توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم نسل آینده ساز

  1 بازدید

  معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم نسل آینده ساز را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ترنم - لغات درس سوم نسل اینده ساز - هفتم

  استعداد: توانایی - قابلیت     

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی: بعضی

  مطبوعات:روزنامه هاومجلات

  رسانه ها: رادیو وتلویزیون و روزنامه

   انحراف: دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران : اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی: از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری - راستی

  شعور:درک وفهم 

  منبع مطلب : nasser91.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت nasser91.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس سوم فارسی هفتم: نسل آینده ساز

  لغات درس

  استعداد:توانایی /قابلیت

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی:بعضی

  مطبوعات:رومه هاومجلات/جمع مطبوعه

  رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و رومه

  انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری/دوستی

  شعور:درک وفهم

  متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

  اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان آوردن وآن راپذیرفتن

  پشتوانه:پشتیبان

  همت: پشت کار قوی /اراده / انگیزه

  غیرت:مردانگی

  اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

  هیئت: گروه /دسته /جمع

  استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند آن ها

  برخوردار:بهره مند

  بحمدالله:خدا راشکر

  مایه:سبب(مایه افتخار)

  ببالد:افتخار کند

  نکات مهم درس

  نسل آینده ساز : ترکیب وصفی / جوان و نوجوان چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است : تشبیه / استعداد: توانایی درونی / تحلیل : پردازش / جوانان و نوجوانان ما اھل فکر کردن , دریافتن و تحلیل کردن[ھستند] : نشانه ی نگارشی قلاب [ ] زمانی استفاده می شود که واژه ای را به متن اصلی اضافه کرده باشیم / مومن : هم خانواده ی امن , امین , امنیت / به رغم : با وجود / عکس : برعکس , مخالف / به ھیچ وجه : به ھیچ صورت / مطبوعات : رومه ھا و مجلات / رسانه ھا : صدا و سیما / انحراف :منحرف شدن از راه درست / خطا : اشتباه / صلاح : درستکاری / پاکدامنی : نجابت , دوری از گناه /صداقت : راستگویی / شعور : درک و فھم / ھمت : اراده و پشتکار / غیرت : تلاش و اراده / اوایل :جمع کلمه ی اول / ھیئت : گروه / وضع : موقعیت , وضعیت / بحمد لله : به شکر خدا / برخوردار :بھره مند / مایه : باعث , دلیل / ببالد : افتخار کند / برافراشته : بلند شده / پاره ھای دل : کنایه عزیز وگرانقدر بودن / رستگاری : پرھیزکاری / پارسایی : تقوا و پرھیزکاری / مقتدر : قدرتمند / قدر بدانید :ارزش بگذارید / .الا : ارزشمند / متعال : بلند مرتبه / دامان گرم و مھربان انقلاب اسلامی : صنعتتشخیصراز شکوفایی :قالب شعر : مثنوی یا دوگانیمولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا / عارف و شاعر بزرگ قرن ھفتم / آثار : مثنوی معنوی ,دیوان شمس۱ زنھار : آگاه باش , از " از اصوات " می باشد که شبه جمله اند و یک جمله ی کامل به حساب می آید / این در :منظور در راز و رمز زندگی خود است .۲ چون در مصرع اول به معنای زمانی که / مراد : منظور ھدف۳ دانه ھا : منظور رازھا / سرّ آن : رمز و راز آن / بستان : باغ۴ صنعت ادبی تضمین / کو : مخفف که او / نھفت : پنھان کرد / مراد : مقصود , ھدف

  خود ارزیابی

  1امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

  پاکدل - هوشمند- مومن - پاکدامن-بانشاط-اهل فکر و تحلیل

  2 منظور از عبارت <<آینده با حرف ساخته نمى شود >> چیست؟

  برای ساختن آینده باید اقدام عملی صورت بگیرد.به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

  3 شما ویژگى هاى برجستهٔ جوان امروز ایرانى را چه چیزهایى مى دانید؟

  استعدادهای خدادادی-خلاقیت - توانمندی

  4

  دانش های زبانی و ادبی

  نکتۀ اوّل

  به مثال های زیر توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.الف( آمد می گویمب( همهٔ دانش آموزان با دیدن این منظره در کلاس درس هنگامی که معلّم فارسی ما با دقّت کتاب راهمان طور که می بینید اگرچه مثال های بخش <<الف >> فقط از یک کلمه تشکیل شده اند، امّا معنی آن ها کامل است؛ در حالی که مثال های بخش <<ب >> شامل چندین کلمه هستند، امّا معنی کاملی ندارند وشنونده را در انتظار می گذارند. شما فکر می کنید علّت این تفاوت چیست؟همان طور که متوجّه شدی مثال های بخش <<الف >> فعل دارند امّا مثال های بخش <<ب >> فعل ندارند.فعل بخش اصلی معنای جمله و انتقال دهنده پیام است؛ بنابراین فعل مهم ترین بخش هر جمله است.

  نکتۀ دوم

  به این جمله ها توجّه کنید:

  1جوان و نوجوان ما با استعداد است

  2 جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد است.

  1 به شما جوانان این ملّت می گویم.

  2 به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم.

  جمله های شمارهٔ (1) و(2) هر دو پیام یکسانی دارند امّا جمله های دوم زیباتر و دل پذیرتر است.دلیل زیبایی جمله های دوم چیست؟هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم، از <<زبان >> استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همانمقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم، از <<ادبیّات >> بهره می گیریم

  فعالیت های نوشتاری

  1 در بند چهارم درس <<فعل >> ها را مشخّص کنید و بنویسید.

  2 با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

  الف( اینها چرا. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح، صلاح)

  ب( بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .افتخار برای ملتّ ماست. (مایع، مایه)

  3 برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

  مقتدر قادر قدرت اقتدار متعال عالی علی اعلا اعتلا

  نظام نظم منظم ناظم متخصص خصوصی اختصاصی خاص

  4 صفات و ویژگی های نسل آینده ساز را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

  5جمله های زبانی زیر را به جمله های ادبی تبدیل کنید.

  باران می بارد.باران آرام آرام بر زمین بوسه می زند

  پرنده با دیدن من، از این شاخه به آن شاخه پرید.

  پرنده زیبا و خوش آواز با دیدن من بر روی شاخه سبز درختان می رقصد

  6 با دو کلمه <<آینده >> و <<جوان >> یک جمله زیبا بنویسید

  آینده یک کشور را جوانان پر نشاط آن کشور می سازند.

  7 درباره یکی از تصویرهای زیر، متنی زیبا بنویسید.

  شکوفه ها تازه متولد شده اند.آنها تا چند وقت پیش غنچه بودند و اینک شکوفه هایی زیبا هستند.ببخند دل نشین آنها زیر تابش نور خورشید همه رهگذران را مجذوب کرده است.شکوفه ها آواز می خوانند و طراوت آنها در لابه لای شاخه های آنها موج می زند.گاهی پروانه ای با آنها هم صدا می شود .گاهی نسیم بهاری هم با آنها بازی می کند.سراسر باغ از بوی عطر شکوفه ها پر شده است.

  8 درباره ضرب المثل <<به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید >> دو سطر بنویسید.برای رسیدن به هر چیزی تلاش لازم است. یعنی بدون تلاش و زحمت و بدون تحمل سختی ها نمی توانیم به راحتی به اهداف خود برسیم.در کتاب آسمانی هم ذکر شده که بعد از هر سختی آسایشی است

  درس هفتم فارسی هشتم:آداب نیکان

  سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

  درس سیزدهم فارسی هفتم: اسوه نیکو

  منبع مطلب : adabyat.artablog.ir

  مدیر محترم سایت adabyat.artablog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات هفتم

  عالی بود

  ولی چرا

  بقیه ی درس هارو ندادید

  منبع مطلب : shahidisch68.blog.ir

  مدیر محترم سایت shahidisch68.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  🐍 : دست گلتون درد نکنه 😘😘 با اینکه مدرسه باز شده و معلم ها میگن لغات رو ولی بازم ما از اینا یادداشت میکنیم همین چیز های خوب ک تو سایت هست ک میزارین🥰😁😂اینا به درد میخورن مخصوصا واسه امتحان های حضوری😆😆

  ناشناس : عالی

  هدیه : دستتون درد نکنه عالیه

  ARMY BTS : خیلی از شما ممنونم بابت سایت خوبتون

  اقای میم ح هستم : عالیه

  ناشناس : عالیه مرسی دتتون درد نکنه 🌹💕

  ناشناس : من عمه ی خوبی دارم و او برایم شکلات میخرد و به خونه ی ما میاورد.

  کاوان : عالی بود ممنون

  مریم : عالی بود

  ناشناس : نمیخوام مرسب

  بنیامین : واقعا سایت عالیه

  آیناز عسکری : عالی بود

  یتتتیتیت : خیلی بد بود

  ناشناس : میشه بگید چی بزارم

  گوگل : کلمات سخت و املایی مانند استعداد. تحلیل کردن . به رغم. مطبوع. انحراف. پارسایی. صداقت. همت . غیرت. هیئت . استحکام. رستگاری. متعامل. نظام

  تک پر : من هیچی متوجه نشدم

  sup boi : دمتون گرم

  tara : خیلی عالی بود

  علی : واقعا عالی بود

  باران : عالی بودولی خیلی زیاد🥴

  سبحان : عالی

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 28 روز قبل
  1

  🙅😤واقعابده

  زینب 3 ماه قبل
  1

  نظری ندارم ولی بازم مرسی گل❣️👀⚡

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  ممنون خیلی خوب بود خدا کنه تو امتحان امروزم بهم کمک کنه😊

  عالی 4 ماه قبل
  0

  خیلیییییییییی مطالبتون به کار آمده (مخصوصا برای امتحان 😅)

  zahra 4 ماه قبل
  0

  عالی🙃♥

  ترجیح میگم نگم 4 ماه قبل
  -1

  میخواستم بگم که چجوری و کدام لغات مهم در امتحان میاید

  0
  Msm 4 ماه قبل

  دقیقا باید نگی

  0
  Msm 4 ماه قبل

  دقیقا باید نگی

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  خوب بود

  دنهیخ ا 7 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  نسل:فرزند

  a 7 ماه قبل
  -1

  عالیه مرسی به خاطر کمک تو درسامون

  Army 7 ماه قبل
  -1

  عالی بود خیلی ممنونم ازتون😊❤

  مرینت 7 ماه قبل
  2

  سلام این سایت بهترین سایتی هست که دیدم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مـمـنـــــــــــــــون🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  ناشناس 7 ماه قبل
  2

  سلام وقت بخیر مطالب عالی بود ممنون که وقت میزارید برای بچه ها و ای کاش امتحانات حضوری نبود چون درس حضوری یاد نگرفتیم که بخوایم امتحان حضوری بدیم بازم ممنون از مطالب خودتون

  3
  a 7 ماه قبل

  بله درسته ولی کسی نمیشنوه که سوالاتم خیلی سخت طرح میکنن بی حقیه

  A.R.M.Y 🦄💜B. T. S 7 ماه قبل
  0

  عالی تنکس

  رضا 7 ماه قبل
  2

  عالی بود ولی ای کاش همه چیز را به صورت جمع و جور نوشته بودید چون خیلی زیاد است

  رضا 7 ماه قبل
  2

  نسل اینده ساز.ترکیب وصفی است

  نکته ی مهم دیگر کلمه هایی که تنوین دارند قید هستند

  Maryam 7 ماه قبل
  2

  ممنون

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  ا

  خیلی ایل

  فضول محله 7 ماه قبل
  1

  اوضی خوبه بد نی.

  درسا 7 ماه قبل
  1

  تعجب کردم یهویی این همه پیام برام اومد

  Amir 7 ماه قبل
  1

  عالی

  ناشناس 7 ماه قبل
  -1

  عالی

  Zahra 7 ماه قبل
  3

  👌👍👌👍

  سلطانی 7 ماه قبل
  1

  سلام خیلی عالی بود فقط اگه میشه از این به بعد هر درسی که گذاشتید حکایت یا شعر اون رو هم بزارید با تشکر

  مرده 7 ماه قبل
  2

  خوبه

  😏 7 ماه قبل
  2

  .

  نظارت کننده ی سایت ها 7 ماه قبل
  0

  ممنون که سایت را برای دانش اموزان درست کردید

  با تشکر نظارت کننده ی سایت ها

  0
  مدیر 7 ماه قبل

  ممنون بابت لطف تان

  صالح 7 ماه قبل
  0

  بد نیست

  💜𝗕𝗧𝗦⟭⟬💜 7 ماه قبل
  2

  عالییییی❤👋🏻

  0
  A.R.M.Y 🦄💜B. T. S 7 ماه قبل

  چع همه آرمی ان😶💔😂

  Asal 7 ماه قبل
  -1

  هیچ

  Asal 7 ماه قبل
  -1

  سلام خوب بود بد نبود اگر میشه برای ریاضی هفتم هم بذارید خوبه ممنون

  بنیامین 8 ماه قبل
  -2

  سلام خیلی خوب بود درس میدم

  ناشناس 8 ماه قبل
  -2

  عالی ممنون از توضیحات یخبندان

  بی نام 8 ماه قبل
  -2

  خوب

  elahe 8 ماه قبل
  -1

  ممنون خیلی بود

  🍁 8 ماه قبل
  -1

  عالی یود وبد یود

  1
  🍁 8 ماه قبل

  عالللللی

  مهراوه 8 ماه قبل
  -2

  مرص

  گوی 8 ماه قبل
  -1

  گوی

  .... 8 ماه قبل
  -2

  واقعا خیلی خوب بود

  یتتتیتیت 9 ماه قبل
  7

  خیلی بد بود

  -1
  مهراوه 8 ماه قبل

  اسکلی از شماست

  ناشناس 9 ماه قبل
  11

  عالیه مرسی دتتون درد نکنه 🌹💕

  🐍 9 ماه قبل
  20

  دست گلتون درد نکنه 😘😘

  با اینکه مدرسه باز شده و معلم ها میگن لغات رو ولی بازم ما از اینا یادداشت میکنیم همین چیز های خوب ک تو سایت هست ک میزارین🥰😁😂اینا به درد میخورن مخصوصا واسه امتحان های حضوری😆😆

  -2
  Asal 7 ماه قبل

  درستع

  ناشناس 9 ماه قبل
  14

  عالی

  ناشناس 9 ماه قبل
  8

  نمیخوام مرسب

  آیناز عسکری 9 ماه قبل
  7

  عالی بود

  مریم 9 ماه قبل
  8

  عالی بود

  کاوان 9 ماه قبل
  8

  عالی بود ممنون

  5
  علی 8 ماه قبل

  واقعا عالی بود

  بنیامین 9 ماه قبل
  7

  واقعا سایت عالیه

  ناشناس 9 ماه قبل
  8

  من عمه ی خوبی دارم و او برایم شکلات میخرد و به خونه ی ما میاورد.

  1
  ناشناس 7 ماه قبل

  کیر

  0
  Asal 7 ماه قبل

  چی

  سبحان 9 ماه قبل
  4

  عالی

  هدیه 9 ماه قبل
  13

  دستتون درد نکنه عالیه

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  این عالی تمام لغت های درس سوم رو داره

  باران 9 ماه قبل
  4

  عالی بودولی خیلی زیاد🥴

  sup boi 9 ماه قبل
  6

  دمتون گرم

  sup boi 9 ماه قبل
  0

  عالیه

  ناشناس 9 ماه قبل
  1

  خوب بود عالی😍

  امیرارسلان یزدانی 9 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 9 ماه قبل
  -2

  عالی

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  سلام عالی بود😍😍😘😘

  ARAZ 9 ماه قبل
  -1

  بهتر از این نمیشه بیش از حد عالی

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  عالی کاش همه‌ی درس هابود

  ناشناس 9 ماه قبل
  -1

  سلام به همگی دوستان

  این سایت،سایت خیلی خوبی هست

  ای کاش یکم بیشتر میکردن واژه نامه رو ولی خب خیلی ممنون سایت مفیدی بود ☺😚

  ستاره 9 ماه قبل
  1

  عالییییی😙😙😗😚

  نرگس 9 ماه قبل
  1

  هم خانواده کلمه جبران چیه

  انسیه 9 ماه قبل
  0

  عالی بود❤️❤️

  کیانا 9 ماه قبل
  -1

  ممنون

  نسیم 9 ماه قبل
  -1

  خیلی خوب بود ولی اخراش تو کتاب نبود

  سگ 10 ماه قبل
  0

  گیج شدم

  & 10 ماه قبل
  0

  ممنون از لطفتان

  & 10 ماه قبل
  1

  ممنون از لطفتان

  tara 10 ماه قبل
  5

  خیلی عالی بود

  -1
  محمد 8 ماه قبل

  واقعا عالی بود 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😃😃😃😃😃😃🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  -1
  س 9 ماه قبل

  عااااااااالی بود 🤩🤩👌👌👌

  اقای میم ح هستم 10 ماه قبل
  11

  عالیه

  تک پر 10 ماه قبل
  6

  من هیچی متوجه نشدم

  ARMY BTS 10 ماه قبل
  11

  خیلی از شما ممنونم بابت سایت خوبتون

  گوگل 10 ماه قبل
  6

  کلمات سخت و املایی مانند استعداد. تحلیل کردن . به رغم. مطبوع. انحراف. پارسایی. صداقت. همت . غیرت. هیئت . استحکام. رستگاری. متعامل. نظام

  ناشناس 10 ماه قبل
  6

  میشه بگید چی بزارم

  مهدی 2 سال قبل
  -1

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید