توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم نسل آینده ساز

  1 بازدید

  معنی کلمات درس سوم فارسی هفتم نسل آینده ساز را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ترنم - لغات درس سوم نسل اینده ساز - هفتم

  استعداد: توانایی - قابلیت     

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی: بعضی

  مطبوعات:روزنامه هاومجلات

  رسانه ها: رادیو وتلویزیون و روزنامه

   انحراف: دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران : اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی: از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری - راستی

  شعور:درک وفهم 

  منبع مطلب : nasser91.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت nasser91.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  درس سوم فارسی هفتم: نسل آینده ساز

  لغات درس

  استعداد:توانایی /قابلیت

  تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

  پرشور: دارای عواطف تند

  واقعیت: امر واقعی

  برخی:بعضی

  مطبوعات:رومه هاومجلات/جمع مطبوعه

  رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و رومه

  انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

  جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

  پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

  پارسایی :پرهیزکاری

  صداقت:درستکاری/دوستی

  شعور:درک وفهم

  متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

  اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان آوردن وآن راپذیرفتن

  پشتوانه:پشتیبان

  همت: پشت کار قوی /اراده / انگیزه

  غیرت:مردانگی

  اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

  هیئت: گروه /دسته /جمع

  استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند آن ها

  برخوردار:بهره مند

  بحمدالله:خدا راشکر

  مایه:سبب(مایه افتخار)

  ببالد:افتخار کند

  نکات مهم درس

  نسل آینده ساز : ترکیب وصفی / جوان و نوجوان چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است : تشبیه / استعداد: توانایی درونی / تحلیل : پردازش / جوانان و نوجوانان ما اھل فکر کردن , دریافتن و تحلیل کردن[ھستند] : نشانه ی نگارشی قلاب [ ] زمانی استفاده می شود که واژه ای را به متن اصلی اضافه کرده باشیم / مومن : هم خانواده ی امن , امین , امنیت / به رغم : با وجود / عکس : برعکس , مخالف / به ھیچ وجه : به ھیچ صورت / مطبوعات : رومه ھا و مجلات / رسانه ھا : صدا و سیما / انحراف :منحرف شدن از راه درست / خطا : اشتباه / صلاح : درستکاری / پاکدامنی : نجابت , دوری از گناه /صداقت : راستگویی / شعور : درک و فھم / ھمت : اراده و پشتکار / غیرت : تلاش و اراده / اوایل :جمع کلمه ی اول / ھیئت : گروه / وضع : موقعیت , وضعیت / بحمد لله : به شکر خدا / برخوردار :بھره مند / مایه : باعث , دلیل / ببالد : افتخار کند / برافراشته : بلند شده / پاره ھای دل : کنایه عزیز وگرانقدر بودن / رستگاری : پرھیزکاری / پارسایی : تقوا و پرھیزکاری / مقتدر : قدرتمند / قدر بدانید :ارزش بگذارید / .الا : ارزشمند / متعال : بلند مرتبه / دامان گرم و مھربان انقلاب اسلامی : صنعتتشخیصراز شکوفایی :قالب شعر : مثنوی یا دوگانیمولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا / عارف و شاعر بزرگ قرن ھفتم / آثار : مثنوی معنوی ,دیوان شمس۱ زنھار : آگاه باش , از " از اصوات " می باشد که شبه جمله اند و یک جمله ی کامل به حساب می آید / این در :منظور در راز و رمز زندگی خود است .۲ چون در مصرع اول به معنای زمانی که / مراد : منظور ھدف۳ دانه ھا : منظور رازھا / سرّ آن : رمز و راز آن / بستان : باغ۴ صنعت ادبی تضمین / کو : مخفف که او / نھفت : پنھان کرد / مراد : مقصود , ھدف

  خود ارزیابی

  1امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

  پاکدل - هوشمند- مومن - پاکدامن-بانشاط-اهل فکر و تحلیل

  2 منظور از عبارت <<آینده با حرف ساخته نمى شود >> چیست؟

  برای ساختن آینده باید اقدام عملی صورت بگیرد.به قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه

  3 شما ویژگى هاى برجستهٔ جوان امروز ایرانى را چه چیزهایى مى دانید؟

  استعدادهای خدادادی-خلاقیت - توانمندی

  4

  دانش های زبانی و ادبی

  نکتۀ اوّل

  به مثال های زیر توجّه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.الف( آمد می گویمب( همهٔ دانش آموزان با دیدن این منظره در کلاس درس هنگامی که معلّم فارسی ما با دقّت کتاب راهمان طور که می بینید اگرچه مثال های بخش <<الف >> فقط از یک کلمه تشکیل شده اند، امّا معنی آن ها کامل است؛ در حالی که مثال های بخش <<ب >> شامل چندین کلمه هستند، امّا معنی کاملی ندارند وشنونده را در انتظار می گذارند. شما فکر می کنید علّت این تفاوت چیست؟همان طور که متوجّه شدی مثال های بخش <<الف >> فعل دارند امّا مثال های بخش <<ب >> فعل ندارند.فعل بخش اصلی معنای جمله و انتقال دهنده پیام است؛ بنابراین فعل مهم ترین بخش هر جمله است.

  نکتۀ دوم

  به این جمله ها توجّه کنید:

  1جوان و نوجوان ما با استعداد است

  2 جوان و نوجوان چشمه جوشان نیرو و استعداد است.

  1 به شما جوانان این ملّت می گویم.

  2 به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیز و پاره های دل این ملّت می گویم.

  جمله های شمارهٔ (1) و(2) هر دو پیام یکسانی دارند امّا جمله های دوم زیباتر و دل پذیرتر است.دلیل زیبایی جمله های دوم چیست؟هرگاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم، از <<زبان >> استفاده می کنیم امّا وقتی بخواهیم همانمقصود و منظور را زیباتر و تأثیرگذارتر بگوییم، از <<ادبیّات >> بهره می گیریم

  فعالیت های نوشتاری

  1 در بند چهارم درس <<فعل >> ها را مشخّص کنید و بنویسید.

  2 با توجّه به معنی و مفهوم جمله، گزینهٔ صحیح را انتخاب کنید.

  الف( اینها چرا. و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ (سلاح، صلاح)

  ب( بحمداللهّ برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .افتخار برای ملتّ ماست. (مایع، مایه)

  3 برای هر یک از واژه های زیر، یک هم خانواده بنویسید.

  مقتدر قادر قدرت اقتدار متعال عالی علی اعلا اعتلا

  نظام نظم منظم ناظم متخصص خصوصی اختصاصی خاص

  4 صفات و ویژگی های نسل آینده ساز را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

  5جمله های زبانی زیر را به جمله های ادبی تبدیل کنید.

  باران می بارد.باران آرام آرام بر زمین بوسه می زند

  پرنده با دیدن من، از این شاخه به آن شاخه پرید.

  پرنده زیبا و خوش آواز با دیدن من بر روی شاخه سبز درختان می رقصد

  6 با دو کلمه <<آینده >> و <<جوان >> یک جمله زیبا بنویسید

  آینده یک کشور را جوانان پر نشاط آن کشور می سازند.

  7 درباره یکی از تصویرهای زیر، متنی زیبا بنویسید.

  شکوفه ها تازه متولد شده اند.آنها تا چند وقت پیش غنچه بودند و اینک شکوفه هایی زیبا هستند.ببخند دل نشین آنها زیر تابش نور خورشید همه رهگذران را مجذوب کرده است.شکوفه ها آواز می خوانند و طراوت آنها در لابه لای شاخه های آنها موج می زند.گاهی پروانه ای با آنها هم صدا می شود .گاهی نسیم بهاری هم با آنها بازی می کند.سراسر باغ از بوی عطر شکوفه ها پر شده است.

  8 درباره ضرب المثل <<به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید >> دو سطر بنویسید.برای رسیدن به هر چیزی تلاش لازم است. یعنی بدون تلاش و زحمت و بدون تحمل سختی ها نمی توانیم به راحتی به اهداف خود برسیم.در کتاب آسمانی هم ذکر شده که بعد از هر سختی آسایشی است

  درس هفتم فارسی هشتم:آداب نیکان

  سوالات ضمن خدمت پدافند غیر عامل

  درس سیزدهم فارسی هفتم: اسوه نیکو

  منبع مطلب : adabyat.artablog.ir

  مدیر محترم سایت adabyat.artablog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  ادبیات هفتم

  عالی بود

  ولی چرا

  بقیه ی درس هارو ندادید

  منبع مطلب : shahidisch68.blog.ir

  مدیر محترم سایت shahidisch68.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  🐍 : دست گلتون درد نکنه 😘😘 با اینکه مدرسه باز شده و معلم ها میگن لغات رو ولی بازم ما از اینا یادداشت میکنیم همین چیز های خوب ک تو سایت هست ک میزارین🥰😁😂اینا به درد میخورن مخصوصا واسه امتحان های حضوری😆😆

  ناشناس : عالی

  هدیه : دستتون درد نکنه عالیه

  ARMY BTS : خیلی از شما ممنونم بابت سایت خوبتون

  اقای میم ح هستم : عالیه

  ناشناس : نمیخوام مرسب

  ناشناس : عالیه مرسی دتتون درد نکنه 🌹💕

  کاوان : عالی بود ممنون

  tara : خیلی عالی بود

  sup boi : دمتون گرم

  ناشناس : من عمه ی خوبی دارم و او برایم شکلات میخرد و به خونه ی ما میاورد.

  بنیامین : واقعا سایت عالیه

  مریم : عالی بود

  یتتتیتیت : خیلی بد بود

  سلطانی : سلام خیلی عالی بود فقط اگه میشه از این به بعد هر درسی که گذاشتید حکایت یا شعر اون رو هم بزارید با تشکر

  مرینت : سلام این سایت بهترین سایتی هست که دیدم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مـمـنـــــــــــــــون🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  فائزه : عالی بود مرسی 🥰💫🖖🖖🤞🤞💜💜💜🤎

  ناشناس : میشه بگید چی بزارم

  آیناز عسکری : عالی بود

  Zahra : 👌👍👌👍

  گوگل : کلمات سخت و املایی مانند استعداد. تحلیل کردن . به رغم. مطبوع. انحراف. پارسایی. صداقت. همت . غیرت. هیئت . استحکام. رستگاری. متعامل. نظام

  تک پر : من هیچی متوجه نشدم

  علی : واقعا عالی بود

  مرده : خوبه

  Maryam : ممنون

  رضا : عالی بود ولی ای کاش همه چیز را به صورت جمع و جور نوشته بودید چون خیلی زیاد است

  ناشناس : سلام وقت بخیر مطالب عالی بود ممنون که وقت میزارید برای بچه ها و ای کاش امتحانات حضوری نبود چون درس حضوری یاد نگرفتیم که بخوایم امتحان حضوری بدیم بازم ممنون از مطالب خودتون

  ناشناس : خوب بود

  زینب : نظری ندارم ولی بازم مرسی گل❣️👀⚡

  باران : عالی بودولی خیلی زیاد🥴

  سبحان : عالی

  😏 : .

  ناشناس : ا خیلی ایل

  A.R.M.Y 🦄💜B. T. S : عالی تنکس

  هستی : خوبه👍

  ناشناس : خیلی عالی بود 🤌👌

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فائزه 11 روز قبل
  0

  عالی بود

  A.R.M.Y 🦄 B.T.S 19 روز قبل
  -2

  🍂 تحلیل: بررسی

  🍂 به رغم: برخلاف

  🍂 مطبوعات: نشریات، روزنامه ها و مجلات

  🍂 انحراف: گمراهی

  🍂 صلاح: درستی

  🍂 پارسایی: تقوا، پرهیزگاری

  🍂 همت: تلاش

  🍂 جوشان: جاری، پرشور

  🍂 هیئت: گروه

  🍂 بحمدالله: شکر خدا

  🍂 ببالد: افتخار کند

  🍂 شکوهمند: با عظمت، با شکوه

  🍂 مقتدر: توانا، با اقتدار

  🍂 والا: بالا، عالی

  🍂 متعال: بلندمرتبه

  🍂 پرورش دهد: بزرگ کند، تربیت کند

  A.R.M.Y 🦄 BTS 19 روز قبل
  0

  خیلی هم عالی ممنون از زحمتتون

  ناشناس 19 روز قبل
  0

  خیلی هم عالیه ممنون از زحمتتون

  دنیا 20 روز قبل
  -2

  به رغم نبود کلمه مهم که درس سه میاد مقتدر نبود مظقه هم نبود یا سایت نسازید یا اگر هم ساختین درست بسازید

  سلطان 24 روز قبل
  0

  چی بده هیچ کلمه ی نداره

  نظارت کننده ی سایت ها 25 روز قبل
  1

  بله عالی بود با سپاس

  دانشمند ایرانی🍃🍁❤ 25 روز قبل
  -2

  این هم از کلمات هرکی خواست😊😊

  -1
  سحر 25 روز قبل

  ممنون گلم💋❤عزیزی

  ناشناس 26 روز قبل
  2

  خیلی. عالی بود

  رضا 1 ماه قبل
  3

  عالی

  ناشناس 1 ماه قبل
  4

  خیلی عالی بود 🤌👌

  فائزه 1 ماه قبل
  7

  عالی بود

  مرسی 🥰💫🖖🖖🤞🤞💜💜💜🤎

  فاطی 1 ماه قبل
  1

  عالییی

  مینا 2 ماه قبل
  0

  مرسی عالی بود دوست داشتم

  1
  گراناز 2 ماه قبل

  عالی بود من رازیم

  هستی 3 ماه قبل
  4

  خوبه👍

  زینب 6 ماه قبل
  5

  نظری ندارم ولی بازم مرسی گل❣️👀⚡

  عالی 7 ماه قبل
  3

  خیلیییییییییی مطالبتون به کار آمده (مخصوصا برای امتحان 😅)

  zahra 7 ماه قبل
  -1

  عالی🙃♥

  ناشناس 8 ماه قبل
  5

  خوب بود

  دنهیخ ا 10 ماه قبل
  0

  عالی

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  نسل:فرزند

  a 11 ماه قبل
  0

  عالیه مرسی به خاطر کمک تو درسامون

  Army 11 ماه قبل
  1

  عالی بود خیلی ممنونم ازتون😊❤

  مرینت 11 ماه قبل
  7

  سلام این سایت بهترین سایتی هست که دیدم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی مـمـنـــــــــــــــون🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  ناشناس 11 ماه قبل
  5

  سلام وقت بخیر مطالب عالی بود ممنون که وقت میزارید برای بچه ها و ای کاش امتحانات حضوری نبود چون درس حضوری یاد نگرفتیم که بخوایم امتحان حضوری بدیم بازم ممنون از مطالب خودتون

  2
  a 11 ماه قبل

  بله درسته ولی کسی نمیشنوه که سوالاتم خیلی سخت طرح میکنن بی حقیه

  A.R.M.Y 🦄💜B. T. S 11 ماه قبل
  4

  عالی تنکس

  رضا 11 ماه قبل
  5

  عالی بود ولی ای کاش همه چیز را به صورت جمع و جور نوشته بودید چون خیلی زیاد است

  رضا 11 ماه قبل
  1

  نسل اینده ساز.ترکیب وصفی است

  نکته ی مهم دیگر کلمه هایی که تنوین دارند قید هستند

  Maryam 11 ماه قبل
  5

  ممنون

  ناشناس 11 ماه قبل
  4

  ا

  خیلی ایل

  فضول محله 11 ماه قبل
  2

  اوضی خوبه بد نی.

  درسا 11 ماه قبل
  3

  تعجب کردم یهویی این همه پیام برام اومد

  Amir 11 ماه قبل
  2

  عالی

  ناشناس 11 ماه قبل
  1

  عالی

  Zahra 11 ماه قبل
  6

  👌👍👌👍

  سلطانی 11 ماه قبل
  7

  سلام خیلی عالی بود فقط اگه میشه از این به بعد هر درسی که گذاشتید حکایت یا شعر اون رو هم بزارید با تشکر

  مرده 11 ماه قبل
  5

  خوبه

  😏 11 ماه قبل
  4

  .

  نظارت کننده ی سایت ها 11 ماه قبل
  3

  ممنون که سایت را برای دانش اموزان درست کردید

  با تشکر نظارت کننده ی سایت ها

  1
  نظارت کننده ی سایت ها 25 روز قبل

  ممنون که این سایت را درست کردید با سپاس

  0
  ناشناس 25 روز قبل

  چه با حساسات جواب داد

  2
  مدیر 11 ماه قبل

  ممنون بابت لطف تان

  صالح 11 ماه قبل
  1

  بد نیست

  0
  سحر 25 روز قبل

  خااااک

  0
  سحر 25 روز قبل

  حق با تو عه آرزو😊😊😊😊💋❤

  💜𝗕𝗧𝗦⟭⟬💜 11 ماه قبل
  3

  عالییییی❤👋🏻

  2
  A.R.M.Y 🦄 BTS 19 روز قبل

  خوب چون فقط تو یک نفر که آرمی نیستی

  -2
  A.R.M.Y 🦄💜B. T. S 11 ماه قبل

  چع همه آرمی ان😶💔😂

  Asal 11 ماه قبل
  0

  هیچ

  Asal 11 ماه قبل
  0

  سلام خوب بود بد نبود اگر میشه برای ریاضی هفتم هم بذارید خوبه ممنون

  بنیامین 11 ماه قبل
  -1

  سلام خیلی خوب بود درس میدم

  ناشناس 11 ماه قبل
  0

  عالی ممنون از توضیحات یخبندان

  بی نام 11 ماه قبل
  0

  خوب

  elahe 11 ماه قبل
  -1

  ممنون خیلی بود

  🍁 12 ماه قبل
  0

  عالی یود وبد یود

  3
  🍁 12 ماه قبل

  عالللللی

  گوی 12 ماه قبل
  0

  گوی

  .... 12 ماه قبل
  0

  واقعا خیلی خوب بود

  یتتتیتیت 1 سال قبل
  7

  خیلی بد بود

  0
  مهراوه 12 ماه قبل

  اسکلی از شماست

  ناشناس 1 سال قبل
  11

  عالیه مرسی دتتون درد نکنه 🌹💕

  🐍 1 سال قبل
  21

  دست گلتون درد نکنه 😘😘

  با اینکه مدرسه باز شده و معلم ها میگن لغات رو ولی بازم ما از اینا یادداشت میکنیم همین چیز های خوب ک تو سایت هست ک میزارین🥰😁😂اینا به درد میخورن مخصوصا واسه امتحان های حضوری😆😆

  -2
  Asal 11 ماه قبل

  درستع

  ناشناس 1 سال قبل
  14

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  11

  نمیخوام مرسب

  0
  سحر 25 روز قبل

  غلط املایی داری☺

  آیناز عسکری 1 سال قبل
  6

  عالی بود

  مریم 1 سال قبل
  7

  عالی بود

  کاوان 1 سال قبل
  8

  عالی بود ممنون

  5
  علی 12 ماه قبل

  واقعا عالی بود

  بنیامین 1 سال قبل
  7

  واقعا سایت عالیه

  ناشناس 1 سال قبل
  7

  من عمه ی خوبی دارم و او برایم شکلات میخرد و به خونه ی ما میاورد.

  2
  ناشناس 11 ماه قبل

  کیر

  -1
  Asal 11 ماه قبل

  چی

  سبحان 1 سال قبل
  4

  عالی

  هدیه 1 سال قبل
  12

  دستتون درد نکنه عالیه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  این عالی تمام لغت های درس سوم رو داره

  باران 1 سال قبل
  4

  عالی بودولی خیلی زیاد🥴

  sup boi 1 سال قبل
  7

  دمتون گرم

  sup boi 1 سال قبل
  0

  عالیه

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  خوب بود عالی😍

  امیرارسلان یزدانی 1 سال قبل
  0

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  -2

  عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام عالی بود😍😍😘😘

  ARAZ 1 سال قبل
  -1

  بهتر از این نمیشه بیش از حد عالی

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی کاش همه‌ی درس هابود

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  سلام به همگی دوستان

  این سایت،سایت خیلی خوبی هست

  ای کاش یکم بیشتر میکردن واژه نامه رو ولی خب خیلی ممنون سایت مفیدی بود ☺😚

  ستاره 1 سال قبل
  3

  عالییییی😙😙😗😚

  نرگس 1 سال قبل
  1

  هم خانواده کلمه جبران چیه

  0
  بانوی زیبا 25 روز قبل

  از خودت به پرس

  انسیه 1 سال قبل
  -1

  عالی بود❤️❤️

  کیانا 1 سال قبل
  0

  ممنون

  نسیم 1 سال قبل
  1

  خیلی خوب بود ولی اخراش تو کتاب نبود

  سگ 1 سال قبل
  1

  گیج شدم

  & 1 سال قبل
  0

  ممنون از لطفتان

  & 1 سال قبل
  2

  ممنون از لطفتان

  tara 1 سال قبل
  7

  خیلی عالی بود

  0
  محمد 12 ماه قبل

  واقعا عالی بود 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😃😃😃😃😃😃🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  0
  س 1 سال قبل

  عااااااااالی بود 🤩🤩👌👌👌

  اقای میم ح هستم 1 سال قبل
  11

  عالیه

  تک پر 1 سال قبل
  5

  من هیچی متوجه نشدم

  ARMY BTS 1 سال قبل
  11

  خیلی از شما ممنونم بابت سایت خوبتون

  گوگل 1 سال قبل
  5

  کلمات سخت و املایی مانند استعداد. تحلیل کردن . به رغم. مطبوع. انحراف. پارسایی. صداقت. همت . غیرت. هیئت . استحکام. رستگاری. متعامل. نظام

  ناشناس 1 سال قبل
  6

  میشه بگید چی بزارم

  مهدی 2 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید