسکن آموزش ارتباط با دیگران رضایت از زندگی .... به تشکیل نهاد های اجتماعی مختلفی پرداخته اند که هر کدام  علاوه بر اینکه نیاز خاصی را برطرف می کند بلکه راه و روش درست و نادرست رفع نیاز را نیز به انسان نشان می دهد .مثلا یکی از نهادهای اجتماعی نهاد اقتصاد است که راه درست کسب درآمد و علاوه بر آن راه غلط کسب درآمد را به انسان نشان می دهد .

  تعریف نهاد اجتماعی :

  مجموعه ای از عقادها و ارزش ها و هنجارها و نمادهایی است که برای رفع برخی از نیازهای افراد و جهان اجتماعی بوجود آمده است .

  عمده ترین نهادهای اجتماعی :

  خانواده تعلیم و تربیت اقتصاد وسیاست است.

  تفسیر و تحقیق کنید :

  تمرین کنید :

  لایه های مختلف جهان اجتماعی اسلام و غرب را استخراج کنید :

  مفاهیم کلیدی درس :

  پدیده اجتماعی خرد – پدیده اجتماعی کلان – پدیده اجتماعی ذهنی – پدیده اجتماعی عینی – لایه های عمیق – لایه های سطحی – نهادهای اجتماعی

  سوالات درس :

  1-دانشمندان پدیده های اجتماعی را با چه معیارهایی دسته بندی می کنند .

  2-دانشمندان پدیده های اجتماعی را چگونه بر اساس معیار دامنه و اندازه ( خرد و کلان ) دسته بندی می کنند ؟ شرح دهید و مثال بیاورید .

  3-سه پدیده کلاس ، مدرسه و نظام آموزشی را بر اساس معیار خرد و کلان دسته بندی کنید

  4- به نظر شما تقسیم بندی پدیده های اجتماعی به خرد و کلان چه فوایدی دارد ؟ مثال بیاورید .

  5-دانشمندان چگونه پدیده های اجتماعی را بر اساس عینی و ذهنی بودن تفکیک می کنند با مثال شرح دهید .

  6-سه پدیده نظم ، قوانین راهنمایی رانندگی و علائم راهنمایی رانندگی را بر اساس معیار عینی و ذهنی بودن دسته بندی کنید .

  7-آیا همه اجزای جهان اجتماعی دارای اهمیت یکسان هستند ؟ چرا؟

  8- منظور از لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی چیست ؟

  9- لایه های سطحی عمیق جهان اجتماعی را با لایه های سطحی آن مقایسه کنید .

  10- عمیق ترین و سطحی ترین لایه های جهان اجتماعی کدام است ؟

  11- در چه صورت لایه های سطحی موجب تغییر و تحول جهان اجتماعی می شود ؟

  12- عمیق ترین لایه جهان اجتماعی کدام است و بر چه تاثیر می گذارد نمونه بیاورید .

  13-دو جامعه دنیوی و معنوی لایه های جهان اجتماعی خود را چگونه تنظیم می کنند ؟

  14- نهادهای اجتماعی چگونه آشکار می شوند ؟

  15- نهاد اجتماعی چیست و چرا ضرورت دارد ؟

  16-مهم ترین نهادهای اجتماعی را نام ببرید.

  سوالات کنکوری :

  1-کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب بیانگر پدیده های اجتماعی ( خرد کلان  ) ( عینی و ذهنی ) است .

  الف)شهر ، عدالت اجتماعی ساختمان مسکونی ، آرمانها

  ب) نماز خواندن ، نظام اقتصادی ساختمان های مسکونی ، آرمانها

  ج) هدیه دادن ، عدالت اجتماعی ساختمان اداری ، مدارس

  د) نظام دینی ، عقاید ارزش های اجتماعی ، اعتقاد به خدا

  تحلیل تست :

  نماز خواندن چدیده ای خرد و نظام اقتصادی پدیده ای کلان است ساختمان مسکونی پدیده ای عینی است و آرمانها پدیده ای ذهنی است

  گزینه ب صحیح است .

  2- پدیده های عیادت از بیمار ، آزادی بیان به ترتیب ............. و ............... است .

  الف) خرد و عینی کلان و عینی    ب) خرد و ذهنی کلان و عینی   ج) کلان و عینی خرد و ذهنی  د) خرد و عینی کلان و ذهنی

  تحلیل تست

  عیادت از بیمار پدیده ای خرد و عینی است و و آزادی بیان پدیده ای کلان و ذهنی است .

  گزینه د صحیح است .

  3-پدیده های زیر را ازنظر ( اندازه و دامنه ) و ( عینی و ذهنی ) بودن مشخص کنید .

  ( آزادی بیان نطام اقتصادی دید و بازدید عید نوروز )

  الف) ذهنی و کلان کلان و گسترده خرد و عینی

  ب) محسوس و کلان کلان و محسوس محسوس و خرد

  ج) ذهنی و محسوس خرد و محسوس ذهنی و میانه

  د) نامحسوس و ذهنی کلان و نامحسوس نامحسوس و میانه

  تحلیل تست :

  آزادی بیان یک پدیده اجتماعی  کلان و ذهنی است -  نظام اقتصادی پدیده ای کلان و گسترده است دید و بازدید عید نوروز پدیده ای خرد و محسوس است .

  گزینه الف صحیح است.

  4- کدام گزینه در ارتباط با نهادهای اجتماعی صحیح نیست ؟

  الف) دانایی از نادانی بهتر است  از هنجارهای پذیرفته شده در نهاد تعلیم و تربیت است

  ب) نهادها در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارد ولی انواع و اشکال متفاوتی دارند

  ج) وقتی اجزا و لایه های جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر بگیریم نهادهای اجتماعی آشکار می شوند

  د) نهاد اقتصاد راه درست و مقبول یا کژراه های به دست آوردن ثروت را به جهان اجتماعی تعیین می کند

  تحلیل تست :

  دانایی از نادانی بهتر است  از ارزش های  پذیرفته شده در نهاد تعلیم و تربیت است

  گزینه الف پاسخ این سوال است  

  5-به ترتیب کدامیک از ویژگی های زیر مربوط به لایه های سطحی جهان اجتماعی است و مهم ترین نهاد های اجتماعی کدامند

  الف) اگر حذف شوند جهان اجتماعی فرو می ریزد بشگاه ورزشی و دانشگاه

  ب) بخش هایی که تاثیرات همه جانبه و فراگیر دارند خانواده و اقتصاد

  ج ) بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند تعلیم و تربیت و سیاست

  د) اگر تغییر کند تحول مهمی در جهان اجتماعی پدید می آورد عقایدها و ارزش ها

  تحلیل تست

  بخش هایی که امکان تغییر بیشتری دارند لایه سطحی جهان اجتماعی است . و مهم ترین نهادهای اجتماعی خانواده و سیاست و علاوه بر آن اقتصاد و تعلیم و تربیت است

  گزینه ج صحیح است

  6--................. عمیق ترین پدیده اجتماعی به حساب می آیند .

  الف) ارزش ها و هنجارها

  ب) آرمانها ، هنجارها و نمادها

  ج)جامعه ای که جهان را به زندگی دنیوی محدود می کند

  د) تعبیری که انسان از زندگی و مرگ دارد .

  تحلیل تست :

  عمیق ترین لایه جهان اجتماعی عقاید ها هستند که بر ارزشها اثر می گذارد در این سوال گزینه د یک باور و عقید است .

  گزینه د صحیح است .

  7-- کدام گزینه با عبارت زیر مرتبط است

  افراد انسانی بدون آب ، غذا ، امنیت ، دوستی ، حقیقت جویی و.... قادر به ادامه زندگی نیستند .

  الف)هر نهاد اجتماعی شیوه قابل قبول تامین نیازهای افراد را معین می سازد

  ب) برای تامین نیازهای جهان اجتماعی و افراد راههای متفاوتی وجود دارد ولی معمولا در هر جهان اجتماعی نوع خاصی از این روش ها پذیرفته می شود و قابل قبول است

  ج) نهادها در تمامی جهان های اجتماعی وجود دارند و انواع و اشکال یکسانی دارند

  د) نهادهای اجتماعی مجموعه ای از عقاید و ارزش ها و هنجارها و نمادهایی است که از یکدیگر مستقل هستند

  گزینه ب صحیح است.

  8- کدامیک از لایه های جهان اجتماعی تاثیرات همه جانبه و فراگیر دارد و شامل چیست ؟

  الف) لایه های سطحی عقایدها و ارزش ها                       

   ب) لایه های سطحی هنجارها و نمادها

  ج) لایه های عمیق عقایدها و هنجارها                             

  د) لایه های عمیق عقایدها و ارزش ها

  تحلیل تست

  لایه های عمیق شامل عقایدها و ارزش ها تاثیر همه جانبه بر جهان اجتماعی می گذارند .

  گزینه د صحیح می باشد

  منبع مطلب : samadisociologitt1.blogfa.com

  مدیر محترم سایت samadisociologitt1.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یاسین 15 روز قبل
  0

  عالی بود

  مهدی 11 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید