توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  نتایج حرکت انتقالی زمین مطالعات نهم

  1 بازدید

  نتایج حرکت انتقالی زمین مطالعات نهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  سوالات متن مطالعات نهم با جواب

  سوالات درس اول

  1- منظومه شمسی را تعریف کنید .

  ستاره ای به نام خورشید و اجرام آسمانی متعددی که درمدارهای پیرامون آن می گردند

  2-          سیارات منظومه شمسی را نام ببرید .پ

  تیر – ناهید – زمین – بهرام – برجیس – کیوان – اورانوس – نپتون

  3-           چهار سیاره سنگی منظومه شمسی را نام ببرید.

  تیر(عطارد) – ناهید (زهره ) – زمین – بهرام (مریخ )

  4-          چها رسیاره گازی منظومه شمسی رانام ببرید.

  برجیس (مشتری ) – کیوان (زحل ) – اورانوس – نپتون

  5-          بزرگترین سیاره سنگی چه نام دارد و فاصله آن تاخورشید چند کیلومتر می باشد.

  زمین -   150 میلیون کیلومتر

  6-          تفاوت سیاره  درونی و بیرونی خورشید را بنویسید .

  درونی سنگی و جامد هستند  و تعداد قمر آن کمتر می باشد مانند زمین که یک قمر دارد .
  بیرونی  گازی  و تعداد قمر بیشتری دارند مانند مشتر ی که قمرهای بسیار زیادی دارد .

  7-          قطر خورشید......................برابر قطرزمین . جرم آن ........ هزار برابر جرم زمین است.        109                      33

  8-          مساحت کره زمین .................. کیلومتر مربع است .  510 میلیون

  9-           موقعیت مکانی یعنی چه .مکاندقیققرارگرفتنیکپدیدهرویزمین

  10-  مدار را تعریف کنید .

  دایره های موازی با خط استواکه هرچه به طرف قطب حرکت کنیم کوچکتر می شود واز صفر تا 90 درجه شمالی و صفر تا 90 درجه جنوبی می باشد

  11-            نصف النهار را تعریف کنید .  نیم دایره های فرضی هستند که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند  .وتا 180 شرقی و غربی می باشند .

  12-             چرا نصف النهار ها از 0تا 180 شرقی یا غربی می باشند.

  زیرا محیط زمین 360 درجه می باشد .

  13-  طول جغرافیایی را تعریف کنید .

  فاصله هرمکان روی نصف النهار خود تا نصف النهار مبدا بر حسب درجه  که 0تا 180 شرقی یا غربی می باشد

  14-  عرض جغرافیایی را تعریف کنید .

  فاصلههرمکانرویمدار خودتامدار استوا برحسبدرجه

  که از 0تا 90 شمالی و جنوبی  می باشد

  15-  روی شکل زیر طول و عرض جغرافیایی را پیدا کنید .

  سوالات درس دوم

  1-          چرا مکان های مختلف زمین با یکدیگر اختلاف زمانی یا ساعتی  دارند .

  زیرا طلوع و غروب آنان بر اساس حرکت وضعی زمین یکسان نیست .

  2-          انواع حرکات زمین را نام ببرید..

  حرکت وضعی ( چرخشی )  2- حرکت انتقالی

  3-          حرکت وضعی زمین را تعریف کنید .

  زمین هر24ساعت یکبار به دور محور خود می چرخد

  4-          منظور از حرکت ظاهری  خورشید چیست.

  به علت چرخش زمین به دور خود به نظر می رسد که خورشید درآسمان حرکت می کند و از شرق طلوع ودر غرب غروب می کند که این حرکت ظاهری خورشید می باشد

  5-          زمین از سمت ..غرب ................ به شرق می چرخد

  6-          نتایج حرکت وضعی زمین را بنویسید.

  پیدایش روز و شب  ---    اختلاف ساعت درنقاط مختلف کره زمین

  7-          مبنای ساعت واقعی زمین چه می باشد.

  موقعیت خورشید در آسمان می باشد که زمان واقعی مکان های مختلف را نشان می دهد

  8-          ساعت رسمی در یک کشور چگونه تعیین می شود .

   براساس  ساعت زمانی داخل قاچ ( نصف النهار ) که نقطه ی میانی نصف النهار را در نظر می گیرند . مانند ایران

  9-       حرکت انتقالی زمین را تعریف کنید .

  حرکت  زمین به دور خورشید که به مدت 365 روز و 6 ساعت طول می کشد.

  10-                       نتایج حرکت انتقال زمین را بنویسید.

  پیدایش سال شمسی -   پیدایش فصل ها

  11-                       سال خورشیدی (  شمسی ) چیست .

  مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش  زمین به دور خورشید به مدت 365 روز و 6 ساعت

  12-                       سال رسمی چیست .

  سال 365 روز ی که در تقویم توسط تقویم نویسان نوشته می شود که 6ساعت از سال شمسی کوتاهتر می باشد

  13-                       سال کبیسه چیست . 

  سال 366 روزی   می  باشد به این صورت که درسال رسمی 6 ساعت اضافه نمی شود و در سال چهارم جمع 24ساعت که همان یکروز است به تقویم یک روز اضافه می شود .

  14-                       مایل بودن محور قطب  چه نتایجی دارد.

  زوایه تابش آفتاب در طول سال تغییر پیدا می کند و شب و روز یکسان نمی باشد و از طرف دیگر فصل ها به وجود می آید .

  15-                        چرا زوایه تابش آفتاب به زمین در طول سال تغییر پیدا می کند.

  زیرا محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی زمین  مایل است و زوایه    33  .66 درجه می سازد 

  16-                       انقلاب تابستانی چیست.

     در اوایل  تیرماه  خورشید در نیمکره شمالی به مدار راس السرطان به طور عمود می تابد . در این هنگام طولانی ترین  روز در این نیمکره دیده می شود که آغاز فصل تابستان است.

  17-                       درصورتی که در نیمکره شمالی فصل تابستان باشد  در نیمکره جنوبی فصل  زمستان ............... خواهد بود

  18-                       درصورتی که در نیمکره شمالی فصل بهار باشد  در نیمکره جنوبی فصل .......... پائیز............ خواهد بود .

  19-  انقلاب زمستانی چیست.

  در اول دی ماه خورشید به مدار راس الجدی درنیمکره جنوبی عمودی می تابد درنتیجه  درنیمکره شمالی اول دی ماه کوتاه ترین روز سال است  که آغاز فصل زمستان است.

  20-   در چه زمانی هایی ما در کره زمین اعتدال بهار ی و پائیزی داریم

  در اوایل بهار و پائیز که درازی روز و شب برابر می شود  یعنی مسیری که منطقه روشن زمین می پیماید با مسیرمنطقه تاریک برابر است .

  21-  در اوایل تیرماه خورشید در نیمکره شمالی تا مدار......راس السرطان ......... عمود می تابد.

  22-  در اوایل دی ماه نیمکره شمالی  خورشید  درنیمکره جنوبی تا مدار ......راس الجدی................... عمود می تابد  

  سوالات درس 3

  1-       چهار محیط تشکیل دهنده کره زمین را نام ببرید.

  سنگ کره( لیتوسفر )    - آب کره ؛ هیدروسفر -   هواکره ؛ اتمسفر  -      زیست کره ؛ بیوسفر

  2-       لیتو سفربه کد ام بخش کره زمین گفته می شود .

  بخش خارجی کره زمین یا پوسته آن که حالت جامددارد و از سنگ

   وخاک تشکیل شده است.

  3-هیدروسفر شامل کدام بخش می شود .

   آبها که شامل اقیانوس ها و دریاها،دریاچه ها ، رودها ، و بقیه آب های سطحی ، آب های زیرزمینی ، و نزولات جوی می باشد

  4-بیوسفر به کدام بخش گفته می شود .  سه محیطی که باهم  سیاره زمین را برای زندگی انسان و دیگر موجودات زنده مناسب می سازد

  5- اتمسفر شامل کدام بخش  می شود.  

  گازهایی چون  نیتروژن ، اکسیژن و  سایر گازها که دور تا دور کره زمین هستند .

  6- بیشترین وسعت زمین آبها می باشد یا خشکی  ها ، چند درصد آبها 71 درصد

  7- دو نیمکره شمالی و جنوبی از نظر وسعت آبها چه تفاوتی دارند .

  در نیمکره جنوبی 18درصد خشکی و لی 82 درصد آب می باشد و در شمالی 40 درصد خشکی و 60 درصد آبها می باشد

  8-   قاره ها را نام ببرید . آسیا – آمریکا شمالی – جنوبی و مرکزی – آفریقا – اروپا – استرالیا و اقیانوسیه

  9- اقیانوس ها رانا م ببرید .آرام – منجمد شمالی و جنوبی – هند – اطلس

  10-  فلات را تعریف کنید . بلند ترین فلات چه نام دارد

  به سرزمین ها ی نسبتا هموار اما مرتفع  که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شود .       فلات  تبت

  11-  تفاوت کوه های کم ارتفاع و کوههای بلند را بنویسید.

  در کوه ها بلند – دره ها به  شکل v  عمیق و تنگ -  دامنه کوه شیب تندی دارد – قله ها بلندونوک تیز –

  در کوه های کم ارتفاع -  دره ها باز و به شکل u  - شیب دامنه کم – قله ها گنبدی شکل

  12- چه عواملی موجب پیدایش و تغییر چهره زمین می شوند .

   عوامل درونی – مانند آتشفشان – چین خوردگی – گسل  در اثر حرکت ورقه ها

  عواملی بیرونی مانند هوازدگی – فرسایش آبی و بادی و یخچالی – فعالیت انسانی

  13- حرکت ورقه های پوسته  زمین به چه صورت است .

  نزدیک به هم می شوند – از هم دور می شوند – برخورد به هم – لغزیدن در کنار یکدیگر

  14-  چین خوردگی چگونه به وجود می آید .  هنگامی که بخشی از یک ور قه به زیر ورقه ی دیگر می رود  بر پوسته زمین فشار وارد می کند و لایه رسوبی زمین دچار خمیدگی می شود وبه سمت بالا می رود وکوه تشکیل میشود و مانندهیمالیا

  15-گسل راتعریف کنید . به شکستگی های پوسته زمین می گویند

  16-انسان چگونه چهره زمین و  ناهمواری های را تغییر می دهد . برای رفع نیازهای  خود به بهره برداری از طبیعت وتغییر چهره زمین می پردازد مانند احداث پل – جاده – سد – تونل – کشاورزی دردامنه ی کوه ها -

  منبع مطلب : kombonrood.blogfa.com

  مدیر محترم سایت kombonrood.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  مطالب کلاس سال نهم

  سوالات متن فصل اول- درس2                  

  1-منظوراز حرکت وضعی زمین چیست و چه نتایجی دارد؟

  زمین در هر 24ساعت یکبار به دور محور خود میچرخد، که به آن حرکت وضعی میگویند.
  نتایج:

  الف) پیدایش شب و روز     ب) اختلاف ساعت بین نواحی مختلف

  2-اگر زمین به دورخود نمی چرخید چه اتفاقی می افتاد؟ همواره قسمتی از کره زمین روز  می شد ودر قسمتی دیگر شب. که در این صورت زندگی درروی کره زمین امکان پذیر نبود.

  3-منظوراز حرکت ظاهری آفتاب چیست؟

  ما هر روز در آسمان، خورشید را میبینیم که از مشرق طلوع میکند. هنگام ظهر، خورشید تقریباً بالای سر ماست و هنگام عصر رفته رفته به سمت مغرب حرکت و در آن سمت غروب میکند.


  که این جابه جایی یا حرکت خورشید در آسمان، حرکت ظاهری است. در واقع، خورشید جابه جا نمیشود بلکه زمین
  می  چرخد و نقاط مختلف کره زمین پی درپی در مقابل خورشید قرار میگیرند.

  4-ساعت واقعی و ساعت رسمی را باهم مقایسه کنید.

  وقتی خورشید درست روی نصف النهار مبدأ قرار می  گیرد، در همه شهرهایی که روی این نصف النهار (از شمال اروپا تا جنوب آفریقا) قرار گرفته اند، هنگام ظهر است. در همین حال، مردم کشورهایی که در شرق گرینویچ قرار دارند، خورشید را زودتر دیده اند و بنابراین، از ظهرشان گذشته است. به عکس، در کشورهایی که در غرب نصف النهار گرینویچ قرار دارند، چند ساعت به ظهر مانده است.که این ساعت واقعی است.

  کرهٔ زمین برای آنکه یک دور یا   360به دور خود بچرخد، 24ساعت وقت لازم دارد. پس اگر ˚ 360محیطکرهٔ زمین را به 24قاچ تقسیم کنیم، هر یک از قاچها 15درجه پهنا دارد هر منطقه زمانی یک قاچ است و یک ساعت را به خود اختصاص می ٔ دهد. بنابراین، همه نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند، به طور توافقی ساعت یکسانی دارند. این همان ساعت رسمی است.

  5-مبنای ساعت واقعی چیست؟

  موقعیت خورشید در آسمان

  6-ساعت رسمی چرا و چگونه به وجودآمد؟

  در زندگی روزانه نمیتوان از ساعت واقعی استفاده کرد. زیرا در تعیین قرارهای ملاقات، زمان باز و بسته شدن اداره ها و مغازه  ها و برنامه حرکت قطارها و هواپیماها مشکلات زیادی به وجود میآید.

  بنابر این حدود 140سال پیش، در یک کنفرانس بین المللی، کشورها توافق کردند که به جای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده کنند و به این ترتیب، زمان رسمی به وجود آمد.

  7- هر قاچ...15درجه....  است و یک ...نصف النهار مرکزی .. دارد.

  8-منظور از خط بین المللی زمان یا خط روز گردان چیست؟

  خط روزگردان یک نصف النهار فرضی 180درجه است که در امتداد نصف  النهار مبدأ در آن سوی کره زمین قرار گرفته است. هنگام عبور از این خط از غرب به شرق، باید یک روز به تقویم اضافه کرد و به عکس، هنگام عبور از شرق به غرب این خط، باید یک روز از تقویم کم کرد.

  9-حرکت انتقالی زمین را توضیح دهید.

  یک دورچرخش کامل زمین به گرد خورشید، یکسال طول میکشد که به آن حرکت انتقالی میگویند. مدار زمین، بیضی شکل است و زمین با سرعت میانگین 30کیلومتر در ثانیه، این مسیر را می پیماید.

  10- سال شمسی، سال رسمی و سال کبیسه را با هم مقایسه کنید.

  مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید، 365روز و 6ساعت است که به آن سال شمسی (واقعی) می گویند.

  اما در تقویمها سال را 365روز در نظر میگیرند. سال 365روزه، سال رسمی است که 6ساعت از سال خورشیدی کوتاهتر است.

   برای جبران کسری این 6ساعت، هر4سال یک روز به سال رسمی اضافه میشود () سال 366روزه را سال کبیسه مینامند.

  11-مایل بودن محور قطب ها بر سطح مدار گردش انتقالی چه نتایجی دارد؟

  الف)زاویه تابش آفتاب در طول سال تغییر میکند،     

   ب) درازی شب و روز نامساوی میشود.
  ج ) فصلهای مختلف به وجود میآید. 

  د)) برعکس بودن فصل ها در نیمکره شمالی وجنوبی

  12-شکل های زیر را تفسیر کنید.( انقلاب تابستانی و زمستانی)

  تصویر1 :

   در اول تیرماه در نیمکرهٔ  شمالی منطقه وسیعتری از کرهٔ زمین در معرض نور خورشید قرار میگیرد. در
  نتیجه، طول روزها از شب  ها بیشتر است. در اول تیرماه، خورشید در نیمکرهٔ شمالی به مدار رأس السرطان به طور عمودی می تابد. در این هنگام که طولانی ترین روز در این نیمکره است و به آن انقلاب تابستانی میگویند، فصل تابستان آغاز می شود.در همین زمان، نیمکره جنوبی فصل زمستان را سپری میکند.

  تصویر2:

  در اول دیماه، در نیمکرهٔ شمالی بخش کمتری از کرهٔ زمین تابش خورشید را دریافت میکند وروزها کوتاهتر از شب هاست. در اول دیماه، خورشید به مدار رأس الجدی در نیمکرهٔ جنوبی عمودی می  تابد. در نتیجه، در نیمکره شمالی اول دی کوتاهترین روز سال است که به آن انقلاب زمستانی میگویند. در این روز فصل زمستان آغاز میشود؛ در حالیکه در همین زمان، در نیمکره جنوبی فصل تابستان آغاز شده است.

  13-اعتدالین در چه مواقعی از سال اتفاق می افتد؟

  در دو موقع از سال یعنی او ّل بهار و اول پاییز، درازی روز و شب برابر میشود؛ یعنی مسیری که  منطقه روشن زمین می پیماید بامسیر منطقه تاریک برابر است.( یعنی دایره روشنایی دقیقاً از قطب ها عبور می گذرد) به این دو زمان، اعتدالین (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی) میگویند.

  14- مهم ترین نتیجه حرکت انتقالی زمین چیست؟ پدید آمدن فصل ها.

  منبع مطلب : mah96.blog.ir

  مدیر محترم سایت mah96.blog.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  کتاب مطالعات اجتماعی سال نهم - مفهوم حرکات زمین

  حرکت وضعی زمین

  حرکت انتقالی زمین

  منبع مطلب : bookmotaleaat.mihanblog.com

  مدیر محترم سایت bookmotaleaat.mihanblog.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  شهلا : عالی بود❤❤❤❤❤

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 6 روز قبل
  0

  اه

  مائده 7 روز قبل
  0

  واقعا عالی بود

  سارا 7 ماه قبل
  1

  شما خیلی بدی می دونی

  بی نام 9 ماه قبل
  2

  😼

  شهلا 12 ماه قبل
  4

  عالی بود❤❤❤❤❤

  مهدی 1 سال قبل
  4

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید