توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

  کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری چیست؟

  1 بازدید

  کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری چیست؟ را از سایت اسک 98 دریافت کنید.

  ریاضی مشترک چهارم وپنجم

   

  1-  کوچکترین عدد دو رقمی  فرد 000000000  است.

  الف ) 10               ب )   11                 ج )  13                  د ) 12

  2-  بزرگترین عدد دور رقمی غیر تکراری 00000000000 است .

  الف ) 99               ب )   89                 ج )  88                  د ) 98

  3- کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری 00000000000 است .

  الف )       100      ب )   112             ج )  102               د )  123

  4-  25 یکی و 7 ده تایی می شود 0000000000000.

  الف )  725           ب )  95               ج ) 85                   د ) 275

  5-  24 یکی و 4 ده تایی و 6 صدتایی می شود 00000000000.

  الف )  6624          ب )  464               ج )   664                 د ) 6604

  6-     ۱۸ یکی و 25 ده تایی و 6 صدتایی می شود 0000000000.

  الف )  6258          ب )  8518               ج )   8618                 د ) 868

      7-  جدول   یکی   ده   صد   چه عددی را نشان می دهد ؟

                     14    27  5

  الف )  5914          ب )  7714               ج )   784                 د ) 7724

      8 – در عدد 398 بیشترین ارزش مکانی را عدد 000000 دارد.

  الف )  8           ب )   9              ج )   3               

       9- بین دو عدد 98 و 96 چه عددی قرار دارد ؟

  الف )  95          ب ) 99               ج )  97                 د ) 94

  10 – بزرگترین عدد دو رقمی زوج کوچکتر از 80 کدام است ؟

  الف )  82         ب ) 81               ج )  79                 د ) 78

       11 – بین 0 تا 10 چند عدد فرد قرار دارد ؟

  الف )  7  تا         ب ) 6 تا                ج )  5 تا                  د ) 4 تا

       12-  بین 0 تا 10 چند عدد زوج وجود دارد ؟

  الف )  4  تا         ب ) 5 تا                ج )  6 تا                  د ) 10 تا

      13 -  بین تمام اعداد یک رقمی چند عدد فرد قرار دارد ؟

  الف )  8  تا         ب ) 6 تا                ج )  7 تا                  د ) 5 تا

      14 - سومین عدد فرد بعد از 21 چه عددی است ؟

  الف )  23         ب ) 25                ج )  27                  د ) 29

     15 – ماقبل عددی 125 می باشد سومین عدد بعد از آن چه عددی است ؟

  الف )  129         ب ) 128                ج )  127                  د ) 126

     16- 7 یکی و 7 صدتایی می شود 000000000000.

  الف )  77         ب ) 770               ج )  707                  د ) هیچکدام

  17-  9 ده تایی و 9 صدتایی می شود 00000000000.

   الف )  99         ب )  909                ج )  990                 

  18-بزرگترین عدد سه رقمی غیر تکراری کدام است ؟

  الف )  987         ب ) 999                ج )  978                  د ) 986

  19- کوچترین عدد زوج سه رقمی که تمام رقم هایش زوج و غیر تکراری باشد .

   الف )  120         ب ) 202                ج )  246                  د ) 204

  20-  25 یکی و 8 ده تایی و 6 صد تایی می شود 000000000000.

  الف )  685         ب ) 705                ج )  805                  د ) 658

  21- در جای خالی جدول کدام عدد را باید نوشت ؟

  یکان    دهگان    صدگان             یکان    دهگان      صدگان

  29                   5                   9             6             7

  الف )   34          ب ) 36                ج )  16                  د ) 24

  22- در جای خالی کدام عدد را باید نوشت ؟

  یکان    دهگان    صدگان                یکان     دهگان    صدگان

              15                                   5          6            8

  الف )  5 و 5         ب )  15 و 5              ج )   15 و 7      د )  5 و 7

  23-مجموع کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری با بزرگترین عدد دو رقمی چند است ؟

   الف )  301         ب ) 290                ج )  201                  د ) 210

  24-  5 ده تایی و 18 یکی و 2 صدتایی می شود 00000000000.

  الف )  528         ب ) 625                ج )  285                 د ) 268

  25- با توجه به جدول سمت چپ جدول سمت راست را کامل کنید.

  یکان    دهگان    صدگان                 یکان    دهگان    صدگان

  15                      3                       5         7            4

  الف )  8         ب ) 17                ج )  16                 د ) 7

  26-  بزرگترین عدد سه رقمی که یک رقم آن 6 باشد کدام است ؟

   الف )  699       ب )  969              ج )   996                د ) 986

  27- دهگان عددی بزرگترین عدد یک رقمی و صدگان آن 4 تا کمتر از دهگانش است اگر یکانش صفر باشد آن عدد چند است ؟

   الف ) 490         ب ) 950                ج )  590                  د ) 480

  28-   صدگان عددی بزرگترین عدد یک رقمی یکانش کوچکترین عدد یک رقمی و دهگان آن 5 تا کمتر از صدگانش می باشد . آن عدد چند است ؟

   الف )  409       ب ) 490                ج )  994                  د ) 940

  29- هر عدد زوج بین دو عدد 000000000 قرار دارد.

   الف )  زوج         ب ) فرد                ج )  زوج و فرد          د ) هیچکدام

  30-  اگر به عدد 473 ده تا اضافه کنیم کدام عدد آن تغییر می کند ؟

   الف )  3         ب ) 7                ج )  4                  د ) 4 و 7

  1-    هر مکعب از 00000000 درست شده است.

  الف )   4 مربع        ب )  9 مربع      ج )   6 مربع      د )  6 مستطیل

  2-    هر مکعب مستطیل از 00000000000 تشکیل شده است.

  الف )   6 مربع        ب )  4 مستطیل       ج )   6 مستطیل    د )  4 مربع

  3-    کوچکترین عدد چهار رقمی غیر تکراری 000000000 است.

   الف )   1000        ب )  1321      ج )   1032      د )  1023

  4-  10 تا ده تایی و 7 صدتایی می شود 00000000.

  الف )   510       ب )  710      ج )   170      د )  800

  5-    باقیمانده ی تفریقی 105 و عدد اول آن 600 می باشد . عدد دوم چند تا از باقیمانده بیشتر است.

  الف )   705      ب )  890      ج )   945      د )  390

  6-     باقیمانده ی تفریق کوچکترین عدد دو رقمی از کوچکترین عدد سه رقمی کدام یک از عددهای زیر است؟

  الف )   99      ب )   900     ج )   90       د )  999

  7-    بزرگترین عدد چهار رقمی کدام است ؟

  الف )   1000      ب )  999     ج )   9999      د )  9876

  8-    کوچکترین عدد چهار رقمی را بنویس که یک رقم آن 8 باشد.

  الف )   1080      ب )    1800     ج )     1008       د )  9008

  9-    بزرگترین عدد چهار رقمی را بنویس که یکی از رقم هایش 6 باشد.

  الف )   1006       ب )  9699      ج )   9996      د )  9969

  10-  جدول چه عددی را نشان می دهد ؟ 

  یکان      دهگان      صدگان

  18            25           4

  الف )   3258           ب )  668          ج )     866         د )  686

  11- باقیمانده تفریق 105 و عدد دوم آن 600 می باشد. عدد دوم چند تا از باقیمانده بیشتر است ؟

  الف )   705            ب )  890          ج )   945         د )  495

  12-  باقیمانده تفریق 199 و عدد دوم آن 201 می باشد. عدد اول چند است؟

  الف )   201     ب )    300     ج )   399      د )  400

  13- مجموع کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری با بزرگترین عدد دو رقمی چند است ؟

  الف )   301             ب )  290            ج )   201          د )  210

  14- هر مکعب از چند مستطیل درست شده است ؟

  الف )   4 تا       ب )    6 تا          ج )    8 تا         د )  مستطیل ندارد

  15- در یـک تفریـق عــدد دوم و باقیمانده بــا هم برابر هستند .باقیمانــده 195 می باشد. عدد اول چند است ؟

  الف )   390               ب )    195            ج )   385          د )  290

  16-هر مکعب مستطیل چند مربع دارد ؟

  الف )   6 تا          ب )    5 تا        ج )    4 تا          د )  مربع ندارد

  17-  کوچکترین عدد سه رقمی که رقم های آن تکراری نباشد را با بزرگترین عدد دو رقمی جمع کنید . حاصل برابر است با 0000000.

  الف )   223          ب )   201         ج )   224         د )  222

  18-   با عددهای 3 و 2 چند عدد می توان نوشت ؟

  الف )   4           ب )    2       ج )   6           د )  8

  19-   بزرگترین عدد دو رقمی که رقم یکانش 3 باشد را با کوچکترین عدد سه رقمی که رقم یکانش 3 باشد جمع کنید . حاصل برابر است با 0000000

  الف ) هزار و نود و شش     ب ) صد و نود و شش     ج ) صد و نود و سه     د )  هزار و نود و سه

  20 – یازده یکی و نه صدتایی و نه ده تایی می شود 0000000.

  الف )   1010       ب )   9011    ج )   1001      د )  901

  21   - سه هزار و سه را با چهار هزار و نهصد و نود و نه جمع کنید حاصل برابر است با 0000000

  الف )  هشت هزار و بیست و سه     ب )هشت هزار و ده         

   ج ) هشت هزار و بیست         د )  هشت هزار و دویست و دو

  22- کدام نادرست است ؟

  الف )  900 برابر است با 7 صدتا و 19 ده تا و ده تا یکی

  ب )   800 برابر است با 6 صدتایی و 18 ده تایی و بیست یک

  ج )    600 برابر است با شصت ده تایی و صفر یکی

  د)    399 برابر است با سه صدتایی و نه ده تایی و نوزده یکی

  23- مرتبه صدگان کدام یک از عددهای زیر بیشتر است ؟

  الف )  90        ب )   8000            ج )   100        د )   6022

  24- اگر بخواهیم عدد (سه هزار و هفده ) را با رقم بنویسیم کدام گزینه درست است ؟

  الف )  370     ب )  3017    ج )   3170  د ) 3107

  25- عدد قبل از 5000 چه عددی است ؟

  الف )  4000     ب )   4999   ج )  500    د )   4900

  26-  بزرگترین عدد چهار رقمی که یکانش 7 و صدگانش 2 باشد کدام است ؟

  الف )  1207     ب )  9792     ج ) 9999    د )    9297

  27- 72 یکی و 4 تا هزار تایی می شود 00000000000.

  الف )  7402      ب)  4027      ج )  7042      د)  4072

  28-در عدد 2938 ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است ؟

  الف )  2     ب ) 3       ج) 8       د)9

  29- حاصل جمع کوچکترین عدد سه رقمی با کوچکترین عدد چهار رقمی چند است؟

  الف )  1100      ب ) 9100      ج)  1999       د)  9999

  30- کدام یک از اعداد هنگام نوشتن با حروف بدون نقطه می باشد ؟

  الف ) 99       ب ) 107       ج) 204      د) 100

  31- جدول زیر کدام عدد را نشان می دهد ؟

  یکان         دهگان       صدگان

  24            20           3

  الف )  3204     ب ) 424      ج)  344    د)  524

  32- به عدد 482 کدام عدد اضافه شود تا بزرگترین عدد سه رقمی به دست آید ؟

  الف )  417     ب ) 407      ج) 517       د)   507

  33- اگر در عدد 420 جای یکی و ده تایی عوض شود آن عدد چه تغییر خواهد کرد؟

  الف ) 20 تا زیاد می شود                ب )  18 تا کم می شود

  ج ) 18 تا اضافه می شود                   د )  20 تا کم می شود

  34-  فاطمه یک خواهر و یک برادر دارد. خانواده آنها چند نفر است؟

  الف )  5 نفر    ب )  6 نفر     ج)  4 نفر      د)  7 نفر

  35-  کدام عدد 35 تا کمتر از کوچکترین عدد چهار رقمی است ؟

  الف )  955     ب)  965     ج)  975      د) 985

  36- کدام عدد را می توان با حروف بدون نقطه نوشت ؟

  الف   133     ب ) 101      ج) 137       د) 900

  37- باقیمانده به اضافه ی عدد دوم می شود 000000000.

  الف ) حاصل جمع     ب)  حاصل ضرب       ج)  عدد اول     د ) عدد سوم

  38- 999 و 000000 می شود 0000000.

  الف ) 100        ب ) 1000       ج) 10000     د)  هیچکدام

  39- گسترده هر مکعب از 000000 درست شده است.

  الف ) 6 مثلث       ب) 6 مستطیل       ج)  6 مربع       د) مربع ندارد

  40- ده صدتایی را می نویسیم 000000000

  الف ) 100       ب)  10000       ج)  1000        د) 200

  41- گسترده هر مکعب مستطیل از چند مربع ساخته شده است؟

  الف ) 6 مربع       ب) 4 مستطیل       ج) 4 مربع      د) مربع ندارد

  42- کدام عدد کوچکترین عدد سه رقمی بدون نقطه است؟

  الف )  100      ب ) 111      ج)  105       د) 112

  43- 35 یکی و 24 ده تایی و 6 صدتایی می شود 00000000.

  الف ) 6235       ب) 675       ج) 775       د) 875

  44- تفاوت کوچکترین عدد دو رقمی از کوچکترین عدد سه رقمی چند است ؟

  الف )   90      ب ) 80      ج) 201       د ) 210

  1-    باقیمانده تفریق دو عدد 65 است . عدد دوم این تفریق 97 می باشد . عدد اول آن چند است ؟

  الف )  142          ب )  152      ج ) 162      د )  163

  2-    در یک جعبه 10 بسته صدتایی گچ وجود دارد. در این جعبه چند عدد گچ وجو  دارد؟

  الف )  10     ب)  100     ج) 1000     د)  500

  3-    در یک جعبه 1000 عدد مداد جای می گیرید . اگر ما 8 بسته صدتایی مداد داخل جعبه بگذاریم چند بسته صدتایی مداد می توانیم درون جعبه جای دهیم؟

  الف )   4  بسته       ب)  3 بسته        ج)  2 بسته        د ) 5 بسته

  4-    اگر باقیمانده ی تفریق 125 و عدد اول آن 600 باشد عدد دوم آن 0000000 است.

  الف )  125    ب ) 475    ج ) 375     د) 275

  5- در جدول زیر در جای خالی چه عددی باید نوشته شود ؟

                      یکان       دهگان      صدگان             یکان      دهگان      صدگان

                        29                           5                  9           6             8

       الف )  24        ب )  44            ج)  14           د) 34

  ۶- آخرین رقم سمت چپ یک عدد چهار رقمی در کدام مرتبه قرار دارد؟

  الف ) صدگان        ب)  یکان هزار         ج) دهگان        د) یکان

  ۷-  مرتبه ی صدگان در کدامیک از عددهای زیر بیشتر است ؟

  الف ) 5938          ب) 9324           ج)  7668           د)  4895

  ۸- اختلاف کوچکترین عدد چهار رقمی و بزرگترین عدد دو رقمی چه عددی است ؟

  الف )  90          ب) 119          ج) 911           د) 91

  ۹- رقم صدگان در کدام عدد از بقیه کوچکتر است ؟

  الف ) 5836        ب) 924         ج) 2088         د) 2518

  ۱۰- من چه عددی هستم که اگر یکی به آن اضافه کنی کوچکترین عدد چهار رقمی می شوم ؟

  الف )  990      ب ) 899       ج)  99        د) 999

  ۱۱– دو دسته ی هزار تایی برابر است با 0000000.

  الف ) ده تا صدتایی        ب) 20 تا صدتایی        ج) 30 تا صدتایی        د) 3000 تا

  ۱۲-   علی یک خواهر و دو برادر دارد. خانواده ی علی چند نفرند؟

  الف ) 8 نفر         ب)  7 نفر        ج) 6 نفر         د) 5 نفر

  ۱۳- جای دستمال کاغذی به شکل 00000000000000 است .

  الف ) مکعب        ب) مکعب مستطیل         ج)  مربع          د) مستطیل

  ۱۴- قوطی کبریت به شکل 00000000000 است.

  الف ) مربع          ب) مستطیل           ج) مکعب          د) مکعب مستطیل

  ۱۵-عقربه های ساعتی چنین است : ساعت شمار بین 7 و 8 و دقیقه شمار روی 9 قرار دارد. ساعت چند است؟

  الف ) 7:50        ب) 3:15        ج) 7:45       د) 7:55

  ۱۶-دو عقربه ساعت کاملا روی هم قرار گرفته اند. ساعت چند است؟

  الف )  6:50          ب) 3:15       ج)  9:45       د) 12

  ۱۷-باقیمانده تفریقی 345 و عدد دوم آن 200 تا از کوچکترین عدد سه رقمی بیشتر است. عدد اول چند است؟

  الف ) 545       ب ) 445        ج)  645         د) 450

  ۱۸-اختلاف بزرگترین عدد سه رقمی از عدد 1704 چند است؟

  الف ) 704       ب)  407        ج) 705        د) 507

  ۱۹-با توجه به جدول در جای خالی چه عددی باید نوشت ؟

  یکان       دهگان     صدگان             یکان      دهگان       صدگان

  29                      5                    9           8            6

  الف )  14         ب) 18        ج) 16         د)15

  ۲۰-هر 5 ضلعی 00000000 قطر دارد.

  الف ) 2 قطر        ب) 4 قطر           ج) 6 قطر        د) 5 قطر

  ۲۱-هر 6 ضلعی چند قطر دارد؟

  الف ) 6 قطر          ب) 9 قطر          ج) 7 قطر          د) 10 قطر

  ۲۲-اگر عدد 102 را 204 بنویسیم عدد 213 را باید چند نوشت ؟

  الف )    406          ب ) 426          ج) 416          د) 429

  ۲۳-از پدری پرسیدند چنا تا بچه داری گفت 3 تا پسر دارم که هر کدام 2 تا خواهر دارند. تعداد فرزندان چند نفر است ؟

  الف ) 5 نفر         ب) 6 نفر         ج) 7 نفر         د) 8 نفر

  2۴-کوچکترین عدد چهار رقمی که یک رقم آن 5 باشد ؟

  الف ) 1050       ب ) 1500         ج) 1005         د) 9005

  ۲۵-کدام یک از نامساوی های زیر صحیح نیست ؟

  الف ) 999<3000           ب) 699>236+453            ج) 699< 236+450

  د) کوچکترین عدد سه رقمی > بزرگترین عدد دو رقمی

  ۲۶- اگر به صدگان عددی یک واحد اضافه کنیم آن عدد 000000000

  الف ) صدبرابر می شود    ب) صد تا زیاد می شود  

     ج)  ده برابر می شود          د) یک واحد اضافه می شود        

  ۲۷-کدامیک از اعداد زیر 75 تا کمتر از کوچکترین عدد سه رقمی است؟

  الف ) 45         ب) 35         ج) 25        د) 55

  ۲۸– کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری که با ارقام (0 و5 و6 و 1) می توان نوشت کدام است؟

  الف ) 160         ب) 150         ج) 105         د) 106

  ۲۹-  بزرگترین عدد چهار رقمی با ارقام (1 و2و 3) می توان نوشت کدام است؟

  الف ) 3211        ب) 3312         ج) 3321        د) 2323

  3۰- مجموع بزرگترین عدد سه رقمی با عدد 9 چند است ؟

  الف ) 9999      ب) 9909       ج) 9998       د) 1008

  ۳۱- کدام گزینه نشان دهنده یک هزار تایی و 3 یکی و 30 ده تایی می باشد؟

  الف ) 1330       ب) 1303       ج) 1033       د) 3310

  3۲- مجموع ارقام بزرگترین عدد 4 رقمی که رقم هایش تکراری نباشد چند است ؟

  الف )  22        ب) 24       ج) 26        د) 30

  ۳۳- مجموع ارقام کوچترین عدد چهار رقمی غیر تکراری کدام است؟

  الف ) 60       ب) 6        ج) 50       د) 5

  ۳۴- مجموع دو رقم یکان و دهگان عددی 12 است و صدگان آن نیز بزرگترین رقم زوج را دارد. آن عدد کدام است؟

  الف ) 957        ب) 842        ج) 857        د) 975

  3۵- اگر به من 5 صدتایی و 5 ده تایی و 5 یکی اضافه کنی کوچکترین عدد چهار رقمی می شوم .

  الف ) 545      ب)455      ج) 445      د)664

  ۳۶- اگر به من 4 صدتایی  و 3 ده تایی و 4 یکی اضافه کنی کوچکترین عدد چهار رقمی می شوم .

  الف ) 566       ب) 656       ج) 446       د) 646

  ۳۷- کوچکترین عدد چهار رقمی که رقم 8 دو بار در آن بکار رفته باشد؟

  الف ) 1880       ب) 1088       ج) 1808       د)1008

  ۳۸- کدام گزینه کوچکترین عدد سه رقمی بدون نقطه است ؟

  الف ) 111       ب) 105       ج) 112       د) 100

  ۳۹- در عدد 2938 ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است ؟

  الف ) 2       ب) 3       ج) 8       د) 9

  1-    فاصله ی بین شهرها را با 000000000 اندازه می گیرند.

  الف ) متر        ب) سانتی متر        ج) سانتی متر مربع        د) کیلومتر

  2-    هر کیلومتر برابر است با 0000000 متر

  الف ) 100 متر        ب) 10000 سانتی متر      ج)  1000 متر   د) 1000 میلیمتر

  3-    ده تا صد متر برابر است با 0000000 کیلومتر

  الف ) 10 کیلومتر      ب ) یک کیلومتر       ج ) صد متر       د) 20 کیلومتر

  4-    برای اندازه گیری فاصله ی شهر تهران تا همدان از واحد 00000 استفاده می شود.

  الف ) کیلوگرم      ب) متر      ج) کیلومتر     د) سانتی متر

  5-    3 کیلومتر چند تا صد متر می باشد؟

  الف ) 300 تا        ب) 300 تا         ج) 3 تا       د) 30 تا

  6- 72 یکی و 4 هزارتایی می شود 0000000.

  الف ) 740       ب) 4027      ج) 7042       د) 4072

  7-حاصل جمع کوچکترین عدد سه رقمی با کوچکترین عدد چهار رقمی چند است؟

  الف ) 1100      ب) 9100       ج) 1999      د) 9999

  8- مجموع سن رضا با پدرش 32 سال است . اگر رضا 9 سال داشته باشد پدرش چند سال دارد؟

  الف ) 41 سال      ب ) 23 سال       ج) 17 سال      د) 25 سال

  9-کدام دسته از اعداد زیر از بزرگ به کوچک مرتب شده است ؟

  الف)   297- 518- 432- 795

  ب ) 387 – 706 – 354 – 193

  ج ) 253 – 925 -  932 – 825

  د)  279 – 319 – 423 – 759

  10- بزرگترین عدد دو رقمی که رقم یکانش 3 باشد را با کوچکترین عدد سه رقمی که رقم یکانش 3 باشد جمع می کنیم . حاصل برابر است با 0000000

  الف ) هزار و نود وشش       ب) صد و نود و شش       ج) صد و نود و سه      د ) هزار و سه

  11-یازده یکی و نه صدتایی و نه ده تایی و 4 هزارتایی می شود ؟

  الف ) 3990     ب) 4990     ج) 5000      د) 6000

  12- کدام یک نادرست است ؟

  الف ) 900 برابر است با 7 صد تا و 19 ده تا و ده یک

  ب ) 800 برابر است با 6 صد تا و 18 ده تا و 20 یکی

  ج) 600 برابر است با 60 ده تا و صفر یک

  د)  399 برابر است با 3 صد تا و 9 ده تا و نوزده یکی

  13- مرتبه ی صدگان کدام یک از عددهای زیر بیشتر است ؟

  الف ) 90     ب) 8000     ج) 100      د) 6022

  14 – حاصل تفریق = 129 – 952 برابر است با

  الف ) 822      ب ) 821      ج) 823      د) 820

  15-   حاصل تفریق  475 – 900 برابر است با

  الف )  425     ب ) 435      ج ) 525       د) 535

  16- اگر بخواهیم ( سه هزار و هفده) را با رقم بنویسیم کدام گزینه درست است ؟

  الف ) 3701       ب) 3017       ج) 3170        د) 3107

  17- فاصله ی یک روستا تا شهر 7 کیلومتر و 905 متر است. این روستا تا شهر چند متر فاصله دارد؟

  الف ) 7590 متر        ب)    9075  متر         ج) 7905 متر         د) 7905 متر 

  18-بزرگترین عدد چهار رقمی که یکانش 7 و صدگانش 2 باشد کدام است؟

  الف ) 1207       ب) 9792       ج) 9999       د) 9297

  19-  40 تا صد متر چه قدر می شود ؟

  الف )  40 کیلومتر       ب) 4000 متر      ج) 4 کیلومتر       د) ب و ج درست است

  20- اختلاف بزرگترین عدد سه رقمی از 2704 چند است ؟

  الف ) 1704       ب) 1705       ج) 1507       د)1706

  21- عقربه ی ساعت شمار بین 6 و 5 و دقیقه شمار روی 10 است . ساعت چند است ؟

  الف )  4:50          ب) 5:50          ج) 5:40

  22- فرهاد برای خرید یک جا مدادی یک اسکناس 500 تومانی ، یک اسکناس 200 تومانی و یک سکه ی 50 تومانی پرداخت. قیمت جا مدادی چند تومان است ؟

  الف ) 5250 تومان       ب ) 750 تومان      ج) 2550 تومان      د) 525 تومان

  23- علی 75 تومان پول دارد. 3 مداد 100 ریال ، 2 دفتر 150 ریالی خرید. او چند مداد دیگر می تواند بخرد؟

  الف ) 3 عدد           ب ) 6 عدد          ج) 5 عدد          د) 1 عدد

  24- در جای خالی جدول چه عددی باید نوشت ؟

  یکان     دهگان     صدگان              یکان      دهگان     صدگان

  37                     5                         7           4           8

  الف )  30           ب ) 31        ج) 34         د) 33

  25- 4 هزار تایی و 25 ده تایی و 35 یکی می شود 00000000.

  الف ) 4825       ب) 3825       ج) 3288        د) 4285

  26- با رقم های عدد 2907 بزرگترین عدد چهار رقمی را بنویسید که از 7900 کمتر باشد.

  الف ) 3709       ب) 9702      ج) 7290       د) 7893

  27- هر 1000 متر را یک 0000000 می نامند.

  الف ) سانتیمتر       ب) میلی متر       ج) یک کیلومتر       د) سانتی متر مربع

  28- اختلاف بزرگترین و کوچکترین عدد چهار رقمی با رقم های (1 و 0 و 2 و 6) کدام است؟

  الف ) 6201       ب) 5184       ج) 8145       د) 4185

  29- اگر عقربه ی بزرگ ساعت روی 12 و عقربه ی کوچک آن روی عدد 11 باشد 60 دقیقه ی دیگر ساعت چه وقتی را نشان خواهد داد؟

  الف ) 11       ب) 12:30       ج) 12       د) 11:55

  30- مجموع  کوچکترین عدد سه رقمی غیر تکراری با بزرگترین عدد سه رقمی زوج چند است؟

  الف ) 1100       ب) 1099       ج) 999       د) 1010

  31- در یک تفریق عدد دوم 450 است و باقیمانده ی آن 50 تا از عدد دوم کمتر است. عدد اول چند است ؟

  الف ) 400       ب) 500       ج) 580       د) 850

  32- اگر الان ساعت 5:10 باشد  35 دقیقه قبل ساعت چند بوده است ؟

  الف ) 4:30       ب) 4:35       ج) 3:30       د) 4:50

  33- اگر بخواهیم با ارقام (3 و 5 و 0 و 1) بزرگترین و کوچکترین عدد را بنویسید تفاوت آن دو عدد چند است ؟

  الف ) 4275       ب) 1035       ج) 5310       د) 6345

  34- رضا می خواست 5 کیلومتر راه برود ولی پس از طی 1285 متر خسته شد. رضا باید 00000 کیلومتر و 0000000 متر دیگر راه برود تا تمام شود.

  الف ) 3 کیلومتر و 715 متر            ب ) 2 کیلومتر و 850 متر

  ج ) 4 کیلومتر و 715 متر                  د )  3 کیلومتر و 725 متر

  36 – 3 متر و 3 کیلومتر روی هم چند متر است ؟

  الف ) 3330 متر       ب) 3003 متر      ج) 3030 متر      د) 3300 متر

  37-  ساعت 7:45 است . اگر عقربه ی بزرگ 3 دور کامل بزند ساعت چنت می شود ؟

  الف ) 9:45      ب) 10:45      ج) 10:55       د) 8:45

  38- نرگس از مینا پرسید چند صفحه کتاب خوانده ای ؟ مینا گفت اگر 27 صفحه دیگر بخوانم روی هم 150 صفحه می شود. مینا چند صفحه خوانده است ؟

  الف ) 123      ب) 127      ج) 177      د) 126

  39 – در یک جعبه 20 بسته ی صدتایی مداد وجود دارد. چند مداد در جعبه است؟

  الف ) 1000       ب) 200       ج) 3000       د) 2000

  40   - یک کیلومتر چند تا 10 متر است ؟

  الف ) 1000       ب) 10       ج) 500       د) 100

                                           

  منبع مطلب : shirzadi1337.blogfa.com

  مدیر محترم سایت shirzadi1337.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  نمونه سوال ریاضی

  الف)16         ب) 11       ج) 23       د)25

  منبع مطلب : ahmadi-dovom.blogfa.com

  مدیر محترم سایت ahmadi-dovom.blogfa.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  در چند عدد سه رقمی، کوچکترین رقم $4$ است؟

  در چند عدد سه رقمی، کوچکترین رقم $4$ است؟

  عدد سه رقمی داریم پس سه جایگاه را در نظر میگیریم

  برای اینکه کوچکترین رقم 4 باشد حداقل یکی از جایگاه ها باید 4 باشد

  3 حالت داریم

  الف ) فقط یک 4 داشته باشیم و در جایگاه های باقیمانده یکی از اعداد 5 تا 9 قرار بگیرند یعنی برای جایگاه 4 ما 3 حالت داریم برای جایگاه دیگر 5حالت و برای جایگاه دیگر نیز 5 حالت یعنی در کل 75 حالت

  ب ) دو 4 داشته باشیم پس در جایگاه باقیمانده یکی از اعداد 5 تا 9 قرار بگیرند یعنی برای جایگاه 4 ما 2 جایگاه از 3 جایگاه را انتخاب میکنیم که 3 حالت داریم برای جایگاه دیگر 5حالت داریم یعنی در کل 15 حالت

  ج ) هر 3 رقم 4 باشد یک حالت داریم

  در نهایت $75+15+1=91 $ حالت داریم

  منبع مطلب : math.irancircle.com

  مدیر محترم سایت math.irancircle.com لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  helena 4 روز قبل
  0

  کوچکترین عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام که رقم صدگانش ۷باشه؟

  یاسمن محبتی 21 روز قبل
  1

  کوچکترین عدد سه رقمی چیست

  1
  helena 4 روز قبل

  123

  0
  helena 4 روز قبل

  102

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  الف

  علی 5 ماه قبل
  -1

  بررگترین عدد سه رقمی غیر تکرار

  0
  helena 4 روز قبل

  987

  امید 9 ماه قبل
  -2

  من که هر چقدر دنبال گشتم پیدا نکردم

  0
  helena 4 روز قبل

  987

  1
  علی 5 ماه قبل

  بزرگ ترین عدد سه رقمی غیر تکرار

  سمیرا 10 ماه قبل
  2

  من هم دنبال جوابم

  مهدی 12 ماه قبل
  2

  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

  برای ارسال نظر کلیک کنید