توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی ای تن رنج از بهر خدای بکش

  1 بازدید

  معنی ای تن رنج از بهر خدای بکش را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جملات دشوار

  جانی ده که کار آن جهان سازیم .

  معنی: توانایی

  بده تا آخرت خودمان را به خوبی بسازیم.

  دست گیر که دست آویز نداریم

  معنی: کنایه ازکمک کردن.

  جهان جمله فروغ روی حق دان                                          حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

  معنی : تمام پدیده های جهان وجود عظمت خداوند را می رساند. خداوند از شدث آشکاری در پدیده های خودش پنهان به نظر میرسد.

  پدر را گفتم:از اینان کسی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد.

  معنی:به پدرم گفتم:یکی از اینان از خواب بیدار نمی شوند تا نماز صبح را بخوانند.

  جان پدر تونیز اگر بخوفتی به از انکه در پوستین ختق افتی.

  معنی: عزیز پدر تو اگر بخوبی بهتر ازاین است کهدر کار مردم دخالت کنی.

  گورخانه ی راز تو چون دل شود.

  معنی: وقتی که راز تومانند گور خانه در دلت باقی بماند و او رافاش نکنی .

  گفت : پیغمبر هر آن کوه سر نهفت.

  معنی : پیامبر اکرم گفت : هر کسی رازش را درون خودش پنهان کند .

  نمودش بس که دور آن را نزدیک                                              شدش گیتی به چشمش تاریک

  معنی : از بس که آن راه نزدیک در نظرش طولانی می آمد دنیا در جلوی چشمانش تیره و تار شده بود .

  نگرددشاخک بی بن برومند                                                      زتو سعی و عمل زمند پند

  معنی : شاخه ی کوچکی که به دون ریشه باشد رشد نمی کند . پس تو باید تلاش کنی و من به تو پند بدهم.

  گفتم : ای تن رنج از بهر خدا بکش

  معنی : ای جسم سختی ها و دشواری ها را برای خشنودی خداوند تحمل کن

  از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن                                    فردا که نیامده است فریاد مکن

  معنی : از روزی که گذشته دیگر صحبت نکن و آن را فراموش کن .به خاطر آینده که نیامده بی جهت گریه نکن

  برنامده و گذشته بنیاد مکن                                      حالی خوش باش و عمر برباد مکن

  معنی : برای آینده و روزهای گذشته تکیه نکن اعتنایی نداشته باش . اکنون خوش حال و شاد باش و عمر خودرا بیهوده تلف نکن.

  بیت:با درختی شکو فه ای خندید                                        در کتابی بهار معنا شد

  معنی: شکوفه درخت همانند لبخند باز شد ودوباره بهار جهان را زیبا کرد.

  بیت : مثل یکشاخه گل جوانه بزن                            مثل یک چشمه سار جاری شو

  معنی: مانند شاخه گل جوانه بزن و مانند چشمه زندگی را از سر بگیر و در تلاش و حرکت باش.

  بیت :فتاد از پای کرد از عجز فر یاد                            زشاخی مادرش آواز در داد

  معنی :درمانده شد و از ناتوانی فر یاد کشید نا گهان مادرش تا صدای او را شنید از روی شاخه ای امد و با صدای بلند گفت:

  بیت: هجوم فتنه های اسمانی                                     مرا اموخت علم زندگانی

  معنی:بلا ها و مشکلات روز گار به من زندگی کردن را یاد داد.

  بیت:نگردد شاخک بی بن برو مند                           زتو سعی و عمل باید زمن پند

  معنی:شاخه ی کوچک که ریشه ای نداشته باشدمیوه و ثمری هم ندارد و نمی دهدبنا براین تو باید سعی و تلاش کنیو منهم باید به تو پند و اندز بدهم

  فاطمه دهقان

  منبع مطلب : ssharafianfard.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ssharafianfard.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال پایه هفتم؛ آزمون فارسی - املا - انشای

  نمونه سوال آزمون فارسی دستور - املا- انشای هفتم تاحکایت دعای مادر

  1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

  الف) مثنوی معنوی ،سروده شاعر بزرگ ایران ................است.

  ب) به ...............عنوان پدر شعر نو را داده اند وبه ..............عنوان بنیان گذار شعر کودک در ایران را داده اند.

  پ) خواجه عبدالله انصاری به ...............لقب یافته است.

  ت) بیشتر قطعات  این شاعر................به صورت مناظره است.

  ث) واژه هایی که هم معنا هستند ..........وواژه هایی که تلفظ یکسان واملا وکاربرد متفاوت دارند ........نامیده می شوند.

  ج) ..............روشنگر بزرگ معاصر وصاحب اثر مهم "کویر" است.

  چ) مخالف واژه " مقتدر " کلمه ...........است.

  2- مصرع دوم " قلب سرشار از عطوفت تو " کدام گزینه است؟

  الف) خرم از تو بهار ایمان است          ب) روشن از آفتاب قرآن است

     پ)   برق رنگین کمان امید است         ت) باغ آیینه گون توحید است

  3-گونه گفتاری  یا محاوره ای  را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

  الف) به هیچ وجه نباید استفاده کرد          ب) در داستان ها

          پ)   در نقل قول ها وسبک های ویژه        ت) همواره می توان به کار برد

  4- آرایه های ادبی  هر کدام از مصراع ها را جلوی خودش بنویسید .

  (تلمیح- واج آرایی- تکرار- تضاد- تشخیص- تشبیه- مناظره- سجع- شبکه معنایی- ضرب المثل)

  الف) بردرختی شکوفه ای خندید ................

  ب) دانایی ده که از راه نیفتیم وبینایی ده که در چاه نیفتیم . .............

  پ)می خواهم مثل لبخند باز شوم ................

  ت) تو را  آسودگی باید مرا رنج. .................

  ث) گفت وگوی دو یا چند شخصیت  ، در اثر ادبی................

  ج) من به شما دروغ نمی گویم ، شما هم به من دروغ نگویید. ...................

  چ) زنگ تفریح را که زنجره زد       باز هم در کلاس غوغا شد................

  ح) توی گلدسته های یک گنبد          روز وشب زایر حرم باشیم.................

  خ) آزموده را آزمودن خطاست.................

  د) ای یاد تو مونس روانم               جز نام تو نیست بر زبانم  ..................

  5- معنی ومفهوم ابیات وعبارات زیر را بنویسید.

  الف) نگردد شاخک بی بن برومند         زتو سعی و عمل باید زمن پند

  ب) این درختانند همچون خاکیان       دست ها برکرده اند از خاکدان

  پ) ای تن ! رنج از بهر خدای بکش.

  ت) ای هست کن اساس هستی           کوته زدرت دراز دستی

  6- کلمه ها را معنی کنید.

  بخسب: ............زنجره: ...............معرفت:.............زایر :.................

  متعبد:...............عنایت:................کام:.................مستجاب:...............

  7- در مصراع " خرم از تو بهار ایمان است "

  الف) تشبیه کدام است؟....................ب) متمم کدام است؟..............................

  8-منظور از ضمیر" خود " ، در مصراع اول ودوم این بیت چیست؟

  از ظلمت خود رهاییم ده     با نور خود آشناییم ده

  9- با توجه به شعر ، موارد خواسته شده را بنویسید.

  سعدی شیرین سخن ] گفت به فصل بهار ] خوب جهان را ببین] هر چه ببینی کم است ] برورق سبز برگ ] خط خدا را بخوان.

  الف) نهاد..............ب)متمم..............پ) مسند..............ت) مفعول................

  10-با توجه به بیت مقابل بنویسید این بیت ، چند جمله دارد وزیر فعل خط بکشید.

  هجوم فتنه های آسمانی          مرا آموخت علم زندگانی

  11- عبارت زیر را از زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

  ( سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم ویک گوشه بهش جا بدم.)

  12- اگر بیت روبه رو را به زاویه دید سوم شخص تبدیل کنید ، چند کلمه تغییر می کند؟

  "  نگشت آسایشم یک لحظه دمساز     گهی از گربه ترسیدم گه از باز "

  13- چه عاملی بر اعتبار وارزش کلام می افزاید؟

  الف) رونویسی از آثار دیگران      ب) استفاده از آیات ، ابیات ومثل ها

  پ)    استفاده از زبان محاوره          ت) نوشتن به نثر کهن

  14- آوردن کلمه های هم وزن با حروف آخر یکسان در شعر ........ودر نثر ......... نامیده می شود.

  15- برای بیان مقصود از ........وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود از .......بهره می گیریم. 

  الف) نثر- نظم       ب) علم- شعر      پ)زبان- ادبیات    ت) کلام- کتاب

  16- از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای ..........( بگذارد- بگزارد)

  17- در کدام گزینه واژه ها هم خانواده هستند؟

  الف) ا نصا ف-  اصناف   ب) واقعا- قعود   پ) مصاحبت- حصبه   ت) مجموعه- جامع

  18- راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

  الف) توجه به معنا   ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ)حفظ کردن  ت)الف و ب

  19- کلمه ...........به معنی آسودگی وکلمه ..........به معنای جدایی است. (فراغ-فراق)

  20- در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

  الف)توقف  ب)شکسته نویسی   پ)سرعت ودقت   ت)حاشیه گذاری

  21- یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

   الف) تشدید           ب)واژه های هم آوا         پ)نقطه        ت)همزه

  22-درس املا برای ارزشیلبی چه مهارتی فرصت مناسبی است؟

  الف) گوش دادن   ب) نوشتن   پ) خواندن   ت) پاسخ الف وب

  23) املای کلمات مرکب ، به چه صورتی است ؟

  الف) جدا     ب)سرهم    پ) هر دو صورت  ت) خط تیره میان دو جزء

  24-یک ضرب المثل یا جمله معروف که در آن کلمه آرزو باشد بنویسید.

  25- در بیت زیر متمم ها ومفعول را پیدا کرده ومشخص کنید.

  با زبان سبز و با دست دراز         از ضمیر خاک می گویند راز

  26- واژه های تشدید دار را در میان واژه های زیر مشخص کنید.

  تبسم- عطوفت- جرأ ت –حد اکثر- عبرت

  27- در دو بیت زیر مفعول ها را مشخص کنید. (دو مورد)

  می کند پر فضای خانه زعطر     گل سجاده ات به وقت نماز

  بانگ الله اکبرت در دل          بشکفاند شکوفه های نیاز

  28- قالب شعری شعر فرشته مهر کدام گزینه است؟

  الف) مثنوی    ب) قطعه   پ) چهار پاره    ت) غزل

  29- کدام گزینه از آثار نصر الله مردانی نیست ؟

  الف) سمند صاعقه       ب) به قول پرستو

  پ)ستیغ سخن            ت) خون نامه خاک

  30- شخصیت های ادبی زیر را از نظر زمانی  از قدیم به جدید مرتب کرده وبرای هر کدام یک اثر بنویسید.

  (  طاهره ایبد- قیصر امین پور – نصر الله مردانی – محمد جواد محبت- گلشن آزادی- نادر ابراهیمی – محمود کیانوش- دکتر علی شریعتی- سید جعفر شهیدی- پروین اعتصامی- شیخ محمود شبستری- سعدی- مولوی- نظامی- خواجه عبدالله انصاری- خیام نیشابوری )

  منبع مطلب : adabnameha.blogfa.com

  مدیر محترم سایت adabnameha.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 روز قبل
  0

  خودم دارم دنبال جواب می گردم

  تو 9 روز قبل
  0

  انو

  ناشناس 10 روز قبل
  1

  باسلام و تشکر میشه جواب سوال ۱۷ و ۷و ۹ رو با توضیح بگید ؟؟

  ممنون

  hanaw 17 روز قبل
  0

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه واقعا ممنون فقط جواب نمونه سوال هارو هم بزارید ممنون میشم🥺

  ناشناس 17 روز قبل
  2

  بد نی

  .ir 4 ماه قبل
  0

  من پاسخم رو پیدا نکردم

  به تو چه 1 سال قبل
  0

  درواقع اشاره به بدن و اعضای ان دارد که میگوید تو باید رنج و سختی را تحمل و صبر کنی و همچنین باید تلاش و پشتکار داشته باشی تا خداوند در عوض رنج و سختی ها و صبر و تلاش و پشتکار تو برای هدفت نعمتی و کمکی بکند.این معنای کامل و صحیح این جمله بود👆👆👆معنای کوتاه👇👇👇ای بدن تو باید رنج و سختی را تحمل و صبر کنی تا خداوند تا خداوند بر دیده این عمل تو نعمت بدهد.باتشکر از تمام شما دست انداز کاران😊

  نرمین 1 سال قبل
  2

  عالیییییییی هستش ولی یه کم باید بیشتر باشع معنیش کامل باشع

  0
  به تو چه 1 سال قبل

  بله.

  محمد 1 سال قبل
  0

  چند جمله است؟

  فاطمه 1 سال قبل
  1

  سلام یعنی ای بدن تو باید رنج و سختی رو تحمل کنی و تلاش کنی تا خداوند هم نعمتی به تو بدهد.

  فاطمه 1 سال قبل
  -1

  یعنی ای بدن تو باید رنج و سختی را تحمل کنی و تلاش کنی تا خدا هم نعمتی به تو بدهد.

  1
  باران 9 ماه قبل

  خیلی ممنونم

  محمد 1 سال قبل
  1

  کاش جواب داشتن

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید