توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی یازدهم

  1 بازدید

  کارگاه متن پژوهی درس اول فارسی یازدهم را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  جواب کارگاه متن پژوهی درس اول صفحه 14 و 15 فارسی یازدهم

  جواب صفحه ۱۴ و ۱۵ کتاب فارسی پایه یازدهم کارگاه متن پژوهی درس اول نیکی از سایت نکس لود دریافت کنید.

  قلمرو زبانی

  1) معنای واژه های مشخّص شده را بنویسید.
  معیار دوستانِ دغل روز حاجت است قرضی به رسم تجربها ز دوستان طلب صائب
  صـورتِ بـی صـورتِ بـی حـدّ غیب ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب مولوی
  فخری که از وسیلت دون همّتی رسد گر نام و ننگ داری، ا ز آن فخر، عار دار اوحدی
  2) واژه «دیگر» امروزه «غالباً» به عنوان صفت مبهم، در جایگاه وابستۀ پسین به کار می رود؛ مانند «بهارِ دیگر، از راه رسید» درمتون کهن، گاه، این صفت مبهم، در جایگاه وابستۀ پیشین قرار می گرفته است؛ مثال: «دیگر روز، برای تفرّج به بوستان رفت.»
  نمونه ای از این شیوۀ کاربرد صفت مبهم را در متن درس بیابید.
  3) معانی فعل «شد» را در سروده زیر بررسی كنید.
  گریه شام و سَحَر، شُكر كه ضایع نگشت قطره بـاران ما گوهر یكـدانـه شد
  منـزل حافـظ كنـون بـارگه پادشاسـت دل برِدلدار رفت، جان برِجانانه شد حافظ
  4) معنای برخی واژه ها تنها در جمله یا زنجیرۀ سخن قابل درک است.
  با استفاده از شیوه های زیر، به معنای هر یک از واژه های مشخّص شده، دقیق تر می توان پی برد:
  الف) قرار گرفتن واژه در جمله:
  ماه، طولانی بود. ماه، تابناک بود.
  ب) توجّه به رابطه های معنایی (ترادف، تضاد، تضمّن و تناسب)
  سیر و بیزار ← ترادف سیر و گرسنه ← تضاد
  سیر و پیاز ← تناسب سیر و گیاه ← تضمّن
  اكنون برای دریافت معانی واژه های «دست» و «تند» به کمک دو روش بالا، چند جمله مناسب بنویسید.

  جواب

  1) دغل: تغییر دادن چیزی برای گمراه کردن خریدار/مکروحیله ناراستی
  جیب: گریبان و جمع آن جیوب.
  دون همتی: عبارت است از کمی همت وتلاش از طلب کار های بزرگ وعالی وقناعت نمودن به امور پست وناچیز واین صفت نتیجه ضعف نفس وکم دلی است وضد آن علو همت وطبع است.
  2) دگر روز باز اتفاق اوفتاد که روزی رسان قوت روزش بداد
  3) دربیت اول «شد» به معنی ازحالی به حالی درآمدن وفعلی اسنادی است ودر بیت دوم «جان بر جانانه شد» در ترکیبی کنایی به کار رفته است و خود به تنهایی به معنای «رفت» فعلی ناگذر است و اسنادی نیست.
  4) دست:
  دست، عضوی از اعضاست. (اسم)
  به دلیل تغییرات جوی، بسیاری از محصولات، از دست دادند. (گروه فعلی)
  دست راست جاده،به گل هایی آراسته شده بود. (به معنی جهت وسو)
  دست بالای دست بسیار است. (مجاز از قدرت) و …
  تند:
  غذاهای هندی بسیار تند است.
  آهو بسیار تند می دود.

  قلمرو زبانی

  1) از متن درس، دو كنایه بیابید و مفهوم آنها را بنویسید.
  2) در بیت زیر، شاعر، چگونه آرایه جناس همسان (تام) را پدید آورده است؟
  با زمانی دیگر انداز ای كه پندم می دهی كاین زمانم گوشب ر چنگ است و دل در چنگ نیست
  سعدی
  3) اركان تشبیه را در مصراع دومِ بیت دوازدهم مشخّص كنید.
  4) در این سروده «شیر» و «روباه» نماد چه كسانی هستند؟

  جواب

  1) که سعی ات بود در ترازوی خویش کنایه از میزان تلاش انسان جهت کسب
  روزی دستم بگیر : یاری گر من باش
  2) چنگ (ساز موسیقی) ، چنگ (پنجه)
  3) در مصراع نخست: «تو» : مشبه / «شیر» : مشبه به / چو : ادات تشبیه / از تو ماند : وجه شبه
  و در مصراع دوم : «تو» : مشبه / «روباه» : مشبه به / چو : ادات تشبیه / به وامانده سیر : وجه شبه
  4) روباه نماد انسان های دون همت که همواره وابسته دیگران است و از دست رنج دیگران می خورد و عمر می گذارند.
  و شیر نماد انسان های قدرتمند و بلند همت می باشد.

  قلمرو فکری

  1) معنی و مفهوم بیت شانزدهم را به نثر روان بنویسید.
  2) درك و دریافت خود را از بیت زیر بنویسید.
  یقین، مرد را دیده، بیننده كرد شد و تكیه بر آفریننده كرد
  3) برای مفهوم هریک از سروده های زیر، بیتی مناسب از متن درس بیابید.
  * رزق هرچند بی گمان برسد شرط عقل است جُستن از درها «سعدی»
  ** سحر دیدم درخت ارغوانی کشیده سر به بام خسته جانی
  به گوش ارغوان آهسته گفتم: بهارت خوش که فکر دیگرانی «فریدون مشیری»
  **** چه در كار و چه در كار آزمودن نباید جز به خود، محتاج بودن «پروین اعتصامی»
  4) درباره ارتباط معنایی متن درس و مَثَل «از تو حركت، از خدا بركت» توضیح دهید.

  جواب

  1) انسان های خردمند اهل بخششند و افراد نادان ،به امور پست و ناچیز اکتفا می کنند.
  2) یقین موجب شد که دیده مرد،واقع بین شود و به این باور رسید که اگر به خداوند تکیه کند بدون تلاش وهمت خویش، می تواند روزی خود را دریافت کند.
  3) * برو شیر درنده باش ای پسر مینداز خود را چو روباه شل
  ** کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند در ترازوی خویش
  خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است
  **** بخور تا توانی به بازوی خویش که سعیت بود در ترازوی خویش
  4) این ضرب المثل در جایی کاربرد دارد که فردی همه چیز را به خدا واگذار کرده و کاری برای رسیدن به هدف نمی کند.از تو حرکت یعنی این که نخواب وچشم به آسمان ندوز و «از خدا برکت» یعنی اینکه همه چیز دست خداست لذا برای موفقیت خود و برکت یافتن تلاش کن.
  خداوند متعال رزاق است و تمامی موجودات زنده بر سفره لطف و برکت او حضور دارند، اما جهان هستی بر این پایه استوار است که هرکسی به مقدار تلاش و تکاپوی خود و استفاده از نیروهای خدادادی همانند عقل، استعداد، فعالیت بدنی و … روزی خود را بدست می آورد و این رزق نیز با اراده خداوند و خواست او فراهم می شود.
  معنای آیه 100 از سوره نساء به این ضرب المثل اشاره دارد.

  منبع مطلب : nexload.ir

  مدیر محترم سایت nexload.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

  پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم

  پاسخ سوالات کارگاه های متن پژوهی کتاب درسی فارسی یازدهم رشته تجربی، رشته انسانی و رشته ریاضی را به طور کامل در این مطلب خواهید داشت.

  پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی. درس اول قلمرو زبانی :

  1-دغل: حیله گر . جیب :گریبان . دون همتی : پستی و فرومایگی

  2-دگر روز باز اتفاق اوفتاد / که روزی رسان قوت  روزش بداد

  3- قطره ی باران ما گوهر یک دانه شد : در این بیت  به معنی گشتن به کار رفته است .

   دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد : در این بیت به معنی رفتن به کاررفته است .

  4- دست  وصورت (تناسب)

  دست وبدن (تضمن )

  تند و تلخ (تناسب )

  تند وکند (تضاد )

  پاسخ کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم. درس اول قلمرو ادبی :

  1-سعی در ترازوی خویش بودن : کنایه از رسیدن منفعت به خویشتن .

  زنخندان  به جیب فرو بردن : کنایه  از تفکر و تامل کردن

  2- چنگ : 1- آلت موسیقی  2– پنجه ودست

  3 تو ( مشبه محذوف) چو( ادات تشبیه ) شیر ( مشبه به ) باقی ماندن خوراک /از توماند (وجه شبه )

  4شیر نماد افراد کوشا و متکی به تلاش خود                                       روباه نماد وابسته و سست اراده

  1-انسان عاقل جوانمردی و بخشش می نماید چرا که فرومایگی نشانه بی خردی و فرومایگی است . (مفهوم : کرم وبه فکر دیگران بودن نشانه خردمندی و فرومایگی نمایان گر بی خردی است .)

  2- گاهی انسان به خیال خود به یقینی می رسد که در واقع صحیح نیست . مانند مرد درویش که یقین کرد می تواند مانند شغال گوشه نشین باشد وروزی بخورد.اما قیاس او نابجا بود ونتیجه اش را دید.

  3- رزق هر چند بی گمان برسد / شرط عقل است جستن از درها

  (برو شیر درنده باش ای دغل/مینداز خود را  چو روباه شل)

  سحر دیدم درخت ارغوانی/  کشیده سر به بام خسته جانی

  (در این بود درویش شوریده رنگ/که شیری برآمد شغالی به چنگ

  شغال نگون بخت را شیر خورد / بماند آنچه روباه از آن سیر خورد )

  به گوش ارغوان آهسته گفتم / بهارت خوش که فکر دیگرانی

  (کسی نیک بیند به هر دو سرای/  که نیکی رساند به خلق خدای )

  چه در کار و چه در کار آزمودن/نباید جز به خود ، محتاج بودن

  (بخور تا توانی به بازوی خویش  / که سعیت بود در ترازوی خویش )

  4-هم متن درس حاضر وهم مثل (( از تو حرکت از خدا برکت )) بیانگر این نکته ی دقیق هستند که کوشش باع گشایش درهای بخشش و رحمت خداوند . می گردد. چراکه شیر با کوشش خود نه تنها خوراک مورد نیاز خود را فراهم  می نمود بلکه باعث رسیدن راحتی به حال غیر هم می شد.

