توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی ریدینگ درس اول کتاب کار زبان دوازدهم

  1 بازدید

  معنی ریدینگ درس اول کتاب کار زبان دوازدهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – تدریس درس اول کتاب کار زبان دوازدهم

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – تدریس درس اول کتاب کار زبان دوازدهم

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم را در سایت خلایق ببینید.

  در مقاله حاضر پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – البته درس اول کتاب کار – را می توانید ببینید. هدف از ارائه این مطالب دسترسی رایگان همه دانش آموزان به آموزش سریع ، رایگان و با کیفیت است.  متن ها را ترجمه و تمرین ها را حل کنید و با جواب های ما مقایسه نمایید. این بهترین راه یادگیری یک درس است.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  آماده شوید.

  .Write the names of the following people

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – نام افراد زیر  را بنویسید.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم .

  Muhammad Husayn Tabataba’i

  Amir Kabir

  Dr. Maryam Mirzakhani

  Tahereh Saffarzadeh

  Gholamreza Takhti

  Ali-Akbar Dehkhoda

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  ?B. Do you know why we appreciate their work

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – آیا می دانید چرا از کار آن ها تقدیر می کنیم؟

    .Muhammad Husayn Tabataba’i was an Islamic philosopher

  محمد حسین طباطبایی یک فیلسوف اسلامی بود.

  بخش اول : درک ریدینگ

  ;It is very important for us to respect our elders. It is also important to note that elders were not born elders

  .they were kids like us and now have grown old

  برای ما بسیار مهم است که که به بزرگ ترهایمان احترام بگذاریم. همچنین مهم است یاداوری کنیم که بزرگ تر ها بزرگ تر به دنیا نیامده بودند ، آن ها کودکانی بودند مثل ما و اکنون پیر شده اند.

  .A few years hence we will also grow older

  از این رو ، چند سال دیگر ما هم پیر خواهیم شد.

  If today we respect them, our present and future generations will carry those values and will learn to respect us as well when we grow old

  اگر ما امروز به آن ها احترام بگذاریم ، نسل های حاضر و آینده قدر آن ها را خواهند دانست و یاد خواهند گرفت وقتی پیر شدیم به ما هم احترام بگذارند.

  .Elders have a lot to share with us: their life experiences, their failures , their successes and many more

  بزرگ تر ها چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با ما دارند: تجربیات زندگی ، شکست ها و موفقیت هایشان و خیلی چیزهای دیگر.

  Thus we need to care for them because they deserve to be cared for. Respect and care for elders start with our parents as they are our real first teachers in our life

  بنابراین لازم است از آن ها مراقبت کنیم چون آن ها لایق مراقبت هستند.  احترام و مراقبت از بزرگ ترها از والدینمان شروع می شود چون آن ها اولین معلمان واقعی زندگی مان هستند.

  No matter what we do in life, who we are, and where we live, we must love them as they love us unconditionally. They feel honored when we appreciate and respect them

  مهم نیست که ما در زندگی چه می کنیم، چه کسی هستیم و در کجا زندگی می کنیم، ما باید آنها را دوست داشته باشیم چون آنها بدون هیچ قید و شرطی ما را دوست دارند. وقتی ما ار آنها قدردانی کرده و به آنها احترام می گذاریم، آن ها احساس افتخار می کنند.

  So it is our duty to help them when needed because they are not young enough to handle things on

  .their own like before

  بنابراین وظیفه ما این است که در صورت نیاز به آنها کمک کنیم ، زیرا آنها به اندازه کافی جوان نیستند که بتوانند اموراتشان را مانند قبل کنترل کنند.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  .Using the following question starters, generate questions and then answer them

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – با استفاده از کلمات پرسشی زیر ، سوالاتی مطرح کرده و به آن ها پاسخ دهید.

  ?Why

  ?How

  ?What

  ?Who

  این تمرین بر عهده دانش آموزان واگذار می شود. درباره این کلمات در بخش قواعد درس اول توضیح دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر ، این جا کلیک کنید.

  .Find what the underlined pronouns refer to

  زبان انگلیسی پایه دوازدهم – ضمیرهایی که زیرشان خط کشیده شده به چه چیزی اشاره دارند؟

   Paragraph 1: they

  اشاره دارد به بزرگ ترها (elders)

      Paragraph 2: they

  اشاره دارد به والدین ما ( our parents)

  Paragraph 3: them

  اشاره دارد به والدین ما ( our parents)

  .Skim the text and write a title for it

  زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را skim کرده و برای آن عنوانی بیابید.

  در مورد skimming متن در درس دوم کتاب زبان پایه یازدهم توضیح داده یم. برای یادآوری می توانید به این درس مراجعه کنید.

  جواب تمرین را بر عهده دانش آموزان واگذار می کنیم.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  بخش دوم : لغت

  :Read the ‘text’ and find antonyms for the following words

  زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را خوانده و متضاد کلمات زیر را پیدا کنید.

  past

  متضاد : present

  unreal

  متضاد : real

  hate

  متضاد : love

  finish

  متضاد : start

  .Match the definitions with the words

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – تعاریف را با کلمات مطابقت دهید.

  جواب ها:

  معنی ها

  all the people of about the same age within a society – generation

  تمام مردم تقریبا هم سن در یک جامعه – نسل

    a lack of success in doing something – failure

  عدم موفقیت در انجام کاری – شکست

    to be grateful for – appreciate

  شکرگذار بودن – قدردانی کردن

    to be worthy – deserve

  ارزشمند بودن – شایستگی داشتن

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  .Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعمال کنید.

  .Parnia never ………… her toys with her cousins

  .talking Students show their ……………  for the teacher by not

  …………… Their first attempt to climb Sabalan ended in

  ………….The project will be completed two weeks

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – جملات کامل شده را ببینید.

  معنی جمله های فوق به صورت زیر است:

  پرنیا هرگز اسباب بازی هایش را با بچه های فامیلش شریک نمی شود.

  دانش آموزان با صحبت نکردن (سکوت) احترامشان را نسبت به معلمشان نشان می دهند.

  اولین تلاش آن ها برای صعود از سبلان ، به شکست ختم شد.

  پروژه دو هفته بعد کامل خواهد شد.

  .Complete the following verbs with a noun or an adjective

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – افعال زیر را با یک اسم یا صفت کامل کنید.

  grow

  grow flowers (پرورش گل ها)

  feel

  feel good (احساس خوب داشتن)

  handle

  balanced handle (دستگیره تعادل)

  care for

  care for parents (مراقبت از والدین)

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  گرامر

  .Make active and passive sentences

  {با کلمات زیر} جملات معلوم و مجهول بسازید.

  برای آشنایی با نحوه ساخت جملات مجهول برای زمان های مختلف به درس اول مراجعه کنید.

   hunter / the cruel / the gazelle / killed

         .Active:  The cruel hunter killed the gazelle – معلوم

  معلوم : شکارچی بی رحم غزال را کشت.

  .Passive : The gazelle was killed by the cruel hunter  – مجهول

  مجهول : غزال توسط شکارچی بی رحم کشته شد.

   my mother/ Sina / gave / for his birthday / a book/

         .Active:  My mother gave Sina a book for his birthday   – معلوم

  مادرم برای روز تولد سینا به او کتابی داد.

  .Passive : A book was given Sina   – مجهول

  کتابی به سینا داده شد.

   invented/ Baird/ the first television/ in 1924

         .Active:  Baird invented the  first television in 1924   – معلوم

  بِرد در سال ۱۹۲۴ اولین تلویزیون را اختراع کرد.

        .Passive :The  first television was invented by Baird in 1924  – مجهول

  اولین تلویزیون در سال ۱۹۲۴ توسط برد اختراع شد.

  always / I / keep/ in the fridge/ the butter

  .Active:  I always keep the butter in the fridge   – معلوم

  من همیشه کره را در یخچال نگه داری می کنم.

        .Passive : The  butter always is kept in the fridge  – مجهول

  کره همیشه در یخچال نگه داری می شود

  did not/ inform /you/ us/ the results/ about

  .Active: You did not inform us about the results   – معلوم

  شما ما را از نتایج مطلع نکردید.

        .Passive : The  results were not informed  – مجهول

  نتایج اطلاع رسانی نشدند.

  .Write the passive verbs in the correct tenses

  برای هر زمان ، فعل مجهول مناسب بیاورید.

  (The robber …………………. by the police last week.  (find

  (The first  fast  food  restaurants ………………….  in our city thirty years ago. (open

  (I have two parrots. They …………….  in the cage. (keep

  (Persian ………….  in Iran, Tajikstan and Afghanistan. (speak

  (Jack’s money ……………..  in the train. (steal

  جمله های تکمیل شده :

  معنی جملات :

  سارق هفته قبل توسط پلیس پیدا شد.

  اولین رستوران های فست فود در شهر ما ، ۳۰ سال پیش افتتاح شدند.

  من دو طوطی دارم. آن ها در قفس نگه داری می شوند.

  فارسی در ایران ، تاجیکستان و افغانستان صحبت می شود.

  پول جک در قطار دزدیده شد.

  Complete the following sentences with appropriate tag questions

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – جملات زیر را با استفاده از پرسشواره مناسب کامل کنید.

  ?………………………..It’s a lovely day

  ?……………………….You haven’t done your homework

  ?……………….There is a problem here

  ?…………………Hamid never says a word

  ?……………………Kate forgot to feed the chickens

  جواب:

  معنی

  روز قشنگی است. مگه نه؟

  شما تکالیفتان را انجام نداده اید. این طور نیست؟

  اینجا مشکلی هست. نیست؟

  حمید هرگز یک کلمه هم حرف نمی زند. مگه نه؟

  کِیت فراموش کرد به جوجه ها غذا بدهد. مگه نه؟

  بخش چهارم : نوشتاری

  .Complete the sentences with and, or, but and so

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جمله های زیر را با and , or , but و also کامل کنید.

  .She didn’t invite me, ……………..  I didn’t go to her birthday party

  .Robert can sing well, ………………..  he cannot draw well

  .My grandfather can’t sleep, ………………………  he is going to drink a glass of hot milk

  .I’m hungry, …………………..  there is no food in the kitchen

  .We can take a taxi, …………………….  travel by train

  .Reza and Saeed went swimming last week,  ………………  they had a nice time

  جواب:

  معنی جمله ها :

  او من را دعوت نکرد و من {هم} به جشن تولد او نرفتم.

  رابرت می تواند به خوبی آواز بخواند اما نمی تواند به خوبی نقاشی بکشد.

  پدربزرگم نمی تواند بخوابد بنابراین قصد دارد یک لیوان شیر داغ بخورد.

  من گرسنه ام اما در آشپزخانه غذایی نیست.

  ما می توانیم تاکسی بگیریم یا با قطار سفر کنیم.

  رضا و سعید هفته پیش به شنا رفتند و بهشون خوش گذشت.

  .Correct the underlined words using and, but, or and so

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را با استفاده از and , but , or و so تصحیح کنید.

  او به رستوران رفت و غذا سفارش داد.

  .It’s raining, or take your umbrella

  جمله درست:                                                        .It’s raining, so take your umbrella

  دارد باران می بارد پس چترت را ببر.

  .It’s 3 p.m., so I’m not tired at all

  جمله درست:                                                        .It’s 3 p.m., but I’m not tired at all

  ساعت ۳ بعد از ظهر است اما من اصلا خسته نیستم.

  .There is snow in the street, and it’s not too cold

  جمله درست:                                      .There is snow in the street, but it’s not too cold

  در خیابان برف وجود دارد اما {هوا} خیلی سرد نیست.

  .Shiva has an exam tomorrow, but she must study well tonight

  جمله درست:              .Shiva has an exam tomorrow, so she must study well tonight

  شیوا فردا یک امتحان دارد بنابراین باید امشب به خوبی مطالعه کند.

  .My uncle was very tired, or he went to sleep

  جمله درست:                                                .My uncle was very tired, so he went to sleep

  عمویم خیلی خسته بود بنابراین رفت تا بخوابد.

  .C. Put the words in correct order

  کتاب کار زبان دوازدهم – کلمات را مرتب کرده و جمله بسازید.

  asked  / a question  / my teacher / so / replied / I

  .My teacher asked a question so I replied

  معلمم سوالی پرسید من هم جواب دادم.

  studies / Mary / but / she / cannot / the exam / pass / a lot

  .Mary studies a lot but she can not pass the exam

  ماری زیاد مطالعه می کند اما نمی تواند امتحان را پاس می کند.

  went  / my brother / to the library / at all  / he / didn’t / but / study

  .My brother went to the library but he didn’t study at all

  برادرم به کتابخانه رفت اما اصلا مطالعه نکرد.

  Reza / the class / attend / in hospital / he / cannot / so / is

     .Reza is in hospital so he can not attend in the class

  رضا در بیمارستان است بنابراین نمی تواند در کلاس شرکت کند.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم را در سایت خلایق ببینید.

  منبع مطلب : www.khalayegh.com

  مدیر محترم سایت www.khalayegh.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم | خلایق

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب - تدریس کامل درس دوم | خلایق

  تدریس کامل درس دوم کتاب کار زبان دوازدهم با جواب تمرینات

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب تمرینات در سایت فرهیخته و مردمی خلایق. برای دریافت جواب تمرینات درس دوم کتاب کار ، در ادامه با ما همراه باشید.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  آماده شوید.

  .Complete the table with the name of dictionaries

  نمونه سوالات زبان پایه دوازدهم – جدول را با نام دیکشنری ها کامل کنید.

  چند مثال را در زیر می بینید.

  .Write the names of four online dictionaries and their web addresses

  نمونه سوالات زبان پایه دوازدهم – نام چهار دیکشنری آنلاین را به همراه آدرس وب شان را بنویسید.

  آبادیس – گلاسب – بست دیک – فست دیکشنری

  آدرس وب سایت ها :

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  بخش اول : درک ریدینگ

  .A dictionary is a book which explains the meanings of words and expressions

  دیکشنری کتابی است که معنی کلمات و اصطلاحات را توضیح می دهد.

  .You can find words easily because dictionaries put them in alphabetical order

  شما می توانید لغات را به سادگی پیدا کنید چون دیکشنری ها آن ها را به ترتیب الفبا قرار می دهند.

  .(‘The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’ (‘saying

  کلمه دیکشنری از کلمه لاتین dictio ( به معنی گفته ) می آید.

  .There are several types of dictionaries

  چندین نوع دیکشنری وجود دارد.

  Dictionaries which explain words and how they are used; dictionaries which translate words from

  one language to another; dictionaries of biography which tell about famous people; and technical dictionaries which explain the meanings of technical words

  دیکشنری هایی که کلمات و نحوه استفاده از ان ها را نشان می دهند ، دیکشنری هایی که کلمات را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کنند ، دیکشنری هایی بیوگرافی ( زندگی نامه ) که درباره افراد مشهور صحبت می کنند و دیکشنری های فنی که معانی کلمات فنی را توضیح می دهند.

   .’Dictionaries which explain what words mean give a clear ‘defnition of them

  دیکشنری هایی که توضیح می دهند معنی کلمات چیست تعریف واضحی از آن ها می دهند.

  .A good dictionary also gives more information about words

  به علاوه ، یک دیکشنری خوب اطلاعات بیشتری درباره کلمات می دهد.

  .For instance, it explains how they are pronounced

  به طور مثال توضیح می دهد کلمات چگونه تلفظ می شوند.

  .Usually the International Phonetic Alphabet (IPA) is used for this purpose

  معمولا برای این منظور از الفبای آوایی بین المللی (IPA) استفاده می شود.

  .There are also dictionaries which translate words into other languages

  علاوه بر این دیکشنری هایی وجود دارد که کلمات را به زبان های دیگر ترجمه می کنند.

  ;Very often one volume translates both ways

  اغلب اوقات یک کتاب ، دو روش را بیان می کند.

  for example, half of the book is from English to Persian and the other half from Persian to English

  برای نمونه ، نیمی از کتاب از انگلیسی به فارسی و نیم دیگر از فارسی به انگلیسی است.

  When using a dictionary to find out how to say something in another language, one has to be careful to choose

  .the right meaning

  هنگامی که شخصی از یک دیکشنری استفاده می کند تا بفهمد چگونه چیزی را به زبان دیگر بیان کند ، باید مراقب باشد که معنی درست را انتخاب کند.

   . ‘A word like ‘right’ has several meanings in English, for example ‘correct’ and ‘the opposite of left

  کلمه ای مثل right در انگلیسی چندین معنی دارد. به عنوان مثال به معنای “صحیح” و در معنای ” متضاد چپ” .

  A word like ‘present’ may be used as an adjective, meaning ‘not absent’, as a noun, meaning ‘gift’ or as a verb, meaning ‘give

  کلمه ای چون present می تواند در جایگاه صفت به معنی “غایب نبودن” ، در جایگاه یک اسم به معنی “هدیه” و در جایگاه فعل به معنی “دادن” است.

  Words with different meanings exist in other languages, too. A good dictionary lists all the meanings of words to

  .help people find the meaning that they look for

  کلمات با معانی مختلف در سایر زبان ها هم وجود دارند. یک دیکشنری خوب همه معانی کلمات را فهرست می کند تا به مردم کمک کند معنی ای را که دنبالش هستند را بیابند.

  .A complete dictionary also tells you about the origin of words and the story behind them

  به علاوه یک دیکشنری کامل ، درباره ریشه کلمات و داستانی که در پشت آن ها وجود دارد هم به شما اطلاعات می دهد.

  .’For example, the words like ‘pajamas’, ‘bazaar’ and ‘paradise’ entered English from Persian

  برای نمونه کلماتی چون pajamas ( پیژامه ) , bazaar ( بازار ) و paradise ( بهشت ) از فارسی وارد انگلیسی شدند.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  A. True or False

  جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – درست یا غلط

  . A word starting with ‘p’ appears before a word starting with ‘m’ in a dictionary

  در دیکشنری ، کلمه ای که با p شروع می شود قبل از کلمه ای که با m شروع می شود دیده می شود. ( نادرست )

  .Some dictionaries do not give users the meaning of words

  بعضی از دیکشنری ها معانی کلمات را به کاربران نمی دهند. ( نادرست )

  .The word ‘bazaar’ is not English, originally

  کلمه bazaar اصالتا انگلیسی نیست. (درست)

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  .B. Answer the following questions

  جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – به سوالات زیر جواب دهید.

  ?Why can we find words in a dictionary easily

  چرا ما می توانیم کلمات را به سادگی در دیکشنری پیدا کنیم؟

  .because dictionaries put them in alphabetical order

  چون دیکشنری ها آن ها را به ترتیب الفبا قرار می دهند.

  ?What is the difference between technical dictionaries and biographical ones

  تفاوت بین دیکشنری های فنی و بیوگرافی در چیست؟

  .biographical dictionaries tell about famous people but technical dictionaries explain the meanings of technical words

  دیکشنری هایی بیوگرافی ( زندگی نامه ) درباره افراد مشهور صحبت می کنند اما دیکشنری های فنی معانی کلمات فنی را توضیح می دهند.

  ?’What is the origin of the word ‘dictionary

  ریشه کلمه dictionary چیست؟

  .(‘The word ‘dictionary’ comes from the Latin ‘dictio’ (‘saying

  کلمه دیکشنری از کلمه لاتین dictio ( به معنی گفته ) می آید.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  .C. Look up three different meanings for the words ‘arm’ and ‘foot’ in your dictionary

  در دیکشنری خود به دنبال سه معنی مختلف برای کلمات arm و  foot بگردید.

  arm

  foot

  .D. Read the text again and highlight the most important ideas

  دوباره متن را خوانده و ایده های مهم را هایلایت کنید.

  در درس دوم زبان پایه دوازدهم درباره استراتژی هایلایت کردن صحبت کردیم. برای یادآوری اینجا کلیک کنید.

  پاسخ این تمرین بر عهده دانش اموز واگذار می شود.

  بخش دوم : لغت

  .A. Odd one out

  جزوه زبان انگلیسی دوازدهم – در هر سطر یکی از کلمات با بقیه فرق می کند. این کلمه را پیدا کنید.

  a) elementary                  b) technical               c) advanced            d) intermediate

   a) app                              b)  CD                           c) PC                       d) cell phone

  a) introduction                b) definition               c) pronunciation    d) collocation

  a) effective                      b) useful                    c) confusing            d) helpful

  a) spelling                       b) adverb                   c) preposition          d) adjective

  جواب ها:

  ?B. What do the following items stand for

  هر یک از گزینه های زیر علامت اختصاری چه چیزی هستند؟

  :IT

  :PC

  :IRIB

  Islamic Republic of Iran Broadcasting

  پخش جمهوری اسلامی ایران

  :CD

  :DVD

  .C. Match the definitions with the words

  نمونه سوال زبان دوازدهم – تعریف ها و کلمات را با هم تطبیق دهید.

  جواب

  معنی ها :

  سازماندهی کردن و به ترتیب قرار دادن – مرتب کردن

  فکر کردن و اعتقاد داشتن – فرض کردن

  چیزی که به جای چیز دیگر قرار می گیرد. – نماد

  چیزی را در خود داشتن – در بر گرفتن

  اینکه به کسی بگوییم چیزی خوب است – توصیه کردن

  .D. Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

  نمونه سوال زبان دوازدهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعمال کنید.

  …………………..This monolingual dictionary has about 50,000

  ?………………What does BC

  .The building is a …………………………..of new and old styles

  .The…………………… of the book is available on our website

   .Being able to communicate …………………. is one of the most important life skills

  جواب:

  معنی جملات کامل شده:

  این دیکشنری تک زبانه حدود ۵۰۰۰۰ مَدخل دارد.

  BC علامت اختصاری چیست؟

  این ساختمان ترکیبی از سبک های جدید و قدیم است.

  مقدمه این کتاب در وب سایت ما موجود است.

  یکی از مهم ترین مهارت های زندگی “توانایی ارتباط برقرار کردن به طور موثر ” است.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  بخش سوم : گرامر

  .(Combine the following sentences. Use an appropriate relative pronouns (who, whom and which

  نمونه سوال زبان دوازدهم – جملات زیر را با استفاده از ضمیرهای موصولی مناسب ترکیب کنید. (who , whom , which)

   .I saw the man. The man lives next door

  من مرد را دیدم. مرد در خانه بغلی زندگی می کند.

   .I saw the man whom lives next door

  من مردی را که در خانه بغلی زندگی می کند دیدم.

  .The mechanic had an accident. He is very skillful

  مکانیک تصادف کرد. او خیلی ماهر است.

  .The mechanic who is very skillful had an accident

  مکانیکی که خیلی ماهر است تصادف کرد.

  .We bought some books. Our teacher suggested them

  ما تعدادی کتاب خریدیم. معلممان آن ها را پیشنهاد کرد.

  .We bought some books which our teacher suggested them

  ما تعدادی کتاب را که معلممان پیشنهاد کرد را خریدیم.

  .The students talked to the teacher. John met him before

  دانش آموزان با معلم صحبت کردند. جان قبلا او را ملاقات کرد.

  .The students talked to the teacher whom John met before

  دانش آموزان با معلمی که قبلا جان ملاقات کرده بود صحبت کردند.

  .She watched the DVD. Her father bought it

  او DVD را تماشا کرد. پدرش آن را خرید.

  .She watched the DVD which her father bought

  او دی وی دی ای را که پدرش خرید را تماشا کرد.

  .(B. Complete the following conditional sentences. (type II

  دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جملات شرطی نوع دوم زیر را کامل کنید.

   .I know you do not go to bed early these days. If you……………..(go) to bed earlier, you………………..(not be) tired

  . I do not have a smart phone. If I …………………(have) one, I………………….. (use) an online dictionary

   He likes to learn French but cannot spend time practicing it. If he …………………..(have) more time, he………..(learn) French

   .We want to help you but we do not have enough information We …………(help) you if we……………. (know) how

   .I do not have a good job and cannot earn enough money. I………………(earn) a lot of money if I………….(get) a good job

  در بخش دوم گرامر درس دوم ، در مورد شرطی نوع دوم توضیح کامل دادیم. برای یادآوری اینجا را کلیک کنید.

  جواب ها:

  معنی متن :

  می دانم تو این روزها زود به رختخواب نمی روی. اگر زودتر به رختخواب می رفتی خسته نبودی.

  من تلفن هوشمند ندارم. اگر یک تلفن هوشمند داشتم از یک دیکشنری آنلاین استفاده می کردم.

  او دوست دارد فرانسوی را یاد بگیرد اما نمی تواند برای پرداختن به آن وقت بگذارد. اگر او وقت بیشتری داشت فرانسوی را یاد می گرفت.

  ما می خواهیم به تو کمک کنیم اما اطلاعات کافی نداریم. اگر می دانستیم چطور ، به تو کمک می کردیم.

  من شغل خوبی ندارم و نمی توانم پول زیادی در بیاورم. اگر شغل خوبی گیرم می آمد پول زیادی بدست می آوردم.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  .C. Complete the following sentences

  دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جملات زیر را کامل کنید.

  ………………  , If it rained

  …………………..  , If you knew Chinese very well

  ………………. , A cheetah is an animal that

  …………….. , Japanese are the people who

  جواب این تمرین به عهده دانش آموزان واگذار می گردد.

  بخش چهارم : نوشتاری

  .A. Look at the examples below. Find the one which has a correct format of a paragraph

  کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم – به مثال های زیر نگاه کنید. بررسی کنید کدام مورد بر اساس فرمت صحیح پاراگراف نوشته شده است.

  در مورد پاراگراف و فرمت ساخت آن در بخش نوشتاری درس دوم توضیح دادیم. برای مراجعه به درس مذکور اینجا کلیک کنید.

  بهترین جواب: مورد دوم

  معنی متن:

  مورچه ها در همه جای جهان یافته می شوند. آن ها خانه هایشان را در ساختمان ها ، باغ ها و غیره می سازند. آن ها در خاکریز زندگی می کنند. مورچه ها حشرات سخت کوشی هستند. آن ها در تمام طول تابستان برای فصل زمستان غذا جمع آوری می کنند. آن ها وقتی یک شیرینی را که روی زمین قرار گرفته را می بینند به آن چسبیده و آن را به خانه خود می برند. بنابراین به این طریق زمین را تمیز می کنند. مورچه ها عموما قرمز و سیاه رنگ هستند. آن ها دو چشم و شش پا دارند. آن ها حشراتی اجتماعی هستند. آن ها به صورت گروهی یا کلونی زندگی می کنند. بیشتر مورچه ها پسماند خورهایی هستند که هر غذایی را که بتوانند پیدا کنند می خورند. آن ها معمولا فاقد بال هستند اما در زمان تکثیر بال در می آورند. گاز آن ها خیلی دردناک است.

  .B. Skim the paragraph and write a suitable topic for it

  دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم – پاراگراف مورد نظر را skim کرده و برای آن عنوان مناسبی بیابید. ( به عهده خودتان)

  .C. Scan the paragraph and highlight three specific facts

  پاراگراف مورد نظر را scan کرده و سه واقعیت خاص را هایلایت کنید. ( به عهده خودتان)

  D. Read the following paragraph. Find the topic sentence and underline the idea or explanation about the topic

  کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم – پاراگراف زیر را بخوانید. جمله موضوعی را بیابید. زیر ایده آن یا توضیح درباره موضوع خط بکشید.

  .Water is the most essential element in our life

  آب اساسی ترین عنصر در زندگی ما است.

  .We cannot think of life without water

  بدون آب نمی توانیم به زندگی فکر کنیم.

  .We need water to drink, to wash our bodies and clothes, to cook our food and to grow crops, vegetables and fruits

  به آب برای نوشیدن ، شستشوی بدن و لباس ها ، پخت غذایمان و پرورش محصولات ، سبزیجات و میوه جات نیاز داریم.

  .Water is also essential for animals, birds, insects, etc

  آب همچنین برای حیوانات ، پرندگان ، حشرات و… هم ضروری است.

  .We need huge resources of water to generate electricity on a large and commercial scale

  ما برای تولید الکتریسیته در مقیاس عظیم و تجاری به منابع عظیم آب نیاز داریم.

  .Nearly 70 percent of our body is water

  تقریبا ۷۰ درصد بدن ما آب است.

  .No living being can exist for long without water, the most valuable liquid

  هیچ موجود زنده ای نمی تواند برای مدت طولانی بدون آب – که ارزشمندترین مایع است – زنده بماند.

  .We use oceans, seas, rivers and lakes as waterways to carry goods, passengers, etc

  ما از اقیانوس ها ، دریاها ، رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان آبراه هایی برای انتقال کالاها ، مسافران و غیره استفاده می کنیم.

  .Lack of rain causes droughts

  کمبود باران باعث خشکسالی می شود.

  .Thus, water is very important to our life and our planet

  بنابراین آب برای زندگی ما و سیاره مان خیلی مهم است.

  جمله موضوعی این متن همان خط اول آن است:

  موضوع : آب            ایده: حیاتی بودن آب

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  .E. For each word, write a topic sentence

  برای هر یک از کلمات زیر یک جمله موضوعی بنویسید.

   swimming

  watching TV

  pollution

  wildlife

  Iran

  جواب بر عهده خودتان. برای یاد آوری به بخش آخر مقاله آموزش درس دوم مراجعه کنید.

  کتاب کار زبان دوازدهم با جواب

  تدریس کامل درس دوم کتاب کار زبان دوازدهم با جواب تمرینات

  منبع مطلب : www.khalayegh.com

  مدیر محترم سایت www.khalayegh.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مجله اینترنتی جویابیست

  Ali-Akbar Dehkhoda

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  ?B. Do you know why we appreciate their work

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – آیا می دانید چرا از کار آن ها تقدیر می کنیم؟

  .Muhammad Husayn Tabataba’i was an Islamic philosopher

  محمد حسین طباطبایی یک فیلسوف اسلامی بود.

  بخش اول : درک ریدینگ

  ;It is very important for us to respect our elders. It is also important to note that elders were not born elders

  .they were kids like us and now have grown old

  برای ما بسیار مهم است که که به بزرگ ترهایمان احترام بگذاریم. همچنین مهم است یاداوری کنیم که بزرگ تر ها بزرگ تر به دنیا نیامده بودند ، آن ها کودکانی بودند مثل ما و اکنون پیر شده اند.

  .A few years hence we will also grow older

  از این رو ، چند سال دیگر ما هم پیر خواهیم شد.

  If today we respect them, our present and future generations will carry those values and will learn to respect us as well when we grow old

  اگر ما امروز به آن ها احترام بگذاریم ، نسل های حاضر و آینده قدر آن ها را خواهند دانست و یاد خواهند گرفت وقتی پیر شدیم به ما هم احترام بگذارند.

  .Elders have a lot to share with us: their life experiences, their failures , their successes and many more

  بزرگ تر ها چیزهای زیادی برای به اشتراک گذاشتن با ما دارند: تجربیات زندگی ، شکست ها و موفقیت هایشان و خیلی چیزهای دیگر.

  Thus we need to care for them because they deserve to be cared for. Respect and care for elders start with our parents as they are our real first teachers in our life

  بنابراین لازم است از آن ها مراقبت کنیم چون آن ها لایق مراقبت هستند. احترام و مراقبت از بزرگ ترها از والدینمان شروع می شود چون آن ها اولین معلمان واقعی زندگی مان هستند.

  No matter what we do in life, who we are, and where we live, we must love them as they love us unconditionally. They feel honored when we appreciate and respect them

  مهم نیست که ما در زندگی چه می کنیم، چه کسی هستیم و در کجا زندگی می کنیم، ما باید آنها را دوست داشته باشیم چون آنها بدون هیچ قید و شرطی ما را دوست دارند. وقتی ما ار آنها قدردانی کرده و به آنها احترام می گذاریم، آن ها احساس افتخار می کنند.

  So it is our duty to help them when needed because they are not young enough to handle things on

  .their own like before

  بنابراین وظیفه ما این است که در صورت نیاز به آنها کمک کنیم ، زیرا آنها به اندازه کافی جوان نیستند که بتوانند اموراتشان را مانند قبل کنترل کنند.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  .Using the following question starters, generate questions and then answer them

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – با استفاده از کلمات پرسشی زیر ، سوالاتی مطرح کرده و به آن ها پاسخ دهید.

  ?Why

  ?How

  ?What

  ?Who

  این تمرین بر عهده دانش آموزان واگذار می شود. درباره این کلمات در بخش قواعد درس اول توضیح دادیم. برای کسب اطلاعات بیشتر ، این جا کلیک کنید.

  .Find what the underlined pronouns refer to

  زبان انگلیسی پایه دوازدهم – ضمیرهایی که زیرشان خط کشیده شده به چه چیزی اشاره دارند؟

  Paragraph 1: they

  اشاره دارد به بزرگ ترها (elders)

  Paragraph 2: they

  اشاره دارد به والدین ما ( our parents)

  Paragraph 3: them

  اشاره دارد به والدین ما ( our parents)

  .Skim the text and write a title for it

  زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را skim کرده و برای آن عنوانی بیابید.

  در مورد skimming متن در درس دوم کتاب زبان پایه یازدهم توضیح داده یم. برای یادآوری می توانید به این درس مراجعه کنید.

  جواب تمرین را بر عهده دانش آموزان واگذار می کنیم.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  بخش دوم : لغت

  :Read the ‘text’ and find antonyms for the following words

  زبان انگلیسی پایه دوازدهم – متن را خوانده و متضاد کلمات زیر را پیدا کنید.

  past

  متضاد : present

  unreal

  متضاد : real

  hate

  متضاد : love

  finish

  متضاد : start

  .Match the definitions with the words

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – تعاریف را با کلمات مطابقت دهید.

  جواب ها:

  معنی ها

  all the people of about the same age within a society – generation

  تمام مردم تقریبا هم سن در یک جامعه – نسل

  a lack of success in doing something – failure

  عدم موفقیت در انجام کاری – شکست

  to be grateful for – appreciate

  شکرگذار بودن – قدردانی کردن

  to be worthy – deserve

  ارزشمند بودن – شایستگی داشتن

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  .Fill in the blanks with the given words. Make the necessary changes

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید. تغییرات لازم را اعمال کنید.

  .Parnia never ………… her toys with her cousins

  .talking Students show their …………… for the teacher by not

  …………… Their first attempt to climb Sabalan ended in

  ………….The project will be completed two weeks

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – جملات کامل شده را ببینید.

  معنی جمله های فوق به صورت زیر است:

  پرنیا هرگز اسباب بازی هایش را با بچه های فامیلش شریک نمی شود.

  دانش آموزان با صحبت نکردن (سکوت) احترامشان را نسبت به معلمشان نشان می دهند.

  اولین تلاش آن ها برای صعود از سبلان ، به شکست ختم شد.

  پروژه دو هفته بعد کامل خواهد شد.

  .Complete the following verbs with a noun or an adjective

  جواب سوالات کتاب کار زبان دوازدهم – افعال زیر را با یک اسم یا صفت کامل کنید.

  grow

  grow flowers (پرورش گل ها)

  feel

  feel good (احساس خوب داشتن)

  handle

  balanced handle (دستگیره تعادل)

  care for

  care for parents (مراقبت از والدین)

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم

  گرامر

  .Make active and passive sentences

  {با کلمات زیر} جملات معلوم و مجهول بسازید.

  برای آشنایی با نحوه ساخت جملات مجهول برای زمان های مختلف به درس اول مراجعه کنید.

  hunter / the cruel / the gazelle / killed

  .Active: The cruel hunter killed the gazelle – معلوم

  معلوم : شکارچی بی رحم غزال را کشت.

  .Passive : The gazelle was killed by the cruel hunter – مجهول

  مجهول : غزال توسط شکارچی بی رحم کشته شد.

  my mother/ Sina / gave / for his birthday / a book/

  .Active: My mother gave Sina a book for his birthday – معلوم

  مادرم برای روز تولد سینا به او کتابی داد.

  .Passive : A book was given Sina – مجهول

  کتابی به سینا داده شد.

  invented/ Baird/ the first television/ in 1924

  .Active: Baird invented the first television in 1924 – معلوم

  بِرد در سال ۱۹۲۴ اولین تلویزیون را اختراع کرد.

  .Passive :The first television was invented by Baird in 1924 – مجهول

  اولین تلویزیون در سال ۱۹۲۴ توسط برد اختراع شد.

  always / I / keep/ in the fridge/ the butter

  .Active: I always keep the butter in the fridge – معلوم

  من همیشه کره را در یخچال نگه داری می کنم.

  .Passive : The butter always is kept in the fridge – مجهول

  کره همیشه در یخچال نگه داری می شود

  did not/ inform /you/ us/ the results/ about

  .Active: You did not inform us about the results – معلوم

  شما ما را از نتایج مطلع نکردید.

  .Passive : The results were not informed – مجهول

  نتایج اطلاع رسانی نشدند.

  .Write the passive verbs in the correct tenses

  برای هر زمان ، فعل مجهول مناسب بیاورید.

  (The robber …………………. by the police last week. (find

  (The first fast food restaurants …………………. in our city thirty years ago. (open

  (I have two parrots. They ……………. in the cage. (keep

  (Persian …………. in Iran, Tajikstan and Afghanistan. (speak

  (Jack’s money …………….. in the train. (steal

  جمله های تکمیل شده :

  معنی جملات :

  سارق هفته قبل توسط پلیس پیدا شد.

  اولین رستوران های فست فود در شهر ما ، ۳۰ سال پیش افتتاح شدند.

  من دو طوطی دارم. آن ها در قفس نگه داری می شوند.

  فارسی در ایران ، تاجیکستان و افغانستان صحبت می شود.

  پول جک در قطار دزدیده شد.

  Complete the following sentences with appropriate tag questions

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – جملات زیر را با استفاده از پرسشواره مناسب کامل کنید.

  ?………………………..It’s a lovely day

  ?……………………….You haven’t done your homework

  ?……………….There is a problem here

  ?…………………Hamid never says a word

  ?……………………Kate forgot to feed the chickens

  جواب:

  معنی

  روز قشنگی است. مگه نه؟

  شما تکالیفتان را انجام نداده اید. این طور نیست؟

  اینجا مشکلی هست. نیست؟

  حمید هرگز یک کلمه هم حرف نمی زند. مگه نه؟

  کِیت فراموش کرد به جوجه ها غذا بدهد. مگه نه؟

  بخش چهارم : نوشتاری

  .Complete the sentences with and, or, but and so

  آموزش زبان انگلیسی پایه دوازدهم – جمله های زیر را با and , or , but و also کامل کنید.

  .She didn’t invite me, …………….. I didn’t go to her birthday party

  .Robert can sing well, ……………….. he cannot draw well

  .My grandfather can’t sleep, ……………………… he is going to drink a glass of hot milk

  .I’m hungry, ………………….. there is no food in the kitchen

  .We can take a taxi, ……………………. travel by train

  .Reza and Saeed went swimming last week, ……………… they had a nice time

  جواب:

  معنی جمله ها :

  او من را دعوت نکرد و من {هم} به جشن تولد او نرفتم.

  رابرت می تواند به خوبی آواز بخواند اما نمی تواند به خوبی نقاشی بکشد.

  پدربزرگم نمی تواند بخوابد بنابراین قصد دارد یک لیوان شیر داغ بخورد.

  من گرسنه ام اما در آشپزخانه غذایی نیست.

  ما می توانیم تاکسی بگیریم یا با قطار سفر کنیم.

  رضا و سعید هفته پیش به شنا رفتند و بهشون خوش گذشت.

  .Correct the underlined words using and, but, or and so

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم – کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را با استفاده از and , but , or و so تصحیح کنید.

  او به رستوران رفت و غذا سفارش داد.

  .It’s raining, or take your umbrella

  جمله درست: .It’s raining, so take your umbrella

  دارد باران می بارد پس چترت را ببر.

  .It’s 3 p.m., so I’m not tired at all

  جمله درست: .It’s 3 p.m., but I’m not tired at all

  ساعت ۳ بعد از ظهر است اما من اصلا خسته نیستم.

  .There is snow in the street, and it’s not too cold

  جمله درست: .There is snow in the street, but it’s not too cold

  در خیابان برف وجود دارد اما {هوا} خیلی سرد نیست.

  .Shiva has an exam tomorrow, but she must study well tonight

  جمله درست: .Shiva has an exam tomorrow, so she must study well tonight

  شیوا فردا یک امتحان دارد بنابراین باید امشب به خوبی مطالعه کند.

  .My uncle was very tired, or he went to sleep

  جمله درست: .My uncle was very tired, so he went to sleep

  عمویم خیلی خسته بود بنابراین رفت تا بخوابد.

  .C. Put the words in correct order

  کتاب کار زبان دوازدهم – کلمات را مرتب کرده و جمله بسازید.

  asked / a question / my teacher / so / replied / I

  .My teacher asked a question so I replied

  معلمم سوالی پرسید من هم جواب دادم.

  studies / Mary / but / she / cannot / the exam / pass / a lot

  .Mary studies a lot but she can not pass the exam

  ماری زیاد مطالعه می کند اما نمی تواند امتحان را پاس می کند.

  went / my brother / to the library / at all / he / didn’t / but / study

  .My brother went to the library but he didn’t study at all

  برادرم به کتابخانه رفت اما اصلا مطالعه نکرد.

  Reza / the class / attend / in hospital / he / cannot / so / is

  .Reza is in hospital so he can not attend in the class

  رضا در بیمارستان است بنابراین نمی تواند در کلاس شرکت کند.

  پاسخ کتاب کار زبان دوازدهم را در سایت خلایق ببینید.

  منبع مطلب : joyabist.blog.ir

  مدیر محترم سایت joyabist.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  محمد : بسیار عالی و زیبا و مفید. دست شما درد نکنه. 🌹

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شیما 7 ماه قبل
  2

  شیما

  مطالب عالی بودن

  شیما 7 ماه قبل
  2

  خیلی خوب توضیح داده شده

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  عالیه

  M 7 ماه قبل
  0

  عالیی

  M 7 ماه قبل
  1

  عالییییی

  . 8 ماه قبل
  2

  . دتننتاعندلف

  ندا 8 ماه قبل
  2

  ممنون خیلی خوب ترجمه شده

  محمد 10 ماه قبل
  5

  بسیار عالی و زیبا و مفید. دست شما درد نکنه. 🌹

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  سلام لطفا برای پایه های دیگه رو هم‌بزارید

  من دهم هستم و توی قسمت جست و جو وقتی دهم رو مینویسم نمیاره لطفا بزارید

  ممنون

  0
  حسوني 6 ماه قبل

  عالي بود

  برای ارسال نظر کلیک کنید