در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
  توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد

  1 بازدید

  فرضیه های پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سئوالات درس دوم جغرافیای پایه دهم

  7
  4-نکات مهم درمورد طرح سوال و بیان مسئله توسط پژوهشگرچیست؟
  1-پژوهشگر برای دست یابی به شناخت و آگاهی از مسئله ای که در ذهنش پدید آمده است، ابتدا
  باید مسئله خود را به صورت واضح و روشن بیان کند.
  2- بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالی، نوشته، و از عبارات خبری یا جمالت کلی و نامعلوم
  جلوگیری شود .
  3-در این مرحله، پژوهشگر از خود می پرسد انجام این پژوهش چه اهمیتی دارد؟
  4 -نکته مورد توجه در این مرحله این است که پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی
  قرار دهد؛ به عبارت دیگر، مطالعه سابقه و پیشینه مسئله و نتایج پژوهش دیگران، مورد نیاز
  پژوهشگر است. او با این کار نسبت به موضوع، اطالعات بیشتری پیدا می کند و مهمتر از همه، پی
  می برد سؤالی که برایش پیش آمده قبال پاسخ داده شده است یا خیر.
  5-چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟
  زیرا فرضیه ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعالیتهایی جهت می دهد که قرار است
  انجام شود. پژوهشگر با توجه به مسئله خود، پیشنهادها و خبرهای اولیه را در چارچوب مسئله
  پژوهش خود ارائه میکند.
  6-فرضیه ِ های پژوهشگر به چه عوامی بستگی دارد؟
  به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد.
  7-مهم ترین منابع اطالعاتی جغرافی دان رانام ببرید.
  روش کتابخانه ای
  روش میدانی
  8-روش کتابخانه ای چیست؟
  این روش در تمامی پژوهش های علمی، مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از آنها تمام تالش
  پژوهشگر در کتابخانه صورت می گیردو در برخی دیگر، بخشی از پژوهش در آنجا انجام می شود.

  8
  9-روش میدانی چیست؟
  پژوهشگر در این روش برای گردآوری اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به
  افراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد مطالعه به گردآوری اطالعات بپردازد. در
  واقع، او باید ابزار سنجش و اطالعاتی خود را به میدان ببرد.
  10-مهم ترین ابزراها و روش های روش میدانی را نام ببرید.
  پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، از جمله ابزارهای گردآوری اطالعات میدانی است.
  11-پردازش اطالعات چیست؟
  یعنی حذف اطالعات غیرضروری و حفظ اطالعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطالعات
  آغاز می شود.
  12-نتیجه گیری وارائه پیشنهادات چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود؟
  در مرحله آخر، پژوهشگر با تجزیه و تحلیل اطالعات، پاسخ مسئله پژوهش را می یابد. او ضمن
  ارائه دالیل علمی و منطقی به تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه های خود می پردازد.
  13-در صورتی که فرضیه یک پژوهشگر ردّ شود چرا نباید دلسردشود؟
  زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوباره آن جلوگیری می‌کند.

  منبع مطلب : geography95kkoy.blogfa.com

  مدیر محترم سایت geography95kkoy.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جغزافیای دهم

  سوالات جغرافیای ایران

  درس یکم پایه دهم

  1-جغرافیا را تعریف کنید.

  جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.

  2-به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟

  دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.

  3-نقش علوم مختلف مانند  جغرافیا دربهبود زندگی بشر را توضیح دهید.

  انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.

  4-واژه جغرافیا اولین بارتوسط کدام دانشمند یونانی به کاربرده شد؟

  اراتوستن

  5-مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید.

  جغرافیا شامل کلمات(GEOزمین) و(GRAPHYترسیم) می باشدیعنی ترسیم زمین.

  6-تعریف جغرافیا ازنظراراتوستن را بنویسید.

  مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

  7-اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید.

  جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

  8-ارتباط بین جغرافیا با سایرعلوم را شرح دهید.

  بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد.

  بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد.

  9-سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.

  الف-جغرافیای طبیعی

  ب-جغرافیای انسانی

  پ-فنون جغرافیایی

  10-شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.

  الف-ژئومورفولوژی

  ب-جغرافیای آب ها

  پ-آب وهوا شناسی

  ت-جغرافیای خاک ها و....

  11-شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.

  الف-جغرافیای جمعیت

  ب-جغرافیای سیاسی

  پ-جغرافیای اقتصادی

  ت-جغرافیای شهری و....

  12-مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.

  الف-سنجش از دور

  ب-سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)

  پ-نقشه کشی یا کارتوگرافی

  13-هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟

  ژِئومورفولوژی(زمین شناسی)

  آب وهوا شناسی(هواشناسی)

  کارتوگرافی(هندسه)

  جغرافیای سیاسی(علوم سیاسی)

  14-مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید.

  مکان و روابط انسان ومحیط

  15-تعریف مکان رابنویسید.

  بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می نامند؛ به طورمثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.

  16-نحوه تغییرشکل مکان ها چگونه انجام می شود؟

  در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طورمثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

  17-دوعامل مهم درجغرافیا را نام ببرید.

  انسان ومحیط

  18-محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟

  متعادل

  19-انسان چگونه توانست تا ازمحیط خود  بهرمند شود؟

  با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.

  20-چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان  برمحیط شود؟

  در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

  21-محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟

  انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

  22-دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

  الف-درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها

  ب-نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

  23-چراجغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

  از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

  24-روش مطالعه درجغرافیا چیست؟

  کلّی نگری یا دیدترکیبی

  25-چرا روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟

  زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.

  26-اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.

  دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

  27-اگربخواهیم روستایی را با دیدترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟

  الف-میزان شیب روستا

  ب-منابع آب سطحی وزیرزمین روستا

  پ-وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا

  ت-وضعیت  سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و......

  28-جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

  الف( علوم زمین را با علوم انسانی                             ب( علوم کشاورزی را با علوم انسانی

  ج( علوم طبیعی را با علوم انسانی                                          د( علوم فنی را با علوم انسانی

  29- نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

  الف( برقراری تعادل مکانی                                   ب( تغییر شکل مکان

    ج( بهره برداری از محیط                                    د( تخریب مکان ها

       

  30انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

  الف( برای شکل دهی محیط جغرافیایی                                     ب( برای برقراری تعادل در محیط

  ج( به منظور تأثیر گذاری بر محیط                                        د( برای رفع نیازها

  31چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

  الف( چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود.

  ب( زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند.

  ج( زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند.

  د( چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد.

  32-چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

  الف( چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد.

  ب( زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.

  ج( زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد.

  د( چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط دارد.

  درس دوم

  1-سؤالات کلیدی در جغرافیا را نام ببرید.

  کجا؟

  چه چیزی؟

  چرا؟

  چه موقع؟

  چه کسانی؟

  چطور؟

  2-چه چیزی سبب شدتا انسان نسبت به ناشناخته ها آگاهی و شناخت پیدا کند؟

  حس کنجکاوی انسان درباره  جهان و زندگی و مسائل گوناگون آن سبب شده است که انسان تلاش کند نسبت به ناشناخته ها، آگاهی و شناخت پیدا کند. امروزه برای پاسخ به حس کنجکاوی و شناخت جهان، روش های علمی مختلفی وجود دارد.

  3-مراحل تحقیق وپژوهش درجغرافیا را به ترتیب نام ببرید.

  1-طرح سؤال و بیان مسئله

  2-تدوین فرضیه

  3-جمع آوری اطلاعات

  4-پردازش اطلاعات

  5-نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

  4-نکات مهم درمورد طرح سوال و بیان مسئله توسط پژوهشگرچیست؟

  1-پژوهشگر برای دست یابی به شناخت و آگاهی از مسئله ای که در ذهنش پدید آمده است، ابتدا باید مسئله خود را به صورت واضح و روشن بیان کند.

  2- بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالی، نوشته، و از عبارات خبری یا جملات کلی و نامعلوم جلوگیری شود.

  3-در این مرحله، پژوهشگر از خود می پرسد انجام این پژوهش چه اهمیتی دارد؟

  4- نکته مورد توجه در این مرحله این است که پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد؛ به عبارت دیگر، مطالعه سابقه و پیشینه مسئله و نتایج پژوهش دیگران، مورد نیاز پژوهشگر است. او با این کار نسبت به موضوع، اطلاعات بیشتری پیدا می کند و مهمتر از همه، پی می برد سؤالی که برایش پیش آمده قبلا پاسخ داده شده است یا خیر.

  5-چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟

  زیرا فرضیه ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعالیتهایی جهت می دهد که قرار است انجام شود. پژوهشگر با توجه به مسئله خود، پیشنهادها و خبرهای اولیه را در چارچوب مسئله پژوهش خود ارائه میکند.

  6-فرضیه ِ های پژوهشگر  به چه عوامی بستگی دارد؟

  به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد.

  7-مهم ترین منابع اطلاعاتی جغرافی دان رانام ببرید.

  روش کتابخانه ای

  روش میدانی

  8-روش کتابخانه ای چیست؟

  این روش در تمامی پژوهش های علمی، مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از آنها تمام تلاش پژوهشگر در کتابخانه صورت می گیرد و در برخی دیگر، بخشی از پژوهش در آنجا انجام می شود.

  9-روش میدانی چیست؟

  پژوهشگر در این روش برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و برقراری ارتباط مستقیم با مکان مورد مطالعه به گردآوری اطلاعات بپردازد. در واقع، او باید ابزار سنجش و اطلاعاتی خود را به میدان ببرد.

  10-مهم ترین ابزراها و روش های روش میدانی را نام ببرید.

  پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده، از جمله ابزارهای گردآوری اطلاعات میدانی است.

  11-پردازش اطلاعات چیست؟

  یعنی حذف اطلاعات غیرضروری و حفظ اطلاعات مرتبط با پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات آغاز می شود.

  12-نتیجه گیری وارائه پیشنهادات چگونه توسط پژوهشگر انجام می شود؟

  در مرحله آخر، پژوهشگر با تجزیه و تحلیل اطلاعات، پاسخ مسئله پژوهش را می یابد. او ضمن ارائه دلایل علمی و منطقی به تأیید یا رد فرضیه یا فرضیه های خود می پردازد.

  13-در صورتی که فرضیه یک پژوهشگر ردّ شود چرا نباید دلسردشود؟

  زیرا این پژوهش به کسانی که با این سؤال مواجه شده اند پاسخ می دهد و از طرح دوباره آن جلوگیری می کند.

  14-از بین شش سئوال اساسی در جغرافیا کدام یک « انسان و روابط متقابل او را با محیط» مورد توجه قرار می دهد؟

  الف( چطور                         ب( چه چیزی                       ج( چه کسانی                            د( کجا

  15-از بین شش سئوال اساسی در جغرافیا کدام یک به « بررسی سیر تکوین و تحول پدیده »  می پردازد ؟

  الف( چه چیزی                        ب( چرا                        ج( چطور                                  د( کجا

  16-در کدام گام از پژوهش پژوهشگر به اهمیت، سابقه و پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران می پردازد؟

  الف( تدوین فرضیه                                        ب( پردازش اطلاعات 

    ج( طرح سؤال و بیان مسئله                     د( جمع آوری اطلاعات

  17-کدام گام پژوهش نقش راهنما را دارد و به فعالیت هایی پژوهشگر جهت می دهد؟

  الف( تدوین فرضیه                            ب( پردازش اطلاعات 

  ج( طرح سؤال و بیان مسئله           د( جمع آوری اطلاعات

  18-در جمع آوری داده ها استفاده از کدام مورد زیر روش میدانی محسوب می شود؟

  الف( تصاویر ماهواره ای                             ب( نقشه           

    ج( مشاهده  مستقیم                              د( عکس های هوایی

  19-رد فرضیه  یا فرضیه ها، در یک پژوهش چه چیزی را مشخص می کند؟

  الف( بیهوده بودن پژوهش      ب(  جلوگیری طرح دوبارۀ 

      ج( شکست پژوهشگر      د( عدم مهارت پژوهشگر

  درس سوم

  1-تعریف موقعیت جغرافیایی را بنویسید.

  محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است.

  2-موقعیت ریاضی یا مطلق را تعریف کنید.

  محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل است.

  3-موقعیت نسبی را تعریف کنید.

  محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت نسبی آن مکان است.

  4-منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست؟

  محل قرارگیری آن، نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، کانال ها، منابع اقتصادی و...

  5-موقعیت ریاضی یا مطلق ایران رابنویسید.

  ایران در عرض جغرافیایی  25تا  39درجه در جنوب منطقه معتدله نیمکره شمالی قرار گرفته و همچنین در  44تا 63درجه طول شرقی واقع شده است.

  6-چرا موقعیت نسبی ایران بسیارممتازاست؟

  زیرا در مجاورت خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته و این منطقه به دلایل زیر اهمیت خاصی دارد.

  7-اهمیت  منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را بنویسید.

  -ارزش و نقش ارتباطی بین سه قاره افریقا، اروپا وآسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان حلقه ای از زنجیره حمل و نقل کالا و نفت، اهمیت خود را حفظ کرده است.

  -بزرگترین منبع انرژی جهان، ذخایر با ارزشی دارد، زیرا حدود  66درصد ذخایر نفت جهان و  28درصد ذخایر گاز طبیعی را در خود جای داده است.

  -درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام، منطقه خلیج فارس را به صورت یکی از کانون های ثروتمند جهان در آورده است و این بازار بزرگ مصرف، آن را به کانون توجه صادر کنندگان کالاهای صنعتی و غیرصنعتی تبدیل کرده است.

  -این منطقه، ارزش فرهنگی و سیاسی دارد زیراخلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام قرار دارد.

  8-تعریف مرز سیاسی را بنویسید.

  مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان می دهد سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد.

  9-طول مرزهای سیاسی وتعداد همسایگان ایران را بنویسید.

  ایران کشور وسیعی است که حدود  8731کیلومتر، مرز مشترک سیاسی با همسایگانش دارد و جزء کشورهای پرهمسایه است و با  15کشور همسایه است.ایران با 7کشورمرزخشکی دارد.

  10-انواع مرزهای سیاسی را نام ببرید.

  مرزهای خشکی-مرزهای هوایی-مرزهای هوایی

  11-اهمیت مرزهای هوایی و راه های هوایی را بنویسید.

  یکی دیگر از مرزهایی که امکان دسترسی به سایر کشورهای جهان را امکان پذیر می سازد، راه های هوایی است که از طریق آن، ارتباط با سایر نقاط جهان فراهم می شود.

  12-اهمیت مرزهای دریایی  و راه های آبی رابنویسید.

  تعدادی از کشورها به علت مجاورت با دریا و دریاچه ها، امکان دسترسی به خطوط دریایی هم دارند.کشور ما از جمله کشورهایی است که از طریق راه های آبی با کشورهای جهان در ارتباط است. راه های آبی، امکان روابط بازرگانی بیشتری را فراهم می کند.

  دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، علاوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی ومنابع معدنی و سوخت های فسیلی را نیز فراهم می کند.

  13-تنگه هرمز کدام آب ها را به هم متصل می کند؟

  تنگه هرمز، آبراهه هلالی شکلی است که آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فارس متصل می کند.

  14-اهمیت تنگه هرمز را بنویسید.

  این تنگه به سبب اینکه دروازه خروجی نفت خلیج فارس است، مهم ترین آبراهه راهبردی و یکی ازگذرگاههای تجاری مهم جهان است.

  15-محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کرۀ زمین، موقعیت ............ آن پدیده است ؟

  الف( ریاضی                      ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                           د( مطلق

  16-مدار 25 درجه شمالی و 44 درجه شرقی به ترتیب بر کدام جهت های ایران منطبق می باشند؟

  الف( شمال و شرق            ب( جنوب و غرب          ج( جنوب و شرق               د( شمال و غرب

  17- وقتی می گوییم ایران در جنوب غربی آسیا قرار دارد کدام موقعیت آن را بیان کرده ایم؟

  الف( ریاضی                         ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                         د( مطلق

  18-کدام یک از دلایل اهمیت ایران  و منطقه خلیج فارس که در گذشته وجود داشته اکنون نیز اهمیت خودرا حفظ کرده است؟

  الف(  درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام

  ب( ارزش فرهنگی و سیاسی

  ج( بزرگ ترین منبع انرژی جهان و ذخایر با ارزش

  د( ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ افریقا، اروپا و آسیا

  19-کدام ویژگی زیر بیانگر اهمیت ایران در بین کشور های منطقه نمی باشد؟

  الف( بیشترین جمعیت را دارد                                 ب( دومین کشور وسیع منطقه است

  ج( بیشترین گردشگر پذیری را دارد                       د( سومین تولید کننده نفت در منطقه می باشد

  منبع مطلب : www.aej.blogfa.com

  مدیر محترم سایت www.aej.blogfa.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مهدی 6 ماه قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  0
  الناز 23 روز قبل

  فرضیه های پژوهشگری چه عواملی بستگی دارد

  برای ارسال نظر کلیک کنید