  و مفهوم هر دو در این نقطه اشتراک دارند که کوشش با رسیدن به روزی ارتباط جدا ناشدنی دارد.

  درس دوم قلمرو زبانی :

  1-خیلتاش ،ندیم ، لشکری  /رقعت ، نامه ، قلم

  2 فرمان داد: مثال داد / سوار اسب شد: برنشست

  3محجوب گشت از مردمان : پنهان/ مردی محجوب بود : باحجب و حیا /  اجازه حضور داده شد:بارداده شد

  4- آگاه شدند که (کشتی ) غرقه خواست شد: می خواست غرق شود.

  نامه ها نبشته آمد:نامه ها نوشته شد

  قلمرو ادبی:

  1-کوتاهی جملات: امیر را بگرفتند و بربودند و به کشتی دیگر رسانیدند .

  تکرار :زندگانی خداوند دراز باد ، حال خلیفه دیگر است که خداوند ولایت است و خواجه با امیر محمود به غزوها بوده است ….و بر من پوشیده است .

  الف) آب مجاز از رود خانه

  ب) شمشیر : مجاز از قدرت و توان وجنگجویی

  قلمرو فکری :

  1-امیر از ((آن جهان آمده به خیمه فرود آمد )و جامه بگردانید : و پادشاه که از مرگ نجات یافته بود به خیمه آمد و لباس عوض کرد.

  2- الف)بونصر مشکان

  ب) نویسنده با کفایت

  3-پایبند به حلال و حرام مال وقناعت پیشگی

  4- حساب خود اینجا کن آسوده دل شو / میفکن به روز جزا کار خود را

  معنی : در همین دنیا به اعمال خود رسیدگی کن و آنها را بسنج  واین کار رابه روز قیامت رها نکن .

  مفهوم مشترک : انسان باید در اندیشه آخرت باشد و اعمالش به گونه ای باشد که در روز آخرت گرفتار نشود .

  قرابت دارد با :حاسبوا قبل ان تحاسبوا

  قلمرو زبانی :

  1-راهنما، هدایتگر

  2-انقلاب احوال –شهر حلب –صاحب بصیرت –مناسک حج

  3- بدل: سلطان ولد ، فرزند مولانا ، هر دم بی تابانه به بالین  پدر می آمد.

  معطوف : به نرمی وحسن خلق آنان را به راه راست آورد .

  تکرار: برای من مگری و مگو دریغ ! دریغ!

  حل کارگاه متن پژوهی فارسی یازدهم قلمروادبی :

  1-واج آرایی : دردی است غیر مردن کان را دوا نباشد /پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن =حرف ((ر)) و ((د))

  حس آمیزی : به ترانه های شیرین  به بهانه های زرین ….

  تشبیه :  شمس حقیقت : حقیقت مانند یک خورشید

  2- بیانگر آرایه تضمین . زیرا  شفیعی کد کنی عین سخن مولانا را ضمن شعر خود آورده است .

  جواب کارگاه متن پژوهی فارسی قلمرو فکری :

  1-پیر و مراد به شخصیتی وارسته که صلاحیت هدایت دیگران و روشن کردن اسرار و حقایق عالم معنا را داشته است گفته می شده .رابطه  شمس تبریزی نسب به مولانا چنین رابطه ای است . مولانا به عنوان سالک و جویای راه حق در محضر شمس تبریزی زانوی شاگردی به زمین می گذارد و از او حقایق را در می یابد .

  2- مولانا به دام شیطان افتادن  را مایه حقیقی افسوس وحسرت می داند . ((به دام دیو درافتی دریغ آن باشد ))

  3-ما ز فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم /باز همان جا رویم ، جمله که آن شهر ماست

  4- بیانگر اعتقاد به روز رستاخیز و معاد

  5- ((حالت صلح و یگانگی باعشق و حقیقت ، او را بردباری و تحمل عظیم بخشید طوری که طعن و ناسزای دشمنان  را هرگز جواب تلخ نمی داد و به نرمی وحسن خلق آنان را به راه راست می آورد. )) براساس آنچه که آورده شده ، مولانا با زبان نرم با مخالفان برخورد می نموده است همانگونه که حضرت موسی در برابر فرعون مخالف ، امر به آن شده بود .

  منبع مطلب : ensanibook.ir

  مدیر محترم سایت ensanibook.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  1

  سلام خیلی کامل بود ممنون

  لیلیان 12 روز قبل
  1

  عالیه

  بیتا 16 روز قبل
  1

  عالیه عالیه

  مهدی 1 سال قبل
  0

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید