توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم نسل آینده ساز

  1 بازدید

  معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم نسل آینده ساز را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ترنم - لغات درس سوم نسل اینده ساز - هفتم

  استعداد: توانایی - قابلیت     

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی: بعضی

  مطبوعات:روزنامه هاومجلات

  رسانه ها: رادیو وتلویزیون و روزنامه

   انحراف: دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران : اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی: از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری - راستی

  شعور:درک وفهم 

  منبع مطلب : nasser91.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت nasser91.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس سوم فارسی هفتم: نسل آینده ساز

  لغات درس

  استعداد:توانایی /قابلیت

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی:بعضی

  مطبوعات:رومه هاومجلات/جمع مطبوعه

  رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و رومه

  انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری/دوستی

  شعور:درک وفهم

  متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

  اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان آوردن وآن راپذیرفتن

  پشتوانه:پشتیبان

  همت: پشت کار قوی /اراده / انگیزه

  غیرت:مردانگی

  اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

  هیئت: گروه /دسته /جمع

  استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند آن ها

  برخوردار:بهره مند

  بحمدالله:خدا راشکر

  مایه:سبب(مایه افتخار)

  ببالد:افتخار کند

  نکات مهم درس

  نسل آینده ساز : ترکیب وصفی / جوان و نوجوان چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است : تشبیه / استعداد: توانایی درونی / تحلیل : پردازش / جوانان و نوجوانان ما اھل فکر کردن , دریافتن و تحلیل کردن[ھستند] : نشانه ی نگارشی قلاب [ ] زمانی استفاده می شود که واژه ای را به متن اصلی اضافه کرده باشیم / مومن : هم خانواده ی امن , امین , امنیت / به رغم : با وجود / عکس : برعکس , مخالف / به ھیچ وجه : به ھیچ صورت / مطبوعات : رومه ھا و مجلات / رسانه ھا : صدا و سیما / انحراف :منحرف شدن از راه درست / خطا : اشتباه / صلاح : درستکاری / پاکدامنی : نجابت , دوری از گناه /صداقت : راستگویی / شعور : درک و فھم / ھمت : اراده و پشتکار / غیرت : تلاش و اراده / اوایل :جمع کلمه ی اول / ھیئت : گروه / وضع : موقعیت , وضعیت / بحمد لله : به شکر خدا / برخوردار :بھره مند / مایه : باعث , دلیل / ببالد : افتخار کند / برافراشته : بلند شده / پاره ھای دل : کنایه عزیز وگرانقدر بودن / رستگاری : پرھیزکاری / پارسایی : تقوا و پرھیزکاری / مقتدر : قدرتمند / قدر بدانید :ارزش بگذارید / .الا : ارزشمند / متعال : بلند مرتبه / دامان گرم و مھربان انقلاب اسلامی : صنعتتشخیصراز شکوفایی :قالب شعر : مثنوی یا دوگانیمولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا / عارف و شاعر بزرگ قرن ھفتم / آثار : مثنوی معنوی ,دیوان شمس۱ زنھار : آگاه باش , از " از اصوات " می باشد که شبه جمله اند و یک جمله ی کامل به حساب می آید / این در :منظور در راز و رمز زندگی خود است .۲ چون در مصرع اول به معنای زمانی که / مراد : منظور ھدف۳ دانه ھا : منظور رازھا / سرّ آن : رمز و راز آن / بستان : باغ۴ صنعت ادبی تضمین / کو : مخفف که او / نھفت : پنھان کرد / مراد : مقصود , ھدف

  خود ارزیابی

  1امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

  پاکدل - هوشمند- مومن - پاکدامن-بانشاط-اهل فکر و تحلیل

  2 منظور از عبارت <<آینده با حرف ساخته نمى شود >> چیست؟

  برای ساختن آینده باید اقدام عملی صورت بگیرد.به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

  3 شما ویژگى هاى برجستهٔ جوان امروز ایرانى را چه چیزهایى مى دانید؟

  استعدادهای خدادادی-خلاقیت - توانمندی

  4

  دانش های زبانی و ادبی

  نکتۀ اوّل

  به مثال های زیر توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.الف( آمد می گویمب( همهٔ دانش آموزان با دیدن این منظره در کلاس درس هنگامی که معلّم فارسی ما با دقّت کتاب راهمان طور که می بینید اگرچه مثال های بخش <<الف >> فقط از یک کلمه تشکیل شده اند، امّا معنی آن ها کامل است؛ در حالی که مثال های بخش <<ب >> شامل چندین کلمه هستند، امّا معنی کاملی ندارند وشنونده را در انتظار می گذارند. شما فکر می کنید علّت این تفاوت چیست؟همان طور که متوجّه شدی مثال های بخش <<الف >> فعل دارند امّا مثال های بخش <<ب >> فعل ندارند.فعل بخش اصلی معنای جمله و انتقال دهنده پیام است؛ بنابراین فعل مهم ترین بخش هر جمله است.

  نکتۀ دوم

  به این جمله ها توجّه کنید:

  1جوان و نوجوان ما با استعداد است

  2 جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد است.

  1 به شما جوانان این ملّت می گویم.

  2 به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم.

  جمله های شمارهٔ (1) و(2) هر دو پیام یکسانی دارند امّا جمله های دوم زیباتر و دل پذیرتر است.دلیل زیبایی جمله های دوم چیست؟هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم، از <<زبان >> استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همانمقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم، از <<ادبیّات >> بهره می گیریم

  فعالیت های نوشتاری

  1 در بند چهارم درس <<فعل >> ها را مشخّص کنید و بنویسید.

  2 با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

  الف( اینها چرا. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح، صلاح)

  ب( بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .افتخار برای ملتّ ماست. (مایع، مایه)

  3 برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

  مقتدر قادر قدرت اقتدار متعال عالی علی اعلا اعتلا

  نظام نظم منظم ناظم متخصص خصوصی اختصاصی خاص

  4 صفات و ویژگی های نسل آینده ساز را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

  5جمله های زبانی زیر را به جمله های ادبی تبدیل کنید.

  باران می بارد.باران آرام آرام بر زمین بوسه می زند

  پرنده با دیدن من، از این شاخه به آن شاخه پرید.

  پرنده زیبا و خوش آواز با دیدن من بر روی شاخه سبز درختان می رقصد

  6 با دو کلمه <<آینده >> و <<جوان >> یک جمله زیبا بنویسید

  آینده یک کشور را جوانان پر نشاط آن کشور می سازند.

  7 درباره یکی از تصویرهای زیر، متنی زیبا بنویسید.

  شکوفه ها تازه متولد شده اند.آنها تا چند وقت پیش غنچه بودند و اینک شکوفه هایی زیبا هستند.ببخند دل نشین آنها زیر تابش نور خورشید همه رهگذران را مجذوب کرده است.شکوفه ها آواز می خوانند و طراوت آنها در لابه لای شاخه های آنها موج می زند.گاهی پروانه ای با آنها هم صدا می شود .گاهی نسیم بهاری هم با آنها بازی می کند.سراسر باغ از بوی عطر شکوفه ها پر شده است.

  8 درباره ضرب المثل <<به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید >> دو سطر بنویسید.برای رسیدن به هر چیزی تلاش لازم است. یعنی بدون تلاش و زحمت و بدون تحمل سختی ها نمی توانیم به راحتی به اهداف خود برسیم.در کتاب آسمانی هم ذکر شده که بعد از هر سختی آسایشی است

  درس هفتم فارسی هشتم:آداب نیکان

  سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

  درس سیزدهم فارسی هفتم: اسوه نیکو

  منبع مطلب : adabyat.artablog.ir

  مدیر محترم سایت adabyat.artablog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات هفتم

  عالی بود

  ولی چرا

  بقیه ی درس هارو ندادید

  منبع مطلب : shahidisch68.blog.ir

  مدیر محترم سایت shahidisch68.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  ARMY BTS : خیلی از شما ممنونم بابت سایت خوبتون

  اقای میم ح هستم : عالیه

  گوگل : کلمات سخت و املایی مانند استعداد. تحلیل کردن . به رغم. مطبوع. انحراف. پارسایی. صداقت. همت . غیرت. هیئت . استحکام. رستگاری. متعامل. نظام

  تک پر : من هیچی متوجه نشدم

  ناشناس : من عمه ی خوبی دارم و او برایم شکلات میخرد و به خونه ی ما میاورد.

  ناشناس : میشه بگید چی بزارم

  tara : خیلی عالی بود

  sup boi : دمتون گرم

  هدیه : دستتون درد نکنه عالیه

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 3 روز قبل
  1

  عالیه مرسی دتتون درد نکنه 🌹💕

  🐍 8 روز قبل
  2

  دست گلتون درد نکنه 😘😘

  با اینکه مدرسه باز شده و معلم ها میگن لغات رو ولی بازم ما از اینا یادداشت میکنیم همین چیز های خوب ک تو سایت هست ک میزارین🥰😁😂اینا به درد میخورن مخصوصا واسه امتحان های حضوری😆😆

  ناشناس 8 روز قبل
  -1

  عالی

  ناشناس 8 روز قبل
  -1

  نمیخوام مرسب

  آیناز عسکری 8 روز قبل
  1

  عالی بود

  مریم 8 روز قبل
  1

  عالی بود

  کاوان 9 روز قبل
  2

  عالی بود ممنون

  بنیامین 10 روز قبل
  1

  واقعا سایت عالیه

  ناشناس 11 روز قبل
  5

  من عمه ی خوبی دارم و او برایم شکلات میخرد و به خونه ی ما میاورد.

  سبحان 11 روز قبل
  1

  عالی

  masoumeh 11 روز قبل
  1

  به نظر من نکاتش کامل است

  به تو چه 12 روز قبل
  2

  نسل آینده ساز میشه‌ ترکیب وصفی

  هدیه 13 روز قبل
  4

  دستتون درد نکنه عالیه

  ناشناس 16 روز قبل
  1

  این عالی تمام لغت های درس سوم رو داره

  باران 16 روز قبل
  2

  عالی بودولی خیلی زیاد🥴

  sup boi 16 روز قبل
  4

  دمتون گرم

  sup boi 16 روز قبل
  1

  عالیه

  ناشناس 18 روز قبل
  1

  خوب بود عالی😍

  امیرارسلان یزدانی 19 روز قبل
  0

  عالی

  ناشناس 19 روز قبل
  1

  عالی

  ناشناس 20 روز قبل
  3

  سلام عالی بود😍😍😘😘

  BTS ARMY 21 روز قبل
  0

  ممنون مفید بود🙃

  ARAZ 22 روز قبل
  1

  بهتر از این نمیشه بیش از حد عالی

  ناشناس 23 روز قبل
  2

  عالی کاش همه‌ی درس هابود

  ناشناس 23 روز قبل
  3

  سلام به همگی دوستان

  این سایت،سایت خیلی خوبی هست

  ای کاش یکم بیشتر میکردن واژه نامه رو ولی خب خیلی ممنون سایت مفیدی بود ☺😚

  پریسا حسینی 23 روز قبل
  -1

  عالییی

  ستاره 24 روز قبل
  0

  عالییییی

  ستاره 24 روز قبل
  0

  عالییییی😙😙😗😚

  ریحانه 24 روز قبل
  0

  خیلی عالی بود

  لطفا کلمات سخت بزارید 24 روز قبل
  0

  لطفا کلمات سخت بزارید

  نیلوفر 24 روز قبل
  -1

  خیلی ممنونم عالی بود همه نکات را داشت☺️

  نیایش 24 روز قبل
  -1

  عالی خیلی ممنون بابت سایت خیلی خیلی خوبتون👒👑👑

  ناشناس 25 روز قبل
  -1

  خیلی ممنون از این سایت واقعا سایت عالی هست

  نرگس 26 روز قبل
  -1

  عالی

  نرگس 26 روز قبل
  1

  هم خانواده کلمه جبران چیه

  H😘😘😘K 27 روز قبل
  -1

  من ازاین کلمات سخت خوشم اومد ❤عالیه عاشقش شدم ❤

  کیانا 27 روز قبل
  0

  سلام ازسایتتون ممنونم عالی بود

  انسیه 28 روز قبل
  -1

  عالی بود❤️❤️

  -1
  ناشناس 21 روز قبل

  خیلی ممنون وتشکر بابت سایت خوبتون

  ساینا اسدی 28 روز قبل
  -1

  عالیه

  کیانا 28 روز قبل
  0

  ممنون

  دانش آموز 29 روز قبل
  0

  واقعا عالی هستش

  یک دوست 30 روز قبل
  0

  خوبه ممنون

  نسیم 30 روز قبل
  0

  خیلی خوب بود ولی اخراش تو کتاب نبود

  سگ 1 ماه قبل
  1

  گیج شدم

  نازنین زهرا رضایی پور 1 ماه قبل
  1

  ببخشید شما مطلبتون نه تنها کامل نبود بلکه اینها تکلیف من بود ومعلم ببینه کامل ننوشتم به من صفر میده

  نانای اکبرو........... 1 ماه قبل
  -1

  چرا اینقدر زیاده 🥲🥲🥲🥲

  عالیه اما دستم شکست 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

  -1
  نانای اکبرو........... 1 ماه قبل

  خوب بود

  -1
  نانای اکبرو........... 1 ماه قبل

  اره خیلی زیاده اما خوبه

  & 1 ماه قبل
  0

  ممنون از لطفتان

  & 1 ماه قبل
  -1

  ممنون از لطفتان

  tara 1 ماه قبل
  4

  خیلی عالی بود

  0
  س 28 روز قبل

  عااااااااالی بود 🤩🤩👌👌👌

  اقای میم ح هستم 1 ماه قبل
  9

  عالیه

  تک پر 1 ماه قبل
  7

  من هیچی متوجه نشدم

  ARMY BTS 1 ماه قبل
  13

  خیلی از شما ممنونم بابت سایت خوبتون

  1
  نسیم 30 روز قبل

  بله سایت شون عالقه

  گوگل 1 ماه قبل
  7

  کلمات سخت و املایی مانند استعداد. تحلیل کردن . به رغم. مطبوع. انحراف. پارسایی. صداقت. همت . غیرت. هیئت . استحکام. رستگاری. متعامل. نظام

  ناشناس 2 ماه قبل
  4

  میشه بگید چی بزارم

  مهدی 1 سال قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  1
  نسیم 30 روز قبل

  جواب چی بفرستیم؟!

  برای ارسال نظر کلیک کنید